UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Isefjordsskolen

STARTTIDSPUNKT

05-02-2013 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2013 18:30:00


PUNKTER

17. Etablering af klatrepark i Torben Lund Skov ved naturskolen
18. Drøftelse af tværgående indsatser mellem mellem Børneudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid17. Etablering af klatrepark i Torben Lund Skov ved naturskolen

Sagsprocedure

Indstilling (1) vedr. tilskud til etablering af klatrepark behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Indstilling (2) vedr. udlejning af areal til klatrepark behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 
 1. Udvalget for Kultur og Fritid bevilger tilskud på 200.000 kr. til etablering af klatreparken i Torbenlund Skov.

 2. Byrådet indgår 10-årig aftale om at udleje af areal i Torbenlund Skov til klatrepark.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Foreningen Sidesporet har ansøgt Holbæk Kommune om tilskud på 200.000 kr. til etablering af klatrepark på kommunalt areal, matr.nr. 1a, ladegården, Holbæk Jorder, beliggende Torbenlund Skov i Holbæk ved Holbæk Naturskole.

 

Der indgås en 10-årig lejeaftale mellem Foreningen Sidesporet og Holbæk Kommune om leje af arealet, hvor klatreparken forslås etableret.

 

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 7. januar 2013 at forslag om etablering af klatrepark skulle sendes i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 31. januar 2013.01.31.

 

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 12. januar 2013 om klatreparken.

 

Der er udsendt 98 høringsbrev til naboerne på følgende adresser:

Desuden er høringsbrev sendt til Dansk naturfredningsforening i Holbæk, Dansk Ornitologisk forening i Holbæk samt til Spejdernes Samråd, som har benyttelsesaftale for Spejderstadion ved Naturskolen, hvor klatreparken tænkes opført.

 

Der er indkommet 13 høringssvar ved høringsperiodens udløb:

 

Fra

Resume af høringssvar

Spejdernes Samråd

Positive for klatreparkens etablering.

Anbefaler dog udvidelse af parkeringspladser ved Ladegårdsalléen.

Der bør etableres toilet.

Endelig peger Samrådet på, at alle brugergrupper ligestilles ved anvendelsen af området – samt at aktiviteter i området gennemføres i gensiddig respekt for hinanden.

 

Sara Knabe Sørensen

Positiv for klatreparkens etablering og de muligheder den byder til aktivitet for forskellige borgergrupper.

Finn og Marianne Hansen

Mener ikke placeringen er god, men peger i stedet på Munkholmskoven. Frygter støjgener for naboer og dyrelivet. Endvidere peges på dårlige parkeringsforhold samt at Naturskolen ikke har faciliteter til at rumme en klatrepark.

Bodil Hjort og Johnny Bach Nielsen

Frygter støjgener for naboerne og forringet gensalgsværdi på naboejendomme.

Pia Krone Larsen

Mener det er et godt initiativ, men peger på, at der bør etableres bedre parkeringsforhold.

Sanne og Bent Møller

Mener det er en god ide. Dog pegers der på en anden placering i skoven samt etableres bedre parkering.

Kim Kjølsen Jensen

Frygter at en del af banen vil stå uskærmet således, at der bliver frit udsyn fra klatreparken til privat ejendom/have.

Birgit og Marianne Christensen

Frygter at en del af banen vil medføre støjgener på privatejendom.

Holbæk LMK

Roser projektet.

Ønsker flere parkeringspladser omkring Torbenlund Skov.

Lis og Niels Olsen

Frygter støjgener for naboer og dyreliv.

Henrik Nielsen

Positiv for etablering af klatrepark som kan medvirke til at trække flere unge ud i naturen.

Beboere i ejendommen Ladegårdsalleén 5B

Hilser initiativet velkommen.

Torben Nørskov Pedersen

Utilfreds med annoncering af borgermøde om klatrepark på 3-4 dages varsel.

Efterlyser mere information om klatreparken i forhold til åbningstid, støjmålinger skovloven VVM redegørelse samt beslutningsgrundlaget i forhold til naboer/ubebyggede grunde.

Peger på anden placering med mindre gener for naboer.

 
 

 

 

Etableringen af en klatrepark vil bl.a. medvirke til at understøtte kultur- og fritidspolitikkens mål om at skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i byrum og naturområder samt mål om at skabe rum til eksperimenterende ungdomskultur. Endelig kan klatreparken understøtte turisme- og erhvervspolitikkens mål om at øge turismen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Indhentede tilladelser

Da klatrebanen anlægges på areal med fredsskov, har Teknik og Miljø har den 25. oktober 2012 ansøgt Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af klatrepark på arealet. Den 9. november 2012 har Naturstyrelsen givet tilladelse på følgende vilkår:

 1. Projektet skal gennemføres som ansøgt i overensstemmelse med det fremsendte kort og projektbeskrivelse.

 2. Når klatrebanen ikke længere anvendes til formålet, skal alle installationer nedtages.

 3. At der ikke opføres andre anlæg af blivende karakter udover klatrebanen.

 4. At parkering henlægges til eksisterende parkeringspladser udenfor skoven – og således ikke ved naturskolen.

 

Endvidere fremgår det af tilladelsen fra Naturstyrelsen, at der ikke stilles krav om erstatningsskov, fordi anlæggets påvirkning af skoven synes beskeden.

Det er for afgørende for Naturstyrelsens godkendelse, at der ikke sker øget biltrafik i skoven – herunder øget parkering ved naturskolen.

Anlæg af klatreparken skal i øvrigt anlægges efter de vilkår og forskrifter som fremgår af Naturstyrelens tilladelse.

Naturstyrelsens tilladelse vedrører kun forhold til skovloven.

Teknik og Miljø konkluderer, at etableringen af klatrebanen ikke kræver landzonetilladelse fordi, at:

 1. Klatrebanen anlægges i et område, der er udlagt til rekreativt formål, hvorfor der ikke er tale om en ændret anvendelse i planlovens forstand,

 2. Eksisterende p-plads ved naturskolen ikke udvides til trods for et forøget pres af besøgende til naturskolen.

 3. Klatrebanens placering ikke vil være generende for nærmeste naboer.

 

Det samlede areal for klatreparken bliver på ca. 10.900 m2.

I forbindelse med den endelige etablering af klatreparken skal der indgås lejeaftale mellem Holbæk Kommune og Foreningen Sidesporet om det lejede areal og vilkår for klatreparkens drift.

En lejeaftale vil kun omfatter det areal, hvor klatreparken placeres. Den faglige vedligeholdelse af skoven og dets træer vil ligge hos Teknik og Miljø, således at plejen sker efter faglige korrekte retningslinjer.

 

Høring

 

Forslag om etablering af klatreparken har været i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 31. januar 2013.01.31.

 

Den 12. januar 2013 blev der afholdt borgermøde om klatreparken.

 

Vurdering i forhold til økonomi

Der ansøges om et etableringstilskud på 200.000 kr. til Foreningen Sidesporet til etablering af klatrepark i Torbenlund skov ved Holbæk Naturskole.

 

Ifald ansøgning godkendes foreslås denne finansieret med henholdsvis 100.000 kr. fra puljen til diverse kultur- og fritidsopgaver samt 100.000 kr. fra puljen netværkskontrakter.

 

For at erhverve retten til at anvende en del af det kommunale skovareal til klatrebane skal Foreningen Sidesporet betale en årlig leje til Holbæk Kommune på 20.000 kr. i en 10 årig periode. Der udarbejdes en specifik benyttelsesaftale ifald byrådet godkender aftalen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2013
 
1.at: tiltrådt idet parkeringsforhold og toiletforhold evalueres efter det første års drift. Evt. toiletproblemer finansieres af Sidesporet.
 
2.at: Indstilles med anbefaling.
 


2980979e1.doc
2980973e7.doc
2980978e2.pdf
2980977e3.pdf
2980976e4.pdf
2980974e6.pdf
2980972e8.pdf
2980968e11.pdf
2980967e12.pdf
2980966e13.pdf
2980964e14.pdf
2924954e16.pdf
2924951e17.pdf
2924942e18.pdf
2980975e5.jpg
2924937e15.jpg
2980970e9.docx
2980969e10.docx

Bilag

Høringssvar Finn og marianne Hansen.doc
Høringssvar Spejdernes Samråd.doc
Høringssvar ejendommen Ladegårdsalleén 5B.pdf
Høringssvar Bodil Hjort og Johnny Bach Jensen.pdf
Høringssvar Biger og Marianne Christensen.pdf
Høringssvar Torben Nørskov Pedersen.pdf
Høringssvar Sara Knabe Sørenden.pdf
Høringssvar Lis og Niels Olsen.pdf
Høringssvar Kim Kjølsen Jensent.pdf
Høringssvar Holbæk LMK.pdf
Høringssvar Henrik Nielsen.pdf
Prøvebane 2.pdf
Prøvebane 1 (2).pdf
Generel Information HKP - ny version.pdf
Kort over P-pladser ved Ladegårds Allen bilag høringssvar fra Holbæk LMK.jpg
Kortoversigt Klatrepark
Høringssvar Sanne og Bent Møller.docx
Høringssvar Pia Krone Larsen.docx


18. Drøftelse af tværgående indsatser mellem mellem Børneudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsprocedure

 

Tværgående temamøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktørerne Anders Asmind og René Junker indstiller, at:

 
 1. Udvalgene drøfter fælles tværgående indsatser mellem Udvalget for kultur og Fritid samt Udvalget for Børn

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn drøfter relevansen af at igangsætte og koordinere fælles tværgående indsatser mellem de to udvalg med henblik på at styrke dannelse og uddannelse af børn og unge på mellemtrinnet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet har vedtaget en række politikker, som til sammen skal understøtte indsatser til gavn og glæde for kommunens borgere. I såvel Kultur- og Fritidspolitikken som i Børne- og Ungepolitikken er der vedtaget en række målsætninger, som begge steder sætter fokus på at styrke det enkelte barns dannelses- og uddannelsesniveau.

 

Konkret handler det om tillæring af fagligheder relateret til fagplaner (uddannelse), men også om at skabe forståelse og kendskab til forskellige udtryksformer og kunstarter som: Musik, litteratur, drama, billedkunst samt at skabe et kendskab til og forståelse af den fortid som har været med til at forme det samfund vi er en del af (dannelsen).

 

På begge politikområder lægges der samtidig vægt om at arbejde for at inddrage alle børn og unge (inklusion) og på muligheden for at deltage aktivt i sundheds- og idrætsaktiviteter.

 

De mange beslægtede målsætninger indenfor de to politikområder bevirker derfor, at det er naturligt at se på om de politisk vedtagne indsatser på henholdsvis børneområdet og kulturområdet ikke i højere grad kan koordineres på de områder hvor indsatserne er beslægtede.

 
 

Mellemtrin

Med udgangspunkt i det enkelte barn foreslås det, at der tværgående arbejdes med læringsrum på 3 niveauer:

 

1. Kultur for kulturens egen skyld Formålet her er at stifte bekendtskab med forskellige kulturelle udtryksformer. Kulturforståelse er ikke en medfødt egenskab.

 

2. Skolefag og kulturelle discipliner Formålet er, at skole og kulturtilbud i samarbejde opfylder trin- og slutmål i Fælles Mål i de enkelte fag

 

3. Alsidig læring Formålet er at give barnet personlige succeser og færdigheder gennem deltagelse i kultur- og fritidstilbud, hvilket indirekte kan være med til at gøre eleven mere indlæringsparat. Indsatsen er dermed ikke skole/klas¬se afhængig men individuel.

 

Konkret forslås det, at der vedtaget en tværgående fælles handleplan på møder i henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid den 25. februar 2013 og Udvalget for Børn den 26. februar 2013.

 
 

Idrætsprojekt

Som pilotprojekt på idrætsområdet foreslås det, at der i de to udvalgte lokalområder Vipperød/Ågerup og Jernløse iværksættes tværgående initiativer til fremme af idræt, motion og talentudvikling.

 

Konkret tænkes der iværksat fælles uddannelsesforløb for lærer og pædagoger fra pilot-skolerne sammen med trænere og bestyrelsesmedlemmer fra foreningslivet med henblik på at styrke viden om aldersrelateret træning:

 

Uddannelsesforløbene for idrætslærere, pædagoger, trænere og bestyrelsesmedlemmer arbejder med følgende succeskriterier:

 
 • Styrke de faglige idrætsmæssige kompetencer hos pædagoger og idrætslærere

 • Styrke sammenhængen mellem idræt og bevægelse

 • Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og foreninger

 • Geare de lokale foreninger til at arbejde struktureret med talentudvikling på det sportslige og ledelsesmæssige niveau

 

Hertil suppleres med 2 ekstra ugentlige idrætstimer for eleverne på mellemtrinnet på de to pilotskoler.

 

Klubudvikling


Samtidig gennemføres der 5 klubudviklingsforløb med følgende indhold:

1. Mønsterklubanalyse® (grunding klubanalyse, som giver et billede af, hvor klubben er i forhold til god ledelse)

2. Udviklingsplan for de kommende 3 år

3. Workshop: organisationsplan, kommissorier for bestyrelse og udvalg, funktionsfordelingsanalyse for bestyrelsen (arbejdsbeskrivelse med angivelse af tidsforbrug), teamrolleprofiler i bestyrelsen

4. Udarbejdelse af sportslige politikker og strategier (bredde, talent, elite – min. 2 af de 3 strategier udarbejdes)

5. Udarbejdelse af kommunikationspolitik og -strategi

6. Udarbejdelse af rekrutterings- og fastholdelsespolitik/strategi

7. Afrundingsmøde – færdiggørelse af udviklingsplan

 

Formålet er at styrke en række foreningers udviklingsmuligheder og kompetencer, som efterfølgende kan inspirere andre foreninger i kommunen. De foreslåede initiativer er tidligere med succes gennemført i en række andre kommuner.

 

Der har været ført dialog med tilsagn om at deltage fra bestyrelserne i Holbæk B&I, Håndboldklubben i Holbæk og Basketklubben i Holbæk.

Yderligere afsættes der ressourcer til at arbejde med de lokale foreninger i pilotområderne Jernløse og Vipperød/Ågerup – enten med udvalgte foreninger eller med en tværgående lokal handleplan. Dette fastlægges i dialog med foreningerne lokalt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

Mellemtrinsprojektet:

Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra børnesekretariatet, Kultur- og Fritidssekretariatet samt to skoleledere og lederen fra Musikskolen.

 
 

Idrætsprojekt:

Der har tidligere været afholdt informationsmøder med foreninger fra Holbæk by samt med skolebestyrelser og lokale foreninger i henholdsvis Jernløse og Vipperød/Ågerup.

 

Samtidig har idrætsprojektet været drøftet i skoleledergruppen. Skolelederne i de 2 lokalområder har været aktivt involveret i planlægningsforløbet.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Ad handlingsplan for mellemtrinnet

Indsatser i relation handlingsplanen for mellemtrins-projekter finansieres indenfor de eksisterende budgetter på henholdsvis kultur- og fritidsområdet samt Børne- og Ungeområdet, suppleret at ansøgninger til relevante statslige puljer – herunder skoletjenesten – samt lokale sponsorer.

 

Ad indsatser på idrætsområdet

Skolerne afsætter indenfor den samlede pulje på 20 mio. kr. 0,5 mio. k. til gennemførelse af pilotprojekter på Kildevangens Skole (Vipperød/Ågerup skole) og Engskovskolen (Jernløse skole), hvor der fra skoleåret 2013/14 afsættes to ekstra ugentlige idrætstimer på mellemtrinnet samt afsættes ressourcer til fælles uddannelsesforløb mellem lærere og frivillige trænere til kurser i aldersrelateret træning.

 

Udvalget for Kultur og Fritid skal betale klubudviklingsforløb for i alt 3 centerklubber samt iværksætte tiltag for foreningslivet lokalt i de to pilotområder. Hertil afsættes en ramme på 0,2 mio. kr. fra udvalgets budget.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2013
 
Drøftedes