UDVALG

09-13 Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

STARTTIDSPUNKT

07-01-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-01-2013 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde den 7. januar 2013
2. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 7. januar 2013
3. Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet
4. Etablering af klatrepark i Torbenlund skov ved Naturskolen
5. Netværkskontrakt: Frivillig drift af Orø lokalbibliotek
6. Scenarier vedr. skoleklassekort-ordning
7. Talentudvikling - støtte til koncert
8. Ansøgning om støtte til stomporkester
9. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2012 - Udvalget for Kultur og Fritid1. Godkendelse af dagsorden til møde den 7. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-01-2013
 
Godkendt.
 
2. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 7. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Orientering om møde mellem biblioteksforeningen og Holbæk Kommune

 2. Orientering om projekt vedr. frivillige og bog-udbringning

 3. Orientering om ansøgning vedr. værft på gammel havn

 4. Orientering om sag vedrørende Sølyst

 5. Status på forsamlingshuse (salg + planlægning af konference)

 6. Orientering om museumsfusion

 7. Kultur- og Fritidsudvalgets deltagelse i konferencer i 2013

 8. Orientering vedr. nationalt bibliotekssystem

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-01-2013
 
Ad 1/ Udvalget orienteret om mødet.
Ad 2/ Møde med lokalfora afholdt. Undløse inviteres til yderligere møde.
Ad 3/ Orientering sket.
Ad 4/ Orientering sket
Ad 5/ Orientering sket. Stadig udestående problemstillinger vedr. Orø Forsamlingshus.
Ad 6/ Orientering sket
Ad 7/ Der deltages i KL’s Kultur- og Fritidskonference d. 14.-15. maj 2013.
Ad 8/ Bjørn U. Larsen redegjorde for kommunens stillingtagen ift. Det nationale bibliotekssystem.
 
3. Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender det reviderede administrationsgrundlag for 2013 for Kultur- og Fritidsområdet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At få godkendt et administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet gældende for 2013.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet har vedtaget en Kultur- og Fritidspolitik for Holbæk Kommune. I politikken er angivet en række overordnede målsætninger for hvor indenfor byrådet ønsker at kultur og fritidsområdet skal udvikle sig.

 

Efterfølgende er der udarbejdet 1) en udviklingsplan for Kultur- og Fritidspolitikken hvori målsætningerne fra politikken konkretiseres i konkrete projekter og indsatser 2) en Folkeoplysningspolitik og 3) en idrætspolitisk strategi.

 

Imidlertid er der fortsat en række mere detaljerede – og helt konkrete forhold - som der er behov for at få fastlagt politisk og som der efterfølgende kan administreres ud fra. Dette omhandler f.eks. kriterier for diverse puljer, procedure for udbetaling af diverse tilskud, kriterier for lokale- og medlemstilskud og regler for anvisning af lokaler.

 

En gang årligt bliver administrationsgrundlaget revideret og godkendt politisk. Idet der ikke var møde i Udvalget for Kultur og Fritid i december måned godkendes administrationsgrundlaget for kultur- og fritidsområdet i 2013 i stedet på mødet 7. januar 2013.

 
 

Følgende foreslås ændret i administrationsgrundlaget for kultur og fritid fra 2012 til 2013:

 
 1. Aftenskoler

Tilskud til leder / lærerkurser fjernes grundet besparelser på området fra og med 2011. Aftenskoler vælger i stedet selv at betale for disse kurser fremadrettet

 1. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Ingen ændringer. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke drøftet og indstillet til fordeling. Folkeoplysningsudvalget har i sit møde den 19. februar 2013 sagen på til drøftelse.

 
 1. Lokaletilskud

Ingen ændringer

 1. Medlemstilskud

Ingen ændringer

 1. Anvisning af lokaler

Det præciseres i administrationsgrundlaget at ingen offentlige faciliteter må bruges til private arrangementer, så som fødselsdage, bryllupper m.v.

 

Foreningshuset på Bispehøjen er ved at blive lagt ind i lokalebookingssystemet, hvorfor der er ændringer i teksten (redaktionelt).

 

Takster for arrangementer i kommunens haller, For foreninger som er hjemmehørende i Holbæk Kommune, men hvor aktiviteten ikke er en del af foreningens primære aktivitet: nedsættes første døgn fra 8.000 til 6.000 kr. Øvrige takser for leje af haller fastholdes som i 2012

6. Anvisning af udendørsanlæg

Ingen ændringer

7. Netværkskontrakter

 

Ingen ændringer

 

8. Udstyrspuljen

Ingen ændringer omkring selve udstyrspuljen, men

der er kommet en ny pulje til udendørs mål, net og

hjørneflag, hvor de – af Udvalget for Kultur og Fritid

godkendte kriterier – er indskrevet.

 
 

9. Uddannelse af ledere og instruktører

Uddannelse af ledere og instruktører – her er i

forhold til tidligere kriterier godkendt tre fordelings-

runder, mod tidligere to, men maksimumssummen

(20.000 kr. pr. periode) er ikke reduceret. Maksimal

støtte pr forening udgør årligt 40.000 kr.

 

10. Arrangementspuljen

Ingen ændringer

11. Børnekultur

Ingen ændringer

12. Fripladsordningen

Her er kriterierne – godkendt af Udvalget for Kultur

og Fritid i 2012 – indskrevet.

 

13. Frivilligheds- og sundhedspuljen

Her er kriterierne – godkendt af Udvalget for Kultur

og Fritid i 2012 – indskrevet.

 

14. Kulturelle arrangementer

Ingen ændringer

15. Talentudvikling

Ingen ændringer

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Folkeoplysningsloven.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-01-2013
 
Godkendt
 


2941103e1.pdf

Bilag

2013 - administrationsgrundlag


4. Etablering af klatrepark i Torbenlund skov ved Naturskolen

Sagsprocedure

 

Sagen 1. behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Herefter sendes projektet i offentlig høring, hvorefter sagen igen behandles Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og i byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender, at projekt vedr. etablering af klatrepark i Torbenlund skov sendes i offentlig høring i perioden 8. januar til 24. januar 2013, hvorefter sagen behandles på ny.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til om – og på hvilke vilkår - der eventuelt skal etableres en klatrepark i Torbenlund skov.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Foreningen Sidesporet har ansøgt Holbæk Kommune om tilskud på 200.000 kr. til etablering af klatrepark på kommunalt areal, matr.nr. 1a, Ladegården, Holbæk Jorder, beliggende i Torbenlund skov i Holbæk ved Holbæk Naturskole.

 

Etableringen af en klatrepark vil bl.a. medvirke til at understøtte opfyldelse af målsætninger i Kultur- og Fritidspolitikken om at ”skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder”. Endvidere kan etableringen medvirke til at opfylde målsætningen om at ”skabe rum til en eksperimenterende ungdomskultur”.

 

Projektet sendes i offentlig høring.

Med baggrund i denne ansøgning foreslås det, at Udvalget for Kultur og Fritid sender projektet i offentligt høring i perioden 8. januar 2013 til 24. januar 2013 med henblik på fornyet 2. behandling i Udvalget for Kultur og Fritid den 28. januar. Herefter behandles ansøgningen i Økonomiudvalget og byrådet på førstkommende møder.

Det foreslås, at der holdes et offentligt borgermøde i høringsperioden lørdag den 12. januar 2013 kl. 13.00 – 15.00 på det areal, hvorpå klatreparken tænkes opført.

 

Vilkår for en eventuel godkendelse:

Såfremt udvalg og byråd ønsker, at klatreparken skal etableres, foreslås det at ske på følgende betingelser:

 1. Klatreparken skal alene ejes og drives af Foreningen Sidesporet. Der tillades ikke en sammenblanding af aktiviteter mellem fonden og et privat firma, og der skal aflægges særskilt regnskab for denne aktivitet. Der må ikke regnskabsmæssigt ske sammenblanding mellem denne aktivitet og Sidesporets andre aktiviteter.

 
 1. For at erhverve retten til at anvende en del af det kommunale skovareal til klatrebane skal Foreningen Sidesporet betale en årlig leje til Holbæk Kommune på 20.000 kr. i en 10 årig periode. Der udarbejdes en specifik benyttelsesaftale ifald byrådet godkender aftalen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Indhentede tilladelser

Da klatrebanen anlægges på areal med fredsskov, har Teknik og Miljø har den 25. oktober 2012 ansøgt Naturstyrelsen om tilladelse til etablering af klatrepark på arealet. Den 9. november 2012 har Naturstyrelsen givet tilladelse på følgende vilkår:

 1. Projektet skal gennemføres som ansøgt i overensstemmelse med det fremsendte kort og projektbeskrivelse.

 2. Når klatrebanen ikke længere anvendes til formålet, skal alle installationer nedtages.

 3. At der ikke opføres andre anlæg af blivende karakter udover klatrebanen.

 4. At parkering henlægges til eksisterende parkeringspladser udenfor skoven – og således ikke ved naturskolen.

Endvidere fremgår det af tilladelsen fra Naturstyrelsen, at der ikke stilles krav om erstatningsskov, fordi anlæggets påvirkning af skoven synes beskeden.

Det er for afgørende for Naturstyrelsens godkendelse, at der ikke sker øget biltrafik i skoven – herunder øget parkering ved naturskolen.

Anlæg af klatreparken skal i øvrigt anlægges efter de vilkår og forskrifter som fremgår af Naturstyrelens tilladelse.

Naturstyrelsens tilladelse vedrører kun forhold til skovloven.

Teknik og Miljø konkluderer, at etableringen af klatrebanen ikke kræver landzonetilladelse fordi, at:

 1. Klatrebanen anlægges i et område, der er udlagt til rekreativt formål, hvorfor der ikke er tale om en ændret anvendelse i planlovens forstand,

 2. Eksisterende p-plads ved naturskolen ikke udvides til trods for et forøget pres af besøgende til naturskolen.

 3. Klatrebanens placering ikke vil være generende for nærmeste naboer.

Det samlede areal for klatreparken bliver på ca. 10.900 m2.

I forbindelse med den endelige etablering af klatreparken skal der indgås lejeaftale mellem Holbæk Kommune og Foreningen Sidesporet om det lejede areal og vilkår for klatreparkens drift.

En lejeaftale vil kun omfatter det areal, hvor klatreparken placeres. Den faglige vedligeholdelse af skoven og dets træer vil ligge hos Teknik og Miljø, således at plejen sker efter faglige korrekte retningslinjer.

 
 

Høring

 

Under forudsætning af godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. januar 2013 sendes forslaget i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 24. januar 2013 med henblik på fornyet 2. behandling i Udvalget for Kultur og Fritid den 28. januar 2013. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget og byrådet.

 

Holbæk Kommune afholder besigtigelsesmøde for alle borgere i Torbenlund Skov lørdag den 12. januar.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der ansøges om et etableringstilskud på 200.000 kr. til Foreningen Sidesporet til etablering af klatrepark i Torbenlund skov ved Holbæk Naturskole.

 

Ifald denne støtte godkendes foreslås denne finansieret med henholdsvis 100.000 kr. fra puljen til diverse kultur- og fritidsopgaver samt 100.000 kr. fra puljen netværkskontrakter.

Der vil ikke være midler tilbage i de anviste puljer for 2012 ifald der gives støtte til etablering af klatreparken.

 

For at erhverve retten til at anvende en del af det kommunale skovareal til klatrebane skal Foreningen Sidesporet betale en årlig leje til Holbæk Kommune på 20.000 kr. i en 10 årig periode. Der udarbejdes en specifik benyttelsesaftale ifald byrådet godkender aftalen.

 
 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-01-2013
 
Tiltrådt, dog udvides høringsperioden med syv dage til d. 31. januar. Sagen behandles på Udvalget for Kultur og Fritids møde d. 5. februar kl. 15.30.
 


2925017e2.pdf
2925057e3.pdf
2924931e4.pdf
2924951e5.pdf
2924947e6.pdf
2924942e7.pdf
2924954e8.pdf
2924937e9.jpg

Bilag

Ansøgning Holbæklatrepark 2012.pdf
Svar fra Teknik og Miljø.pdf
Naturstyrelsen Tilladelsetilklatrebaneiholbæk.pdf
Prøvebane 1 (2).pdf
klatrebane 4 - middelekstrem.pdf
Generel Information HKP - ny version.pdf
Prøvebane 2.pdf
Kortoversigt Klatrepark


5. Netværkskontrakt: Frivillig drift af Orø lokalbibliotek

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. netværkskontrakt omkring frivillig drift af lokalbibliotek på Orø godkendes

 2. der afsættes 40.000 kr. i støtte til projektet fra puljen til netværkskontrakter med en ligelig fordeling på 20.000 kr. i 2013 og 20.000 kr. i 2014, idet der som udgangspunkt ikke betales udgifter til løn.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, hvorvidt de ønsker at indgå en netværkskontrakt omkring frivillig drift at bibliotek på Orø i perioden 2013 og 2014

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

En række borgere på Orø ønsker at fastholde og udvikling det lokale bibliotekstilbud på Orø. Der ansøges derfor om tilskud fra puljen til netværkskontrakter til brug for åbning af Lokalbiblioteket hver uge, onsdage mellem 16:00 og 18:00 for udlån, aflevering, afhentning af bestilte materialer, reservationer og almen biblioteks service for borgerne. Ved opstart januar 2013 udleveres et spørgeskema til brugerne, som skal være med til at afdække behov for kulturbærende tiltag fremadrettet.

 

Tanken er at kunne udvide åbningstiden fx en gang om måneden med arrangementer i forhold til brugernes ønsker på spørgeskemaet. Det kunne være aktiviteter som: Skak, Litteraturklub, IT-hjælp til seniorer, Digitalt foto, Foredrag, Oplæsning, Blomsterbinding mm.

 

Biblioteket bemandes med frivillige, inspireret af Holbæk Kommunes oplæg til frivillighed i Kommunen. De frivillige indgår i et team, og kontaktperson er Helle Holte, tidligere skoleleder på Orø, med kontakt til Mai-Britt Just, daglig leder på afdeling Orø samt Mette Hunsdahl. Skoleleder på Isefjordskolen.

 

Lokalbiblioteket på Orø har en fast fællessamling af materialer. Fællesamlingen er baseret på både skole- og folkebiblioteksmaterialer. I den aktuelle aftale vil Holbæk Bibliotek løbende forny/udskifte materialer i den faste fællessamling, ligesom borgerne på Orø har samme muligheder som alle andre borgere for at bestille og få leveret materialer. Som et supplement hertil, og for at understøtte aktualitet, bibliotekets attraktionsværdi og motivation hos de frivillige, ansøges der om årlige midler til anskaffelse af stærkt efterspurgte og kvalitetsbaserede materialer.

 

Projektet begynder 1.1. 2013 – med første åbningsdag onsdag den 9. januar 2013 og løber i to år. Denne dag offentliggøres og festligholdes. De nye åbningstider samt en beskrivelse af projektet med navne på de frivillige offentliggøres i Orø Nyt, og de nye åbningstider annonceres de relevante steder, Ø-kontor, Holbæk Bibliotek, hjemmesider samt ved opslag rundt på øen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 
 

Der ansøges om 58.400 kr. for støtte i 2013 0g 2014 med en ligelig fordeling på 29.200 kr. i 2013 og 29.200 kr. i 2014.

Der ansøges konkret om økonomisk støtte til følgende elementer:

Udgangspunktet for netværkskontrakter er, at der ikke gives tilskud til ordinær drift – herunder ordinære lønudgifter og udgifter til lokaleleje. Men idet udgifter til lokaler indeholdes i nuværende budgetter, og at biblioteks drift er tænkt drevet på frivillig basis er det Kultur og Fritidssekretariatets vurdering, at en times lønnet indsats 46 uger årligt evt. kan overvejes af udvalget.

Udvalget for Kultur og Fritid har afsat 300.000 kr. årligt til netværkskontrakter. Der ikke på nuværende tidspunkt tildelt midler fra puljen til projekter i 2013 og 2014.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Der skal bemærkes at netværkskontrakter støtter forsøgsprojekter, hvorfor der ikke er mulighed for at forlænge kontrakten efter de 2-årige forløb. Ifald projekter efterfølgende søges videreført skal midler hertil findes fra et andet budgetområde.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-01-2013
 
Udvalget bevilliger samlet 50.000 kr. til projektet fordelt med 25.000 kr. i hhv. 2013 og 2014. Herefter skal initiativgruppen selv finde fortsat finansiering. Det bevilligede beløb må ikke bruges til løn.
 


2924191e10.doc
2924192e11.doc
2924193e12.doc

Bilag

Orø lokalbibliotek - Orø - ansøgning 2013.doc
Orø lokalbibliotek - Orø - nyt lokalbibliotek 29.11.2012.doc projektbeskrivelse
Netværkskontrakt 2013 - Orø lokalbibliotek


6. Scenarier vedr. skoleklassekort-ordning

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget godkender model 3, for fremtidig anvendelse af midlerne til skoleklasse-kort-ordningen

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At fastlægge en ny fordelingsstruktur af midlerne til skoleklassekort-ordningen

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune har på Kultur og Fritidsområdet afsat 360.000 kr. til en skoleklasse-kort-ordning. Midlerne ligger på kultur- og fritidsområdet, hvorved det sikres, at midlerne ikke kan konverteres til andre formål men fastholdes til at sikre, at skolerne har mulighed for at få minimeret deres transportomkostninger i forbindelse med, at eleverne sendes til kultur- og naturaktiviteter.

 

Imidlertid fungerer ordningen ikke længere så effektfuldt som tidligere. I takt med, at antallet af busafgange er blevet reduceret i flere af lokalområderne, og skolestrukturen samtidig er blevet ændret, har der rejst sig et naturligt behov for at revurdere skoleklassekort-ordningen.

Den nuværende skoleklassekort-ordning er derfor blevet evalueret i efteråret 2012. Her har hovedparten af skoler og afdelinger givet tilbagemelding på, hvor meget og til hvad, de har brugt skoleklassekortet i det forgangne år, og hvilke ændringer de evt. kunne foreslå til ordningen.

 

Evalueringen har dannet baggrund for, at der er blevet identificeret fire forskellige scenarier, som kan anvendes til en fremtidig udformning af skoleklassekort-ordning (for yderligere beskrivelse se bilag), men udgangspunkt i det samme budget (der er med andre ord ikke tale om en serviceforringelse):

 1. Ordningen fortsætter som hidtil, hvor hver skole og afdelinger (ekskl. Hagested) har haft mulighed for at få tildelt et skoleklassekort fra Movia.

 2. De otte skoler (ikke afdelingerne!) tildeles et skoleklassekort, og der er mulighed for, at man kan søge en pulje til transport med turistbus eller færge til natur- og kultursteder, som ellers er svære/umulige at komme til med offentlig transport

 3. Skoleklassekortordningen fortsætter, men gælder ikke for skoler/afdelinger i Holbæk by (Sofielundskolen begge afdelinger og Isefjordsskolen afd. Holbæk), i det byskolerne som oftest har den korteste afstand til kulturinstitutionerne.

 4. Der gives ikke mulighed for at købe et skoleklassekort, men kultur og fritid dækker transport med turistbus til kulturelle tilbud i Holbæk Kommune for skoler og afdelinger inden for det budgetterede.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Scenarierne er blevet diskuteret på skoleledermødet d. 10/12 2012, og beslutningen i skoleledergruppen blev, at indstille at ordningen fortsætter efter scenarie nr. 3.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-01-2013
 
En femte model vælges. Pengene – som øremærkes transport til valgfri kulturelle formål, herunder køb af skoleklassekort - fordeles blandt alle kommunens skoledistrikter. Kultur- og Fritidssekretariatet administrerer ordningen og refunderer efter regning inden for skolens tildelte budget. Ordningen evalueres efter et år.
 


2929136e13.pdf

Bilag

Reviderede scenarier for skoleklassekort-ordning


7. Talentudvikling - støtte til koncert

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget godkender, at der gives støtte til afvikling af teaterkoncert på 64.000 kr., som finansieres fra puljen til talentudvikling

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, hvorvidt der skal gives støtte til afvikling af teaterkoncert i et tværgående samarbejde mellem Elverfolket, Stenhus Gymnasium og Musikskolen som et led i styrkelsen af arbejdet med talentudvikling.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I udmøntningen af byrådets Kultur- og Fritidspolitik, er der på talentudviklings-området etableret et nyt samarbejde mellem Stenhus Gymnasium og HF, Teatergruppen Elverfolket og Musikskolen Holbæk, med sigte på styrke og udvikle vækstlaget af unge talenter inden for sang, musik og relaterede kunstarter.

 

Der arbejdes i alt med fire faglige udviklingsområder som følge af indsatserne i Kultur- og Fritidspolitikken:

 1. BGK (billedkunsterisk Grundkursus)

 2. SCK (Scenisk grundkursus – Holbæk Teater, Fairplay, Stenhus Gymnasium),

 3. Styrket idræt mellem skoler og foreninger

 4. Musik og Sang (Elverfolket, Stenhus Gymnasium og Musikskolen),

 

Musik og Sang:

På en gennemført visions camp mellem ledere og udvalgte medarbejdere fra de tre enheder blev der i september 2012 prioriteret tre aktiviteter, som det tværgående samarbejdet vil udvikle og afprøve de næste år frem. En af disse aktiviteter var at eksperimentere med det kunstneriske begreb Teaterkoncert, og engagere både unge talenter fra de tre organisationer, men også lærere og instruktører i aktiviteten.

 

For 2013 er det planlagt, at enhederne i et fælles samarbejdet ønsker at præsentere vores første Teaterkoncert i relation til Pinsetræf 2013, i weekenden 17. – 18.maj, hvor Holbæk lægger havn til Træskibsforeningens pinsetræf.

 

Teaterkoncert defineres som en nyfortolkning af sang - og musiknumre, hvor en dramatisk fortolkningen af såvel sang og musik er kombineret med et visuelt udtryk i kostume, sminke, lys, rekvisitter og scenografisk baggrund. I forbindelse med Pinsetræf 2013 er temaerne for Teaterkoncert 2013 vand/hav, sand, træ, skibe, sejl, sømænd.

 

Formålet med Teaterkoncert er at skabe et vindue for unge talenter til at udvikle og afprøve sig inden for sang, musik og teater inden for gruppen af de bedste unge fra vækstlaget sang og musik.

 

Vi ønsker at lave en nyskabelse i Holbæk, hvor vi udvælger en gruppe af 5 – 8 unge talenter, som et hold af lærere/instruktører arbejder med frem gennem foråret 2013. I relation hertil ansøges afviklingsstøtte på 64.000 kr. (budget herfor er vedlagt). Kultur og Fritid vurderer, at særligt den øgede koordinering – og dermed også formaliseringen af det tværgående samarbejde mellem de tre aktører - vil styrke det samlede miljøet og dermed også vilkårene for talenterne i Holbæk Kommune.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Midlerne tages fra den afsatte talentpulje. Der er afsat 300.000 kr. årligt til direkte støtte og 100.000 kr. til indsatser for talentudvikling. Fra sidstnævnte ramme er der fortsat 90.000 kr. ubrugte midler for 2012, hvorfor midlerne på 64.000 kr. foreslås hentet herfra.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-01-2013
 
Tiltrådt. Der udarbejdes retningslinjer for inddragelse af talentrådet for fremtidige lignende sager.
 


2933948e14.pdf
2933952e15.pdf

Bilag

Ansøgning om støtte til Teaterkoncert 2013 - Ansøgning Holbæk kommune Teaterkoncert 2013 7.12.2012.pdf
Ansøgning om støtte til Teaterkoncert 2013 - Budget Teaterkoncert.pdf


8. Ansøgning om støtte til stomporkester

Sagsprocedure

 

Sagen behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget tager stilling til hvorvidt udvalget ønsker at støtte Stomp-orkester aktiviteter med 11.600 kr. i Vangkvarteret/Ladegårdsparken fra midlerne til børnekultur.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget tager stilling til hvorvidt de ønsker at støtte Stomp-orkester-aktivitet i Ladegårdsparken og Vangkvarteret med 11.600 kr.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om støtte til et projekt i Vangkvarteret og Ladegårdsparken.

 

Hensigten med projektet er at møde de unge i de områder hvor de i forvejen er med konkrete aktiviteter (Ladegårdsparken og Vangkvarteret) hvorved der ifølge ansøger sikres den højeste grad af deltagelse blandt de unge.

 

Aktiviteten der ansøges til er STOMP. Der skal spilles rytmer og musik på hverdagsting og affald. Hensigten er gennem aktiviteten at skabe kontakt til de unge og derigennem fremme værdier som fællesskab, enhed og selvværd igennem udførelsen af STOMP.

 

Det forventes ifølge ansøger, at STOMP bliver en separat aktivitet i hvert af de to boligområder, med afvikling i lokale klubber. Der skal også samarbejdes med Verdenskoret i Holbæk.

 

Konkret ansøges der om dækning af lønudgifter frem til sommerferien 2013. Lønnen er fastsat til 290 kr. i timen, og aktiviteten spænder over to timer pr. gang. Der ansøges om dækning af lønudgifter i 20 uger á 2 timer=40 timer á 290 kr. = 11.600 kr.

 

Projektet er en fortsættelse af aktiviteter som tidligere er igangsat i regi af projekt Verdenskoret.

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Tilskud på 11.600 kr. kan dækkes af puljen til børnekultur. Der er i 2013 afsat et budget på 572.000 kr. til børnekultur.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-01-2013
 
Udvalget godkender en bevilling på 11.600 kr. til Stomp-orkester aktiviteter.
 
 


2937635e16.docx

Bilag

Fwd: Stomporkester - Mail vedr. stomporkester.docx


9. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2012 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Kultur og Fritids område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

For hele Holbæk Kommune forventes regnskabet for 2012 at give et underskud på 68,2 mio. kr. Ved budgetrevision 4 var forventningen et underskud på 67,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr., og der skal gøres opmærksom på, at en del heraf er overførsler til 2013, som betyder at forbruget er udskudt til 2013.

 

På Udvalget for Kultur og Fritids område forventes det korrigerede budget at holde.

 

Samlet overblik for politikområde 15.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab BRIV

Forv. regnskab pr. nov.

Forv. afvigelse pr. nov.

 

A

B

b

C

D=C-b

Decentrale enheder

 

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

106,7

110,0

110,0

110,0

0,0

Udvalget for Kultur og fritid

106,7

110,0

110,0

110,0

0,0

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-01-2013
 
Til efterretning.
 


2939035e17.doc

Bilag

Udvalget for Kultur- og fritid, økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november