UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-09-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2013 14:00:00


PUNKTER

95. Godkendelse af dagsorden til møde den 24. september 2013
96. Genoptagelse af lokalplanforslag 19.05 Høbjærggård
97. Lokalplan 3.41- Plejeboliger Samsøvej
98. Stiftelse af Holbæk Vandsamarbejde
99. Udvalget for Klima og Miljø - Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013
100. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 24. september 201395. Godkendelse af dagsorden til møde den 24. september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013
 
Godkendt.
 
96. Genoptagelse af lokalplanforslag 19.05 Høbjærggård

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

  1. tager beslutning om, at forvaltningen genoptager arbejdet med Lokalplanforslag 19.05 - efter principperne vedrørende bebyggelsesplan og vejstruktur på bilag 1 og uden mulighed for lokal afledning af regnvand.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lokalplanforslaget blev på møde i Udvalget for Klima og Miljø den 20. november 2012 hjemvist til fornyet behandling i forvaltningen med henblik på en ændret vejstruktur for området. Udvalget ønskede, at vejstrukturen skal tage udgangspunkt i en større, gennemgående vej i området.

Lokalplanområde nr. 19.05 er vist på bilag 1.

 

Vejstruktur

Kommuneplan 2007-18 for Holbæk Kommune udlægger arealreservationer til omfartsveje både nord og syd om Tølløse. I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune er der sket en nærmere vurdering af behovet for omfartsveje i Tølløse. Forslag til kommuneplan 2013–25 for Holbæk Kommune udlægger en arealreservation til en omfartsvej vest om Tølløse i stedet for arealreservationer til omfartsveje nord og syd om Tølløse. Forslag til kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune kan ses her.

 

På baggrund af en samlet vurdering af vejstrukturen i Tølløse samt af hensyn til trafiksikkerheden i og omkring lokalplanområdet, vurderer forvaltningen, at der ikke bør etableres en gennemgående fordelingsvej i lokalplanområdet.

 

Lokal afledning af regnvand

Det udkast til lokalplanforslag nr. 19.05, som blev fremlagt for Udvalget for Klima og Miljø den 20. november 2012, indeholdt bestemmelser om lokal afledning af regnvand (LAR).

 

Sidenhen er der i tilknytning til Forslag til kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune blevet udarbejdet OSD-redegørelse, der vedrører byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser. (OSD - områder med særlige drikkevandsområder)

 

Redegørelsen fastlægger, at tag- og overfladevand i lokalplanområde 19.05 ikke må nedsives. Dette skyldes, at lokalplanområdet er registreret som et område med helt særlige drikkevandsinteresser. På baggrund af ovenstående kan lokalplanforslag nr. 19.05 ikke fastlægge bestemmelser om lokal afledning af regnvand i området. I stedet skal planforslaget sikre, at alt tag- og overfladevand bliver afledt til kloak. OSD-Redegørelsen kan ses her.

 

Naturstyrelsen har med udgangspunkt i Holbæk Kommunes OSD-redegørelse tilkendegivet, at styrelsen er positivt indstillet på, at der vedtages en bolig-lokalplan for lokalplanområde 19.05.

 

Den videre planproces

Inden byrådet vedtager planforslag nr. 19.05 til offentlig høring, skal planforslaget og den tilhørende miljøscreening rettes til i overensstemmelse med OSD-redegørelsens retningslinjer om, at tag- og overfladevand ikke må nedsives i lokalplanområdet.

 

Hvis lokalplanforslag nr. 19.05 videre skal tage udgangspunkt i principperne i bilag 1 forventer forvaltningen, at planforslaget kan vedtages til offentlig høring snarest efter vedtagelsen af Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune.

 

Hvis lokalplanforslag nr. 19.05 skal tage udgangspunkt i en ny vejstruktur skal planlægningen i princippet starte forfra. Der skal udarbejdes en ny plan for disponering af området samt tilhørende redegørelse og bestemmelser. En planlægning med ny vejstruktur vil udskyde lokalplanforslagets vedtagelse til offentlig høring væsentligt. 

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Efter byrådets vedtagelse af lokalplanforslag nr. 19.05, skal planforslaget sendes i otte ugers offentlig høring inden den endelige vedtagelse.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013
 
Sagen udsættes til næste møde idet udvalget ønsker et notat udarbejdet omkring forskellige trafikløsninger for bebyggelsen.
 


3221899e1.pdf

Bilag

Bilag nr. 1 til KMU den 240913 - Anvendelsesplan.pdf


97. Lokalplan 3.41- Plejeboliger Samsøvej

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Forslag til lokalplan 3.41 for et område til plejeboliger ved Samsøvej i Holbæk bliver vedtaget endeligt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering plejeboliger og dagcenter for ældre og demente samt produktionskøkken, som kan servicere plejecentret samt andre institutioner i Holbæk Kommune. Det kommende byggeri samler de nuværende aktiviteter fra de to eksisterende plejecentre på Hesseløvej og Holbækhus. Plejecenteret skal udføres i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre.

 

Området har et areal på ca. 19.884 m2. I dag ligger der kolligie bestående af tre boligblokke. Den eksisterende sø i lokalplanområdets nordvestlige hjørne er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Lokalplanen udlægger området til offentlige formål herunder plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter. Bebyggelsesprocenten omfatter ca. 75 plejeboliger og har et bruttoetageareal på ca. 8.947,8 m2,svarende til en bebyggelsesprocent på 45. Det ubebyggede areal udlægges til friareal for plejecenterets beboere, samt parkering og indgangsareal.

Der skal sikres tre vejeadgange fra Samsøvej – en fra vest og to fra syd.

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25.

 

Lokalplanforslaget kan ses på http://planer.holbaek.dk/dk/planportal/planportal.htm.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Lokalplanområdet – Samsøvej – er ejet af Holbæk Kommune. Efter endt lokalplanlægning ønsker en privat investor i samarbejde med kommunen at etablere et plejecenter. Plejefunktionen drives af Holbæk Kommune.

 

I forbindelse med salg af arealet fastsættes der nærmere vilkår for byggeri, tilgængelighed, grundejers forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af friarealer med mere.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Planerne har været i høring fra den 17. juni til den 19. august 2013 og der blev afholdt borgermøde den 6.august 2013. Alle indkommende kommentarer i høringsperioden er indarbejdet. Se bilag 1.

 

Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema, vedlagt sagen som bilag 2.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Lov om planlægning

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425 (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning)

 

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144075 (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3208885e3.pdf
3230599e2.doc

Bilag

Indkommende indsigelser til lokalplan3.41- Samsøvej Plejecenter.pdf
Ændringer i lokalplanforeslaget 3.41


98. Stiftelse af Holbæk Vandsamarbejde

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø samt byrådet

 

Beslutningssag

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

  1. godkender etableringen af et vandsamarbejde i Holbæk Kommune og at vandsamarbejdet arbejder ud fra de vedlagte vedtægter i bilag 1.

  2. bekræfter at formålet er i overensstemmelse med de gældende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt mål og handlingsplan i vandforsyningsplanen.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

For at vandværkerne må bruge penge på beskyttelse af grundvandet, stiller Forsyningssekretariatet det som betingelse, at der er tale om opfyldelse af politisk vedtagne miljømål.

 

For at kunne komme videre med et samarbejde mellem vandværkerne om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer, er det derfor nødvendigt at byrådet bekræfter, at der er tale om et mål, der indgår i tidligere vedtagne planer.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I det løbende samarbejde mellem By og Landskab og kommunens vandværker har det længe været drøftet at etablere et andelsselskab, Holbæk Vandsamarbejde, som med økonomiske midler fra vandværkerne skulle arbejde for at få lukket gamle brønde og boringer, som ikke længere benyttes. De enkelte vandværker betaler til selskabet i forhold til hvor meget vand de pumper op. Forslag til vedtægter for samarbejdet er vedlagt som bilag.

 

Boringer og grundvandsbeskyttelse

Ubenyttede brønde og boringer virker som åbne kanaler direkte fra overfladen ned til de grundvandsmagasiner, hvor drikkevandet bliver hentet fra. Der er ofte tale om gamle anlæg, som er dårligt sikrede. De udgør derfor en helt unødvendig risiko for, at forureningsuheld på overfladen kan føre til forurening af grundvandet.

 

Kommunen som grundvandsmyndighed

Kommunen kan som myndighed i forhold til vandforsyning og grundvandsbeskyttelse principielt pålægge ejere af ubenyttede boringer selv at sløjfe dem. Men det kan være administrativt særdeles vanskeligt at få gennemført, da sløjfningen skal udføres på den rigtige måde, og da det kan være meget dyrt for den enkelte familie.

 

Kommunens miljømål

Kommunen har foreløbig indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Tølløseområdet og i Holbækområdet. I begge planer er lukning af brønde og boringer en vedtaget indsats. Indsatserne skal gennemføres i samarbejde med bl.a. vandværkerne.

I kommunens vandforsyningsplan er det et hovedmål ”at beskytte grundvandet i et samarbejde mellem forbrugere, vandværker og kommunen”. Det skal bl.a. ske ved at ” arbejde for etablering af et grundvandssamarbejde jf. Vandforsyningslovens § 52a”.

Der er således grundlag for at sige at vandsamarbejdet er i overensstemmelse med kommunens miljømål.

 

Indsats og arbejdsdeling

Holbæk Vandsamarbejde vil ud fra kommunens arkiver og vandværkernes oplysninger opspore ubenyttede brønde og boringer. Holbæk Vandsamarbejde vil herefter tilbyde ejerene vedlagsfrit at lukke dem. Indsatsen vil ske områdevist i en prioriteret rækkefølge. Det vurderes at være realistisk at lukke ca. 30 ubenyttede boringer og brønde pr. år, hvis alle vandværker tilslutter sig, og hvis der er tages udgangspunkt i en pris på 10 øre/m³ svarende til en udgift på 12-15 kr. pr. husstand pr. år.

 

Der er lagt op til en deling af de administrative arbejdsopgaver så:

• Vandfællesskabet Nordvestsjælland varetager administrationen af økonomien.

• Holbæk Forsyning A/S står for registrering, kontakt til lodsejerne og sløjfningen.

 

Der findes lignende vandsamarbejder i Ringsted, Vordingborg, Hillerød, Greve og Køge Kommuner.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Holbæk vandsamarbejde vil blive etableret i overensstemmelse med Vandforsyningsloven § 52a og 52b, som giver vandværkerne lov til at opkræve midler til beskyttelse af grundvandet og vores vandressourcer.

Forsyningssekretariatet har meddelt, at hvis vandværkerne skal kunne indregne deres udgift i prisloftet, skal der i henhold til § 4 og § 5 i Bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål foreligge en skriftlig aftale mellem byrådet og vandværkerne om at samarbejdet sker i henhold til et politisk vedtaget miljømål.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunen har bistået vandværkerne med advokathjælp til udarbejdelse af vedtægter og afklaring af de juridiske problemstillinger, men har i øvrigt ingen økonomiske forpligtelser i forbindelse med vandsamarbejdet.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Kommunen få observatørstatus i vandsamarbejdets bestyrelse og vil bidrage med oplysninger fra kommunens arkiver om tidligere benyttede brønde og boringer.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

By og Landskab vurderer, at samarbejdet vil være et positivt tiltag i retning af en bedre beskyttelse af grundvandsressourcen.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3183284e4.rtf

Bilag

Vedtægter udkast aug 2013


99. Udvalget for Klima og Miljø - Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

  1. tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2013 til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget skal ses i forhold til det korrigerede budget og ligger primært på sundhed (4,4 mio. kr.), på ældre (8,3 mio. kr.), og på det specialiserede voksenområde (5,2 mio. kr.).

 
 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes der et merforbrug på politikområde 12 vedrørende vintertjeneste og redningsberedskab, men da politikområderne ikke er fokusområder, og der ikke estimeres, medtages dette først ved budgetrevision 3.

 
 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

Mio. kr.

Opr. Budget 2013

Korr. Budget 2013

Forv. regnskab pr. aug.

Forv. afvigelse pr. aug.

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed

 

 

 

 

Politikområde 10 - Miljø og planer

9,5

9,3

9,3

0,0

Politikområde 11 - Ejendomme

11,4

8,1

8,1

0,0

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

119,5

119,3

119,3

0,0

Udvalget for Klima og Miljø

140,3

136,7

136,7

0,0

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013
 
Til efterretning. Udvalget har fokus på de økonomiske udfordringer på vinterberedsskabsområdet.
 


3236725e5.doc

Bilag

Udvalget for Klima og Miljø - Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013


100. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 24. september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Udvalget for Klima og Miljø tager følgende orienteringssager til efterretning:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013
 
På næste møde ønsker udvalget en sagsfremstilling som beskriver reglerne for råden over fortovsarealer.
 
Ad 4/ Udvalget ønsker at udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen skal tage udgangspunkt i den eksisterende trafiksikkerhedsplan, dvs. der skal tages udgangspunkt i både den gående, cyklende og kørende trafik. Lokalfora skal indtænkes og inddrages.
Når der skal laves anbefalinger vægtes sikker skolevej højest.