UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-02-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2013 18:00:00


PUNKTER

19. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2013
20. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid 26. februar 2013
21. Vedtagelse af tværgående handleplan mellem kultur- og børneområdet med henblik på at styrke den tværgående indsats for dannelse og uddannelse på mellemtrinnet
22. Igangsættelse af tværgående idrætsindsats mellem udvalgte skoler og foreninger
23. Stestrup Fritidsgård - driftstilskud
24. Nybygning på Orø Havn
25. Etablering af fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn
26. Salg af jord - Lukket punkt
27. Idrætshaller - renovering og vedligeholdelse i 2013
28. Tilskud til Togtet på Orø 22- 24. juli 2013
29. Kulturelle arrangementer - fordeling af puljen
30. Udstyr - Mål & Net - fordeling af puljen
31. Udstyr og rekvisitter - fordeling af puljen
32. Status på Udviklingsstrategien
33. Udvikling af integrationsbarometer
34. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser_KFU19. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Godkendt
 
20. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid 26. februar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1.  
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
1-4: Drøftet
 
21. Vedtagelse af tværgående handleplan mellem kultur- og børneområdet med henblik på at styrke den tværgående indsats for dannelse og uddannelse på mellemtrinnet

Sagsprocedure

 

Sagen drøftes i Udvalget for Kultur og Fritid samt i Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktørerne Anders Asmind og René Junker indstiller, at:

 1. Udvalget for kultur og Fritid samt Udvalget for Børn vedtager den fælles tværgående handleplan for dannelse- og uddannelsesindsats for børn på mellemtrinnet

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At få vedtaget en tværgående handleplan mellem kultur- og fritidsområdet og børneområdet med det formål at styrke den tværgående indsats for dannelse og uddannelse på mellemtrinnet.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet har vedtaget en række politikker, som til sammen skal understøtte indsatser til gavn og glæde for kommunens borgere. I såvel Kultur- og Fritidspolitikken som i Børne- og Ungepolitikken er der vedtaget en række målsætninger, som begge steder sætter fokus på at styrke det enkelte barns dannelses- og uddannelsesniveau.

 

Konkret handler det om tillæring af fagligheder relateret til fagplaner (uddannelse), men også om at skabe forståelse og kendskab til forskellige udtryksformer og kunstarter som: Musik, litteratur, drama, billedkunst samt at skabe et kendskab til og forståelse af den fortid som har været med til at forme det samfund vi er en del af (dannelsen).

 

På begge politikområder lægges der samtidig vægt om at arbejde for at inddrage alle børn og unge (inklusion) og på muligheden for at deltage aktivt i sundheds- og idrætsaktiviteter.

 

De mange beslægtede målsætninger indenfor de to politikområder bevirker derfor, at det er naturligt at se på om de politisk vedtagne indsatser på henholdsvis børneområdet og kulturområdet ikke i højere grad kan koordineres på de områder hvor indsatserne er beslægtede.

 

Mellemtrin

Med udgangspunkt i det enkelte barn foreslås det, at der tværgående arbejdes med læringsrum på tre niveauer:

 

1. Kultur for kulturens egen skyld. Formålet her er at stifte bekendtskab med forskellige kulturelle udtryksformer. Kulturforståelse er ikke en medfødt egenskab.

 

2. Skolefag og kulturelle discipliner. Formålet er, at skole og kulturtilbud i samarbejde opfylder trin- og slutmål i Fælles Mål i de enkelte fag

 

3. Alsidig læring. Formålet er at give barnet personlige succeser og færdigheder gennem deltagelse i kultur- og fritidstilbud, hvilket indirekte kan være med til at gøre eleven mere indlæringsparat. Indsatsen er dermed ikke skole/klasseafhængig men individuel.

 
 

Forslag til fælles tværgående handleplan gældende for 2013-2014

 1. Der iværksættes minimum to tværgående projekter i 2013/2014 i Arena 1, Kultur for kulturens egen skyld, der har særlig fokus på, at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud:

- Kulturaftaler med fx Teatret Fair Play

- Kulturbus (MuseumSjælland)

- Naturmobilen

Kultur- og fritidssekretariatet og Børne- og ungesekretariatet indgår i et forpligtende samarbejde med henblik på at sikre, at kulturtil¬buddene benyttes af alle 4.-6. klasses elever i kommunen.

 1. Der iværksættes minimum to tværgående projekter i 2013/2014 i Arena 2, Skolefag og kulturelle discipliner, der har særlig fokus på mellemtrinnet (4.-6.klassetrin):

Oplagte indsatsområder er:

- Idrætsprojekt

- Naturkanon

- Musik

 1. Kultur- og fritidssekretariatet og Børne- og ungesekretariatet forpligter sig på at iværksætte minimum to projekter i 2013/2014 i Arena 3, Alsidig læring, der har særlig fokus på inklusion

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra børnesekretariatet, Kultur- og Fritidssekretariatet samt to skoleledere og lederen fra Musikskolen.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Indsatser i relation handlingsplanen for mellemtrins-projekter finansieres indenfor de eksisterende budgetter på henholdsvis kultur- og fritidsområdet samt Børne- og Ungeområdet, suppleret at ansøgninger til relevante statslige puljer – herunder skoletjenesten – samt lokale sponsorer.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Godkendt
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Tiltrådt
 


3001116e1.pdf

Bilag

Slides - Udvalgsmøde 26.02.13.pdf


22. Igangsættelse af tværgående idrætsindsats mellem udvalgte skoler og foreninger

Sagsprocedure

 

Sagen drøftes i Udvalget for Kultur og Fritid. En tilsvarende drøftelse finder sted i Udvalget for Børn.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid afsætter en ramme på 200.000 kr. fra puljen til frivilligheds- og sundhedsindsatser til brug for klubudviklingsindsatser og aldersrelateret uddannelsesforløb på tværs af skole- og foreningsområdet.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At få frigivet midler til igangsættelse af tværgående idrætsindsatser mellem udvalgte pilotskoler og foreninger

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Såvel i Børne- og Ungepolitikken som i Kultur- og Fritidspolitikken er der vedtaget målsætninger, som har til formål at styre idræt, motion, bevægelse og talentudvikling.

 

Disse målsætninger forudsætte samlet set, at børn og unges muligheder for at dyrke idræt og motion styrkes.

 

Som pilotprojekt på idrætsområdet foreslås som følge heraf, at der på to udvalgte skoler Kildevangens skole (Vipperød/Ågerup) og Engskovskolen (Jernløse, Undløse, Knabstrup) iværksættes tværgående initiativer til fremme af idræt, motion og talentudvikling.

 

Konkret tænkes der iværksat fælles uddannelsesforløb for lærer og pædagoger fra pilotskolerne sammen med trænere og bestyrelsesmedlemmer fra foreningslivet med henblik på at styrke viden om aldersrelateret træning:

 

Uddannelsesforløbene for idrætslærere, pædagoger, trænere og bestyrelsesmedlemmer arbejder med følgende succeskriterier:

 

Hertil suppleres med to ekstra ugentlige idrætstimer for eleverne på mellemtrinnet på de to pilotskoler.

 
 

Klubudvikling

Samtidig gennemføres der fem klubudviklingsforløb med følgende indhold:

 1. Mønsterklubanalyse® (grundig klubanalyse, som giver et billede af, hvor klubben er i forhold til god ledelse)

 2. Udviklingsplan for de kommende tre år

 3. Workshop: organisationsplan, kommissorier for bestyrelse og udvalg, funktionsfordelingsanalyse for bestyrelsen (arbejdsbeskrivelse med angivelse af tidsforbrug), teamrolleprofiler i bestyrelsen

 4. Udarbejdelse af sportslige politikker og strategier (bredde, talent, elite – min. to af de tre strategier udarbejdes)

 5. Udarbejdelse af kommunikationspolitik og -strategi

 6. Udarbejdelse af rekrutterings- og fastholdelsespolitik/strategi

 7. Afrundingsmøde – færdiggørelse af udviklingsplan

 

Formålet er at styrke en række foreningers udviklingsmuligheder og kompetencer, som efterfølgende kan inspirere andre foreninger i kommunen. De foreslåede initiativer er tidligere med succes gennemført i en række andre kommuner.

 

Der har været ført dialog med tilsagn om at deltage fra bestyrelserne i Holbæk B&I, Håndboldklubben i Holbæk, basket klubben i Holbæk og badmintonklubben i Holbæk.

 

Yderligere afsættes der ressourcer til at arbejde med de lokale foreninger i pilotområderne Jernløse/Undløse/Knabstrup og Vipperød/Ågerup – enten med udvalgte foreninger i eller mere tværgående med udgangspunkt i en tværgående lokal handleplan for foreningslivet. Dette fastlægges decentralt i begge lokaleområder efter en konkret dialog med foreningerne lokalt. Der skeles samtidig til om der kan arbejdes med koblinger mellem de lokale foreninger og 4300-foreningerne.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Der har tidligere været afholdt informationsmøder med foreninger fra Holbæk By samt med skolebestyrelser og lokale foreninger i henholdsvis Jernløse og Vipperød/Ågerup.

 

Samtidig har idrætsprojektet været drøftet i skoleledergruppen. Skolelederne i de to lokalområder har været aktivt involveret i planlægningsforløbet.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udvalget for Kultur og Fritid skal betale klubudviklingsforløb for i alt tre centerklubber samt iværksætte tiltag for foreningslivet lokalt i de to pilotområder. Hertil afsættes en ramme på 0,2 mio. kr. fra udvalgets budget.

 

Skolerne afsætter indenfor den samlede pulje på 20 mio. kr. 0,6 mio. kr. til gennemførelse af pilotprojekter på Kildevangens skole (Vipperød/Ågerup) og Engskovskolen (afd. Jernløse, Undløse og Knabstrup skoler), hvor der fra skoleåret 2013/14 afsættes to ekstra ugentlige idrætstimer på mellemtrinnet samt afsættes ressourcer til fælles uddannelsesforløb mellem lærere og frivillige trænere til kurser i aldersrelateret træning.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Tiltrådt
 
23. Stestrup Fritidsgård - driftstilskud

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender øget driftstilskud på 200.000 kr. til Stestrup Fritidsgård fra 2013 og frem.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Politisk godkendelse af Stestrup Fritidsgårds ændrede driftstilskud på baggrund af nye vilkår.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forholdene i Stestrup Fritidsgårds indtægtsgrundlag er i 2012 blevet væsentligt ændret.

 

Fritidsgården har i mange år lagt lokaler til både bankospil og en privat forening, som begge har betalt husleje og dermed indtægt til haldriften. Begge aktiviteter er stoppet i Stestrup Fritidsgård, hvilket betyder indtægtsnedgang i forhold til regnskab 2011 på 203.000 kr.

 

Driftstilskuddet til Stestrup Fritidsgård er udmøntet på baggrund af både hallens indtægter og udgifter. Set i forhold til andre driftstilskud Holbæk Kommune yder, er driftstilskuddet til Stestrup Fritidsgård et af de mindste, der ydes til haldrift. Driftstilskuddet var i 2011 på 599.888 kr.

 

Stestrup Fritidsgård forventer at regnskab 2012 vil komme ud med et underskud på ca. 108.130 kr. og i 2013 et underskud på ca. 224.930 kr. med uændret driftstilskud.

 

Kultur- og Fritidssekretariatet har holdt møde med repræsentanter fra Stestrup Fritidsgård, med henblik på afklaring af hallens økonomiske situation.

 

Et løsningsforslag er, at Stestrup Fritidsgård gennemgår driftsudgifterne med henblik på at reducere udgifterne med 25.000 kr.

 

Samtidig søges driftstilskud til Stestrup Fritidsgård forøget med 200.000 kr. for at imødegå den nu kendte indtægtsnedgang.

 

Bukkerup Gymnastikforening har indrettet motionsfitness og lokaler til gymnastik som tidligere har været en den af en privat forpagtningsaftale. Disse lokaler bliver nu anvendt til foreningsformål. Bukkerup Gymnastikforening er den største forening i lokalområdet der har 670 medlemmer hvor de 247 medlemmer er under 25 år.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Finansieringen af forhøjelsen af driftstilskud til Stestrup Fritidsgård, foreslås at fra omlægningen af Vipperød og Tuse hallernes drift fra kommunale- til selvejende driftsvilkår.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Tiltrådt
 
24. Nybygning på Orø Havn

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Det drøftes hvorvidt, Holbæk Kommune fortsat ønsker at give anlægstilskud til modernisering af Orø Havn på op til 1. mio. kr. set i lyset af, at projektet er skåret ned fra 3.05 mio. kr. til 2.05 mio. kr. og under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kan tilvejebringe de øvrige penge til at realisere projektet samt, at Bådelauget anvender egenkapital på 500.000 kr. til projektet.

 2. Anlægstilskuddet finansieres via lån.

 3. Kommunens samlede udgifter – herunder afdrag, renter og stiftelsesomkostninger – tilbagebetales af Orø Bådelaug til Holbæk Kommune i ny overenskomst om benyttelse af Orø Havn, der samtidig indgås for 20 år efter samme principper som den nuværende aftale.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Forbedre havnefaciliteterne på Orø Havn til gavn for fritidssejlere og turisme jf. mål i Erhvervs- og turismepolitikken.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Orø Bådelaug ansøger om anlægstilskud på op til 1. mio. kr. til projekt om udbygning af landfaciliteterne på Orø Havn, hvor Bådelauget i forhold til tidligere ansøgninger og bevillinger fra byrådet den 11. april 2012 har reduceret projektet med et bygningsmodul samt indhentet et billigere tilbud på anlægsarbejdet svarende til en samlet besparelse på 700.000 kr. og et samlet budget på 2.05. mio. kr.

 

Der peges på en model, hvor Holbæk Kommune giver anlægstilskud på op til 1. mio. kr. til udbygning af landfaciliteter på Orø Havn under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kan tilvejebringe de øvrige penge til at realisere projektet. Anlægstilskuddet finansieres via lån. Samtidig indgår Holbæk Kommune en ny overenskomst med Orø Bådelaug om at drive havnen i 20 år. En ny aftale vil bygge på de samme principper som den eksisterende aftale, der udløber januar 2015. Som led i en ny aftale skal Orø Bådelaug således dels betale en årlig leje og dels betale Holbæk Kommunes samlede udgift til anlægslånet. Såfremt Orø Bådelaug opløses eller overenskomsten opsiges af en af parterne, tilfalder alle anlæg, som er bekostet af Bådelauget, uden vederlag til Holbæk Kommune.

 

Orø Bådelaug oplyser, at de har tilsagn om tilskud til havneprojektet fra LAG-småøerne på 500.000 kr. og fra LAG-Vestsjælland på 500.000 kr. Herforuden er Orø Bådelaug indstillet på at opnå generalforsamlingens godkendelse til at anvende 500.000 kr. af egenkapitalen til evt. uforudsete udgifter i projektet, som der ikke måtte være taget højde for i budgettet samt til at nedbringe anlægstilskud fra Holbæk Kommune forholdsvist.

 

Byrådet har tidligere den 27. oktober 2010 besluttede at give anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til udvidelse af Orø Havn med Bådelauget som driftsherre og under forudsætning af, at Bådelauget selv kunne rejse den resterende kapital på 9.5 mio kr. ud af et samlet budget på 11. mio. kr. I 2010 var projektet mere omfattende med både en udbygning af havnen samt opførsel af velfærdsfaciliteter på land. Projektet fra 2010 blev aldrig realiseret, fordi Bådelauget ikke var i stand til at rejse de nødvendige penge til projektet.

 

I foråret 2012 fremsendte Orø Bådelaug en ny ansøgning til Holbæk Kommune om anlægstilskud på 1. mio. kr. til et reduceret havneprojekt, der kun omfattede opførsel af nye bygninger på land og et samlet budget på 3.05 mio. kr. Byrådet besluttede den 11. april 2012 at give et sådan anlægstilskud på 1. mio. kr. under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kunne rejse de resterende penge på 2.05 mio. kr. Imidlertid har Orø Bådelaug meldt tilbage, at de ikke ser sig i stand til at rejse de 2.05 mio. kr. til det reducerede projekt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er fri låneoptagelse for anlægslån til kommunale havneanlæg.Kommunens udgifter til anlægslånet – herunder afdrag, renter og stiftelsesomkostninger tilbagebetales af Orø Bådelaug til Holbæk Kommune i henhold til ny benyttelsesaftale. Endvidere betaler en årlig leje på samme niveau og betingelser som i den nuværende gældende aftale. Såfremt Orø Bådelaug opløses eller benyttelsesaftalen opsiges af en af parterne, tilfalder alle anlæg, som er bekostet af Bådelauget, uden vederlag Holbæk Kommune.

 
 

Projekt 2010 (ikke realiseret)

Projekt 2012 (Ikke realiseret)

Projekt 2013 (ny ansøgning)

Kommunalt anlægstilskud

1.5 mio. kr.

1 mio. kr.

1 mio. kr.*

Samlet budget

11. mio. kr.

3.05 mio. kr.

2.05 mio. kr.

*anlægstilskud maksimeres med op til 1. mio. kr. og reduceres forholdsvis med Orø Bådelaugs investerede egenkapital i projektet med op til 500.000 kr., når de faktiske udgifter til anlægsprojektet kendes.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

En gennemførsel af projektet forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan udarbejdes en miljøvurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Det indstilles med anbefaling, at der bevilliges et lånebeløb på 550.000 kr. under forudsætning af et tilskud på 1 mio. kr. hjemtages fra LAG-Vestsjælland og fra LAG-Småøerne samt at egenkapitalen på 500.000 bruges forud for lånebeløbet.
 


2980151e3.pdf
2980149e2.xls
2980107e4.pdf
2980109e5.doc
2604853e6.pdf

Bilag

Vedr. ændring af byggeprojekt på Orø Havn - Tilbud modtaget fra Green House.pdf
Vedr. ændring af byggeprojekt på Orø Havn - byggebudget Orø Havn 2013 -1.xls
Havnebyggeri Orø - tegning velfærdsbygning reduseret jan. 2013-4.pdf
Havnebyggeri Orø - begrundelse for budgetændring Orø Bådelaug-1.doc
Underskrevet overenskomst med Orø Bådelaug.pdf


25. Etablering af fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. det godkendes, at der etableres en fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn i overensstemmelse med de vedhæftede fartøjsregler for træskibe med friplads samt kommissorium for brugerrådet for træskibe i Holbæk Gl. Havn.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at etablere en fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn, som vil styrke rammerne for et autentisk og fortættet træskibsmiljø i havnen i overensstemmelse med visionerne for udviklingen af Holbæk Havn.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Gl. Havn huser i dag en række træskibe, som er tildelt individuelle fripladser i havnen på forskellige vilkår. Disse træskibe ligger spredt i flere havnebassiner.

 

En egentlig fripladsordning vil samle træskibene i det vestligste havnebassin, jf. vedlagte bilag I. Dermed vil fripladsordningen skabe et fortættet træskibsmiljø med autentisk stemning og mangfoldighed og styrke Holbæk Gl. Havns profil, som en attraktiv træskibshavn for større træskibe.

 

Det er en målsætning i Holbæk Kommunes visionsplan for Holbæk Havnefront, som byrådet behandlede den 20. februar 2013, at der fremadrettet gives rum til de ”skæve” miljøer omkring Gl. Havn. Desuden er det en målsætning i visionsplanen, at havnen er et attraktivt sted at være, som inspirerer til aktiviteter og ophold.

 

På den baggrund har Holbæk Kommune i samarbejde med de foreninger, som i dag er aktive omkring træskibsmiljøet, udarbejdet et kommissorium for et Brugerråd for træskibe i Holbæk Gl. Havn samt et regelsæt for træskibe, som får tildelt friplads. Brugerrådet vil have en samlende funktion for fripladsordningen og træskibsaktiviteterne i havnen. Desuden vil Brugerrådet have fokus på formidling af træskibsmiljøet og dets kulturværdi.

 

Brugerrådet har til opgave at anbefale et skib til fripladsordningen. Det er dog Holbæk Kommune, som beslutter, hvorvidt et skib skal tildeles en friplads. En friplads vil indebære, at skibsejeren er fritaget fra at betale havneafgift. Enhver anden driftsudgift skal afholdes af skibsejeren, herunder udgifter til el, vand samt udgifter til at få skibet på bedding årligt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Etablering af en fripladsordning for træskibe er ikke omfattet af specifik lovgivning. De skibe, som deltager i fripladsordningen, er underlagt de gældende regler for skibe i havn, herunder miljøregler mv.

 

Høring

 

Fripladsordningen etableres som en forsøgsordning. Inden udgangen af 2014 vil Kultur og Fritidssekretariatet udarbejde en evaluering af fripladsordningen på baggrund af en høring af relevante interessenter og berørte parter. Evalueringen vil danne grundlag for endelig politisk stillingtagen til, hvorvidt og hvordan ordningen skal fortsætte.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Etablering af en fripladsordning indebærer en fraskrivelse af et potentielt indtægtsgrundlag, idet Holbæk Kommune ikke vil kunne opkræve havneafgift for det havneområde, som er udlagt til fripladsordning. Ifølge takstregulativet for Holbæk Havn er den årlige havneafgift for fastliggende fartøjer 120,09 kr. pr. m2

 

Det havneområde, som fripladsordningen vedrører, generer i dag ikke en fast indtægt for Holbæk Kommune. Der vil således ikke være tale om et reelt indtægtsfald, men derimod en fraskrivelse af evt. fremtidige indtægter. Derudover vil en styrkelse af træskibsmiljøet i havne, skabe bedre rammer for byliv og turister i Holbæk Havn med deraf afledte indtægtsmuligheder.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Godkendelse af fripladsordningen vil indebære, at de eksisterende fripladstildelinger vil bortfalde efter seks måneder. Nye aftaler om friplads kan indgås med Holbæk Kommune i overensstemmelse med den godkendte fripladsordning.

 

Derved bliver der fremadrettet sikret ensartethed og klarhed over fripladsordningerne i hele havnen til gavn for alle interessenter på havneområdet.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling
 


2988521e7.doc
2988527e8.pdf
2988543e9.doc

Bilag

Kommissorium for Brugerråd for træskibe i Holbæk Gl. Havn
Bilag I (træskibe havnekort med lodsbåd).pdf
Bilag II (fartøjsregler for træskibe med friplads)


26. Salg af jord - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 
27. Idrætshaller - renovering og vedligeholdelse i 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender frigivelse af anlægsbevilling der iværksættes renoveringsarbejder for 4.1 mio. kr. finansieres fra byrådets ”pulje til idrætsfaciliteter”

 2. Udvalget for Klima og Miljø godkender frigivelse af anlægsbevilling der iværksættes energirenoveringsarbejder for 7 mio. kr. finansieret af energilånepuljen. (De opnåede årlige driftsbesparelser, som opnås som følge af disse investeringer, fradrages fremadrettet i de tilskud som modtages fra Holbæk Kommune også ud over lånets tilbagebetalingstid).

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der indenfor Kultur- og Fritidsområdet tages stilling til hvilke renoverings- og vedligeholdelsesarbejder som skal gennemføres i 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune foretager løbende renovering af kommunens bygninger. På kultur- og Fritidsområdet er der afsat en halrenoveringspulje ligesom der optages lån til energirenovering.

 

Finansieringen af udgifterne for 4.1 mio. kr. blev besluttet med budgetforliget for 2013

 

Pulje til idrætsfaciliteter:

Der er i budget 2013 afsat 4.1 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune. Budgettet anvendes til klimaskærm og tekniske installationer. Vedligeholdelsesarbejder over 75.000 kr., som er nødvendig for hallens virke, indgår ligeledes i den samlede prioritering.

 

Indstillingskompetencen for frigivelse af anlægsmidler ligger hos Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Energirenoveringspulje:

Alle idrætshaller er samtidig blevet energimærket. Investeringer i energibesparelser finansieres fra en lånepulje som byrådet har afsat specifikt til dette formål (energirenoveringspuljen).

 

De afledte driftsbesparelser som opnås som følge af energiinvesteringer skal:

· dels anvendes til at tilbagebetale konkrete lån

· medvirke til at skaffe råderum til fremtidige investeringer foretaget fra denne pulje.

 

Som følge heraf, vil opnåede driftsbesparelser blive fradraget i tilskuddet til den institution som får gavn af besparelsen. Den årlige driftsbesparelse er i første omgang udregnet på baggrund af et skøn.

 

Indstillingskompetencen for frigivelse af anlægsmidler til energiforbedringer ligger hos Udvalget for Klima og Miljø.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kultur- og Fritidssekretariatet og Center for Ejendomme har i samarbejde udarbejdet forslag til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder for 2013. Af forslaget fremgår det, at der disponeres for 4,1 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder. Det er Center for Ejendomme, der i praksis administrerer de disponerede arbejder med vedligeholdelsen.

 

Forslag til energirenovering, fremgår af samme bilag som vedligeholdelsesarbejder, udgør 7 mio. kr. Finansieringen af energirenoveringen sker via en lånepulje.

 

Tilbagebetalingen af energirenoveringen finansieres via sparede driftsbesparelser. Energiinvesteringen giver en forventelig årlig energibesparelse. Efter tilbagebetalingen er gennemført, overføres driftsbesparelsen som en varig budgetbesparelse for Holbæk Kommune.

 

Idrætshallerne i Holbæk By indgår ikke i prioriteringen på baggrund af den undersøgelsesfase som der pt. foregår vedr. Holbæk Arena. Efterslæbet herfor forventes hentet i vedligeholdelsespuljen i de kommende år.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


2987220e11.pdf

Bilag

Oversigt energi- og renovering 2013


28. Tilskud til Togtet på Orø 22- 24. juli 2013

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Der gives bevilling på 50.000 kr. til at gennemføre event i forbindelse med det historiske flådetræf ”Togtet 2013” den 22. - 24. juli 2013 på Orø.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At understøtte mål i kultur og fritidspolitikken om, at kulturinstitutioner skal være aktive med skabere af kulturtilbud for og med alle.

 

At understøtte erhvervs- og turismepolitikkens mål om at udvikle turismen.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Som en del af det kulturregionale samarbejde i Midt- og Vestsjælland er der givet støtte til projektet ”Da Danmark blev til”. Projektet er et 4-årigt kulturhistorisk oplevelsesprojekt som sætter fokus på vikingetid og middelalder. Som et delprojekt under ”Da Danmark blev til” skal der sejle en konvoj af vikinge- og middelalderskibe til en række havne i de deltagende kommuner. I Holbæk er det aftalt, at skibende skal anløbe Orø Havn den 22. – 24. juli 2013.

 

Lokalt i Holbæk er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Museum, frivillige på Orø, Kultur- og Fritidssekretariatet samt fra projektet til at realisere den del af eventen, der foregår på Orø.

 

Der søges om tilskud på 50.000 kr. til afholdelses event på Orø den 22. – 24. juli 2013 i forbindelse med at den sejlende kulturkaravanes besøger Orø.

 

Holbæk Erhvervsforum har givet tilsagn om at støtte eventen med 5.000 kr.

Togtet er Danmarks første og største flåde af rekonstruerede vikinge- og middelalderskibe, der sætter startskuddet for en kulturhistorisk festival, der inviterer med på en rejse fra 750 - 1250.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Projektets budget:

 

Budget Togtet på Orø 22. – 24. juli 2013

 

Bespisning af frivillige op til 300 personer

24.000

Mobile toiletter

10.750

Handicaptoilet

2.500

Evt. ekstratømning af mobile toiletter

2.500

Bannere

5.000

Affaldscontainer

3.000

Skrællespande/ydelser Vej og Park

10.000

Markedsføring

12.000

El-arbejde (generator mv.)

15.000

Pulje til frivillige medvirkende

15.000

I alt

99.750

 
 

Der søges om tilskud på 50.000 kr. fra Udvalget fra Kultur og Fritid.

Herforuden agter lokale på Orø at ansøge Lokalområdernes Udviklingspulje om 30.000 kr. til arrangementet. Holbæk Erhvervsforum har givet tilsagn om at støtte eventen med 5.000 kr. Øvrig finansiering søges dækket af lokale sponsorater – eller ved at reducere budgettet.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Tiltrådt
 


2989057e12.docx

Bilag

Projektbeskrivelse -TOGTET Orø (2).docx


29. Kulturelle arrangementer - fordeling af puljen

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til fordeling af puljen – Kulturelle arrangementer godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At få en politisk godkendelse af det administrative udvalgs indstilling vedr. ansøgninger om tilskud til enkeltstående kulturelle arrangementer.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er afsat en pulje til tilskud til kulturelle arrangementer. Puljen uddeles tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

 

Til uddelingen 1. februar 2013 er der kommet 11 ansøgninger.

 

Tilskuddet gives som hovedregel som en underskudsgaranti, og det er normalt en forudsætning, at der opkræves entré, at der er adgang for alle, og at aktiviteten har et kulturelt indhold.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

I 2013 er der afsat en pulje på 122.000 kr.

 

Der er indkommet 11 ansøgninger for i alt 225.800 kr., og det administrative udvalg har fordelt 61.500 kr., - halvdelen af det afsatte budget – idet det normalt er til ansøgningsfristen 1. februar de fleste ansøgninger kommer.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Godkendt – dog under forudsætning af at pengene i punkt 11 tilfalder en arrangerende forening (og ikke private aktører).  I punkt 5 forudsættes der at der tages entré.
 


2983036e13.pdf

Bilag

01.02.2013 - liste over ansøgninger til kulturelle arrangementer


30. Udstyr - Mål & Net - fordeling af puljen

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til fordeling af puljen Mål og Net på 100.000 kr. godkendes.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Udmøntning af fordeling af puljen Mål & Net i 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er fra 2012 afsat 100.000 kr. til puljen Mål & Net. Puljen fordeles en gang årligt 1. februar.

 

Der er til ansøgningsfristen 1. februar 2013 indkommet 11 ansøgninger for i alt 165.225 kr.

 

Det administrative udvalg har i samarbejde med Vej og Park besluttet, at lave en prioriteret godkendelse af ansøgningerne.

 

Ønskerne er prioriteret ud fra en faglig vurdering af behov, eksisterende bestand og pris. Disse vurderinger er kategoriseret i tre kategorier henholdsvis A, B og C.

 

Det administrative udvalg har fremsendt en forespørgsel på pris fra vores tidligere leverandør, og ud fra de priser vi får derfra, bliver der indkøbt mål og net indenfor budgettets ramme på 100.000 kr. i den prioriterede rækkefølge.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Ud fra de indkomne ansøgninger, har Kultur- og fritidssekretariatet vurderet – ud fra tidligere indkomne tilbud – at prioritering A + B + dele af C vil kunne imødekommes indenfor budgettets rammer.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Tiltrådt
 


2989591e14.pdf

Bilag

2013.02.01 - Mål & Net - fortegnelse


31. Udstyr og rekvisitter - fordeling af puljen

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til fordeling af puljen – udstyr og rekvisitter godkendes.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Udmøntning af 1. fordeling af puljen – Udstyr og rekvisitter i 2013 – godkendes.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er afsat en pulje til Udstyr og rekvisitter. Puljen fordeles tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2013 afsat 260.000 kr. til Udstyr og rekvisitter.

 

Tilskuddet er primært til Udstyr og rekvisitter, der tilgodeser og fremmer de primære aktiviteter for børn og unge under 25 år, og er nødvendige for aktivitetens udførelse.

 

Der er indkommet 15 ansøgninger for i alt 343.322 kr., og det administrative udvalg har fordelt 103.500 kr. ud fra de prioriteringer der tidligere er besluttet. Der ser således 156.500 kr. til fordeling til de næste to ansøgningsrunder i 2013.

 

Der står begrundelse til tilskud / afslag på vedhæftede fortegnelse over ansøgningerne, samt evt. tilskudsbeløb.

 

Det er som hovedregel en betingelse, at andre foreninger kan bruge rekvisitterne / materialerne.

 

Der er også afsat 100.000 kr. til mål, net og hjørneflag. Denne pulje fordeles særskilt hvert år efter ansøgningsfristen 1. februar.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Tiltrådt
 


2986336e15.pdf

Bilag

01.02.2013 - fortegnelse over ansøgninger til udstyr og rekvisitter


32. Status på Udviklingsstrategien

Sagsprocedure

 

Drøftes i alle udvalg.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. udvalget drøfter hvilke temaer fra udviklingsstrategien indenfor udvalgets ansvarsområder, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at give udvalget lejlighed til at drøfte status på udviklingsstrategien, med særligt fokus på udvalgets ansvarsområder.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med afsæt i visionen (maj 2010) og som optakt til kommuneplanarbejdet og andre politikker drøftede Holbæk Byråd mål for kommunes fremtidige udvikling henover forår og sommer 2011. Resultatet blev en udviklingsstrategi for Holbæk Kommune, som byrådet vedtog i maj 2012.

 

På temamødet i december 2012 drøftede byrådet en samlet status på gennemførte, igangværende og planlagte initiativer, som skal realisere målene i udviklingsstrategien.

 

Samtidig gav byrådet en umiddelbar vurdering af, hvor Holbæk Kommune er godt på vej (markeret med ’grøn’) henholdsvis, hvor der er behov for at tage mere fat (markeret med ’gul’).

 

Med udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder har de stående udvalg og Økonomiudvalget nu lejlighed til at drøfte byrådets vurdering nærmere.

 

Udvalgene har samtidig mulighed for at pege på hvilke temaer fra udviklingsstrategien, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
Engageret medborgerskab:
 
Udvalget ønsker øget opmærksomhed omkring vilkårene for foreningslivet i Holbæk kommune. Administrationen bedes udarbejde forslag til handlemuligheder, herunder inddragelse af Folkeoplysningsudvalget.
 
Uddannet til fremtiden:
 
Mht. uddannelsesparate børn henviser udvalget til de seneste fællestiltag mellem BU og KFU vedr. dannelse og uddannelse af mellemtrinet.
 
Et sundere liv:
 
Kulturpolitikkens ønsker om et sundere liv for børn skal fastholdes og fortsat indtænkes på tværs af alle udvalgenes beslutninger.


2940796e16.docx
2939668e17.docx

Bilag

opsamling af US
Opsamling på byrådsmødet 5. dec af US


33. Udvikling af integrationsbarometer

Sagsprocedure

 

Behandles samtidig i Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne, Udvalget for Klima og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind Andersen indstiller, at udvalget:

1. Tager Det nationale Integrationsbarometer til efterretning

2. På baggrund af de politiske målsætninger i integrationsstrategien, igangsætter arbejdet med et Integrationsbarometer for Holbæk Kommune

3. Tager Integrationsbarometrets forankring i Arbejdsmarkedscenteret til efterretning, og pålægger administrationen at fremlægge forslag til mål og indikatorer på udvalgets område

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At igangsætte arbejde med at skabe et tværgående data-baseret overblik over udviklingen på integrationsområdet i Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med udgangen af maj 2014 udløber Holbæk Kommunes Integrationsstrategi 2010-2014. Dermed ophører de projektbaserede og ofte enkeltstående indsatser under Integrationsstrategien, der udføres på tværs af en lang række kommunale interesse- og serviceområder. Projekterne er udviklet på baggrund af 16 mål, som byrådet har defineret under integrationsstrategien. Der følges løbende op på såvel projekter som målsætninger gennem afrapportering til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Der er ikke taget stilling til, hvad – om noget – der skal sættes i forlængelse af den nuværende integrationsstrategi i den kommende byrådsperiode.

 

I løbet af denne byrådsperiode, har Holbæk Kommune udarbejdet politikker på en del af de områder, den nuværende integrationsstrategi berører. Det gælder bl.a. skoleområdet, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. I de respektive politikker er en særlig indsats for nydanske borgere ikke nævnt. Nydanske borgere er dermed en del af politikkerne på lige fod med alle øvrige borgere, og kan forvente at modtage samme service i forhold til politikområdets kerneopgaver.

 

Imidlertid kan det både generelt og på særlige områder, være en god ide at følge, hvordan det går kommunens godt 5000 nydanske borgere i forhold til bl.a. arbejdsmarkedet, grundskolen og på det boligsociale område. En overordnet måling af udviklingen for denne borgergruppe giver byrådet og administrationen mulighed for på kvalificeret vis at vurdere, om nydanske borgere har en særlig udfordring, eller om dette beror på indtryk og oplevelser. Et nyt byråds eventuelle prioritering af indsatsen for målgruppen, vil med andre ord kunne basere sig på fakta.

 

Målgruppe, opgaver og udfordringer

I Holbæk Kommune bor lidt over 5.000 indvandrere og efterkommere, svarende til 7,4 pct. af befolkningen. En andel, der er stadigt stigende. Der er langt fra tale om en homogen gruppe, men de største grupper er:

 1. gæstearbejdere og efterkommere fra primært Tyrkiet

 2. større flygtningegrupper fra Mellemøsten, Afrika og Balkan

 3. en nyere og voksende andel arbejdskrafts-migrerede fra bl.a. Østeuropa, men også mange – ofte højtuddannede – fra vestlige lande (se bilag for en top-10 over nationaliteter).

Der henvises generelt til Holbæk Kommunes hjemmeside, hvor Integrationsstrategien samt årsrapport for Integrationsstrategien foreligger.

 

Overordnet er integrationen på rette vej i Holbæk. Forskellen på hvordan den enkelte klarer sig afhængig af etnisk oprindelse bliver stadig mindre, og langt de fleste af kommunens nydanskere har ikke behov for en særlig indsats udover den som er formuleret i politikkerne der omfatter alle borgere i Holbæk.

 

Kommunen har dog stadig lovbundne opgaver ift. nytilkomne flygtninge og indvandrere, og en særskilt vanskelig opgave ift. bl.a. de nu lidt ældre indvandrere og flygtninge, der er overrepræsenteret ift. ledighed, samt ofte har massive sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Samtidig er disse udfordringer særligt centreret i geografisk afgrænsede boligområder og de kommunale institutioner i disse. Der kan derfor stadig være god grund til at fastholde fokus på de udfordringer flygtninge, indvandrere og efterkommere kan have på en lang række områder. Udfordringerne følges og imødekommes politisk gennem opgaver der, i større eller mindre grad, varetages af alle Holbæk Kommunes stående udvalg.

 

Det nationale integrationsbarometer

Regeringen har ultimo 2012 lanceret et nationalt integrationsbarometer, som giver et indtryk af udviklingen på integrationsområdet bl.a. for de enkelte kommuner. Det nationale integrationsbarometer kan være et godt supplement til et lokalt fokus på målgruppen, men skal et barometer egne sig som styringsredskab – og ikke alene som tværkommunal benchmarking - bør det basere sig på politiske mål, der defineres lokalt.

 

Regeringens idé om et integrationsbarometer er da også stærkt inspireret af en kommunal indsats. Især Københavns Kommunes ”Inklusionsbarometer” synes at have været inspirationen, og inklusionsbarometeret udmærker sig også i særlig grad, da målsætninger, indikatorer og metode præsenteres overskueligt og let forståeligt, ligesom de seneste resultater analyseres og kommenteres på forbilledlig vis. Der er i bilaget vedlagt skærmbilleder af både Det nationale Integrationsbarometer og Inklusionsbarometeret.

 

Holbæks integrationsbarometer

Det foreslås på baggrund af de lovpligtige opgaver, det nationale integrationsbarometer og de forskellige indsatsers udbytte af at følge nydanske delmålgrupper, at Holbæk Kommune – med udgangspunkt i Københavns Kommunes metode – udvikler et integrationsbarometer, der på tværs af og for de enkelte politikområder måler, hvordan det går med nydanske Holbækkere ift. de mål, der er beskrevet i integrationsstrategien og vil være defineret i de aktuelle politikker og strategier. Integrationsbarometer vil løbende blive opdateret på Holbæknettet. Driften af integrationsbarometret vil blive omkostningslet, idet de fleste data allerede er, eller vil blive tilgængelig som følge af fokus på måling af effekt og resultater i de forskellige indsatser. Øvrige data indhentes fra bl.a. Danmarks Statistik.

 

Barometeret som tværgående redskab og metode

En kommunal integrationsindsats må i sin natur være tværgående, fordi den berører kerneopgaver inden for de fleste politikområder, og afledte opgaver indenfor alle områder. Derfor inddrages samtlige fagudvalg i udviklingen af integrationsbarometeret. Også derfor er forslag om at udvikle et integrationsbarometer for Holbæk Kommune drøftet og tiltrådt administrativt af direktionen på møde af 15. januar 2013. Barometeret forankres administrativt i Arbejdsmarkedscenteret, der i forvejen har ansvaret for udmøntningen af Byrådets integrationsstrategi.

 

Den nuværende integrationsstrategi har politiske målsætninger indenfor kerneområder varetaget af Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, men der kan med fordel udvikles målsætninger inden for:

Integrationsområdet tager dog traditionelt udgangspunkt i beskæftigelses- og socialområdet, og har derfor i stor udstrækning overlappende målsætninger på bl.a. det boligsociale område.

 

Derfor arbejdes der også med at etablere et barometer for det boligsociale område, som en del af den løbende evaluering af den kommende boligsociale helhedsplan. Helhedsplanen forberedes til politisk behandling i starten af 2014, - samtidig med offentliggørelsen af det første lokale integrationsbarometer. Det boligsociale område (under Udvalget for Voksne) og Integrationsstrategien (Under Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse) arbejder derfor aktuelt med et parallelt forløb omkring udvikling af de respektive planer.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Forslaget kan rummes indenfor det nuværende budget

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Tiltrådt
 


2996782e18.pdf

Bilag

Bilag - integrationsbarometer-udvalg.pdf


34. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser_KFU

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. de stående udvalg og Økonomiudvalget tager oversigten med forventede brugerundersøgelser for perioden 2013-2015 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, at de stående udvalg og Økonomiudvalget er orienteret om den forventede tidsplan for gennemførelse af brugerundersøgelser i Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Direktionen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredsheds-undersøgelser mindst én gang i hver byrådsperiode inden for alle kommunens borgerrettede serviceområder. På de store velfærdsområder (dagtilbud, skole/SFO og hjemmepleje) vil der blive gennemført brugertilfredshedsundersøgelser mindst hvert andet år – i tråd med anbefalinger fra Kommunernes Landsforening og Finansministeriet.

 

Formålet med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune er at

 

Undersøgelserne kan gennemføres enten ved hjælp af spørgeskemaer eller andre metoder til at få viden om brugernes forventning til og oplevelse af kvaliteten af servicetilbuddet. Resultaterne fra undersøgelserne vil altid være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

 

De stående udvalg og Økonomiudvalget blev i foråret 2012 orienteret om oversigten med de forventede brugertilfredshedsundersøgelser for perioden 2012-2015. Det blev bemærket, at oversigten angiver de forventede undersøgelser, og at der derfor løbende kan ske ændringer. Oversigten er nu opdateret og vedlagt som bilag. På baggrund af denne oversigt kan de stående udvalg og Økonomiudvalget få overblik over, hvornår det kan forventes, at hvilke brugertilfredshedsundersøgelser bliver gennemført.

 

Nedenfor er angivet, hvilke undersøgelser der skal gennemføres for Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Kultur og Fritid - Kortlægning af aktivitetstilbud til børn og unge i Holbæk Kommune – Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2012

 

Kultur og Fritid - National benchmark-tilfredshedsundersøgelse med biblioteket – forår 2013

 

Kultur og Fritid - Brugerundersøgelse på biblioteksområdet med mulighed for "historik" for brugen af de åbne biblioteker – I løbet af 2013

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres inden for budgettet på de enkelte politikområder.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Godkendt
 


2975271e19.xlsx

Bilag

Oversigt med forventede brugertilfredshedsundersøgelser_bilag februar 2013