UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-05-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-05-2013 18:00:00


PUNKTER

55. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. maj 2013
56. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 27. maj 2013
57. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"
58. Overførsel af bevilling til digitalt fremviserudstyr fra Grandbio til Kulturbiografen
59. Ændring af åbningstid for Holbæk Søbad Venedig
60. "How far away is the horison" - tilsagnsændring
61. Holbæk Clown Festival 2013
62. Støtte til Holbæk Middelalder Dage 2013
63. Tværkommunalt projekt: Teaterstemmer for udviklingshæmmede
64. Aktivitetspris 2013 - Lukket punkt
65. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 15
66. Budgetrevision II - Udvalget for Kultur og Fritid
67. Drøftelse af mål og prioriteringer i Sundhedspolitikken (KFU)



55. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. maj 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Godkendt.
 




56. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 27. maj 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Besigtigelse af Fjordstien – mødet starter kl. 14.00 ved p-lommen ud for Nykøbingvej 40

 2. Drøftelse af organisering af dagsordener jfr. gruppeformændenes drøftelse af byrådets arbejdsformer.

 3. Møde i kulturregion Midt- og Vestsjælland den 21. maj

 4. Træskibstræf 2013

 5. Sindetskrivelse vedr. legeplads i Ugerløse


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Ad 5: Der udfærdiges sindetskrivelse fra Udvalget for Kultur og Fritid vedr. betinget støttetilsagn til legeplads i Ugerløse.
 




57. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager status på ’Resultater gennem forenkling og tillid’ til efterretning.

 2. drøfter mulighederne for at deltage i debatten i forbindelse med ”Væk med bøvlet”.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at sikre bred politisk drøftelse af de tværgående indsatser under ’Resultater gennem forenkling og tillid’.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Formålet med byrådets initiativ ’Resultater gennem forenkling og tillid’ er at geare Holbæk Kommune til at gå nye veje i den kommunale opgaveløsning, så borgerne får kvalitet i velfærden, samtidig med at ressourceforbruget bliver lavere og medarbejderne oplever trivsel og arbejdsglæde.

 

Ad. 1) Status på ’Resultater gennem forenkling og tillid”

Økonomiudvalget besluttede den 6. marts at igangsætte seks konkrete indsatser i forbindelse med initiativet. Det blev også besluttet, at alle stående udvalg skulle have en status om indsatserne på deres møder i maj.

 

Nedenfor gives en kort status med angivelse af hvilke udvalg, indsatserne hører under. Direktør Anders Asmind uddyber status på mødet. Overordnet tidsplan for ”Resultater gennem forenkling og tillid” er vedlagt som bilag.

 

1. Ny Personalepolitik (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At personalepolitikken stimulerer et tillidsfuldt samarbejde om at styrke effektivitet, innovation og kvalitet i opgaverne og trivsel på arbejdspladserne.

Status: I gang. Vedtages november 2013

 

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At ansatte i Holbæk Kommune rustes fagligt og personligt til at tænke og handle innovativt i samarbejde med andre – og dermed bidrage til øget effekt for borger og samfund.

Status: Under udvikling. Iværksættes oktober-december 2013.

 

3. Væk med Bøvlet (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Enkle og smidige sagsforløb, der ikke opleves som ’bøvlede’ af borgere, virksomheder, foreninger mv.

Status: Under udvikling. Iværksættes 10.juni.

 

4a. Styrket borgerdialog i klagesager - Familiecentret (Udvalget for Børn)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

4b. Styrket borgerdialog i klagesager – By og Landskab, Trafik og Ejendomme (Udvalget for Klima og Miljø)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes september 2013.

 

5. Sammenhæng i indsatsen for de særligt vanskeligt stillede borgere (Udvalget for Voksne, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Hurtigere afsluttede klageforløb og større tilfredshed hos borgerne. Anvendelse af færre ressourcer.

Status: I gang. Fortsætter også i 2014 og frem.

 

6. Dialog om politikerroller mv. (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Dialog mellem borgmester og gruppeformænd om udvikling af politikerroller, byrådets arbejdsformer og organisering af det politiske arbejde.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

Pkt. 2 Debatmuligheder under ”Væk med bøvlet”

Væk med bøvlet bliver skudt i gang den 10. juni med åbning af hjemmeside, hvor borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere inviteres til at fortælle om bøvlede arbejdsgange, uhensigtsmæssige regler og procedurer mv. Hjemmesiden har debatmodul, og byrådet opfordres til at følge og deltage i debatten omkring de indkomne forslag og ideer.

Gudrun Pedersen vil deltage på mødet og fortælle mere om ”Væk med bøvlet” og debatmulighederne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Drøftet.
 


3084001e1.docx

Bilag

BILAG 1 overordnet tidsplan for Resultater gennem.....docx


58. Overførsel af bevilling til digitalt fremviserudstyr fra Grandbio til Kulturbiografen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. årligt tilskud på 45.000 kr., bevilget til Grand Biografen til finansiering af digitalt fremviserudstyr af Udvalget for Kultur og Fritid på møde den 25.05.2009, overføres til Kulturbiografen A/S under forudsætning af, at dokumentation for afholdte udgifter til indkøb af digitalt udstyr fremsendes.


Alternativ indstilling


Formål

 

At der politisk tages stilling til, hvorvidt tilskud til finansiering af digitalt fremviserudstyr fra Grand Biografen kan overføres til Kulturbiografen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde den 25.05.2009 besluttet, at der med virkning fra 1. juni 2010 skulle indgås aftaler med henholdsvis Mørkøv kino og Grand Biografen omkring årlig støtte til på 45.000 kr. til hver af de to institutioner til finansiering af digitalt fremviserudstyr.

 

Imidlertid findes Grand Biografen ikke længere og er i stedet erstattet af KulturBiografen (også ejet af fonden Sidesporet) i Holbæk. På denne baggrund anmodes Udvalget for Kultur og Fritid om at godkende, at det tidligere afsatte tilskud overføres fra Grand Biografen til Kulturbiografen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Når der er udbetalt tilskud svarende til værdien af det digitale fremviserudstyr bortfalder tilskuddet.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Filmloven § 18 giver Holbæk Kommune hjemmel til at støtte biografvirksomhed i Kulturbiografen A/S, såfremt der er politisk ønske herom.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Der ydes den hidtidige støtte på 45.000 kr. pr. år til digitalisering i Kulturbiografen A/S aftaleperioden ud (dvs. til og med 2014). Der ønskes afholdt dialogmøde med bestyrelsen for Sidesporet A/S efter sommerferien.
 


3090759e2.docx

Bilag

notat om tildeling af tilskud til digitaliseringsudstyr


59. Ændring af åbningstid for Holbæk Søbad Venedig

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. den ønskede reduktion af åbningstiden for Holbæk Søbad Venedig imødekommes


Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til hvorvidt Holbæk Søbad Venedig kan reducere i deres åbningstid således at skærpede krav fra risikovurdering kan imødekommes.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde den 19.11.2011 godkendt en driftskontrakt med Foreningen Sidesporet. Som en del af denne kontakt skal Foreningen Sidesporet holde Holbæk Søbad Venedig ”… åbent for offentligheden hver sommer i perioden 1/6 til 15/8. Der er udvidet åbningstid i skolesommerferien. Den daglige åbningstid er 4 timer og i ferien 6 timer pr dag. Sidesporet ansætter og aflønner livreddere”.

 

Foreningen Sidesporet fik i 2011 gennemgået Søbadet for en risikovurdering. Konklusionen af vurderingen faldt i to dele:

 

Der skal gennemføres:

 1. En række fysiske ændringer, som Sidesporet kan klare økonomisk indenfor den nuværende bevillingsramme og

 2. Opgraderinger af normeringen, som ikke kan afholdes indenfor bevillingen.

 

Ad 1) Fysiske forbedringer


Der er behov for at gennemføre en række fysisk ændringer af anlægges: f.eks. flere rækværk, banetorve, yderligere skiltning samt flytning af trampoliner. Sidesporet oplyser, at de selv kan løfte disse krav til fysiske ændringer indenfor det nuværende budget. Samtidig oplyser Sidesporet, at Tryg-fondens konsulent vil være til stede på åbningsdagen mhp at besigtige hvorvidt de omtalte forbedringer er gennemført tilfredsstillende.

 

Ad 2) Normering

Tidligere har Sidesporet normeret badet efter aftale med politiet med to livreddere i åbningstiden når der er en del børn på anlægget. Hvis der er særligt mange børn så med tre livreddere. Omvendt har der kun været en livredder til stede, hvis der var få børn i Søbadet.

 

Denne normering finder Trygfonden for risikabel idet der altid mindst skal være to livreddere på anlægget. Som konsekvens heraf ønsker Sidesporet i den kommende sæson at leve op til de højeste standarder. Idet der ikke er forventning om at få øgede bevillinger anmoder Sidesporet i stedet om at der tillades en indskrænkning af sæsonen, således at den nye åbningstid er følgende:

 

Der holdes kun åbent i skolesommerferien hvor der i stedet udvides med en time dagligt. Herefter vil åbningstiden være 30/6-13 - 11/8-13 kl. 11- 18

 

Ifald der skal tilknyttes to livreddere dagligt i en åbningstid 14- 18 (+ en halv time til åbning/lukning) i 30 dage til en timeløn på 130,- + feriepenge vil det udgøre en merudgift på = 43.875 kr.

 

Holbæk Kommune vil indlede en dialog med Blå Flag med henblik på at sikre, at også gældende regler for Blå Flag fortsat overholdes i de kommende sæsoner.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Ifald der skal tilknyttes to livreddere dagligt i en åbningstid 14- 18 (+ en halv time til åbning/lukning) i 30 dage til en timeløn på 130,- + feriepenge vil det udgøre en merudgift på = 43.875 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Det fremgår af § 20 i Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt, at kompetencen til at varetage den umiddelbare administration på kultur- og fritidsområdet ligger hos Udvalget for Kultur og Fritid. Derfor er det nødvendigt at indhente godkendelse fra Udvalget for Kultur og Fritid, såfremt der skal ske indholdsmæssige ændringer i en aftale, som tidligere er godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Tiltrådt.
 




60. "How far away is the horison" - tilsagnsændring

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. det tidligere vedtaget forudsætning om, at der skal opnås tilsagn fra lokale fonde og erhvervsliv på 900.000 kr. for at frigive 100.000 kr. fra arrangementspuljen til projektet ”How far away is the horison”, ændres til en forudsætning om, der i stedet blot skal opnås tilsagn fra fonde og lokale erhvervsliv for mindst 600.000 kr. for at frigive midlerne.


Alternativ indstilling


Formål

 

At der politisk tages stilling til hvorvidt forudsætningerne for tilskud til projektet ”How far away is the horison” må ændres.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde den 08.04.13 godkendt at der frigives 100.000 kr. fra arrangementspuljen til realisering af kunstprojektet ”How far away is the horison”. Dette skete under forudsætning af, at der opnås tilsagn fra fonde og lokale erhvervsliv for mindst 900.000 kr.

 

I sagsfremstillingen fra 08.04.13 står der: ”Projektet har et oprindeligt budget på 1.470.050 kr. inklusiv realiseringen af et blivende værk på Kanalstræde 2. Såfremt den estimerede finansiering ikke opnås, vil det være muligt at realisere projektet med en kunstner mindre samt reducere omkostninger til PR og teknisk bistand, således at projektet kan realiseres med et budget på ca. 1.000.000 kr.”.

 

Idet det ikke har været muligt at indhente alle de ønskede tilsagn fra eksterne fonde reduceres der i projektet som beskrevet i de oprindelige forudsætninger. Som konsekvens heraf skal Udvalget for Kultur og Fritid tage stilling til hvorvidt de vil acceptere at de tidligere frigivne midler på 100.000 kr. kan frigives under forudsætning af, at tilskuddet gives under forudsætning at der opnås tilsagn fra fonde og lokale erhvervsliv for mindst 600.000 kr. i stedet for det tidligere besluttet 900.000 kr.

 

Der er dog samtidig lykkedes at skaffe godt 200.000 kr. i støtte til projektet fra det lokale erhvervsliv, hvilket samtidig sikrer, at der kan opstilles et blivende værk. Det samlede projektet har fortsat høj faglig kvalitet, og indgår fortsat som et pilot-projekt i forhold til at kunne kvalificere Holbæk til at blive en del af Images festivalen i 2015.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Tiltrådt.
 


3086350e3.xls

Bilag

budget - Revideret budget - maj 13.xls


61. Holbæk Clown Festival 2013

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, om man vil støtter Holbæk Clown Festival 2013 ved at købe syv klovneshows til i alt 35.000 kr. Pengene tages fra puljen til kulturelle arrangementer.


Alternativ indstilling


Formål

 

Understøtte Kultur- og Fritidspolitikkens mål om at børn og unge skal introduceres til en brev vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn.

 

Endvidere at understøtte Kultur- og Fritidspolitikkens mål om, at den stigende andel af ældre får mulighed for kulturel og fysisk udfoldelse. Den sundhedsforebyggende indsats over for ældre prioriteres.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Klovnen Njetski alias Michel Højer har i 2011 og 2012 afholdt en international klovnefestival i Holbæk. I 2011 med deltagelse af 9 klovne og i 2012 deltog 14 klovne. I år afholdes Holbæk Clown Festival i perioden fra d. 28. august til d. 31. august og der satses på at udbygge festivalen i 2013 med op til 25 deltagere.

 

De deltagende klovne arbejder gratis, men får dækket kørsels- og rejseudgifter.

Holbæk Clown Festival har et budget i 2013 på mindst 60.000 kr. En række lokale sponsorer støtter arrangementet. P.t. er der rejst sponsorstøtte for 37.500 kr. Herforuden er der sponsorer, som støtter med forplejning.

 

Klovnene vil optræde ved forskellige arrangementer i Holbæk efter aftale med sponsorer.

 

Arrangøren tilbyder Holbæk Kommune syv klovneshows med fem – seks klovne til hvert show for børn og unge og på pleje- og ældrecentre således:

 
 

Arrangøren oplyser, at flere end 50 % af deltagerne arbejder fuldtids som klovne, mens resten har det som deltidserhverv. To har vundet internationale klovnepriser. Langt de fleste har enten gennemgået en klovneuddannelse eller beslægtet uddannelse og har deltaget i kurser mv. Blandt deltagerne findes også undervisere på internationale klovneskoler.

 

I 2012 samarbejdede Cirkus Kæphøj med Holbæk Clown Festival om en klovne-workshop og Cirkus Kæphøj oplevede et højt fagligt niveau hos de deltagne klovne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til om man vil købe 7 forestillinger til en samlet pris på 35.000 kr. Pengene tages fra puljen til kulturelle arrangementer. Puljen er opgjort med et restbeløb inden behandling af denne sag på 47.448 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Der ydes støtte på 35.000 kr. i 2013. Festivalen ønskes sammentænkt med kulturpolitikkens indsatser for børn og unge, hvorfor der forventes profilering af denne indsats. Der ønskes efterfølgende en skriftlig evaluering til udvalget.
 




62. Støtte til Holbæk Middelalder Dage 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Der gives tilskud fra puljen til diverse kultur- og fritidsopgaver på 50.000 kr. til Holbæk Middelalder Dage 2013 på Holbæk Fælled under forudsætning af, at der gives gratis adgang for børn og unge indtil 15 år med bopæl i Holbæk Kommune samt at det fremgår i markedsføring og opslag på Holbæk Fælled, at Holbæk Kommune støtter arrangementet.

 2. Areal og baner på Holbæk Fælled stilles til rådighed for arrangementet således, at Holbæk Middelalder Dage indretter pladsen under instruks fra Teknik og Miljø og tegner alle nødvendige forsikringer samt indhenter alle nødvendige myndighedsgodkendelser. Holbæk Kommune står for eventuel reetablering af areal og baner.

 3. Arrangøren forpligter sig til at samarbejde med Museum Vestsjælland om formidling i forbindelse med arrangementet.


Alternativ indstilling


Formål

 

Stillingtagen til hvorvidt Holbæk Kommune ønsker at støtte middelaldersarrangement på Holbæk Fælled.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Foreningen Holbæk Middelalder Dage, der er en frivillig forening, forankret i den lokale middelaldergruppe Valdemars Kompagni, søger om tilskud til at afholde Holbæk Middelalder Dage 2013 på Holbæk Fælled d. 15. – 18. august.

 

Holbæk Middelalder Dage består af underholdning, formidling og marked og besøgende betaler entre.

 

I 2013 ønsker arrangøren at udvide med flere dage og mere underholdning - bl.a. med gøglere, musikgrupper og dansere fra ind- og udland, ligesom man vil satse på mere formidling.

 

Holbæk Middelalder Dage er i en opbygningsfase. Målet er at udbygge arrangementet år for år med højere besøgstal og flere aktiviteter, så der løbende opbygges en større arbejdskapital. I 2012 havde arrangementet 3.379 besøgende. I 2013 budgetterer man med en 25 % stigning i besøgstallet. Ansøger har som ambition for arrangementet over tid at opbygge en arbejdskapital på 150.000 kr. Dette mål forventer man at nå i 2014.

 

Ud over entreindtægter og indtægter fra salgsboder mv. støtter en række lokale sponsorer Holbæk Middelalder Dage.

 

Ansøger har bl.a. en række udgifter til toiletter, vand- og elforsyning, da disse faciliteter ikke er udbygget på Holbæk Fælled.

 

I 2012 blev en lignende festival afholdt, hvor Udvalget for Kultur og Fritid på møde den 30.1.2012 besluttede at give en underskudsgaranti på 100.000 kr., som ikke kom til udbetaling, da arrangementet gav et overskud på 21.772 kr. Endvidere besluttede udvalget på møde den 27.2.2012 at give et tilskud på 65.000 kr. under forudsætning af, at der blev givet gratis adgang for børn til og med 14 år.

 

Det vurderes, at Holbæk Middelalder Dage understøtter målsætningen i Holbæk Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik omkring udviklingen af potentialet for turisterhverv.

 

Tilskud fra Holbæk Kommune er betinget af, at der bliver gratis adgang for alle børn indtil 15 år med bopæl i Holbæk Kommune.

 

Holbæk Kommune giver vilkår for fælledens benyttelse i forbindelse med arrangementet og ansøger henter selv alle nødvendige myndighedsgodkendelser – herunder tilladelse fra Fredningsnævnet. (Kommunen vil dog være behjælpelig i nødvendigt omfang.)

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunen bevilgede i 2012 et tilskud på 65.000 kr. til Holbæk Middelalder Dage under forudsætning af, at der var gratis adgang for børn til og med 14 år.

 

Endvidere gav kommunen en underskudsgaranti på 100.000 kr., som ikke kom til udbetaling, da arrangementet gav overskud.

 

I 2013 søges om tilskud på 50.000 kr. stadig under forudsætning af gratis adgang for børn til og med 14 år og ansøgers forventning om 25 % flere besøgende til arrangementet. Beløbet tages fra puljen til diverse kultur- og fritidsopgaver. Puljen er opgjort med et restbeløb inden behandling af denne sag på 85.934 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Tiltrådt.
 


3074061e4.pdf
3074062e5.pdf
3076532e6.pdf

Bilag

Holbæk Middelalder Dage; Budget og regnskab - HMD_Budget_Indtægter.pdf
Holbæk Middelalder Dage; Budget og regnskab - HMD_Budget_Udgifter.pdf
HMD_Markedsregnskab_2012.pdf


63. Tværkommunalt projekt: Teaterstemmer for udviklingshæmmede

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget godkender, at Holbæk Kommune deltager i udviklingen af et tværkommunalt teaterprojekt – ”Teaterstemmer for udviklingshæmmede” sammen med Odsherreds Kommune og Kalundborg Kommune

 2. Udvalget bevilliger 50.000 kr. fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen til projektets realisering. Bevillingen sker under forudsætning af, at projektet gennemføres med alle de involverede kommuner og at den nødvendige finansiering på 450.000 tilvejebringes.


Alternativ indstilling


Formål

 

At træffe politisk beslutning om deltagelse i teaterprojektet, herunder bevilling af 50.000 kr. til projektets realisering.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Odsherreds Kommune har taget initiativ til at skabe et tværkommunalt teaterprojekt for udviklingshæmmede borgere. Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune er inviteret til at deltage i projektet.

 

Projektet har til formål at skabe en musik/teaterforestilling af 20-30 psykisk og fysisk handicappede borgere fra de tre samarbejdende kommuner. Projektet vil etablere decentrale teatergrupper i de medvirkende kommuner. I Odsherreds Kommune etableres også en korgruppe, der arbejder parallelt med teatergrupperne.

 

Hver teatergruppe øver en teaterakt i samarbejde med det lokale egnsteater. Projektet kulminerer i en fælles forestilling, hvor de tre akter vises fortløbende og dermed indgår i en større kontekst.

 

Projektet skal udvikles i fællesskab mellem kommunerne og fagområderne. Projektet skal evalueres, og på sigt danne model for et fortløbende samarbejde mellem kulturområdet og handicap/psykiatriområdet. Hensigten er, at projektets erfaringer og viden bliver delt i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, således at projektets model kan afprøves og implementeres i andre kommuner.

 

Projektets overordnede mål er:

 

Odsherred Teater vil være tovholder på teaterdelen. Der vil blive etableret decentrale øvesteder i hver af kommunerne og de fælles øvninger vil foregå på Odsherred Teater. Der entreres med instruktør, manuskriptforfatter og scenograf med afsæt fra Odsherred Teater og indkøbte kompetencer. Hver kommune prioriterer personale ressourcer inden for psykiatri – og handicapområdet til at formidle, deltage, følge op og understøtte de borgere, som ønsker at deltage i projektet.

 

Der vil blive etableret et tværfagligt projektteam i hver af kommunerne Odsherred, Kalundborg og Holbæk. Der etableres en styregruppe og som skal bestå af fagfolk inden for handicap/psykiatriområdet, kulturområdet, det administrative og politiske niveau i de tre kommuner samt to repræsentanter fra LEV.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Projektet vil blive forelagt Holbæk Kommunes Udvalget for Voksne til orientering.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Frivilligheds- og Sundhedspuljen er pr. 8/5 2013 på 164.088 kr. Efter bevillingen af 50.000 kr. til teaterprojektet for udviklingshæmmede, er puljen på 114.088 kr.

 

Projektets finansieringsplan er følgende:

 

Finansieringskilde

Beløb

Status

Odsherreds Kommune

50.000

Bevilliget

Holbæk Kommune

50.000

Afventer

Kalundborg Kommune

50.000

Afventer

Kulturregion, Midt- og Vestsjælland

150.000

Afventer

Region Sjælland

150.000

Afventer

 

Hertil kommer, at de deltagende kommuner indenfor eksisterende rammer prioriterer personaleressourcer på socialområdet til at formidle projektet og understøtte de udviklingshæmmede borgere, som deltager i projektet.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Tiltrådt.
 




64. Aktivitetspris 2013 - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Aktivitetsprisen tildeles Susanne Knudsen.
 




65. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 15

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid – Økonomiudvalget – byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 15 på baggrund af perspektivnotatet og Direktionens strategi- og budgetvurdering


Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne, og Direktionens strategi- og budgetvurdering, som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014. Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer, som skal lægges ned over det ”nøgterne” budget.

 

Perspektivnotaterne beskriver politikområdets økonomi, serviceniveau, fremtidstendenser og mulige indsatsområder, for at orientere politikerne om baggrunden for området, og dermed grundvilkårene for budgetlægningen på udvalgets område.

 

Direktionens strategi- og budgetvurdering indeholder administrationens bud på de største udfordringer og de vigtigste strategiske mål for kommunen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Drøftet.
 




66. Budgetrevision II - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 

1. der gives positiv tillægsbevilling på i alt 0,4 mio.kr. på følgende område:

politikområde 15, Kultur og Fritid

0,4 mio.kr.

 

2. der omplaceres for 0,5 mio.kr. mellem følgende politikområder:

fra politikområde 15 til politikområde 2 Administration

-0,2 mio.kr.

fra politikområde 15 til politikområde 2 Administration

-0,2 mio.kr.

fra politikområde 2 Administration til politikområde 15

0,8 mio.kr.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventet regnskab 2013 samt bevillingsberigtigelse, i det omfang det er nødvendigt.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ved denne budgetrevision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger i kommunens indtægter. Der forventes et merforbrug på driften, hvoraf ca. 10 mio. kr. vil få varig effekt på budget 2014-2017. Både udgifterne til lokalerokade og til etablering af Socialtilsyn Øst er udlæg og får derfor ikke effekt på budget 2014. Den resterende del af merforbruget på 5,2 mio. kr. forventes overført.

 

I alt forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. på driften, men når puljen til imødegåelse af evt. udsving i overførslernepå 25,0 mio. kr. trækkes fra, udgør mindreforbruget 5,7 mio. kr. på driftsudgifterne. Direktionen vil komme med løsningsforslag til imødegåelse af den del af merforbruget, som vil give varige budgetforøgelser på budget 2014-2017 og afvigelser for budget 2013. Løsningsforslagne vil blive præsenteret til politisk behandling ved Budgetseminar II.

 

På Udvalget for Kultur og Fritids område forventes der en afvigelse på 0,9 mio. kr., som dels skyldes Dronningens besøg på Orø og dels budgettilpasninger vedr. genforsikringspræmie.

 
 

Samlet overblik for politikområde 15

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab pr. april

Forv. afvigelse pr. april

Ønsket tillægs-bev.

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Decentrale enheder

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og Fritid

108,3

111,5

112,4

0,9

0,4

0

0,5

Udvalget for

Kultur og Fritid

108,3

111,5

112,4

0,9

0,4

0,0

0,5

 
 

Mer/mindreforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3096488e8.doc

Bilag

Udvalget for Kultur og Fritid, Budgetrevision II


67. Drøftelse af mål og prioriteringer i Sundhedspolitikken (KFU)

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid drøfter mål og prioriteringer i den kommende sundhedspolitik med repræsentanter fra Udvalget for Voksne.


Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Voksne får Udvalget for Kultur og Fritids input til prioriteringer af sundhedsindsatser og sundhedsmål i forbindelse med udarbejdelse af sundhedspolitikken for Holbæk Kommune

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Drøftelse af udkast til sundhedspolitik med repræsentanter for Udvalget for Voksne.

Den kommende sundhedspolitik skal sætte retning og sikre prioritering af indsatser og midler på sundhedsområdet i Holbæk Kommune. I udkastet til sundhedspolitikken er der mål som breder sig ind over alle politikområder. På Udvalget for Kultur og Fritids område, er der allerede flere indsatser, strategier og mål, der relaterer til sundhed og til de fire udviklingsområder der arbejdes med i udkastet til sundhedspolitikken, fx:

 

Udviklingsområderne i udkastet til Sundhedspolitik

De fire udviklingsområder i udkastet til sundhedspolitikken er:

 1. Sunde Rammer (strukturel forebyggelse) beskriver, at det skal være nemt at leve sundt, og at træffe sunde valg i hverdagen fx at bevæge sig fremfor at bruge bilen, vælge den sunde kost og ryge mindre.

 2. Lighed i Sundhed (særlige sundhedsindsatser), her er fokus at løfte sundheden hos de grupper af borgere som oftest har de største sundhedsproblemer fx psykisk sårbare, fattige og alkohol- og stofmisbrugere.

 3. Livskvalitet og Trivsel. Det handler ikke kun om at være rask, det handler om at have det godt, trives, være psykisk robust og at have mod på at tackle livets forskellige og belastende udfordringer fx sygdom, stress, angst, depression og svære livsbegivenheder (fx død, selvmord, skilsmisser).

 4. Når Sundheden skal Frem, sætter fokus på at fremme sundheden gennem tværgående samarbejde, hvor fokus er på den sundhedsmæssige betydning af kommunens beslutninger og planer, italesættelse af borgeres sundhed og sundhedsudfordringer samt tidlig forebyggende indsats.

Sundhedspolitikkens fire udviklingsområder skal spille sammen med de mål og indsatser, der er for politikker, strategier, planer og prioriteringen på Udvalget for Kultur og Fritids område. På flere felter er der sammenhæng med områdets politik og prioriteringer, mens der på andre lægges op til et ændret eller øget fokus og indsats, fx:

 1. Regler for hvad der tilbydes/sælges i haller og til arrangementer, fx slik, fastfood, alkohol.

 2. Røgfri miljøer alle steder hvor børn og unge færdes, fx også ved udendørs aktiviteter.

 3. Fritids- og idrætstilbud tilpasses og udvikles med fokus på særlige og udsatte borgere, der ikke deltager i fysiske aktiviteter, idræt eller foreningsliv.

 4. Mere støtte til at borgere uden for arbejdsmarkedet kan være fysisk aktive og deltage i foreningsliv.

 5. At nye strategier, tiltag, projekter, væsentlige beslutninger mv. vurderes i forhold til deres betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed.

 6. Bedre adgang til anlæg, faciliteter med cykel, gang- eller offentlig transport.

 

Sundhedseffekt af mål og indsatser

Sundhedsøkonomien er tæt forbundet med begreberne effekt og evidens. Der er dokumenteret effekt af indsatser rettet mod rygning og alkohol, bevægelse og sund kost. De fire udviklingsområder i udkastet er alle områder, hvor der kan forventes en væsentlig sundhedsmæssig effekt af indsatser og af sundhedsmidlerne (se også ’Vurdering i forhold til økonomi’).

 

Drøftelse

Derfor vil Udvalget for Voksne gerne drøfte med Udvalget for Kultur og Fritid:

 1. om Udvalget for Kultur og Fritid ser, at kultur- og fritidsområdet er ét af de steder, hvor der skal prioriteres en særlig sundhedsindsats de næste 3-5 år.

og

 1. hvor Udvalget for Kultur og Fritid ser, at Sundhedspolitikken på kan sætte nye ambitiøse mål der styrker sundhed, trivsel og forebyggelse, på kultur- og fritidsområdet.

 

Tidsplan

Udkastet til sundhedspolitikken behandles i byrådet den 14. august 2013, med offentlig høring frem til slutningen af september, med forventet vedtagelse i byrådet den 13. november 2013.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Mange indsatser kan gennemføres uden væsentlige omkostninger, fx at sætte rammer for kost og rygning. Andre indsatser kan gennemføres helt eller delvist ved at ændre anvendelsen af eksisterende midler (fx flytning af midler fra behandling/indsats til tidlig opsporing og forebyggelse).

 

Nogle indsatser vil medføre ekstra udgifter, men udgiftsniveauet afhænger af hvilke mål Sundhedspolitikken indeholder, og af hvilke indsatser der efterfølgende iværksættes for at nå målene.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-05-2013
 
Drøftet.
 


3085994e9.pdf

Bilag

Udkast til udviklingsområder.pdf