UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

mødelokale på 2. sal, Kasernevej 6, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

24-06-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-06-2013 18:00:00


PUNKTER

70. Godkendelse af dagsorden til møde den 24. juni 2013
71. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 24. juni 2013
72. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 15
73. Ansøgning om fortsættelse af støtte til STOMP-aktiviteter i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken
74. Friluftsfaciliteter til Fjordstien Holbæk-Mårsø
75. Svinninge Skytteforening - ansøgning om våbenboks
76. Kulturelle arrangementer - fordeling af puljen
77. Udstyr og rekvisitter - fordeling af puljen
78. Holbæk Arena: Frigivelse af økonomisk ramme til arkæologisk formidling70. Godkendelse af dagsorden til møde den 24. juni 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-06-2013
 
Godkendt.
 
71. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 24. juni 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Repræsentanter fra Kulturkasernens bestyrelse er indbudt til mødet kl. 15:30-16:00

 2. Status på etablering af frivillighedscenter

 3. Ønske om skifte af lokalebookningssystem

 4. Træskibsfestival: Orientering om brugerundersøgelse

 5. Status vedr. Sølyst

 6. Status vedr. Holbæk Svømmehal


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-06-2013
 
1: Kultur og Fritidssekretariatet bedes planlægge en visionsdag i efteråret 2013 for Kulturkasernen med deltagelse af brugere og Udvalget for Kultur og Fritid.
 
2-6: Orienteringen taget til efterretning.
 


3124053e1.pdf
3124099e2.doc

Bilag

Statusnotat etablering af frivillighedscenter
Invitation til dialog mellem KK og KFU 2013


72. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 15

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid – Økonomiudvalget – byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 15 på baggrund af perspektivnotatet og Direktionens strategi- og budgetvurdering


Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne, og Direktionens strategi- og budgetvurdering, som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014. Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer, som skal lægges ned over det ”nøgterne” budget.

 

Perspektivnotaterne beskriver politikområdets økonomi, serviceniveau, fremtidstendenser og mulige indsatsområder, for at orientere politikerne om baggrunden for området, og dermed grundvilkårene for budgetlægningen på udvalgets område.

 

Direktionens strategi- og budgetvurdering indeholder administrationens bud på de største udfordringer og de vigtigste strategiske mål for kommunen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Drøftet.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-06-2013
 
Drøftet.
 
73. Ansøgning om fortsættelse af støtte til STOMP-aktiviteter i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at

 1. Udvalget drøfter, om man vil forlænge støtte til aktivitet med STOMP i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken i Holbæk med bevilling på 11.600 kr. fra puljen til børnekultur.


Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget tager stilling til, om man vil fortsætte med at give tilskud til STOMP-aktiviteter i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om et tilskud på 11.600 kr. til at fortsætte aktiviteter efter sommerferien med STOMP for børn og unge mellem 8 og 18 år i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken i Holbæk. Ansøgningen dækker udgift til instruktørløn svarende til 40 timer a/290 kr.

 

STOMP er en aktivitet, hvor deltagerne instrueres i at spille rytmer og musik på hverdagsting - også ting som ellers var tænkt til affald. Hensigten er gennem aktiviteten at skabe kontakt til de unge og derigennem fremme værdier som fællesskab, enhed og selvværd.

 

Projektet er oprindeligt startet i september 2012 med midler fra Socialministeriet. Den 7. januar 2013 bevilgede Udvalget for Kultur og Fritid 11.600 kr. til STOMP-projektet. Bevillingen dækkede instruktørløn frem til sommerferien 2013 svarende til 40 timer. Målet var blandt andet, at der efterfølgende skulle etableres lokale STOMP-klubber i de to områder i samarbejde med Verdenskoret i Holbæk.

Gruppen bag projektet består af repræsentanter fra Ladegårdsparken, Projekt 4300 Agervang samt Verdenskoret i Holbæk. Tilbagemeldingen fra gruppen er således, at der siden januar 2013 har været god opbakning til projektet med op til 25 deltagere pr. gang og størst deltagelse fra den yngre del af målgruppen.

Udover en lønnet instruktør har en frivillig hjælpelærer arbejdet i projektet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Udvalget for Kultur og Fritid bevilgede den 7. januar 2013 et tilskud på 11.600 kr. til projektet, som dækkede instruktørløn fra januar 2013 frem til sommerferien 2013.

Der ansøges om fortsættelse af projektet med nyt tilskud på 11.600 kr. Beløbet tages fra puljen til børnekultur. Puljens rådighedsbeløb inden behandling af denne sag er 357.587 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-06-2013
 
Udvalget godkendt at aktiviteten støttes med 11.600 kr. Udvalget ønsker evaluering af projektet efter projektudløb, herunder antal deltagere.
 


3116829e3.pdf

Bilag

Ansøgning STOMP 7.06.2013.pdf


74. Friluftsfaciliteter til Fjordstien Holbæk-Mårsø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at

 1. Udvalget for Kultur og Fritid bevilliger kr. 100.000 fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen til styrkelse af rekreative formål på Fjordstien.


Alternativ indstilling


Formål

 

At opnå tilsagn om kommunal medfinansiering af rekreativt projekt på Fjordstien.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Fjordstien er en regional cykel- og gangsti, som løber gennem 6 kommuner.


Den nye etape mellem Holbæk og Mårsø giver borgerne mulighed for – helt trafiksikkert - at bevæge sig få kilometer ud af byen, ud i naturen.


Mange brugere af stien motionerer sig nu til bedre sundhed og oplever strandenge, fugleliv og Tuse Å, hvis slusebro er fint udsmykket af en lokal designer, Caroline Seehusen.


Et nyt vådområde vil snart komme til at øge naturoplevelserne i området.

Borgerne har fra dag 1 benyttet stien flittigt, men har samtidig efterspurgt bænke og borde. Specielt ældre mennesker har svært ved at gå strækningen uden mulighed for hvil undervejs. Mange standser op på broen eller nede ved Tuse Å.


Vandet fascinerer og gør dette til et naturligt sted at holde pause. Planen er derfor at retablere 2 gamle bolværker langs brinkerne på fjordsiden af slusebroen, fylde op og anlægge et par rastepladser m. bord/bænkesæt. Pladserne vil give plads til spontane møder, udflugter eller stille eftertænksomhed ved åen.


Det vil være muligt at hale kajakker på land, da fjorden er et af de mest populære vande for kajaksejlere. Et A2 formidlingsskilt af kortbordtypen vil formidle viden om fugle, fisk, vådområdet, strandengen, fjorden m.v. Desuden etableres en primitiv lejrplads nogle hundrede meter fra åen i retning mod Holbæk.

Friluftsinventaret, som skal være let at vedligeholde, udvikles i samarbejde med Caroline Seehusen. Da det skabes specielt til denne strækning, vil det være unikt, tilpasset til- og inspireret af naturen på stedet. Alt vil, så vidt muligt, blive indpasset i naturen, så en bænk måske er bygget ind i diget eller snor sig om et træ.

Tanken er, at inventaret - 6 bord/bænkesæt, 6 bænke - skal være en oplevelse i sig selv, pirre nysgerrigheden hos den forbipasserende, som simpelthen MÅ hen og undersøge det, sætte sig ned, tage et billede. Caroline Seehusen er også grafiker på en bog om Fjordstien (som Holbæk Kommune har støttet), hvilket giver mulighed for, at grafiske elementer i bogen går igen i/på inventaret.

Det er tanken, at inventaret helt eller delvist skal fremstilles af Tølløse Produktionsskole, så vidt det lader sig gøre.

Der har været positiv kontakt med skolen om projektet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbsloven

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Overførsler fra budget 2012-2013 er endnu ikke indarbejdet i puljeoversigten, hvorfor det præcise beløb ikke kan angives. Dog vurderes det, at der er 250.000 kr. tilbage efter overførsler.

Hele projektet koster 353.190 kr. Der er givet tilsagn fra LAG om 171.595 kr. og fra Friluftsrådet på 79.700 kr. Der mangler således 101.895 kr., for at projektet kan komme i gang. Budgettet, som er vedlagt i bilag, er bl.a. udarbejdet på baggrund af tilbud fra designer Caroline Seehusen og firmaerne SkovTrup.dk og Ramning.dk. Der vil blive indhentet yderligere tilbud på anlægsarbejdet, før der afgives endelig bestilling.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Projektet gennemføres i samarbejde mellem enhederne By og Landskab og Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Projektet vurderes ikke, at ville påvirke miljøet negativt. Der vil blive redegjort for dette, når der gives de nødvendige myndighedstilladelser.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Med etableringen af nye faciliteter på Fjordstien vil borgerne have bedre mulighed for at komme ud og bevæge sig og ikke mindst mulighed for hvil undervejs for ældre og svagelige borgere. Pladserne ved åen vil også være et oplagt mål for en udflugt, og kombineret med den primitive lejrplads vil selvorganiserede brugere have bedre mulighed for at dyrke friluftsliv, end det hidtil har været muligt.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Mange mennesker tager på cykelferie. Det er vores håb, at de nye, anderledes faciliteter vil få besøgende på ”gennemrejse” til at huske strækningen i Holbæk Kommune og efterfølgende tænke på Holbæk som et sjovt, spændende og innovativt sted.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-06-2013
 
Hovedindstilling tiltrådt.
 


3118353e4.pdf
3118207e5.pdf
3118202e6.pdf
3118185e7.pdf
3118179e8.pdf

Bilag

Budget
Fotos, sti og slusebro
Fotos, placering af 2 rastepladser
Luftfoto over området v. slusen
Oversigt over placering af faciliteter


75. Svinninge Skytteforening - ansøgning om våbenboks

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid, med baggrund i Folkeoplysningsudvalgets indstilling, principielt afviser, at der skal kunne ydes støtte til finansiering af våbenboks.

 2. Udvalget for Kultur og Fritid, med baggrund i Folkeoplysningsudvalgets indstilling, afviser, at der skal bevilges et tilskud til Svinninge Skytteforening på 30.000 kr. til lovliggørelse af våbenboks.


Alternativ indstilling


Formål

 

Der ønskes en principiel stillingtagen til hvorvidt der skal kunne gives støtte til våbenboks samt heraf følgende stillingtagen til konkret ansøgning fra Svinninge skytteforening om støtte til våbenboks.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Folkeoplysningsudvalget har med baggrund for principiel beslutning taget udgangspunkt i ansøgningen:

 

”Svinninge Skytteforening søger Holbæk Kommune om tilskud på 30.000 kr. til medfinansiering af etablering af ny våbenboks på foreningens skydebaneanlæg, beliggende Nordgårde 4 i Svinninge.

 

Svinninge Skytteforening er i forbindelse med politiets toårige godkendelse af banen blevet påbudt at ændre våbenopbevaringsforholdene, jf. vedlagte brev fra Midt- og Vestsjællands Politi af 18. september 2012.

 

Ifølge politiet overholder den nuværende våbenboks ikke de gældende krav i våbenloven til våbenopbevaring, idet der ikke er jernarmering i loft og vægge. Det er samtidig politiets vurdering, at foreningens nuværende alarmanlæg ikke lever op til de af Rigspolitiet fastsatte standarder, idet der bl.a. ikke er vibrationssensorer på våbenbokse/vægge.”

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Folkeoplysningsudvalget har haft sagen på mødet den 10. juni 2013 hvor sagen blev drøftet.

 

På mødet besluttede Folkeoplysningsudvalget, at fastholde tidligere indstilling om, at der principielt ikke bør omplaceres midler til hjælp til finansiering af renoveringer af egne / lejede lokaler.

 

I tidligere sag om Holbæk Rideklub, som er baggrunden for Folkeoplysningsudvalgets beslutning, er ligeledes blevet forlagt Udvalget for Kultur og Fritid. På møde den 29. oktober 2012 besluttede Udvalget for Kultur- og Fritid, at der ikke ydes tilskud til renovering til ridehaller og lignende, jf. Folkeoplysningsudvalget høringssvar.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udgiften til etablering af våbenopbevaringen er i ansøgningen opgjort til ca. 125.000 kr.

 

Svinninge Skytteforening har følgende finansieringsplan

 

DGI Skydning (tidl. DDS) – 10-årigt lån

35.000

DGI Skydning (tidl. DDS) - tilskud

35.000

DGI Skydning (tidl. DDS) - tilskud

35.000

DDS Vestsjælland

25.000

Holbæk Kommune

30.000

I alt

125.000

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-06-2013
 
Der ydes 20.000 kr. fra udstyrspuljen til medfinansiering af våbenboksen. Holbæk Kommune tilbyder hjælp fra fundraiser med henblik på gode råd for yderligere fundraising.
 


3112767e10.pdf
3118700e9.docx
3086673e11.pdf

Bilag

Svinninge Skytteforening - ansøgning om våbenboks
Svinninge Skytteforening - ansøgning om våbenboks
Brev MVSJ Politi 18. sept. 2012


76. Kulturelle arrangementer - fordeling af puljen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til fordeling af puljen – Kulturelle arrangementer – tages til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

Udmøntning af 2. fordeling af puljen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er afsat en pulje til tilskud til kulturelle arrangementer. Puljen uddeles tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2013 afsat 122.000 kr.

 

Der er indkommet 4 ansøgninger til puljen 1. juni 2013 for i alt 65.850 kr., og det administrative udvalg har fordelt 34.900 kr. ud fra de prioriteringer der tidligere er besluttet. Der er således 53.042 kr. tilbage til sidste ansøgningsrunde i 2013.

 

Der står begrundelse til tilskud / afslag på vedhæftede fortegnelse over ansøgningerne, samt evt. tilskudsbeløb.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

I Administrationsgrundlag for tilskud og administration for kultur- og fritidsområdet – gældende for 2013 – for Kulturelle arrangementer står under beslutningskompetence, at ansøgningerne behandles i et administrativt nedsat udvalg. Beslutningen sendes efterfølgende til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-06-2013
 
Til efterretning.
 


3114882e12.pdf

Bilag

1. juni 2013 - ansøgninger


77. Udstyr og rekvisitter - fordeling af puljen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til fordeling af puljen – udstyr og rekvisitter – tages til orientering.


Alternativ indstilling


Formål

 

Udmøntning af 2. fordeling af puljen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er afsat en pulje til udstyr og rekvisitter. Puljen fordeles tre gange årligt – henholdsvis 1. februar – 1. juni og 1. oktober. Der er i 2013 afsat 260.000 kr. til udstyr og rekvisitter.

 

Tilskuddet er primært til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser og fremmer de primære aktiviteter for børn og unge under 25 år, og er nødvendige for aktivitetens udførelse.

 

Der er indkommet 8 ansøgninger for i alt 238.924 kr., og det administrative udvalg har fordelt 104.700 kr. ud fra de prioriteringer der tidligere er besluttet. Der er således 62.310 kr. tilbage til sidste ansøgningsrunde i 2013.

 

Der står begrundelse til tilskud / afslag på vedhæftede fortegnelse over ansøgningerne, samt evt. tilskudsbeløb.

 

Det er som hovedregel en betingelse, at andre foreninger kan bruge rekvisitterne / materialerne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

I Administrationsgrundlag for tilskud og administration for kultur- og fritidsområdet – gældende for 2013 – for Udstyrspuljen, godkendt af Udvalget for Kultur og fritid den 7. januar 2013 står under beslutningskompetence, at ansøgningerne behandles i et administrativt nedsat udvalg. Beslutningen sendes efterfølgende til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-06-2013
 
Til efterretning
 


3114919e13.pdf

Bilag

01.06.2013 - ansøgninger


78. Holbæk Arena: Frigivelse af økonomisk ramme til arkæologisk formidling

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

At udvalget for Kultur og Fritid frigiver en rammebevillig på op til 100.000 kr. fra børnekulturpuljen til brug for arkæologisk formidling i forbindelse med udgravning til Holbæk Arena.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der tages stilling til hvorvidt der kan frigives en rammebevilling fra børnekulturfonden til brug for et formidlingsprojekt i forbindelse med den arkæologiske udgravning af Holbæk Arena.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med den fremtidige etablering af Holbæk Arena skal der udføres arkæologiske forundersøgelser. I relation til denne udgravning foreslås det, at der afsættes en rammebevillig på 100.000 kr. fra børnekulturpuljen til brug for etablering af et formidlingsprojekt i et samarbejde mellem Holbæk Kommune og Museum Vestsjælland.

 

Projektet skal medvirke til at børn og unge på kommunens institutioner ved selvsyn kan se og arbejde med arkæologiske udgravninger.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der frigives en rammebevilling på 100.000 kr. fra Børnekulturpuljen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-06-2013
 
Sagen udsættes til næste møde.