UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-01-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2013 18:00:00


PUNKTER

10. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2013
11. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 28. januar 2013
12. Boder til events
13. Holbæk Tennisklub - forlængelse af benyttelsesaftale
14. Mørkøv Hallen - omlægning af lån
15. Nye vedtægter for foreningen Andelslandsbyen Nyvang
16. Støtte til Ungdomsfestival i Holbæk i 201310. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2013
 
Godkendt
 
11. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 28. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Forslag til program for dialogmøde med forsamlingshuse

 2. Sølyst – indgåelse af midlertidig benyttelsesaftale

 3. Museum Sjælland

 4. KL’s kulturkonference 13.-15. maj

 5. Status Ugerløse Friluftsbad

 6. Flytning af møde

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2013
 
Ad.1/ Der afholdes dialogmøde om forsamlingshuse d. 27. februar.
Ad. 2/ Til orientering
Ad 3/ Emrah Tuncer orienteret om bestyrelsens arbejde
Ad 4/ Til orientering
Ad 5/ Udvalget orienteret om aktuelle vedligeholdelsesopgaver
Ad 6/ Mødet d. 3. april flyttes til d. 8. april kl. 14.00
 
 
12. Boder til events

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at

 1. Udvalget for Kultur og Fritid bevilger 42.000 kr. til 20 stk. mobile boder til events.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Til brug for etableringen af markedspladsen til Træskibsfestivalen 2013 skal der bygges 20 boder. Dette gøres med henblik på at sikre, at markedspladsen fremstår tidstypisk anno 1900 jf. projektbeskrivelsen.

 

Boderne skal fremover kunne lejes af kulturaktører i Holbæk til brug ved kulturarrangementer, f.eks. på Ahlgade. Lejeprisen fastsættes, så den dækker vedligeholdelsen.

 

Opmagasinering af boderne vil ske på Wegnersminde.

 

Boderne bygges fleksibelt, så de både kan bruges åbne og med skranke alt efter behov. Yderligere kan de aflukkes om aftenen, såfremt de skal bruges flere dage i træk. De er klargjort til strøm med CE-stik på bagsiden, som går videre til en 3-stiksdåse på indersiden. For at kunne tåle flytning, samling, vind og vejr bliver de produceres i 15 mm vandfast krydsfinér med profiler. De males i svenskrød. Målene er D1.85 m x B2.44m x H2,25. Boderne kan skilles ad for let transport og opmagasinering.

 

Materialeprisen inkl. rabatter udgør 2.100,- pr. bod – i alt 42.000,- eks. moms.

 

Pengene tages fra puljen til diverse kultur- og fritidsopgaver.

 

Produktionen varetages vederlagsfrit af produktionsskole som en del af skolens undervisningsvirksomhed og Kulturkasernen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Beløbet tages fra puljen til diverse kultur- og fritidsopgaver.

Disponibelt beløb i puljen pr. 14.01.2013 inden behandling af denne sag: 226.061 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2013
 
Tiltrådt
 
13. Holbæk Tennisklub - forlængelse af benyttelsesaftale

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender Holbæk Tennisklubs ansøgning om forlængelse af benyttelsesaftalen frem til år 2034.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Politisk godkendelse af Holbæk Tennisklubs ansøgning om forlængelse af benyttelsesaftale, Højen 18B i Holbæk.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Tennisklub har en benyttelsesaftale på adressen Højen 18B i Holbæk, der gælder frem til udgangen af år 2027.

 

Holbæk Tennisklub søger om forlængelse af benyttelsesaftalen frem til udgangen af år 2034.

 

Baggrunden for ansøgning om forlængelse på syv år er tennisklubbens mulighed for at omlægge realkreditlån. Holbæk Tennisklub kan opnå en årlig driftsbesparelse på ca. 120.000 kr. ved at omlægge lånet fra de nuværende 4 % i rente til nye 3 % med forøgelse af restløbetiden. Besparelsen udgør ca. 25 % af ydelsen til lånet, som Holbæk Tennisklub vil kunne anvende til gavn for klubbens aktiviteter.

 

Ved ændring af lånets restløbetid frem til år 2032, har Realkredit Danmark stillet som betingelse for ydelse af lånet, at Holbæk Tennisklubs benyttelsesaftale løber to år længere end lånet.

 

Holbæk Tennisklubs anlæg ligger i forbindelse med Borgmestergårdsvej. Tennisklubbens aktiviteter er tænkt ind i projekt Holbæk Arena. Den fremtidige realisering af projekt Holbæk Arena vil indebære, at Holbæk Tennisklub skal fraflytte området ved Borgmestergårdsvej. Når denne fraflytning skal ske, vil varigheden af den eksisterende benyttelsesaftale for området have betydning for størrelsen af eventuel kompensation til de berørte idrætsforeninger og klubber.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Holbæk Kommune godkendte i 2005 en forlængelse af Holbæk Tennisklubs benyttelsesaftale frem til år 2027 i forbindelse med omlægning af realkreditlån.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Holbæk Kommune har ikke stillet garanti i forbindelse med Holbæk Tennisklubs låneaftale med Realkredit Danmark. Det følger af låneaftalen, at det er en forudsætning for låneaftalen, at løbetiden på Holbæk Tennisklubs benyttelsesaftale med Holbæk Kommune skal matche realkreditlånets løbetid med to års ekstra løbetid.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2013
 
Tiltrådt
 
14. Mørkøv Hallen - omlægning af lån

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. politisk tager stilling til hvorvidt Mørkøv Hallens ansøgning om omlægning af lån kan indstilles til godkendelse.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Politisk godkendelse af Mørkøv Hallens ansøgning om låneomlægning, idet der søges om udbetaling af provenu til et lån, som Holbæk Kommune har givet kommunegaranti for.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Mørkøv Hallen søger ved omlægning af nuværende kreditforeningslån om frigørelse af ca. 350.000 kr. Beløbet er friværdi, men er underlagt byrådets beslutning om lånegaranti.

 

Låneomlægningen fra nuværende 5 % fastforrentet lån til nyt 3 % fastforrentet lån giver en årlig driftsbesparelse på ca. 28.113 kr.

 

Driftsbesparelsen vil skulle finansiere yderligere ydelse på lånet, således at lånets løbetid vil være uændret.

 

Provenuet ønsker Mørkøv Hallen, at anvende til renovering af caféen og tilstødende lokalerne til foreningernes aktiviteter som f.eks. møder, kurser og socialt samvær. Mørkøv Hallen vil med renoveringen understøtte foreningernes frivillige arbejde ved at forbedre forholdene for foreningerne i lokalområdet.

 

Lokalerne vil have en delt anvendelse mellem Mørkøv Hallens forpagter og foreningerne. Foreninger har gratis adgang til anvendelse af lokalerne.

 

Renoveringen omfatter

 

Øvrige aktiviteter i forbindelse med renoveringen er ikke omfattet af anvendelsen af provenuet. Ønsker Mørkøv Hallen yderligere tiltag i forbindelse med renoveringen, vil Mørkøv Hallen selv skulle finde finansiering til disse arbejder.

 

Mørkøv Hallen oplyser, at der på nuværende tidspunkt er renoveret for ca. halvdelen af provenuets beløb, uden først at have en godkendelse fra Holbæk Kommune.

 

Kultur- og Fritidssekretariatet har på møde den 19. december 2012, præciseret over for Mørkøv hallen, at der ikke må igangsættes renovering eller vedligeholdelse fremadrettet uden Holbæk Kommunes godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Det er byrådet, der har beslutningskompetencen til at afgøre ansøgning om frigivelse af provenu i forbindelse med låneomlægning i Mørkøv Hallen.

 
 

Høring

 

Kultur- og Fritidssekretariatet har holdt møde med repræsentanter fra Mørkøv Hallen med henblik på afklaring af ansøgning om låneomlægningen og opstillingen af posterne i budget og regnskab.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Mørkøv Hallen har fremsendt budget for 2013, som er i balance. Budgettet indeholder en klar adskillelse for hallen, forpagtningen af cafeteriet og udlejning af bolig.

 

Frigivelse af provenu på ca. 350.000 kr. ved låneomlægningen vil øge Holbæk Kommunes kautionsforpligtelse med det tilsvarende beløb og reducere kommunens lånepulje tilsvarende.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2013
 
Udvalget for Kultur og Fritid anerkender formålet med byggeriet, men ønsker ikke at foretage en indstilling vedrørende kommunal garantistillelse, da en garantistillelse vil betyde en reduktion af kommunens låneramme. Stillingtagen til garantistillelse henhører under Økonomiudvalg og byråd.
 
Udvalget for Kultur og Fritid indskærper overfor selvejende institutioner, at projekt- og låneanmodninger skal forelægges for Holbæk Kommune forud for igangsættelse.
 


2955547e1.pdf
2955543e2.pdf

Bilag

Mørkøv hallen budgetforslag 2013
Ansøgning fra Mørkøv Hallen til Holbæk Byråd


15. Nye vedtægter for foreningen Andelslandsbyen Nyvang

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender de ændrede vedtægter for foreningen Andelslandsbyen Nyvang.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget tager stilling til, hvorvidt Holbæk Kommune, som offentlig tilskudsyder, kan godkende de vedtægtsændringer, som foreningen Andelslandsbyen Nyvang ønsker at vedtage på den kommende generalforsamling i april 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Foreningen Andelslandsbyen Nyvang har bedt om Holbæk Kommunes godkendelse af et udkast til vedtægtsændringer for foreningen. Som offentlig tilskudsyder skal Holbæk Kommune godkende vedtægtsændringer.

 

Udkastet til ændrede vedtægter indeholder en generel modernisering af vedtægternes opsætning og sproglige formuleringer. Der er i overvejende grad tale om ændringer af teknisk karakter, som præciserer nuværende bestemmelser i vedtægterne og moderniserer sagsgange, fx mulighed for at indkalde til generalforsamling via e-mailadresser.

 

Den væsentligste indholdsmæssige ændring er, at foreningens navn ændres til ”Foreningen det kulturhistoriske museum, Andelslandsbyen Nyvang”. Dermed fremgår det tydeligere af navnet, at foreningen står bag driften af Andelslandsbyen og de kulturhistoriske formidlingsaktiviteter, som foregår i Andelslandsbyen.

 

Udkastet til vedtægtsændringer er vedlagt denne sagsfremstilling.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Vedtægtsændringerne vil ikke medføre ændringer i den økonomiske ramme for foreningen Andelslandsbyen Nyvang.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Udvalget kan vælge godkende udkastet til ændrede vedtægter i sin helhed, alternativt kan udvalget vælge at godkende dele af vedtægtsændringerne.

 

Vedtægterne skal desuden vedtages på en generalforsamling i foreningen Andelslandsbyen Nyvang, inden de kan træde i kraft. Generalforsamlingen kan kun behandle vedtægtsændringer, som er godkendt af Holbæk Kommune.

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2013
 
Tiltrådt
 


2958787e3.docx

Bilag

Endeligt udkast til rev. vedtægter for andelslandsbyen


16. Støtte til Ungdomsfestival i Holbæk i 2013

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid giver støtte til afholdelse af ungdomsfestival på 100.000 kr. som finansieres via børnekulturpuljen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til hvorvidt de vil støtte afholdelse af en ungdomsfestival i Holbæk Kommune på udvalgte skoler og kulturinstitutioner i 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk kommune ønsker at præsentere kunst og kultur af høj kvalitet for alle borgerne.

 

For første gang planlægger Center for kulturel udvikling (CKU) at afholde en særskilt ungdomsfestival i forbindelse med IMAGES festivalen. Ungdomsfestivalen planlægges i samarbejde med udvalgte kommuner; Holbæk Kommune i Østdanmark og et samarbejde mellem Vejle og Fredericia kommuner i Vestdanmark. Ungdomsfestivalen vil fortælle historier om menneskelige ligheder og kulturelle forskeligheder, skabe inspiration, påvirke vores udsyn og indblik og fostre viden blandt unge.

 

IMAGES under CKU har med otte festivaler siden 1991 præsenteret den danske befolkning for de seneste kulturelle udtryksformer og samtidskunst fra udviklingslandene. Flere tusinde kunstnere fra mere end 60 lande har gennem årene deltaget i festivalen og introduceret kulturer, som de fleste ikke har kendskab eller berøring med.

 

Ungdomsfestivalen opbygges omkring fem kunstneriske programlinjer: Musik - afrobeat og hiphop. Medier – lommefilm. Teater - storytelling. VJ Mapping - video projektionskunst. Billedkunst - streetart. De enkelte programmer skabes direkte til festivalen i et tæt samarbejde og samspil mellem danske kunstnere og kunstnere fra udviklingslandene i en periode op til festivalen.

 

Festivalens overordnede tema er Utopia: Vision og handling som tager afsæt i kunstnernes og deltagernes fælles visioner, fælles udfordringer og fælles værdier og som belyses under festivalen gennem skoleworkshops, kunstnermøder og opvisninger, masterclass projekter, offentlige kunstprogrammer samt undervisningsmateriale.

 

I alt deltager 10 danske kunstnere samt 30 kunstnere fra afrikanske og asiatiske lande.

I alt afholdes 20 skoleworkshops i Holbæk Kommune

 

Formålet med ungdomsfestivalen er at arbejde med målgruppens kreative kompetencer, identitets- og holdningsdannelse og kulturforståelse ved at inddrage deres egne historier, omgivelser og erfaringer i et tæt kreativt samspil med kunstnere fra udviklingslande.

 

Tidsramme

CKU ungdomsfestivalen afholdes i 2013 i ugerne 37 - 38.

Holbæk Kommune: den 09. -15. september 2013

 

CKU er en selvejende institution på finansloven, med aktiviteter under Udenrigsministeriet.

 

Centeret arbejder for at styrke udviklingslandenes kunst og kultur for at opdyrke ressourcer og skabe vækst og udvikling. En væsentlig del af arbejdet består også i at formidle viden om udviklingslandenes kulturer gennem kunst, der udfordrer gængse opfattelser og skaber indsigt og refleksion.

 

I kommunens kultur- og fritidspolitik er det vedtaget som mål, at børn og unge gennem læring om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer skal tilvejebringes et godt grundlag for at kunne udvikle deres identitet og personlighed.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

I 2013 er der afsat 572.000 kr. til børnekulturpuljen, hvoraf der pt. er reserveret 100.000 kr. i 2013 jvnf. tidligere beslutning i 2012.

 

CKU medfinansierer ungdomsfestivalen i Holbæk med 600.000 kr.

Ung Holbæk medfinansierer ungdomsfestivalen med 50.000 kr.

 

Der er indledt dialog med en privat fond om en medfinansiering til ungdomsfestivalen, og med region Sjælland vedr. en støtte til både ungdomsfestival og kunstudstilling i 2013 samt vidensdelingskonference i 2014.

 

Desuden har kultur og fritid netop modtaget et tilsagn fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering på 100.000 kr. til et kulturprojekt for unge i EU. Dette projekt vil kunne medfinansierer ungdomsfestivalen, samt blive styrket af ungdomsfestivalens kulturelle aktiviteter.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Samarbejdet med CKU omkring ungdomsfestivalen bør ses som et led i en kulturpolitisk strategi, der indbefatter et samarbejde omkring en kunstudstilling i det offentlige rum i 2013 (hvilket allerede er støttet med 200.000 kr. fra CKU), en vidensdelingsfestival i 2014, samt et sigte på at gøre Holbæk til værtsby for Images festivalen til den næste festival i 2015. – Se venligst vedlagte strategi for tilblivelse af Images festival i Holbæk.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-01-2013
 
Tiltrådt
 


2958808e4.docx
2958802e5.xlsx
2958795e6.docx
2958796e7.xls
2971426e8.docx
2971443e9.docx
2971450e10.pptx

Bilag

Organisationsdiagram for Ungdomsfestival UTOPIA 2013 i Holbæk Kommune.docx
Kopi af Udspecificeret Budget UTOPIA Ungfestival Holbæk 2013 - Kopi.xlsx
Images i Holbæk 2012-16.docx
Kopi af CKU Ungdomsprogram Budget 2013.xls
Opdateret projektbeskrivelse CKU Ungdomsfestival og Ungdomsprogram UTOPIA 2013 - jan13.docx
Processplan for Ungdomsfestival UTOPIA 2013 i Holbæk Kommune.docx
verdensbilleder i bevægelse 2013 utopia ungdomsprogram.pptx