UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Holbæk Bibliotek

STARTTIDSPUNKT

29-04-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-04-2013 18:00:00


PUNKTER

48. Godkendelse til dagsorden til møde den 29. april 2013
49. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 29. april 2013
50. Årsrapport 2012 for Holbæk Bibliotek og brugerundersøgelse
51. Ændring af billetpriser i Holbæk Svømmehal
52. Finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv
53. Udsmykning af Siggaards Torv i Holbæk
54. Status på politikudvikling 2010-201348. Godkendelse til dagsorden til møde den 29. april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Godkendt
49. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 29. april 2013

Sagsprocedure

 

Direktør Anders Asmind indstiller at, følgende orientering bliver taget til efterretning:

 
 

Hovedindstilling


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Til efterretning
50. Årsrapport 2012 for Holbæk Bibliotek og brugerundersøgelse

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Årsrapport 2012 for Holbæk Bibliotek drøftes og tages til efterretning.

  2. Den landsdækkende brugerundersøgelse med benchmark for biblioteksområdet, gennemført i 2012 af Rambøll, drøftes og tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Årsrapporten danner grundlag for en drøftelse mellem Udvalget for Kultur og Fritid og bibliotekschefen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Årsrapporten underholder bl.a. en beskrivelse af:

Biblioteket har i 2012 fastholdt service og ydelser på et højt fagligt niveau samtidig med, at man fortsat har tilpasset sig til den nye ressourcesituation gennem rationalisering og effektivisering. Der har været fokus på digital udbygning samt uddannelse og kompetenceudvikling. Biblioteket har været en drivende kraft i en række tværgående projekter.

 

Biblioteket følger generelt de landsdækkende tendenser i udviklingen af borgernes brug af bibliotekets service, tilbud og faciliteter. Der har været et svagt fald i udlån af fysisk materiale, og en stigning i brugen af de digitale tilbud. Samlet set er besøgstallet stabilt.

 

I forhold til den landsdækkende brugerundersøgelse med benchmark fra Rambøll, gennemført i 2012 på 179 biblioteker og i alt 27.000 brugere – heraf 801 brugere i Holbæk Kommune - viser tallene for Holbæk bl.a., at over 90 % af de adspurgte brugere er tilfredse med den service, de får fra bibliotekets medarbejdere. Flere brugere i Holbæk end landsgennemsnittet tilkendegiver, at de anbefaler deres bibliotek til andre. I alt 801 brugere har deltaget i brugerundersøgelsen i Holbæk.

 

Under Udvalgets behandling af Årsrapport 2012 deltager bibliotekschef Bjørn Ulrik Larsen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Til efterretning


3059613e1.pdf
3059617e2.pdf
3059618e3.doc
3059619e4.docx

Bilag

Årsrapport 2012 (ver. A).pdf
Holbæk_Bedre biblioteker Rambøll rapport 2013.pdf
Diverse kommentarer fra dataindsamlingen (Benchmark - brugerundersøgelse 2013).doc
Pressemeddelelse - brugerundersøgelse 2013.docx


51. Ændring af billetpriser i Holbæk Svømmehal

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. anmodning om hævning af billetpriser i Holbæk Svømmehal godkendes som fremlagt i sagsfremstillingen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Politisk stillingtagen til ændring af billetpriser i Holbæk Svømmehal med henblik på at skaffe økonomisk råderum til nødvendige investeringer

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I relation til driften af Holbæk Svømmehal har der været – og skal fremadrettet gennemføres - en række tiltag som har budgetmæssig betydning. Dels ønskes sommeråbning af svømmehallen fastholdt (ekstra åbningstid), dels er der behov for at investere i en billetautomat, således at gæster kan købe billetter kontant.

 

Svømmehallen har ikke økonomisk råderum til at gennemføre køb af en ny automat og holde ekstra sommeråbent indenfor den nuværende økonomiske ramme.

 

Som konsekvens heraf foreslås en mindre hævning af billetpriser som beskrevet nedenfor:

 

Nuværende priser:

Voksen enkelt billet : kr. 25.-

Barn enkelt billet : kr. 10.-

Voksen rabat billet. : kr. 200.-

Barn rabat billetter : kr. 80.-

Morgen badekort : kr.220.-

 

Fremtidige priser:

Voksen enkelt billet : 30.-

Barn enkelt billet : 15.-

Voksen rabatbillett. : 240.-

Barn rabatbilletter : 120.-

Morgen badekort : 250.-

 

De fremtidige billetpriser følger billetpriser i tilsvarende svømmehaller, f.eks. Frederikssund.

 

Priser for pensionister hæves ikke.

 

Godkendes indstillingen vil det hurtigt blive opsat en billetautomat i Holbæk Svømmehal.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Forudsat at det bliver samme besøgstal (600 -700 voksne og 600 – 700 børn) pr. måned, dertil kommer salget af rabatbilletter, vil dette give en merindtægt på min.: 8000.- kr.

Altså 12 mdr. x 8000.-kr. = 96.000 kr. årligt

 

Pris for afdragskøb af billetautomat udgør godt 5.500 kr. om måneden i 35 måneder.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Indstilles med anbefaling
52. Finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid samt i byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Udvalget for Kultur og Fritid frigiver 100.000 kr. fra Sundheds- og frivillighedspuljen til brug for finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv

  2. Udvalget for kultur og fritid frigiver 100.000 kr. fra puljen til netværkskontakter til brug for finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv

  3. byrådet frigiver 100.000 kr. fra lokalområdepuljen til brug for finansiering af kunstgræsbane i Mørkøv

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Udvalget for Kultur og Fritid samt byrådet skal tager stilling til muligt finansieringsgrundlag relateret til anlæg af kunstgræsbane i Mørkøv.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Boldklubberne i såvel Tølløse og Mørkøv har arbejdet for at tilvejebringe midler til realisering af kunstgræsbaner i deres lokalområder.

 

Tølløse BK modtog i 2012 tilsagn om støtte på 750.000 kr. fra DBU til deres projekt. Som konsekvens heraf vedtog byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2013, at støtte kunstgræsprojektet i Tølløse med 1. mio. kr. Dette projekt forventes igangsat i sommeren 2013.

 

Foreningerne i Mørkøv har siden arbejdet videre med deres lokale projekt og er kommet langt med realiseringen af en kunstgræsbane. Foreningerne her havde også en forventning om at modtage støtte fra DBU, men fik imidlertid afslag fra DBU, hvorfor det ufinansierede restbeløb til dette projekt udgør 1,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,4 mio. kr.

 

Med henblik på at finde 1,7 mio. kr. i anlægsstøtte til projektet foreslås følgende tre finansieringskilder:

 

Puljer på Kulturområdet

Udvalget for Kultur og Fritid finder 200.000 kr. via henholdsvis 100.000 kr. fra puljen til netværkskontakter og puljen til sundhed- og frivillighed.

 

Lokalområdernes Udviklingspulje

Lokalområdernes Udviklingspulje indeholder i indeværende år 341.000 kr. udisponerede midler. Der er i forårets ansøgningsrunde indkommet ansøgninger for 125.000 kr. Det betyder, at puljen som minimum indeholder 216.000 kr. til efterårets ansøgningsrunde.

 

Projektet vedr. kunstgræsbane i Mørkøv har været behandlet på dialogmøder i både marts og september 2012 og omfatter frivilligt arbejde. I den henseende opfylder projektet nogle af puljens vigtigste vurderingskriterier. Der er ikke ad formel vej ansøgt om midler fra puljen, hvilket betyder, at dialogudvalgene ikke har haft lejlighed til at vurdere projektet og veje det op imod de øvrige ansøgninger

 

Grøn ordning (Vindmølle-penge)

Byrådet skal – på et andet dagsordenspunkt på byrådets dagsorden – tage stilling til anvendelse af de midler som er afsat til Grøn ordning (vindmølle-penge). Af denne sagsfremstilling indstilles det samtidig, at der frigives 1.400.000 kr. til etablering af kunstgræsbanen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Såvel i Tølløse som i Mørkøv skal udgifterne til vedligehold af kunstgræsbaner dækkes indenfor de allerede afsatte ressourcer til banevedligehold i de berørte lokaleområder.

 

Der forud for eventuelle bevillinger:

Dog er overførsler af uforbrugte midler mellem budget 2012 og 2013 ikke indregnet i ovenstående restsummer.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Der findes i dag to kunstgræsbaner i Holbæk Kommune som er placeres i Holbæk By (Borgmestergårdsvej) og i Tuse. Etablering af kunstgræsbaner i Tølløse såvel som i Mørkøv har begge en god placering. Kunstgræsbanen i Tølløse vil understøtte foreningslivet i den østlige del af kommunen (Tølløse, Kr. Eskilstrup, Store Merløse, Ugerløse og Vipperød) og en kunstgræsbane i Mørkøv vil understøtte foreningslivet i den vestlige del af kommunen (Mørkøv, Jyderup, Stigs Bjergby og Undløse).

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Punkt 1 og 2 indstilles med anbefaling. Såfremt der fremskaffes alternativ for kunstgræsbanen bortfalder tilsagnene beskrevet i punkt 1 og 2.
 


3059641e5.pdf

Bilag

MIF kunstgræsbanebudget 2013 - MIF kunstgraesbudget 2013.pdf


53. Udsmykning af Siggaards Torv i Holbæk

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, hvorvidt udsmykningen med de to siddeskulpturer, udført at Betty Engholm, ønskes opsat i byrummet.

  2. Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, om man vil modtage de to stentøjsskulpturer og overtage driftsforpligtigelsen.

  3. Udvalget for Klima og Miljø tager stilling til, om der kan opsættes to siddefigurer af stentøj på det angivne areal på Siggaards Torv i Holbæk jf. ansøgning fra Pernille Siggaard.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Understøtte kunst i byrummet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Pernille Siggaard ønsker på vegne af den nedlagte forening af erhvervsdrivende i Nygade og Vestergade at overdrage to siddeskulpturer i stentøj til Holbæk Kommune samt finansiere opsætning på pladsen ”Siggaards Torv”, som er området på hjørnet af Nygade og Vestergade.

 

Kommunen overtager således ejerskabet og driftsforpligtigelse til de to stentøjsskulpturer.

 

Skulpturerne, der er udført af keramiker Betty Engholm, ønskes opsat på hver side af gadebelysning anvist på billeder i bilag.

 

Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, hvorvidt man vil bruge skulpturerne som et kunstnerisk udtryk i byrummet.

 

Udvalget for Klima og Miljø tager stilling til, om areal må benyttes til opsætning af de to skulpturer.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunen bliver ejer af de to skulpturer og Udvalget for Kultur og Fritid afholder driftsudgiften, som forventes at blive begrænsede, da materialet er vejrbestandigt.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Punkt 1 og 2 tiltrædes – dog under forudsætning af, at Holbæk Kommune fremover forbeholder sig rettighederne til at flytte/fjerne udsmykningen såfremt Holbæk Kommune måtte ønske dette.
 
Holbæk Kommune takker for gaven
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Ad 3/ Tiltrådt
 


3060432e6.pdf
3060428e7.pdf

Bilag

Ansøgning udsmykning på Siggaards Torv i Holbæk. - 2013-02-21 150857.pdf
Billede 2 om udsmykning på Siggaards Torv i Holbæk. - 2013-02-21 151820.pdf


54. Status på politikudvikling 2010-2013

Sagsprocedure

 

Udvalgsdrøftelse forud for byrådets temamøde i maj

 
 

Hovedindstilling

 

Udvalget drøfter de tre slides med henblik på fremlæggelsen i byrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet skal på temamødet 15. maj drøfte en status på politikudviklingen i byrådsperioden.

 

På temamødet indleder Borgmesteren med de lange linjer og de store sager i byrådet. Herefter skal alle udvalgsformænd fremlægge status for udvalgene på 10 min ud fra tre slides med henholdsvis:

 

Byrådet skal have disse slides sendt ud inden tema-mødet, og så kan udvalgsformanden vælge de vigtigste pointer i sit oplæg.

 

Administrationen har lavet det vedlagte forslag til slides. De lange linjer og de store sager er sammensat ud fra en gennemgang af udvalgenes dagordener, mens udfordringerne for den næste byrådsperiode er sammensat ud fra bl.a. status på Udviklingsstrategien samt perspektivnotaterne.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Drøftet


3064218e8.pptx

Bilag

KFU - slides