UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-08-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2013 14:00:00


PUNKTER

81. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2013
82. Halvårsregnskab, juni 2013 - Udvalget for Klima og Miljø
83. Vedtagelse af forslag til Klimatilpasningsplan
84. Udkast til Affaldsplan 2014-2019
85. Fornyet vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk
86. Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.42 Boligområde ved Munkholmvej og Oldvejen
87. Projektering - midler til byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen
88. Høring vedrørende Movias forslag til Trafikplan 2013
89. Vinterregulativ 2013/2014
90. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen
91. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø
92. Endelig vedtagelse af Naturparkplan for naturpark Åmosen
93. Vedtagelse af Tillæg til spildevandsplan ang. Bukkerup
94. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 27. august 201381. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Godkendt
 
82. Halvårsregnskab, juni 2013 - Udvalget for Klima og Miljø

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager halvårsregnskabet pr. juni 2013 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 18,1 mio. kr. Det skyldes udgiftsstigninger på ældre (6,2 mio. kr.), det specialiserede voksenområde (5,4 mio. kr.), på sundhed (4,6 mio. kr.), samt på det specialiserede børneområde (1,8 mio. kr.). Direktionen arbejder på en handlingsplan for nedbringelse af merforbruget, som præsenteres ved BR3.

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes balance mellem forventet regnskab og det korrigerede budget.

 

Der er ikke estimeret på området.

 
 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

Mio. kr.

Opr. Budget 2013

Korr. Budget 2013

Forv. regnskab pr. juni

Forv. afvigelse pr. juni

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed

 

 

 

 

Politikområde 10 - Miljø og planer

9,5

9,3

9,3

0,0

Politikområde 11 - Ejendomme

11,4

8,1

8,1

0,0

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

119,5

119,3

119,3

0,0

Udvalget for Klima og miljø

140,3

136,7

136,7

0,0

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Til efterretning. Udvalget orienteret om forventeligt underskud på vinterkontoen.
 


3199406e1.doc

Bilag

Halvårsregnskab pr. juni - Udvalget for Klima og Miljø


83. Vedtagelse af forslag til Klimatilpasningsplan

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget beslutter at sende forslag til Klimatilpasningsplan i otte ugers offentlig høring.

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At undersøge og imødegå problemer, som følge af fremtidige klimaændringer.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Kommunerne er forpligtigede til at udarbejde kortlægning af oversvømmelsesrisici (klimatilpasningskort) og udvælge og prioritere indsatser i en Klimatilpasningsplan. Planen skal være vedtaget i 2013.

Planen er udarbejdet sammen med Holbæk Forsyning.

 

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøministeriets vejledning fra foråret 2013.

 

I forslaget er udarbejdet klimatilpasningskort. Beregningerne er foretaget i en model, der bygger på eksisterende ledningsoplysninger m.v. fra Holbæk Forsyning, vandløbs oplysninger og en højdemodel. En model bliver dog aldrig bedre end de data modellen er beregnet på. Denne 1. generation af klimatilpasningskort har da også vist, at der er behov for forbedring af datagrundlaget. De nuværende klimatilpasningskort er derfor kun vejledende.

 

I den forbindelse skal det fremhæves, at resultaterne af de udarbejdede klimatilpasningskort viser, at der ikke forventes at kommer nye store oversvømmelsesproblemer i kommunens byområder som følge af de ændrede regnhændelser, som klimaforandringerne medfører.

 

Sammenhold af værdikort og klimatilpasningskort giver et risikokort, der viser, hvor der er størst risiko for tab af økonomiske og lokale værdier ved en oversvømmelse.

Ud fra risikokortet, og det kendskab vi allerede har til, hvor der i dag sker oversvømmelser ved ekstrem regnhændelser, er der udvalgt 11 indsatsområder, hvor årsag til oversvømmelsesrisiko skal undersøges nøjere, og hvor der evt. kan gennemføres fysiske indsatser, hvis der findes finansiering hertil.

 

Handleplan, kort, indsatser samt det fremtidige arbejde med klimatilpasningsplan er nøjere beskrevet i ”Forslag til Klimatilpasningsplan”. Handleplanen indeholder et dynamisk handleplanskema, hvor nye opgaver løbende kan lægges ind. Skemaet bruges derved også som et arbejdsredskab for det videre arbejde med planen.

 

Forslag til Klimatilpasningsplan ligger i planportalen Odeum og kan hentes ved at trykke på linket.

 
 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Implementering af EU`s oversvømmelsesdirektiv sker ved regeringsaftalen med KL, hvor kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Planen skal på sigt indarbejdes i Kommuneplanen.

 
 
 

Høring

 

Forslag til Klimatilpasningsplan skal i offentlig høring i otte uger. Der udsendes en pressemeddelelse samtidig med, at forslaget sendes i høring.

 

Ved behandling i KMU vil der foreligge en beskrivelse af muligheder for evt. afholdelse af arrangementer under Regionens Klimafestival m.v.

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udgangspunktet er, at listen over indsatsområder er en bruttoliste, hvor udgiften til gennemførsel af undersøgelse og implementering af de enkelte indsatser afholdes 100 % af Holbæk Forsyning. Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen kan forsyningerne indtil 1. januar 2015 afholde alle udgifterne.

 

Der skal for hver indsats udarbejdes en ansøgning til Forsyningssekretariatet. Ansøgningen skal godkendes af Holbæk Forsyning.

 

Kommunen er forpligtet til at udarbejde en Klimatilpasningsplan, men er ikke forpligtet til at gennemføre indsatserne, hvis der ex. ikke opnås tilsagn fra Forsyningssekretariatet til, at forsyningen må afholde udgifterne.

 

Gennemførsel af projekter i Klimatilpasningsplanen vil derfor ikke påvirke kommunens økonomi negativt.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Klimatilpasningsplanen skal efterfølgende udbredes i den kommunale administration.

 
 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Udgangspunktet for medfinansieringsprojekter er, at forbedre natur og miljøforhold ved, at der eksempelvis etableres rekreative vådområder frem for traditionelle kloakprojekter.

 
 
 

Vurdering i forhold til sundhed

 

I forlængelse af disse kommende ”vårområdeprojekter”, vil det være nærliggende, at kommunen etablerer stier og andet, der giver mulighed for færdsel i områderne og dermed fremmende for sundhedstiltag.

 
 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling. Beslutning om betalingsmodel forudsætter beslutning i Holbæk Forsyning.
 


3195287e4.docx
3198278e3.xlsx
3190450e4.docx

Bilag

Notat om inddragelse - oplysninger i offentlighedsfasen.docx
Revideret handleplanskema
Bilag 1 KMU


84. Udkast til Affaldsplan 2014-2019

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø - byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til affaldsplan 2014-2019 bliver godkendt og derefter bliver sendt i otte ugers høring.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Godkendelse af forslag til ”Affaldsplan 2014 -2019”, så forslaget kan sendes i høring.

 

Udvalget for Klima og Miljø tog på mødet den 26. 2. 2013 - pkt. 8: Affaldskortlægningen for Holbæk Kommune til efterretning og godkendte målsætninger. Affaldskortlægningen og målsætninger har dannet baggrund for ”Affaldsplan 2014-2019”.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Kommunen skal udarbejde en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet. Planen har særlig fokus på de første seks år og skal som minimum revideres i 2019.

 

Den nationale plan for affaldsområdet (Regeringens Ressourcestrategi) forventes at komme til efteråret. På baggrund af de foreløbige udmeldinger ang. ressourcestrategien, modsvarer Holbæk Kommunes affaldsordninger forventningerne. For at sikre at den kommunale affaldsplan stemmer overens med ressourcestrategien, vil der ske løbende evaluering af affaldsplanen.

 

Affaldsplanen består af en planlægnings- og prognosedel samt en kortlægningsdel. Planlægningsdelen præsenterer mål, indsatsområder og konkrete initiativer.

 

Initiativerne er udformet på baggrund af de målsætninger for planen, som udvalget fastsatte i januar 2013, og på baggrund af de input, der er kommet fra borgere og erhverv ved bl.a. borgermødet i februar.

 

Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen betragter og håndterer affaldet som en ressource. Holbæk Kommunes overordnede mål for de kommende seks år er:

 

fastholde ressourcerne i et lukket kredsløb

få problemstoffer ud af affaldet

bevæge os fra holdning til handling

 

Indsatsområder

Under de enkelte mål er udvalgt et antal indsatsområder. Indsatsområderne skitserer hvilke problemstillinger, der skal styre affaldsområdet i den kommende planperiode.

 

Indsatsområderne er prioriteret og er uddybet i konkrete initiativer. Der vil ske evaluering af planen, og de konkrete initiativer vil blive tilpasset i takt med de opnåede resultater, ny viden og evt. tiltag fra regeringen.

 

Herudover er der fra Kara/Noverens side nedsat en arbejdsgruppe, der yderligere samlet vil se på interessentkommunernes affaldsordninger og tilpasning til fremtidige krav på affaldsområdet. Der vil blive foretaget vurderinger på udvalgte fraktioner inden for husholdningsaffaldet. De første resultater af dette arbejde forventes at være klar fra primo 2014 og vil således også indgå i de kommende evalueringer af Holbæk Kommunes affaldsplan.

 

Initiativerne.

Der er 11 initiativer, der er tilrettelagt. I løbet af planperioden vil der blive iværksat aktiviteter for husholdninger - i enkeltfamiliehuse og i bebyggelser med samlede affaldsløsninger, for erhverv og ikke mindst for kommunen som virksomhed - dvs. skoler, institutioner og andre kommunale ejendomme.

 

Områderne er uddybet med en række konkrete initiativer, hvor der bl.a. er særlig fokus på at problemaffald skal ud af affaldet, så mere affald kan genanvendes samt den fremtidige håndtering af emballage- og bioaffald.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Affaldsbekendtgørelsen.

 
 

Høring

 

Affaldsplanen skal i høring i otte uger – høringsperioden starter umiddelbart efter næste byrådsmøde (fra den 12. september til og med den 7. november 2013).

 

Efter høringsperiode skal affaldsplanen behandles politisk igen sammen med evt. modtagne høringssvar.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Affaldsplanen medfører ingen budgetmæssige ændringer, idet affaldsområdet er gebyrfinansieret.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Parallelt med arbejdet med affaldsplanen har Holbæk Forsyning startet på et nyt udbud på affaldsindsamling. Når affaldsplan er godkendt og udbud afsluttet, skal der udarbejdes nye affaldsregulativer for hhv. husholdninger og erhverv. Herefter vil ny ordning kunne træde i kraft i 2014.

 
 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3194101e5.pdf
3194103e6.pdf

Bilag

Holbaek_Kommune_Affaldsplan_2014-2019_udkast.pdf
Data_og_affaldskortlægning_130610[1].pdf


85. Fornyet vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Andes Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40, for ændring af rammer vedr. erhvervsområde og lokalcenter i Spånnebæk, bliver vedtaget endelig.

 2. Forslag til lokalplan 2.66 - Erhverv og detailhandel, Spånnebæk, bliver vedtaget endeligt.

 3. Udbygningsaftalen om udbygning af infrastruktur bliver vedtaget samtidigt med lokalplanen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At give mulighed for at etablerer en dagligvarebutik ved hjørnet af Gl. Ringstedvej og Taastrup Møllevej.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund for fornyet vedtagelse af plangrundlagene

På byrådsmøde den 13. marts 2013 vedtog byrådet lokalplan 2.66 for Erhvervs- og detailhandel, Spånnebæk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 40, som ændrede rammen fra erhverv til lokalcenter for en ejendom samt ændrede rammen for fire ejendomme fra miljøklasse 2-3 til 2-4.

 

Der er efterfølgende indgivet en klage, hvor klageren har gjort gældende, at lokalplanforslaget skal miljøvurderes, da det må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet, navnlig i form af støjgener som følge af etableringen af en ny dagligvarebutik i lokalplanens delområde 1.

 

Natur- og Miljøklagenævnet vurderede, at der ikke i tilstrækkelig grad var redegjort for at kommuneplantillægget, og at hele lokalplanforslaget ikke var miljøvurderet. Planerne var derfor hjemsendt til fornyet behandling.

 

På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er der på ny foretaget en miljøscreening af planerne. Screeningen gav ikke anledning til væsentlige ændringer. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, fastholdes. Afgørelsen har været offentliggjort i fire uger fra den 23. juni til den 23. juli 2013. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

 

Sagens indhold og historik

Baggrunden for at udarbejde en lokalplan for området, er et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik i området. I forlængelse af dette ønske er det vurderet, at hele den gældende lokalplan, lokalplan nr. 14 skal revideres og erstattes i sin helhed, for at opnå en planmæssig helhed for området.

 

Lokalplanområdet er beliggende i Spånnebæk og området udlægges til erhvervsområde og lokalcenter. Lokalplanområdet inddeles i tre delområder med følgende anvendelse:

Lokalplanen viderefører bl.a. lokalplan nr. 14’s retningslinjer for etablering af beplantningsbælter langs Valdemar Sejrsvej og den sydligste del af Gl. Ringstedvej, lokalplanen stiller desuden krav til, at der etableres beplantningsbælter mod områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse.

 

Kommuneplantillæg

Da anvendelsen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

 

Planerne har været i offentlig høring i otte uger.

 

Efter endelig vedtagelse i byrådet bliver dokumenterne redigeret til den endelige version.

 

Se forslag til lokalplanforslag og kommuneplantillæg her:

 
 

Udbygningsaftalen

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale om infrastrukturelle anlæg. Aftalen vedlægges sagen som bilag. Aftalen angår følgende fysiske infrastrukturanlæg:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3192041e7.pdf

Bilag

Udbygningsaftale.pdf


86. Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.42 Boligområde ved Munkholmvej og Oldvejen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til lokalplan 3.42 for et område til boligformål ved Munkholmvej og Oldvejen bliver vedtaget endeligt.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for et nyt boligområde i Holbæk Øst.

Lokalplanen muliggør åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til to etager og skal samtidig sikre, at:

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12,5 ha og er beliggende syd for Munkholmvej og vest for Oldvejen. Arealet bliver i dag anvendt til landbrugsformål. Lokalplanområdet er beliggende i overgangen mellem by og land og vil være med til at danne en afslutning på Holbæk by mod sydøst. Området er karakteriseret af et småbakket terræn.

 

Lokalplanen inddeler arealet i tre delområder:

 
 
 
 

For at fremtidssikre planen kan delområde II anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Hovedparten af området vil dog komme til at bestå af åben-lav boligbebyggelse.

 

Samlet set giver lokalplanen således mulighed for at opføre enten ca. 60 parcelhuse og ca. 30 rækkehuse eller ca. 75 parcelhuse på arealet.

 

Planen er udformet med udgangspunkt i det eksisterende landskab og bebyggelsen bliver placeret omkring et bugtende vejforløb, som følger landskabet. Nogle boliger vil få udsigt til det grønne landskab uden for lokalplanområdet, som er en del af en af Holbæks fire landskabskiler indeholdende bl.a. Fælleden. Andre boliger vil få udsigt til et indre grønt landskabsrum. Dette landskabsrum vil komme til at rumme regnvandssøer og vil få karakter af et ekstensivt plejet landskab med en beplantning, som gør det attraktivt for områdets beboere - både at se på og færdes i.

 

Urbane pladsdannelser langs med boligvejene skal fungere som mødesteder for områdets beboere. Disse pladsdannelser vil også kunne bruges som orienteringspunkter i bebyggelsen, da de kan få forskelligt udtryk både med hensyn til form og funktion.

 

Der bliver fastlagt en byggelinje 6 m fra vejskel, så boligerne får en synlig placering i gaderummet og bidrager til at give området en urban kararakter.

 

I østbyen er der et godt eksisterende stinet til skoler og indkøbsmuligheder. Disse stisystemer vil lokalplanområdets stier koble sig på. Dette kræver dog, at der umiddelbart vest for lokalplanområdet bliver der etableret en sti, som forbinder de eksisterende stisystemer med lokalplanområdets nyetablerede stier. Ved stiens krydsning med Munkholmvej bør der etableres en helle for at sikre cyklister og fodgængere sikker passage af vejen.

 

Se forslag til lokalplan 3.42 her:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Planerne har været i høring fra 11. juni 2013 til den 6. august 2013.

 

Der blev afholdt borgermøde den 24. juni i planens høringsperiode.

 

Der blev primært talt om trafiksituationen i området, især de problematiske forhold på Oldvejen og det manglende fortov og cykelsti langs Munkholmvejen. Dernæst blev Fælleshuset drøftet.

 

Forvaltningen blev bedt om at undersøge om der ved udbud af grundene bliver vedlagt en oversigt der viser om der evt. er blød bund. Ellers var der generelt en tilfredshed med lokalplanforslagets retningslinjer og bebyggelsesplan.

 

Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar rettidigt samt ét efter endt høringsfrist. Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema, vedlagt sagen som bilag.

 

Afgørelsen om at kommunen ikke skal udarbejde miljørapport, som er bekendtgjort i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget, er ikke blevet påklaget.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Lokalplanområdet er ejet af Holbæk Kommune. Der vil være udgifter i forbindelse med byggemodning af arealet.

 

I forbindelse med byggemodning og etablering af vejadgange til lokalområdet bør der etableres et helleanlæg på Munkholmvej, overfor Wegenersmindevej, som kan sikre en sikker overgang fra lokalplanområdet til dagligvarebutik, busstoppested og cykelsti på den anden side af Munkholmvej. Et helleanlæg vil desuden give mulighed for en sikker skolevej fra boligområdet nord for Munkholmvej til Sofielundsskolen (afdeling Bjergmarken).

 

Efterfølgende salg af arealerne vil indebære en kommunal indtægt. Sagen om bevilling er beskrevet i et særskilt dagsordenspunkt.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling, dog således at..
 
 
 


3133521e8.doc
3192388e9.pdf
3196837e10.pdf
3196878e11.docx

Bilag

Referat fra borgermøde den 24. juli 2013
Regnvandsbassin og vejadgang - Kortbilag 3 illustrationsplan tætlav 2000 A3 REV.pdf
Bilag - indsigelser og bemærkninger til lokalplan 3.42 samlet oversigt.pdf
Bilag - Oversigt over indsigelser og bemærkninger


87. Projektering - midler til byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. Frigiver anlægsmidler til forundersøgelser og projektering af byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen. Projekterings- og forundersøgelsesomkostningerne ligger på 1.625 mio.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At i gangsætte forundersøgelse og projektering af byggemodningen ved Munkholmvej/Oldvejen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Frigivelse af projekteringsmidler således, at projekteringen og forundersøgelser kan igangsættes. Projektering og forundersøgelser laves for hele byggemodningen på én gang.

 

Udførelsen af byggemodningen vil komme til at løbe etapevis. Byggemodningen inddeles i 3 etaper (i bilag kan ses den præcise etapeinddeling).

 

Byggemodningen vil medføre en sanering af en del af Munkholmvej, hvor den nye vej fra byggemodningen tilsluttes. En strækning af Oldvejen fra Munkholmvej til det første sving skal saneres, med fortov og vejudvidelse, således at den får status som stamvej i et villakvarter.

 

Der søges anlægsbevillinger separat til udførelsen af anlæggene.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

De 1.625 mio. til projektering og forundersøgelse kommer fra køb/salg kontoen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Trafik og infrastruktur vil forstå projekteringen af byggemodningen.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3144767e12.docx

Bilag

Byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen


88. Høring vedrørende Movias forslag til Trafikplan 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Vedhæftede høringssvar godkendes som kommunens svar til Movia´s offentlige høring omkring Trafikplan 2013

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med sagen er at fastlægge indholdet i kommunens høringssvar til Movia´s Trafikplan 2013

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Movia har udsendt ”Forslag til Trafikplan 2013” i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 13. september 2013.

 

I trafikplanen er opstillet mål for passagerudviklingen, for kundetilfredsheden, for udslippet af CO2, NOx og partikler fra busserne. Der er ligeledes opstillet mål for det udvendige støjniveau fra busserne samt opstillet mål for Flextrafik.

 

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringsbrev, der indstilles godkendt som kommunens svar på trafikplanforslaget.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de opstillede mål navnlig for passagerudviklingen er for positive, set i forhold til de senere års faktiske udvikling. Udviklingen er reelt gået fra 2.357 mio. passagerer i 2009 til 1.623 mio. passagerer i 2012. Forvaltningen finder, at det er uheldigt, hvis budgetter og indsatser baseres på urealistiske forventninger, fordi det indebærer, at der år efter år må foretages drastiske besparelser og indgreb med meget kort varsel som følge af store efterregninger fra bl.a. svigtende passagerindtægter.

 

Dertil kommer, at der mellem de miljømæssige aspekter og klimaperspektiverne heri, som beskrevet i trafikplanen, er en nær sammenhæng mellem antallet af passagerer og klimamæssig konkurrencedygtighed. Hvis store busser kører med få passagerer, vil eksempelvis CO2 udledningen pr. kørt kilometer pr. passager ligge over tilsvarende tal ved kørsel i egen bil – og den kollektive trafik derfor ikke udgør et grønt alternativ til privatbilismen. Derfor er det - også i miljømæssig sammenhæng – vigtigt, at der arbejdes med realistiske scenarier for passagerudviklingen, som der kan planlægges efter og indsættes materiel svarende til det reelle behov.

 

Holbæk Kommune er enig i prioriteringen af indsatsen omkring de primære pendlerstrømme, herunder prioritering af R-, S- og A-busser, idéer om direkte buslinjer fra de større sjællandske byer til hovedstaden m.v. – men kommunen stiller sig tvivlende overfor, om det – i hvert fald i vores område – er tilstrækkeligt til at fastholde passagertallet. Der er en overhængende risiko for, at den igangværende negative spiral med faldende passagertal og deraf afledte nedskæringer på det kollektive trafiktilbud fortsætter. Der er en risiko for, at skævvridningen i den kollektive trafik geografisk forøges – med markante forbedrede passagertal i og omkring hovedstadsområdet (banedrift og busdrift samlet set) og modsatrettet markante fald i passagertal primært i den vestlige og sydlige del af Movias område.

 

Denne tendens sætter ekstra fokus på, hvordan den kollektive trafikbetjening bør se ud uden for hovedstadsområdet, herunder særligt i de tyndere befolkede områder med et mindre passagergrundlag.

 

Anvendelsen af flextrafikordning er indført i Holbæk Kommune, og der arbejdes med at finde en løsningsmodel, der i endnu højere grad end i dag, vil kunne løfte betjening af de områder, der ikke kan bære egentlig rutebetjent kollektiv trafik.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om trafikselskaber

 
 

Høring

 

Forslag til Trafikplan 2013 er udsendt i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar senest 13. september 2013

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Trafikplan 2013 afstedkommer ikke i sig selv ændringer i den kommunale økonomi. Udmøntning af målsætninger og forventninger i passagerudvikling vil have afledt effekt i forhold til økonomi relateret til faktisk trafikbestilling. Dette håndteres i forbindelse med den faktiske trafikbestilling.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Godkendt – dog ønsker udvalget en passage indføjet omkring ønsket om en fastfrysning af taksterne for at få flere over i den kollektive trafik (og dermed styrke indtægtsgrundlaget på sigt).
 


3114641e13.pdf
3194383e14.docx

Bilag

Movia Trafikplan 2013 nu i høring - Trafikplan 2013, endelig udgave maj 2013.pdf
Høringssvar fra Holbæk Kommune til Movias Trafikplan 2013


89. Vinterregulativ 2013/2014

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold 2013/2014 godkendes med de i sagsfremstillingen anførte principper/ændringer i forhold til tidligere regulativ 2012/2013.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der træffes beslutning om grundlag for administration for regulativet for vinteren 2013/2014.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der bliver arbejdet med en forsættelse af følgende principper vedtaget i tidligere regulativ 2012/2013 godkendt i byrådet den 12. september 2012.

 

Veje:

Stier:

 

Kriterierne for busplanens indarbejdelse i vinterplanen sker på følgende principper:

Der er ingen umiddelbare forandringer på busruter andet end mindre omlægninger som følge af Vejdirektoratets, Banedanmarks anlægsarbejder eller andre mindre forhold.


Opklassificering veje/stier:

Nedklassificering veje/stier:

 

Ovennævnte ændringer giver følgende samlede antal km på de enkelte vinterklasser:

 
 

Stier:

• Klasse 1 – ca. 85 km

• Klasse 2 – ca. 17 km

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

LBK nr. 1103 af 16. september 2010 ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”

 
 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling idet det forudsættes, at der er taget højde for de seneste ændringer i skolestruktur (og dermed skoleveje).
 


3170125e16.pdf
3135202e15.doc
3170122e17.pdf
3170103e18.pdf
3170102e19.pdf
3170101e20.pdf
3170100e21.pdf
3170099e22.pdf
3170098e23.pdf
3170097e24.pdf
3170096e25.pdf
3170095e26.pdf
3170094e27.pdf
3170093e28.pdf
3170091e29.pdf
3170090e30.pdf
3170088e31.pdf
3170087e32.pdf

Bilag

Vintervejklasser samlet Holbæk kommune
Regulativ 2013/2014
Samlet stiplan Holbæk kommune
Stiplan Vipperød og Ågerup
Stiplan Undløse
Stiplan Ugerløse
Stiplan Udby
Stiplan Tølløse
Stiplan Tuse
Stiplan Svinninge
Stiplan Stor Merløse
Stiplan Sdr. Jernløse
Stiplan Regstrup
Stiplan Mørkøv
Stiplan Kirke Eskilstrup
Stiplan Jyderup
Stiplan Holbæk
Stiplan Gislinge-Kundby


90. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen

Sagsprocedure

 

Stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Den politiske mødekalender anbefales godkendt herunder at fastlæggelse af datoer for dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget afventer vedtagelse af revideret budgetproces.

 2. Årsplanen fremsendes til politisk behandling på udvalgsmøderne i august 2013

 
 

Alternativ indstilling


Formål

Formålet er at få fastlagt byrådets mødekalender med henblik på tilrettelæggelsen af det politiske arbejde.

Efterfølgende bliver de administrative møder placeres, således at der bliver kontinuitet i den samlede mødeplan.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den politiske kalender for 2014 indeholder:

 
 
 

Den politiske mødekalender for 2014 følger overvejende de samme spor som i 2013.

 
 

Bemærkninger til mødeplan 2014

 
 1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag).

I uge 9 er der kun mandag d. 24 og tirsdag d. 25. februar til rådighed, da byrådets innovationsseminar bliver afholdt d. 26. februar 2014

I uge 35 er der kun mandag d. 25 og tirsdag d. 26. august til rådighed da der bliver afholdt møde i økonomiudvalget onsdag eftermiddag d. 27. august vedr. halvårsregnskabet og 1. behandling af budgettet.

.

 
 
 1. Økonomiudvalg:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde.

Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: Onsdag d. 27. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 1. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget.

 

Dialogmøderne med Hovedudvalget:

Økonomiudvalget mødes traditionelt to gange om året med Hovedudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

 

Dialogmøderne har de senere år være afviklet umiddelbart før budgetseminar I og II. Der arbejdes pt. på en revideret budgetproces. Herunder overvejes det på hvilken måde dialogmøderne fremover skal indgå i budgetprocessen, således at formålet med møderne sikres. Fastlæggelse af datoerne for dialogmøderne afventer derfor, at den nye budgetproces vedtages.

 
 
 1. Byrådsmøder:

De ordinære byrådsmøder med tilknyttede temamøder er placeret en uge efter Økonomiudvalgsmøderne.

 

Der er indlagt tre ekstraordinære tema/byrådsmøder:

 

På disse tre ekstraordinære tema/byrådsmøder er det ikke planlagt, at der sker behandling af øvrige punkter.

 
 1. Byrådets behandling af budgettet.

Byrådets innovationsseminar torsdag d. 27. februar 2014

Byrådets budgetcamp d. torsdag d. 14. og 15. august 2014. Placeringen af budgetcamp er valgt af hensyn til klargøringen af byrådets 1. behandling af budgettet d. 27. august og for at give de høringsberettige en så optimal høringsperiode som mulig.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Direktionen den 21-08-2013
Direktionen tiltrådte indstillingen dog således, at udkast til årskalender rettes til på baggrund af de faldne bemærkninger.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Til efterretning.
 


3198407e33.doc

Bilag

Årskalender for byrådet - udgave af 22. august 2013


91. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til tillæg til spildevandsplan bliver fremlagt til offentlig høring i otte uger

 2. By og Landskab bliver bemyndiget til at offentliggøre, at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er at ændre en del af kloakoplandet i Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Oplandet er i dag ikke kloakeret og spildevandet afledes via septiktanke og dræn til Regstrup Å. I planperioden var det forudsat, at oplandet skulle separatkloakeres.

 

Spildevandet skal afskæres til Regstrup Renseanlæg.

 

Det foreslås at ændre status fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Der sker ingen ændring i de eksisterende oplandsgrænser.

Regn- og overfladevand påregnes afledt lokalt på de enkelte ejendomme.

Drænvand må ikke kobles på kloaksystemet.

 

Nærværende tillæg giver også det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.

 

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 
 
 

Høring

 

Forslaget bliver fremlagt i en offentlig høring i mindst otte uger.

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

 

Ejendomme, der omfattes af tillægget, skal kun betale tilslutningsbidrag for spildevand.

 
 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

 
 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Vedtagelse af tillægget sikrer, at spildevandet fortsat er tilsluttet den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning samt at en del af regnvandet bliver afledt lokalt.

 
 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
På baggrund af udvalgets ønsker om supplerende oplysninger genbehandles sagen på førstkommende møde.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Sagen genbehandles på førstkommende møde på baggrund af yderligere undersøgelser af nedsivningsmuligheder.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2013
 
Udsat.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling. Til næste udvalgsmøde bedes et forslag til fremtidig cost/benefit procedure for kloakeringsprojekter fremlagt. Forslaget skal indeholde en vurdering af ressourcetrækket i administrationen.
 


3082658e35.docx
3072548e34.pdf

Bilag

Notat vedr. økonomi
Forslag til tillæg til spildevandsplan - Igelsø.pdf


92. Endelig vedtagelse af Naturparkplan for naturpark Åmosen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Orienteringen bliver taget til efterretning, og at Styregruppen for Naturpark Åmosen foretager de anførte ændringer og eventuelt nødvendige redaktionelle ændringer i Naturparkplanen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Naturparkplanen fastlægger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling og styregruppens visioner og mål for den videre udvikling.

 

Naturparkplanen danner grundlag for, at der kan søges fondsmidler til gennemførelse af projekter inden for Naturpark Åmosens område.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Styregruppen for Naturpark Åmosen har i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner udarbejdet en Naturparkplan for Naturpark Åmosen. Naturparkplanen har ingen retsvirkninger for hverken kommuner, lodsejere, region eller stat. Den er alene afhængig af, hvad der kan opnås ved frivillige aftaler og af, at der kan indhentes de nødvendige tilladelser hos de ansvarlige myndigheder. Udviklingen i Naturpark Åmosen skal hvile på bæredygtighed og frivillighed.

 

Naturparkplanen skal endvidere søge om finansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af frivillige projekter i naturparken.

 

Naturparkplanen er ikke en kommunal plan, men da Naturpark Åmosen bygger på frivillighed og borgerinddragelse ønskes det, at de almindelige kendte offentlighedsprocedurer følges. Dette skal sikre gennemsigtighed i processen og giver borgere mulighed for at komme med input til processen. Der har været afholdt to offentlige møder i forbindelse med udarbejdelse af naturparkplanen. Resultatet af møderne er inddraget i naturparkplanen og samlet i et idékatalog.

 

Styregruppen for Naturpark Åmosen har den 3. juni 2013 godkendt naturparkplan for Naturpark Åmosen med de foreslåede ændringer. Samarbejdet med turistorganisationerne udvides til at være turistorganisationerne generelt. Målet foreslås ændret fra:


”samarbejde med VisitHolbæk, og indgå i det nye turismesamarbejde mellem Kalundborg Kommune og Slagelse Kommune”


til: - samarbejde med turistorganisationerne i de tre kommuner.

 

Der indarbejdes følgende definition i naturparkplanens forord: "Danske naturparker er større sammenhængende, velafgrænsede natur- og kulturlandskaber af regional betydning, der bør have særlig opmærksomhed af hensyn til deres naturrigdom, kulturarv, rekreative muligheder og lokal produktion.”

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Naturparkplanen har været i offentlig høring fra den 6. marts til den 1. maj 2013. Der har i høringsperioden vært afholdt et offentligt møde den 8. april 2013. Styregruppen for Naturpark Åmosen modtog i alt syv høringssvar i høringsperioden. Disse er behandlet i en hvidbog, hvor kommentarer og indstilling til de enkelte høringssvar fremgår (hvidbogen er vedlagte som bilag).

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er i budgetåret 2013 og overslagsårene afsat 150.000 kr. pr. år til drift af sekretariatet for Naturpark Åmosen.

 
 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med en screening efter miljøvurderingsloven. De konkrete mål i naturparkplanen, som Naturpark Åmosen vil arbejde for i den kommende 5 årige periode, falder nemlig inden for rammerne af den miljørapport, der blev udarbejdet til kommuneplantillægget for Naturpark Åmosen (tillæg 1 – 2010 Naturpark Åmosen).

 
 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3111576e36.docx

Bilag

Hvidbog NPÅ til politisk behandling.docx


93. Vedtagelse af Tillæg til spildevandsplan ang. Bukkerup

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. Anbefaler at forslag til tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med vedtagelsen af tillægget til spildevandsplan er:

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet besluttede i efteråret 2012, at der skulle arbejdes videre med et forslag om at ændre spildevandsrensningen i Bukkerup fra offentlig kloakeret til privat spildevandskloakeret.

 

By og Landskab fremlagde et forslag i offentlig høring i perioden fra den 22. april til den 17. juni 2013. I høringsperioden kom der bemærkninger fra fem lodsejere og fra ”Bukkerup Gønne Spildevandslav”. Der er redegjort for de indkomne bemærkninger i vedlagte notat, og høringsforslaget er blevet tilrettet til det endelige forslag til spildevandstillæg.

 

Konsekvensen af tillægget har været at syv ejendomme ikke længere er en del af kloakoplandet i spildevandsplanen. To ejendomme er derimod blevet en del af kloakoplandet.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Miljølovens § 32

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 
 

Høring

 

Forslaget har været fremlagt offentlig høring i perioden fra den 22. april til den 17. juni 2013

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Byrådet har på mødet den 29. juni 2011 besluttet at etablering af spildevandslavet skal være totalfinansieret af grundejerne og uden udgifter for Holbæk Forsyning.

 

Ved etablering af et privat spildevandslav vil Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslavs medlemmer hæfte for alle risici, som drift og økonomi. Ved tilslutning til den offentlige kloakforsyning er disse risici overladt til Holbæk Forsyning.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

By og Landskab skal meddele udledningstilladelser til Bukkerup Grønne Spildevandslavs renseanlæg i modsætning til en offentlig kloakering.

 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Begge alternative rensningsløsninger vil opfylde den kommende vandplans krav til rensning af spildevandet i oplandet.

 

Miljømålet for Rendebækken er i Statens Vandplan: ”God økologisk tilstand”, men tilstanden i dag er ”Ringe – økologisk tilstand”. Tilstanden forventes at blive markant bedre, når rensningen af spildevand i oplandet bliver forbedret.

 

På den ene side vil en offentlig kloakering sikre en bedre og mere stabil rensning af spildevandet på Tysinge renseanlæg frem for rensning på små decentrale anlæg. På den anden side vil en decentral løsning sikre vand i Rendebækken og derved mindske risikoen for sommerudtørring.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

De ejendomme, som ikke bliver en del af det kommende spildevandsopland i Bukkerup skal have et påbud om forbedret rensning, hvis ikke spildevandsafledningen opfylder vandplanens krav til udledningen. Samtidigt med påbuddet skal boligejeren have et tilbud om kontraktligt medlemskab af Holbæk Forsyning. Dette kan betyde at Holbæk Forsyning påføres nogle ekstra omkostninger.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3175940e37.docx
3175852e38.docx

Bilag

Forslag til spildevsandstillæg nr. 4
Notat om høring af "Tillæg 4 til Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 - 2018"


94. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 27. august 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 
 1. Referat fra møde om Gyrstinge Sø

 2. Svar fra Miljøministeren vedr. borgmesterens henvendelse om vindmøller samt borgmesterens henvendelse til Folketingets Miljøudvalg

 3. Status vedrørende råstofudvinding i Holbæk kommune

 4. Forslag om kommunalt fælleshøringssvar vedrørende statens vandplaner.


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2013
 
Ad 4/ Udvalget opfordrer til, at der søges udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar når statens vandplaner kommer i høring.
 


3142120e40.docx
3142127e39.pdf
3198422e41.pdf

Bilag

Referat fra møde om Gyrstinge Sø
Miljøminister Pia Olsen Dyhrs svar på din henvendelse
Borgmesterens brev til Folketingets miljøudvalg - vindmøller - CaseNo11-61882_#2651847_v1_Underskrevet brev til miljøudvalget i folketinget.PDF