UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

03-12-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

03-12-2013 14:00:00


PUNKTER

108. Godkendelse af dagsorden til møde den 3. december 2013
109. Planprioritering for 2014
110. Høring af forslag til vandplaner
111. Klimatilpasningsplan. Kommuneplantillæg nr. 2
112. Beslutning om ressourceprioritering i forbindelse med løsning på af opgaver på spildevandsområdet.
113. Lokalplanforslag 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd
114. Godkendelse af Affaldsplan 2014-2019
115. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S 2014 til godkendelse
116. Naturstyrelsens opdatering af § 3 arealer
117. Revision af Administrationsgrundlag for Spildevandsplanen
118. Bedre tilgængelighed i kommunens byer
119. Godkendelse af vederlagsfri udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner
120. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 3. december 2013108. Godkendelse af dagsorden til møde den 3. december 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling109. Planprioritering for 2014

Sagsgang og sagstype

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i Økonomiudvalget

Beslutning om delegation træffes endeligt af byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der igangsættes fem nye lokalplaner jf. bilag 1

2. tidspunktet for planernes igangsættelse jf. bilag 2 godkendes

3. ny lokalplan for Lassens Gård i Holbæk delegeres

4. hotelgrunden i Tølløse delegeres til administrationen

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomiudvalget prioriterer- efter indstilling fra de relevante udvalg- igangsætning af planer to gange årligt. Hertil kommer mulighed for delegation efter planloven, hvor byrådet kan vælge at flytte beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplaner eller endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller forvaltning.

 

Det fremgår af prioriteringsskemaet, bilag 1, hvilke planer der kvartalsvist igangsættes i 2014. Der gives i samme bilag en status på igangværende planer.

 

Den faglige begrundelse for prioriteringen af nye planer fremgår af prioriteringsgrundlaget, bilag 2.

 

Planer, som indstilles til delegation, er planer som ikke er af principiel karakter eller indeholder kommuneplantillæg.

 

Hvis forvaltningen modtager opfordringer om infrastrukturaftaler, kan omkostningsdækning tages op i denne forbindelse.

 

Der er indkommet fem nye anmodninger om lokalplanlægning:

 1. Ny lokalplan for Lassen gård i Holbæk.

 2. Lokalplan 5.xx for affaldshåndtering/biogasanlæg ved Audebo inkl. Kommuneplantillæg

 3. Lokalplan 10.xx for dagligvarebutik på Svinninge Hovedgade

 4. Lokalplan 16.xx for dagligvarebutik og boliger på Hovedgaden i Ugerløse

 5. Lokalplan 15.xx for Jordkartering (jorddepot) ved Holbækvej i Undløse inkl. Kommuneplantillæg

Herudover forventes det, at administrationen vil modtage en ansøgning omkring igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Rishøjgårdområdet i den vestlige del af Holbæk kort efter kommuneplanens forventede vedtagelse i december 2013. Området har været indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2013 men er udtaget (overgået til perspektivområde), grundet indsigelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har tidligere tilkendegivet, ”at kommunen vil stå retsligt bedre, hvis arealet bliver afrundet, således at området kommer til at ligge bag eksisterende boligbebyggelse, hvilket dog vil medføre en markant arealreduktion” (jf. 5-ugers notat med referat af møde samt opfølgning).

 

Der er i 2013 vedtaget syv lokalplaner:

 

Hertil forventes det, at byrådet vedtager Holbæk Kommuneplan 2013-2025 samt tre helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup i december 2013.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Planloven

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt med flg. bemærkninger:
 
Der udarbejdes ikke ny lokalplan for Lassens Gård.
 
Udvalget er indstillet på at arbejde videre med lokalplan 10.xx for dagligvarebutik på Svinninge Hovedgade – dog under forudsætning af at der findes en tilfredsstillende løsning for en alternativ placering af biblioteket i samarbejde med Svinninge lokalforum.
 
Udvalget er indstillet på at arbejde videre med lokalplan 16.xx for Ugerløse. Udvalget lægger vægt på at lokalplanafgrænsningen udvides til også at omfatte Hovedgaden 15 og 17.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i sagens behandling.
 

Sagsfremstilling
Referat

3317094e1.docx
3318169e2.doc

Bilag

Bilag 1. Prioritering af planer 2014.docx
bilag 2 planprioritering for 2014


110. Høring af forslag til vandplaner

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. By og Landskabs forslag til høringssvar godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Naturstyrelsen har fremlagt forslag til vandplaner i en seks måneders offentlig høring frem til den 23. december 2013. Holbæk Kommune er omfattet af tre vandplaner:

 1. Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

 2. Hovedvandopland 2.1 Kalundborg

 3. Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet

 

Holbæk Kommune afgav et høringssvar til den tekniske forhøring i maj måned. I de fremlagte vandplaner har Naturstyrelsen ændret Kobbel Å til et blødbundsvandløb, som var et af Holbæk kommunes ønsker i sit svar til den tekniske forhøring.

 

Vandløb

I høringsperioden har vandplanerne været drøftet på et fælles vandsynsgruppemøde og i de tre vandsynsgrupper. På det fælles vandsynsmøde nåede man frem til en opfordring om, at man sender høringssvar til hinanden. På vandsynsmøderne har man diskuteret planforslaget og virkemidler mere konkret.

 

By og landskab har på den baggrund udarbejdet et forslag til høringssvar til Naturstyrelsen. Forslaget er for en stor del enslydende med svaret fra den tekniske forhøring, hvad angår vandløbene. Høringssvaret er suppleret med et forslag om på baggrund af kommunens lokale viden at ændre klassificeringen af delstrækninger på 10 vandløb til blød bund.(blød bund = mudret bund)

 

Herudover rummer høringssvaret et forslag om at Kundby-Bjergby Enge, Kisserup Søndre løb, Hørby Sørende, Byløbet, Lundemarksløbet, Have Borupgrøften og Afløb fra Kongsdal voldgrav tages ud af vandplanen. Begrundelsen for at tage disse vandløb ud af vandplanen er, at det er vandløb med et opland under 10 km2 og begrænset naturindhold.

 

Grundvand

I Vandplanen er det angivet, at der indvindes ca. tre gange så meget grundvand, som der dannes i kommunens største grundvandsmagasin. Senere mere finmaskede beregninger udført for Naturstyrelsen m.fl. har dog vist, at der indvindes under 35 % af grundvandsdannelsen. Vandplanens målsætning er således allerede opfyldt. Kommunen foreslår derfor, at Vandplanen justeres tilsvarende.

 

Desuden vurderer Holbæk Kommune, at vandføringen i Regstrup Å ved Ll. Knabstrup allerede opfylder Vandplanens målsætning. Holbæk Kommune foreslår derfor at indsatskravet fjernes.

 

Høringssvar

Forslag til høringssvar fremgår af bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Naturstyrelsens vandplaner har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2013 til den 23. december 2013

 
 

Lovgrundlag – link

 

EU’s vandrammedirektiv

Miljømålsloven

Bekendtgørelser, cirkulærer mv.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

8. december 2011: Supplerende høring om vandplanerne

22. marts 2011: Vedtagelse af høringssvar til de statslige Vand- og Natura 2000-planer

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Godkendt med enkelte rettelser og tilføjelser. Endelig version sendes til Udvalget for Klima og Miljøs medlemmer forud for endelig afgivelse af høringssvar.
 
Udvalget opfordrer borgmesteren til at kontakte KKR mhp. fælles høringsvar fra KKR.
 

Referat
Sagsfremstilling

3298096e3.docx

Bilag

Holbæk Kommunes bemærkninger til Statens vandplaner


111. Klimatilpasningsplan. Kommuneplantillæg nr. 2

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til Kommuneplantillæg ”Klimatilpasningsplan” sendes i offentlig høring i otte uger. Samtidig sendes Forslag til ”Klimatilpasningsplan” i forlænget høring.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til ”Klimatilpasningsplan” blev behandlet på byrådsmødet den 11. september 2013 og sendt i otte ugers høring. Forslag til ”Klimatilpasningsplan” er beskrevet i dagsordenspunkt nr. 4.

 

”Klimatilpasningsplanen” skal indarbejdes i Kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Det er et statsligt krav, at forslag til kommuneplantillæg og forslag til klimatilpasningsplan sendes i høring i 2013.

 

Forslag til Klimatilpasningsplan kan ses her

Forslag til ”Kommuneplantillæg” er vedhæftet som bilag. Handleplanskemaet er også vedhæftet som bilag.

 

I Forslag til Kommuneplantillæg henvises til de 11 områder, som omtales i Klimatilpasningsplanen, hvor der skal være øget fokus. Klimatilpasning skal indtænkes i al planlægning i kommunen ved udformning af bygninger veje og friarealer. Regnvand skal som udgangspunkt indgå i det naturlige kredsløb og være synligt i bybilledet og naturen.

 

Det er vurderet, at Forslag til Kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forslag til Klimatilpasningsplan har været i otte ugers høring i kommunen, men sendes i fornyet høring, så den kan vedtages sammen med kommuneplantillægget.

 

Der er sket en intern høring og bemærkninger er indarbejdet / der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Lovgrundlag – link

 

EU`s oversvømmelsesdirektiv og Planloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3311973e4.pdf
3314354e5.xlsx

Bilag

Forslag til Kommuneplantillaeg_nr_02.pdf
Handleplanskema 03.12.2013 Klimatilpasningsplan - Fysiske -og strategiske indsatsområder.xlsx


112. Beslutning om ressourceprioritering i forbindelse med løsning på af opgaver på spildevandsområdet.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til ”Aftale om optimering af sagsgange samt sag forberedende arbejde på spildevandsområdet” bliver godkendt.

 2. der, som forudsat i forslaget, bliver tilvejebragt de nødvendige ressourcer ved omprioritering af arbejdsopgaver i By & Landskab.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der mangler ca. 5,5 årsværk i relation til myndighedsarbejdet på spildevandsområdet og det er hovedsagligt kravet om, at vi skal gennemgå ejendomme i det åbne land ultimo december 2015 jf. Statens vandplaner, der er årsag til ressourcemanglen.

 

Optimering af sagsgange og omprioriteringsforslag:

By & Landskab foreslår derfor at der omprioriteres internt i By & Landskab samt at en række opgaver løses i tæt samarbejde med Holbæk Forsyning A/S - som beskrevet i vedhæftet udkast til aftale mellem Holbæk Forsyning A/S og Holbæk Kommune.

 

I aftaleudkastet fremgår det, at vi forventer at minimere det administrative arbejde med varsling af tilsyn osv., og samtidig kan størstedelen af besigtigelserne helt undgås, hvis vi kan indsamle relevante oplysninger via tømningsordningen i tæt samarbejde med Holbæk Forsyning A/S.

 

Realisering af aftalen med Holbæk Forsyning A/S vil betyde, at ressourcebehovet mindskes. Der vil således på baggrund heraf mangle ressourcer svarende til gennemsnitligt samlet 3,5 årsværk frem til og med 2018.

 

De manglende ressourcer foreslås tilvejebragt ved omprioritering af en række andre opgaver som er nærmere beskrevet i bilaget ”Konsekvensnotat november 2013”, som uddeles på mødet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Det kan få økonomiske konsekvenser for Holbæk Forsyning A/S, hvis ikke By & Landskab udfører myndighedsopgaver i relation til spildevandsplanen og foretager opfølgning på de allerede planlagte anlægsarbejder og nødvendige kloakeringsprojekter.

 

Øvrige konsekvenser

 

Der vil være miljømæssige konsekvenser. Herunder manglende indsats mod forurening af vandmiljøet, badevandet, drikkevandet etc. i Holbæk Kommune samt overordnet konsekvenser ved manglende opfyldelse af miljømål i overensstemmelse med Statens Vandplaner.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Sagen videresendes til økonomiudvalget mhp. at tilvejebringe yderligere personalemæssige ressourcer, da der ikke ses mulighed for at nedprioritere nuværende arbejdsopgaver som alle anses som værende kerneområder i forhold til kommunens vækstdagsorden. Muligheden for opgavemæssig bistand fra Holbæk Forsyning synes endvidere udtømt jf. eksisterende lovgivning.
 
Udvalget ønsker at der udarbejdes notat som belyser de opgaver på området som er blevet påført kommunerne af staten.
 

Referat
Sagsfremstilling

3268051e6.docx

Bilag

Aftale om optimering af sagsgange samt sagsforberedende arbejde på spildevandsområdet.docx


113. Lokalplanforslag 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd

Sagsgang og sagstype

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø – byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd vedtages og sendes i høring.

 2. der på baggrund af screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lokalplanens formål

Lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelser i den indtil videre gældende Kommuneplan 2007-18 for Holbæk Kommune. Området er dog udlagt til boligformål i Forslag til Kommuneplan 2013-25. Det forventes, at kommuneplanforslaget bliver vedtaget endeligt i december 2013. Efter vedtagelsen af Kommuneplan 2013-25 er lokalplanforslaget i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

 

Lokalplanforslagets formål er at udlægge et areal på ca. 23 ha syd for Tølløse til boligområde. Området skal som minimum rumme 121 boliger, herunder mindst 92 åben/lav- boliger og mindst 29 tæt/lav-boliger. Det svarer til en udnyttelsesgrad på ca. 7 boliger pr. hektar (fratrukket lavbundsarealer og beskyttede naturområder i området).

 

Planområdet indeholder flere naturbeskyttede områder, og et vigtigt formål med lokalplanforslaget er at sikre områdets nuværende landskabelige kvaliteter samt levesteder for dyr og planter. Dette sker igennem udlæg af større, grønne områder svarende til ca. 20 % af lokalplanområdets samlede areal.

 

Baggrund

Byrådet har besluttet at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse.

 

Økonomiudvalget besluttede i 2010 at igangsætte planlægningen ved Høbjærggård. Grundet planlægningens omfang, er der gennemført en idéfase, jf. Planlovens § 23c. Udarbejdelsen af lokalplanforslaget er blevet forlænget, bl.a. grundet undersøgelser af områdets jordbundsforhold.

 

Området overføres med lokalplanens vedtagelse fra landzone til byzone.

 

Se forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd

 

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanområdet afgrænses af Sønderstrupvej mod vest, et eksisterende boligområde mod nord, Høngbanen mod øst samt af landbrugsarealer og landsbyen Nr. Eskilstrup mod syd. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 23 ha og anvendes i dag til landbrug. Der er ikke eksisterende bebyggelse i området.

 

Boligerne udlægges i ni boliggrupper. Bebyggelsen skal holdes i et afdæmpet og enkelt formsprog, og materialevalget skal være enkelt og udstråle kvalitet.

 

Der er flere naturbeskyttede arealer i lokalplanområdet. Lokalplanforslaget sikrer, at disse arealer indgår i de store, naturprægede grønne områder, der adskiller boliggrupperne. Både beboerne i lokalplanområdet og Tølløses øvrige borgere vil få adgang til de naturprægede arealer gennem et veludviklet stisystem.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at området trafikmæssigt skal betjenes fra henholdsvis Sønderstrupvej/Søndermarken i vest og Lidtgodtvej i øst. Der vil på den måde ikke være gennemkørende trafik i området.

 

På baggrund af de statslige vandplaner, fastlægger lokalplanforslaget særlige bestemmelser om håndtering af regnvand. Dette skyldes, at lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

 

Lokalplanforslaget fastlægger, at veje, parkeringsarealer og øvrige kørearealer skal etableres med fast belægning og at overfladevand herfra skal ledes til et regnvandsbassin med tæt membran via en regnvandsledning. Tagvand kan nedsives. Lokalplanforslaget muliggør, at der etableres regnvandsbassiner i lokalplanområdet. Alternativt kan regnvandet ledes til regnvandsbassin uden for området.

 

Principperne for lokalplanforslag nr. 19.05 blev senest behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2013. I dagsordenen for mødet var det fejlagtigt beskrevet, at intet regnvand må nedsives i området pga. de særlige drikkevandsinteresser.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Størstedelen af lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, vil blive gennemført på ejerens foranledning.

 

Håndtering af regnvand fra lokalplanområdet forudsætter, at der etableres et eller flere regnvandsbassiner med tæt membran. Enten i området eller uden for området. Det skal fastlægges i et tillæg til Spildevandsplan 2010-2018, hvordan regnvand fra lokalplanområdet konkret skal håndteres.

 

I tilfælde af, at regnvand fra veje, parkeringsarealer og øvrige kørearealer skal håndteres i området, vil grundejere i området få udgiften til etablering af et eller flere regnvandsbassiner.

 

I tilfælde af, at regnvand fra veje, parkeringsarealer og øvrige kørearealer skal håndteres uden for lokalplanområdet, vil Holbæk Forsyning få en udgift til etablering af et eller flere regnvandsbassiner. Tilslutningsbidrag til offentlig håndtering af regnvand har en fast takst. Det må forventes, at de samlede tilslutningsbidrag fra området ikke kan dække udgiften til at etablere et eller flere regnvandsbassiner med tæt membran.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om planlægning

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Bygherrerådgiveren forelagde idéen om boligudbygningen ved Høbjærggård på et dialogmøde den 4. oktober 2007.

 

Forslag til kommuneplantillæg var i forhøring i perioden 27. juni 2011 til 26. august 2011. Der blev afholdt offentligt møde om forslaget den 15. august 2011.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012

Udvalget kan ikke godkende lokalplanforslaget, som sendes tilbage til administrationen for videre bearbejdelse af forslagets vejadgang.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013

Sagen udsættes til næste møde idet udvalget ønsker et notat udarbejdet omkring forskellige trafikløsninger for bebyggelsen.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013

Søren Christensen og Erik Just Pedersen anbefaler at man følger indstillingen.

 

John Harpøth og Ole Brockdorff undlader at stemme.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Ad 1/
Søren Christensen, Erik Just Pedersen og Chr. Ahlefeldt anbefaler at man følger indstillingen.
 
John Harpøth og Ole Brockdorff undlader at stemme.
 
 
Ad 2/
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling114. Godkendelse af Affaldsplan 2014-2019

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø - byrådet.

 

Godkendelse

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. ”Affaldsplan 2014-2019” godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har udarbejdet en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet. Planen har særlig fokus på de første seks år og skal som minimum revideres i 2019.

 

Affaldsplan 2014-2019 har været i høring i otte uger. Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til planen.

 

I oktober kom regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”. Strategien har fokus på øget genanvendelse af alt affaldet fra husholdningerne og problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald. Dette stemmer overens med de planlagte mål, indsatsområder og initiativer i Holbæk Kommunes Affaldsplan 2014-2019.

 
 

Affaldsplanen

Affaldsplanen består af en planlægnings- og prognosedel samt en kortlægningsdel. Planlægningsdelen præsenterer mål, indsatsområder og konkrete initiativer.

 

Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen betragter og håndterer affaldet som en ressource. Holbæk Kommunes overordnede mål for de kommende seks år er:

 
 

Indsatsområder

Under de enkelte mål er udvalgt et antal indsatsområder. Indsatsområderne skitserer hvilke problemstillinger, der skal styre affaldsområdet i den kommende planperiode.

 

Indsatsområderne er prioriteret og er uddybet i konkrete initiativer. Der vil ske evaluering af planen, og de konkrete initiativer vil blive tilpasset i takt med de opnåede resultater, ny viden og evt. tiltag fra regeringen.

 

Initiativerne.

Der er 11 initiativer, der er tilrettelagt. I løbet af planperioden vil der blive iværksat aktiviteter for husholdninger - i enkeltfamiliehuse og i bebyggelser med samlede affaldsløsninger, for erhverv og ikke mindst for kommunen som virksomhed - dvs. skoler, institutioner og andre kommunale ejendomme.

 

Områderne er uddybet med en række konkrete initiativer, hvor der bl.a. er særlig fokus på, at problemaffald skal ud af affaldet, så mere affald kan genanvendes samt den fremtidige håndtering af emballage- og bioaffald.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Affaldsplanen medfører ingen budgetmæssige ændringer, idet affaldsområdet er gebyrfinansieret.

 

Den almindelige drift af affaldsordningerne forventes at kunne rumme de planlagte initiativer i affaldsplanen. Evt. indkøb af nyt materiel skal finansieres af husstandene, da de ejer beholderne.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Affaldsbekendtgørelsen se her

Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” se her

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Anbefales godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3313666e7.pdf
3194103e8.pdf

Bilag

Affaldsplan 2014-2019.pdf
Data_og_affaldskortlægning_130610[1].pdf


115. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S 2014 til godkendelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø – Økonomiudvalget - byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. ny ”Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S (2014)” bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Forsyning A/S ønsker Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S (2014) legalitetsgodkendt af byrådet i Holbæk Kommune.

 

Der er hovedsagligt tale om redaktionelle ændringer – og ganske få indholdsmæssige ændringer i forhold til den nuværende betalingsvedtægt.

 

Det skal præciseres, at dette ikke er en godkendelse af selve takstbladet, som skal godkendes årligt jf. Spildevandsplanen (s. 55 afsnit 11.1).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Betalingsvedtægten er i overensstemmelse med en til enhver tid gældende lovgivning for spildevandsanlæg og godkendte spildevandsplan.

 

Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for kloakforsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc.

 

Holbæk Forsyning skal økonomisk hvile i sig selv.

 

Øvrige konsekvenser

 

Der er kun ganske få ændringer udover, at Holbæk Forsyning nu omtaler sig selv som ”Holbæk Forsyning A/S”, hvor de før omtaltes som ”Spildevandsforsyningsselskabet”.

 

Der er foretaget indholdsmæssige ændringer i:

 

Høring


Lovgrundlag – link

 

Holbæk kommune - Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1448 af 11/12/2007)

Lov om betalingsregler for spildevand (LOV nr. 460 af 12/06/2009)

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Anbefales godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3297828e9.pdf

Bilag

Betalingsvedtægt_Holbæk Spildvand AS 2014.pdf


116. Naturstyrelsens opdatering af § 3 arealer

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Efter kommunalreformen er det kommunernes ansvar at varetage administration og registrering af § 3 - naturen.

 

I februar 2010 igangsatte miljøministeren et serviceeftersyn af den beskyttede natur. Serviceeftersynet bestod af fem tiltag:

 1. Analyse af § 3-registreringerne

 2. Analyse af administrationspraksis

 3. Styrke håndhævelsen

 4. Bedre information til lodsejere

 5. Naturplejeportal

Serviceeftersynet viste at registreringen ikke har været fyldestgørende, og at der er fejl i de registrerede naturarealer i størrelsesorden 15 – 20 %. Et ufuldstændigt registreringsgrundlag gør det vanskeligt at administrere naturbeskyttelsesloven, samtidig med, at dette grundlag er essentielt for korrekt administration af anden lovgivning, f.eks. plan- og husdyrloven. Forkerte registreringer skaber endvidere usikkerhed om retsgrundlaget for den enkelte lodsejer.

 

Aftale mellem Miljøministeriet og KL

Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening indgik i 2010 en aftale om, at Naturstyrelsen skulle stå for en opdatering af den registrerede natur i alle landets kommuner. Ifølge aftalen skal kommunerne herefter løbene inden for10-årige intervaller gennemgå alle § 3 – arealer. Aftalen vil blive evalueret i 2018.

 

Ny registrering af beskyttet natur

Naturstyrelsens registrering bygger på tre trin:

 1. Kortlægning/forberedelse

 2. Besigtigelse

 3. Efterbehandling

Hvis den eksisterende registrering af § 3 – natur ikke kan genfindes på opdaterede luftfoto, og feltregistrering ikke kan afklare forholdet, skal sagen behandles af kommunen.

 

Efter planen lægges resultatet af Naturstyrelsens registrering på nettet medio 2014.

 

Sagsbehandling

I forbindelse med den kommende ny-registrering af § 3 – natur, vil der også blive fundet overtrædelser af naturbeskyttelseslovens § 3. Det kan betyde en meget stor ekstra sags mængde. Derfor er der brug for klare og smidige retningslinjer for, hvordan de behandles.

 

Behandling af sagerne vil tage udgangspunkt i Holbæk Kommunes administrationsgrundlag for tilsyn og håndhævelse samt principperne for Styrket Borgerkontakt.

Der ud over vil sagerne blive behandlet efter nedestående principper:

 1. Lodsejerne antages at have handlet i god tro

 2. Kommunen lever op til sin vejledningspligt og overholder krav om partshøring

 3. Overtræder må ikke stilles bedre end en lodsejer, der ansøger om ændringer i et beskyttet areal

 4. Klare ulovligheder medfører krav om umiddelbar reetablering

 

Der vil blive taget kontakt til Gefion, der vil medvirke til at oplyse lodsejerne om, hvad den opdaterede registrering betyder for dem. Gefion har tidligere bifaldet denne fremgangsmåde.

 

Lodsejerkontakten indledes med et åbningsbrev (se bilag) med foto af uoverensstemmelser og fakta ark om beskyttet natur. Der afholdes et møde i felten med besigtigelse, vurdering af forholdene og en høring. Lodsejerne tilbydes at medbringe deres konsulent.

 

Forhold, som skal det lovliggøres.

Der forsøges, at indgå en aftale om, at lovliggøre forholdet indenfor en rimelig frist. Der skrives et referat. Der udstedes ikke påbud – og dermed er der ikke en egentlig håndhævelsessag.

 

Erfaringer fra andre kommuner viser, at næsten alle lodsejere (> 95 %) accepterer denne procedure, hvorved påbudssager og politianmeldelse i langt de fleste tilfælde undgås.

 

Fremgangsmåden overholder krav om tilsyn og partshøring efter naturbeskyttelseslovens § 3.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Naturbeskyttelsesloven

 

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven og tilsyn og håndhævelse

 

Naturstyrelsens drejebog for håndtering at data leveret i forbindelse med opdatering af den vejledende § 3 registrering

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Til efterretning. Udvalget ønsker informationspligten over for lodsejere yderligere belyst.
 

Sagsfremstilling
Referat

3309633e10.docx
3301683e11.docx

Bilag

naturbeskyttelseslovens § 3, Naturstyrelsens opdatering af den beskyttede natur i kommunerne, og hvad det betyder for kommunen.
Åbningsbrev


117. Revision af Administrationsgrundlag for Spildevandsplanen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø - byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018 har som overordnet målsætning, at regnvand - så vidt muligt - skal håndteres lokalt. F. eks. ved nedsivning eller lignende.

 

En del ejendomme er i Spildevandsplanen udlagt til separatkloakering, men kan håndtere regnvandet lokalt. Hvilket er tilfældet f. eks lokalt i Igelsø/Kvanløse.

 

For at imødese den overordnede målsætning mht. håndtering af regnvand, vil en ændring fra separatkloakering til spildevandskloakering kræve et tillæg til Spildevandsplanen, og tillægget skal indstilles til politisk beslutning.

 

Det betyder i realiteten, at den nuværende Spildevandsplan skal revideres med mange tillæg, der kun omhandler ændring fra separatkloakering til spildevandskloakering. Disse tillæg skal alle indstilles til politisk beslutning.

 

For at optimere sagsgangen, så kan:

 

Beføjelsen til at vedtage tillæg vedr. ændring fra separatkloakering til spildevandskloakering uddelegeres til administrationen (By & Landskab).

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

 

Det forventes at frigive ressourcer til andre opgaver, hvis sagsbehandlerne kan undlade at indstille tillæggene til politisk beslutning.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling118. Bedre tilgængelighed i kommunens byer

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Trafik og Ejendomme igangsætter en tilgængelighedskampagne

 2. Trafik og Ejendomme udarbejder en ny ”Vejledning for råden over vejarealer”

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget har bedt administrationen om at undersøge de nuværende regler for råden over fortovsarealer, da udvalgets medlemmer flere gange af borgere er blevet gjort opmærksomme på vanskelig passage på fortovsarealer i Holbæk centrum. Se vedlagte bilag.

 

Holbæk Kommune udarbejdede i 1997 et ”Regulativ for Benyttelse af Park- og Vejarealer”.

 

Trafik og Ejendomme administrerer regulativet, og det er som udgangspunkt kun gældende i Holbæk By.

 

Det har vist sig, at der er vedvarende problemer med at friholde fortovsarealerne i Holbæk centrum.

 

På baggrund af klager fra borgere har Trafik og Ejendomme gentagne gange kontaktet en række butikker mv. for at påtale den forkerte brug af vejarealerne. Desværre har det vist sig, at det nuværende regulativ har en række juridiske gråzoner, som gør det svært at håndhæve fastsatte regler.

 

Trafik og Ejendomme foreslår derfor, at der i foråret 2014 igangsættes en tilgængelighedskampagne. Medlemmer af Udvalget for Klima og Miljø og Handicaprådet m.fl. kan deltage og komme i direkte dialog med butikker mv. om fx skilte, vareudstilling og udeservering. Kampagnen skal oplyse om de nuværende retningslinjer, afklare butikkernes holdning og danne grundlag for at Trafik og Ejendomme udarbejder en ny vejledning.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

 

En ny ”Vejledning om råden over vejareal” vil gøre det mere klart for butikker mv., hvad der er gældende. Derved vil det også være enklere for Trafik og Ejendomme at håndhæve reglerne og forbedre tilgængeligheden for alle.

 
 

Høring

 

En ny ”Vejledning for Råden over vejarealer” sendes i høring hos handelsstandsforeningen og kommunens Ældreråd og Handicapråd.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Vejlovens § 102 (råden over vejareal)

Tilgængelighedsplan 2010, Holbæk Kommune

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Godkendes idet kommunens handelsstandsforeninger inddrages i arbejdet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3319416e12.pdf

Bilag

Billeder fra borger - Holbæk By.pdf


119. Godkendelse af vederlagsfri udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner

Sagsgang og sagstype

 

Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Dansk Folkeparti indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune udlejer kommunale arealer/bygninger til opsætning af mobiltelefonmaster til en markedsleje på 0 kr., såfremt det efter en konkret vurdering bliver vurderet, at kundegrundlaget er så spinkelt, at en markedsleje til 0 kr. i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området.

 1. Administrationen bliver bemyndiget til at indgå ovennævnte lejeaftaler.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Rundt om i Holbæk kommune er der stadigvæk områder, hvor mobiltelefondækningen er meget ringe. Teleselskaberne opsætter typisk deres mobiltelefonmaster i de områder, hvor der er et markedsmæssigt kundegrundlag for opsætningen. Det resulterer naturligvis i, at de tyndere befolkede områder ofte har en ringere mobildækning. En af barriererne for mobiltelefonselskaberne - ved opsætning af master i de tyndt befolkede områder - er at de typisk skal betale leje for det areal, som masten skal stå på.

 

Ved ny lovgivning af 1. oktober 2013 er der blevet åbnet mulighed for, at kommuner i visse tilfælde kan stille deres arealer gratis til rådighed. Af bemærkningerne til loven følger:

 

”Kommuner og regioner kan derfor efter en konkret vurdering fastsætte en lav eller ingen leje i områder, fx hvor kundegrundlaget er så spinkelt, at dette i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området”.

 

Holbæk kommune udlejer pt. en række lokaliteter ud til mobiltelefonselskaber med en indtægt på ca. 300.000 kr. for ca. syv aftaler. Disse aftaler er blevet indgået på markedslignende vilkår og vil således ikke blive umiddelbart berørt af ovennævnte forslag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Ingen, da udlejning af en række arealer til 0 kr. kun vil ske der, hvor kommunen i øvrigt ikke ville kunne forvente at få en markedsbestemt lejeindtægt.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 23-10-2013
 
Oversendes til Udvalget for Klima og Miljø med henblik på uddybning af sagen.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Som konsekvens af den nye lovgivning om kommunens mulighed for vederlagsfri udlejning af arealer til mobiltelefonmaster, er det ifølge administrationen kun Nordfyns Kommune og Odsherreds Kommune, som har truffet beslutning om dette.

 

Nordfyns Kommune opkræver dog et beløb på 6.000 kr. pr. mast til tinglysningsomkostninger osv.

 

I Odsherreds Kommune har man efterfølgende kontaktet de store mobiltelefonselskaber for at gøre dem opmærksomme på den nye mulighed. Dette har dog ikke resulteret i nye masteopsætninger.

 

Nordfyns Kommune er i dialog med to mobilselskaber omkring opstilling af master. Hvor vidt det er den gratis leje, som har tiltrukket selskaberne, er uklart.

 

Den nye åbning i lovgivningen giver kun mulighed for vederlagsfri opsætning af master på de kommunale arealer, hvor det i øvrigt ikke skønnes at være mulighed for at få lejeindtægt ind for arealet. De steder, hvor der i forvejen er lavet aftaler, herunder de kommunale bygninger og haller, er lavet på kommercielle vilkår. Da der således har vist sig at være en markedspris på mere end 0 kr. for disse placeringer, så må det formodes, at det ved kontraktudløb af de allerede indgåede arealer fortsat vil være en markedspris på over 0 kr. for disse placeringer. Holbæk Kommune vil således ikke tabe et fremtidigt provenu ved at udleje til 0 kr. for visse placeringer.

 

Det er ikke muligt for kommunen at opkøbe arealer mhp. på udlejning til mobiltelefonselskaber for 0 kr.

 

Der findes ikke en oversigt over relevante kommunale arealer, som evt. kan stilles vederlagsfrit til rådighed for mobiltelefonselskaberne.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt. Oversendes til Økonomiudvalget og byrådet.
 
Der ønskes udarbejdet et brev til regeringen, hvori det argumenteres for, at teleselskaberne bør have en forpligtelse til at sørge for dækning af de tyndt befolkede område. Dette aktualiseres yderligere af regeringens nyligt vedtagne digitaliseringsstrategi.
 

Referat
Sagsfremstilling120. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 3. december 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orientering

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. vindmøller/klagenævnets status

 2. samråd i folketingets miljøudvalg ang. vindmøller

 3. status på erstatningsanlæg i forbindelse med  etablering af dobbeltspor

 4.  kommuneplanen (udvalget vil blive orieneteret om det afsluttende arbejde med kommuneplanen)

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013
 
Til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling