UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-10-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-10-2013 14:00:00


PUNKTER

101. Godkendelse af dagsorden til møde den 29. oktober 2013
102. Genoptagelse af lokalplanforslag 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd
103. Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 1.46 for plejeboliger ved Holbæk havn i høring
104. Beslutning om igangsætning af planproces for byomdannelse i Ugerløse
105. Udvalget for Klima og Miljø - Budgetrevision III 2013
106. Godkendelse af "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2013-2015"
107. Orienteringssager - Udvalget for Klima og Miljø den 29. oktober 2013101. Godkendelse af dagsorden til møde den 29. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013
 
Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling102. Genoptagelse af lokalplanforslag 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udarbejdelsen af lokalplanforslag nr. 19.05 genoptages med udgangspunkt i vejadgangene vist på kortet øverst i bilag 1 og uden mulighed for lokal afledning af regnvand.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Principperne for lokalplanforslag 19.05 blev senest behandlet på mødet i Klima- og Miljøudvalget den 24. september 2013. Udvalget besluttede på mødet at udsætte sagen for at få belyst mulige løsningsmodeller for vejtilslutninger i den vestlige del af lokalplanområdet.

 

Lokalplanområde nr. 19.05 er vist øverst i bilag 1.

 

Vejstruktur og vejtilslutninger

På baggrund af en samlet vurdering af vejstrukturen i Tølløse samt af hensyn til trafiksikkerheden, vurderer forvaltningen, at der ikke bør etableres en gennemgående vej i lokalplanområdet. De forskellige løsningsmodeller i bilag 1 tager derfor udgangspunkt i en såkaldt todelt vejstruktur, hvor der ikke er trafikal forbindelse mellem den østlige og den vestlige adgangsvej til lokalplanområdet.

 

De tre løsningsmodeller, der belyses i bilag 1, er følgende:

 

Løsning 1:

Vejtilslutninger fra henholdsvis Søndermarken i nordvest og Lidtgodtvej i øst.

 

Løsning 2:

Vejtilslutning direkte til Sønderstrupvej i vest og til Lidtgodtvej i øst.

 

Løsning 3:

Vejtilslutninger til Sønderstrupvej ved den eksisterende overkørsel ved Skovbakkevej ved Nr. Eskilstrup og til Lidtgodtvej i øst.

 

Forvaltningens vurdering

Samlet set vurderer forvaltningen, at det er løsning 1, der vil være den mest hensigtsmæssige for den fremtidige vejstruktur i lokalplanområdet. Dels fordi løsning 1 er den mest hensigtsmæssige ift. trafiksikkerheden, dels fordi der er behov for yderligere vejanlæg (med omkostninger for Holbæk Kommune), hvis vejstrukturen skal følge en af de øvrige løsningsmodeller.

 
 

Lokal afledning af regnvand

Det udkast til lokalplanforslag nr. 19.05, som blev fremlagt for Udvalget for Klima og Miljø den 20. november 2012, indeholdt bestemmelser om lokal afledning af regnvand (LAR).

 

Sidenhen er der i tilknytning til det nye kommuneplanforslag blevet udarbejdet en OSD-redegørelse, der vedrører byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Redegørelsen fastlægger, at tag- og overfladevand i lokalplanområde 19.05 ikke må nedsives. Dette skyldes, at lokalplanområdet er registreret som et område med helt særlige drikkevandsinteresser. På baggrund af ovenstående kan der i lokalplanforslag nr. 19.05 ikke fastlægges bestemmelser om lokal afledning af regnvand i området. I stedet skal planforslaget sikre, at alt tag- og overfladevand bliver afledt til kloak.

 

Naturstyrelsen har med udgangspunkt i Holbæk Kommunes OSD-redegørelse tilkendegivet, at styrelsen er positivt indstillet på, at der vedtages en bolig-lokalplan for lokalplanområde 19.05.

 

Den videre planproces

Inden byrådet vedtager lokalplanforslag nr. 19.05 til offentlig høring, skal planforslaget og den tilhørende miljøscreening rettes til i overensstemmelse med OSD-redegørelsens retningslinjer om, at tag- og overfladevand ikke må nedsives i lokalplanområdet.

 

Hvis lokalplanforslag nr. 19.05 tager udgangspunkt i trafikløsningsmodel 1 i bilag 1, forventer forvaltningen, at planforslaget kan vedtages til offentlig høring snarest efter vedtagelsen af Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune.

 

Hvis lokalplanforslag nr. 19.05 skal tage udgangspunkt i trafikløsningsmodel 2 eller 3 i bilag 1, skal der foretages enkelte justeringer af det udarbejdede udkast til lokalplanforslag nr. 19.05. Gennemførelse af løsning 2 eller 3 forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg, da vejtilslutningerne ikke er omfattet af den eksisterende kommuneplanramme. Alt i alt vil planlægning med løsningsmodellerne 2 og 3 i et vist omfang udskyde lokalplanforslagets vedtagelse til offentlig høring.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Efter byrådets vedtagelse af lokalplanforslag nr. 19.05, skal planforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring inden den endelige vedtagelse.


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013
 
Søren Christensen og Erik Just Pedersen anbefaler at man følger indstillingen.
 
John Harpøth og Ole Brockdorff undlader at stemme.
 

Referat
Sagsfremstilling

3275295e1.pdf

Bilag

Bilag 1 - lokalplanområde 19_05 og vejtilslutninger.pdf


103. Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 1.46 for plejeboliger ved Holbæk havn i høring

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til lokalplan1.46 bliver anbefalet godkendt til udsendelse i offentlig høring

 2. der ikke bliver udarbejdet miljørapport, idet det ved miljøscreeningen er vurderet, at planforslaget ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lokalplanen skal erstatte den eksisterende lokalplan 1.34 for området og skal bl.a. muliggøre den konkrete udformning af et projekt for plejeboliger i området. Lokalplanen er i vid udstrækning en videreførelse af de eksisterende lokalplanbestemmelser. Lokalplanen viderefører dermed den byomdannelsesproces, der blev igangsat med udarbejdelsen af lokalplan 1.22, som fastlægger rammerne for udvikling af den tidligere erhvervshavn til et moderne attraktivt byområde. Lokalplan 1.34 bliver ikke aflyst for den del der omfatter den opførte retsbygning.

 

Lokalplanområdet bliver afgrænset mod nord af havnebassinet, mod vest af Brostræde, mod syd af Havnevej og mod øst af Østre Havnevej.

 

I forhold til den eksisterende lokalplan 1.34, bliver der i den nye lokalplan foretaget justeringer af byggefelternes bredde, m.v., mens de fastlagte maksimale etagehøjder bliver fastholdt. Det betyder, at der maksimalt kan blive bygget i op til 3 etager (+ kælder) mod Havnevej og maksimalt 4 etager (+ kælder) nord for Parallelvej dog punktvis op til 5 etager mod fjorden. Etagehøjderne ligger ca. en etage under realiseret bebyggelse i naboområdet mod vest.

 

Det etageareal, der kan opføres på karré nr. 4, hvor plejeboligerne er tænkt placeret, er opjusteret, med en samtidig tilsvarende nedjustering af etageareal på karré 2 og 6, således at det samlede etageareal fastholdes for de tre karréer, i henhold til indgået købsaftale. 

 

Se forslag til Lokalplan 1.46 her.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

I forhold til afledte følgeudgifter og indtægter ved vedtagelse af lokalplanen, henvises til indgået købsaftale og vilkår heri, jf. beslutning i byrådet den 22.10.2012

 

Øvrige konsekvenser

 

Ved realisering af bebyggelse inden for lokalplanområdet bliver den sidste del af erhvervshavneaktiviteten ved havnebassinet i Ny Havn afviklet. Herved bliver der muliggjort etablering af en sammenhængende offentlig havnepromenade rundt langs alle havnebassiner, i sammenhæng med de grønne områder og stiforløb til Strandengen i øst og Strandparken i vest. Etablering af denne sammenhængende promenade står højt prioriteret i havnevisionsplanerne og bør blive fulgt af en sagsfremstilling om realisering heraf.

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

 

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Beslutningen bliver bekendtgjort samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget. Begrundelse og screeningsskema indgår i lokalplanforslaget.

 

Høring

 

Der er gennemført en teknisk høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Efter byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget forventes dette udsendt i offentlig høring fra den 18. november 2013 til den 17. januar 2014.

 

Der vil blive afholdt borgermøde den 11. december 2013 på Holbæk Bibliotek.

 

Lokalplanbestemmelserne er i vid udstrækning en videreførelse af bestemmelserne i gældende plangrundlag, med undtagelse af mindre tilretninger af byggefelter og udvidelse af anvendelsesbestemmelserne, og det er således vurderet, at der ikke har været behov for at afholde et forfasemøde.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Planloven. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013
 
Søren Christensen anbefaler at man godkender indstillingen, dog således at ordlyden i afsnit 2 under redegørelsens ”liv i havneområdet” indledes med: ”med placering af byggeri og rekreative aktiviteter”.
 
John Harpøth, Ole Brockdorff og Erik Just Pedersen undlader at stemme
 

Referat
Sagsfremstilling

3282435e2.pdf

Bilag

1_46_forslag.pdf


104. Beslutning om igangsætning af planproces for byomdannelse i Ugerløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. planproces for byomdannelse i Ugerløse bliver prioriteretigangsat ved førstkommende planprioritering i december 2013

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Gennem længere tid har forvaltningen drøftet et byomdannelsesprojekt i Ugerløse med en investor. Denne investor har som en del af sin projektudvikling indgået en række optionsaftaler med grundejere langs hovedgaden. Optionerne er tidsbegrænsede og det er derfor nødvendigt, at det bliver tilkendegivet politisk om Holbæk Kommune ønsker et projekt for omdannelse af den centrale del af hovedgaden i Ugerløse. Konkret drejer det sig om nedrivning af en række ejendomme, opførelse af en dagligvarebutik og eventuelt også opførelse af en eller flere boliger. Projektet er endnu ikke udviklet og dermed endnu ikke konkretiseret. Dette sker i forbindelse med den ønskede lokalplanproces.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der vurderes ikke at være direkte økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling105. Udvalget for Klima og Miljø - Budgetrevision III 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 
 1. der gives tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. på følgende område

 

politikområde 12 Kommunale veje og trafik

4,5 mio. kr.

 
 1. der omplaceres 1,9 mio. kr. på følgende områder

 

fra politikområde 10 til politikområde 2

-0,2 mio. kr.

fra politikområde 2 til politikområde 11

2,0 mio. kr.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august viste et merforbrug. Ændringen i forventningen skyldes, at vi begynder at have et overblik over den andel af budget 2013, som ikke bruges i år, men overføres til 2014.

 

Administrationen har pr. september estimeret et samlet regnskabsresultat for 2013 (det vil sige både indtægter, finansiering, drifts- og anlægsudgifter) til et underskud på ca. 52 mio. kr. Administrationen forventer, at underskuddet bliver mindre, da en endnu større del af udgifterne forventes at blive overført til 2014.

 

Denne budgetrevision er sidste gang, budgettet tilpasses i 2013. Vi forventer at ende på et resultat, som ligger tæt på det oprindelige budget. Dog skal der korrigeres for udlæg til Socialtilsyn Øst, og indtægtsforskydninger som følge af ændringer i ledigheden.

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes der et merforbrug på 7,3 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

På ejendomsområdet forventes der et merforbrug som fortrinsvis dækkes af allerede budgetterede puljer i forbindelse med rengøringsudbuddet.

 

På området for kommunale veje og trafik forventes der et merforbrug, hvoraf størsteparten er vedrørende vintertjenesten på grund af den hårde vinter 2012/13. Til gengæld forventes der en mindre udgift vedrørende asfaltkontrakterne.

 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder

Mio. kr.

Opr. Budget 2013

Korr. Budget 2013

Forv. regnskab pr. sept.

Forv. afvigelse pr. sept.

Ønsket tillægs-bev.

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Myndighed

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 10 –

Miljø og planer

9,5

9,3

9,2

-0,2

0,0

0,0

-0,2

Politikområde 11 - Ejendomme

11,4

8,1

10,1

2,0

0,0

0,0

2,0

Politikområde 12 - Kommunale veje

og trafik

119,5

119,3

124,8

5,5

4,5

1,0

0,0

Udvalget for

Klima og miljø

140,3

136,7

144,0

7,3

4,5

1,0

1,9

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

 

Forklaring af mer-/mindre forbrug på politikområde 10,11 og 12:

 

På myndighedsområdet forventer et merforbrug på 7,3 mio.kr., hvoraf der søges en tillægsbevilling på 4,5 mio.kr.

1,0 mio.kr. søges overført til 2014 og 1,9 mio.kr. søges omplaceret fra/til andre politikområder.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3282694e3.doc

Bilag

Udvalget for Klima og Miljø - Budgetrevision III 2013


106. Godkendelse af "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2013-2015"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø - byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2013-2015” bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det er et krav i rottebekendtgørelsen, at der skal fokus på forebyggelse imod rotter. Derfor skal kommunen udarbejde en handlingsplan, der i konkrete initiativer beskriver forebyggelse imod og bekæmpelsen af rotter.

 

”Handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune – 2013-2015” beskriver de tiltag, som kommunen har valgt at fokusere på i den kommende 3-årige periode.

 

Fokus vil være at indsamle viden om og årsager til rotteforekomst, for at opnå den bedst mulige forebyggelse og bekæmpelse.

 

Handlingsplanen beskriver de valgte indsatsområder og initiativer:

 

Viden om rotter skal sikre en målrettet kommunal rottebekæmpelse

 1. Optimere brugen af digitalt registreringsprogram

 2. Sikre at f.eks. aktiviteter som fuglefodring, hønse- og dyrehold og affald

ikke tiltrækker rotter

 

Sikring mod kloakrotter

 1. På kommunale institutioner – etablering af rottespærrer i kloak, hvor det er

teknisk og hensigtsmæssigt muligt

 1. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer

 2. Målrettet kloakrottebekæmpelse

 

Tilsynspraksis i landzone

 1. Ændret praksis for kampagnebesøg i landzone

 

Sikring af fremdrift og kvalitet i rottebekæmpelsen

 1. Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter

 2. Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Handlingsplanens aktiviteter er finansieret gennem opkrævning af lovpligtigt rottebekæmpelsesgebyr hos alle grundejere.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Rottebekendtgørelsen tryk her

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3184373e4.docx

Bilag

Handlingsplan


107. Orienteringssager - Udvalget for Klima og Miljø den 29. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø tager følgende orienteringssager til efterretning:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013
 
Vedr. hønseregulativ: Udvalget ønsker ikke at ændre det nuværende hønseregulativ. Iflg. nuværende regulativ er der i særlige tilfælde muligheder for at dispensere fra hønseregulativet.
 

Referat
Sagsfremstilling