UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-06-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-06-2013 14:00:00


PUNKTER

71. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. juni 2013
72. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 25. juni 2013
73. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 10, 11 og 12
74. Finansiering af konkrete klimaindsats projekter
75. Placering af nyt plejecenter i Tølløse
76. Pendlerparkering ved Roskildevej
77. Modulvogntog til Stengårdsvej i Tølløse
78. Vølundsvej - Nedklassificering fra offentlig vej til privat fællesvej
79. Niveaufri adgang til Rådhusvej 4, Holbæk
80. Broarbejder 2013 - Licitationsresultat71. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. juni 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Ander Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Godkendt.
 
72. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 25. juni 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Ideoplæg vedr. udviklingsprojekt for landbobebyggelse og jordbrug på et økologisk /permakulturelt grundlag v/ Pia og Steen Nørhede som deltager i mødet fra kl. 9.00 – 10.00

 2. Budgetorientering Movia

 3. Parkeringspladser ved retsbygningen

 4. Status klimatilpasningsplan


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Ad 3/ Udvalget ønsker at parkeringspladsen anlægges snarest.
 


3127305e1.docx

Bilag

Status Klimatilpasningsplan


73. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 10, 11 og 12

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 10, 11 og 12 på baggrund af perspektivnotaterne og Direktionens strategi- og budgetvurdering.


Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne, og Direktionens strategi- og budgetvurdering, som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014. Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer, som skal lægges ned over det ”nøgterne” budget.

 

Perspektivnotaterne beskriver politikområdets økonomi, serviceniveau, fremtidstendenser og mulige indsatsområder, for at orientere politikerne om baggrunden for området, og dermed grundvilkårene for budgetlægningen på udvalgets område.

 

Direktionens strategi- og budgetvurdering indeholder administrationens bud på de største udfordringer og de vigtigste strategiske mål for kommunen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Drøftet.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Drøftet.
 
74. Finansiering af konkrete klimaindsats projekter

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. administrationen bemyndiges til at færdiggøre igangværende klimaindsats-projekter for Lergravskvarteret og Svinninge by. Herunder særligt at tage beslutning om at projekterne af Holbæk Kommune anses for hensigtsmæssige og omkostningseffektive.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at muliggør overholdelse af ansøgningsfristen den 1. august til Forsyningssekretariatet om finansiering af de to konkrete projekter.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Folketinget har besluttet, at omkostningseffektive klimaindsatser - der har til formål både at løse afløbstekniske problemer og andre samfundsmæssige problemer - kan finansernes over spildevandstaksterne. Det er Forsyningssekretariatet, der afgør om et konkret projekt lever op til kravene. En ansøgning til Forsyningssekretariatet om godkendelse af et klimatilpasningsprojekt skal blandt andet indeholde:

Ansøgningsfristen i Forsyningssekretariatet var oprindeligt 15. april, men fristen blev forlænget til 1. august for indsendelse af fyldestgørende materiale, herunder den politiske beslutning vedr. projektet.

 

Det er ikke muligt at beskrive projektet fyldestgørende nok til, at de økonomiske beregninger af omkostningseffektivitet kan udføres og behandles politisk inden sommerferien. En løsning er, at byrådet med godkendelse af denne indstilling uddelegerer beslutningskompetencen om, at projekterne er hensigtsmæssige og omkostningseffektive for de to konkrete projekter Lergravsvej og Svinninge. Forsyningssekretariatet oplyser, at en uddelegering kan træde i stedet for den krævede beslutning i kommunalbestyrelsen.

 

Klimatilpasningsplanen for Holbæk Kommune er under udarbejdelse. Sideløbende hermed arbejdes der i øjeblikket på forundersøgelser vedr. oversvømmelsesproblematikken ved hhv. Lergravskvarteret i Holbæk og i Svinninge By. Undersøgelserne forventes at blive udmøntet i konkrete projektforslag og økonomiske overslag, der kan danne udgangspunkt for ansøgning til Forsyningssekretariatet senest den 1. august 2013. Dette med henblik på finansiering af gennemførelsesdelen, som planlægges til at starte i 2014.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand af 30.01.2013.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

På alle kommunens forsikringer opkræves en procentdel til forebyggelsesinitiativer (forsikringspuljen), der begrænser skader og fremtidig skadesudbetalinger. Herved bliver kommunens forsikringspræmie mindre.

Alle afdelinger kan søge at få del i forsikringspuljen. Natur, Miljø og Landskab har søgt og fået 280.000 kr. til klimatilpasningsinitiativer.

 

Udgiften til forundersøgelser af de to konkrete projekter afholdes af nævnte forsikringspulje.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Udsættes til næste møde.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Tiltrådt.
 
75. Placering af nyt plejecenter i Tølløse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 
 1. det nye plejecenter i Tølløse opføres ved Sønderstrupvej.


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at beslutte, hvor det nye plejecenter i Tølløse skal placeres. Beslutningen om placering er nødvendig for at kunne påbegynde lokalplansarbejdet, uden at forsinke processen med realisering af det nye plejecenter som et Offentlig Privat Partnerskab (OPP). En udskydelse af beslutningen vurderes at forsinke OPP-processen minimum 6 måneder.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Som led i Boligstrategi på Ældreområdet skal der opføres et nyt plejecenter i Tølløse som erstatning for plejecentrene Møllevang og Tølløse Ældrecenter. Det er en forudsætning, at plejecenteret opføres på kommunal ejet jord.

 

Byrådet har besluttet, at det nye plejecenter skal opføres som et Offentlig Privat Partnerskab (OPP), hvor den private part påtager sig design, udførelse, finansiering, drift og vedligehold af bygningerne samt service-, pleje- og omsorgsopgaverne. Det forventes, at plejecenteret står klart til indflytning primo 2016.

 

Inden byggeriet af det nye plejecenter kan gå i gang, skal der først vedtages en lokalplan for området, hvor plejecenteret skal ligge. Lokalplanen er en væsentlig del af hele udbuddet af partnerskabet. For at tilbudsgiverne kan afgive så retvisende tilbud som muligt, er rammerne for byggeriet, herunder placering af byggeriet, adgangsforhold, forbehold mv. nødt til at være kendte.

 

Inden lokalplansarbejdet kan iværksættes, er det nødvendigt, at der træffes beslutning om placering.

 

Den eksisterende kommuneplan giver mulighed for at plejecenteret opføres ved Sønderstrupvej, mens forslag til kommuneplan 2013 giver to mulige placeringer.

Området er beliggende sydvest for byen ved Sønderstrupvej. Området er udlagt til boligområde i gældende kommuneplan og kommunalt ejet.

Området er beliggende i den østlige del af Tølløse ved Rødtjørnevej/Dalvænget. Området er udlagt til rekreativt areal, en del af området er reserveret til fremtidig omfartsvej – og kommunalt ejet.

 

Ud fra de oplysninger administrationen på ældreområdet er i besiddelse af, vil en placering af det nye plejecenter ved Sønderstrupvej være at foretrække ud fra følgende betragtninger:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Ældrerådet og Tølløse Lokalforum har fremsendt en fælles udtalelse omkring placering af det kommende plejecenter i Tølløse. Det har ikke været muligt for Ældrerådet og Lokalforum, at opnå enighed om en fælles placering af det nye plejecenter, da Tølløse Lokalforum ikke har kunnet afgive en enig indstilling.

 

Et enigt Ældreråd anbefaler en placering ved Sønderstrupvej.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3112972e2.docx
3113002e3.docx
3119605e4.docx

Bilag

Indstillingsnotat - Nyt Plejecenter i Tølløse.docx
Placering af nyt plejecenter i Tølløse - Fælles udtalelses fra Ældrerådet og Tølløse Lokalforum
Ældrerådets høringssvar vedr. placering af nyt plejecenter i Tølløse


76. Pendlerparkering ved Roskildevej

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Holbæk Kommune tager imod Vejdirektoratets tilbud om at etablere en pendlerparkeringsplads, som efter etableringen overdrages til kommunen for videre drift.


Alternativ indstilling


Formål

 

At træffe beslutning om overtagelse af ejerskab, drift og vedligeholdelse af planlagt pendlerparkering ved Kalundborgmotorvejens frakørsel ved Tølløse.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Vejdirektoratet har tilbudt at etablere en pendlerparkeringsplads til 60 biler mellem den nye Hjortholmvej og Motorvej rute 23 umiddelbart syd for Roskildevej.

Parkeringspladsen befæstes med asfalt og der opsættes belysning.

Ud over parkeringsarealet vil vejdirektoratet overdrage et restareal som er tilsået med græs.

 

Vejdirektoratet har henvist til en aftale tilbage fra kommunalreformen mellem KL og Staten om drift af arealer langs vejene, og peger på at det her er aftalt at det er den vejbestyrelse som bærer adgangen til et areal af denne type som skal bære driften.

 

Vejdirektoratet ønsker kun at etablere parkeringsanlægget såfremt Holbæk Kommune indvilliger i at påtage sig ejerskab og drift.

 

Drift og vedligeholdelse omfatter:

Parkeringspladsen påtænkes at blive etableret i efteråret 2013, med drifts overtagelse ca. 1.10.2013.

 

Der er tale om nyanlæg, og da der i øvrigt vil ske en løbende regulering af kommunens samlede antal km veje mv. afledt af erstatningsanlæg fra statens aktiviteter på vejområdet, så anbefales det, at der ved kommende budgetrevision korrigeres ud fra en pris gange mængde betragtning. Indtil en sådan udligning kan slå igennem, vil drift og vedligehold indgå som en mindre tilpasning af det nuværende serviceniveau.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Vejdirektoratet anslår at driftsudgifterne til parkeringsanlægget andrager 60.000 kr. årligt, hertil kommer 10.000 kr. til vedligeholdelse af det grønne tillægsareal.

 

Forpligtigelsen til renholdelse og snerydning sker allerede i 2013 med en forøgelse af budgettet på ca. 20.000 kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Såfremt byrådet beslutter at overtage parkeringspladsen, skal detailudformning og belysningsdetaljer aftales mellem Vejdirektoratet og administrationen.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Pendlerparkeringen giver øget mulighed for at pendlere kan køre sammen og derved reducere trængslen på vejene.

Brugen af samkørsel har en gavnlig indvirkning på miljøet i form af et mindre co2 udslip fra biltrafikken.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3129934e5.pdf

Bilag

Elverdam-Regstrup - Skitse af samkørselsplads


77. Modulvogntog til Stengårdsvej i Tølløse

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender, at Frode Laursen A/S gives tilladelse til at køre med modulvogntog ad Hjortholmvej fra afkørsel 17 på Skovvejen til Stengårdsvej i Tølløse.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At give mulighed for at køre med modulvogntog til og fra industriområdet ved Stengårdsvej i Tølløse.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Frode Laursen A/S har henvendt sig til administrationen. Virksomheden ønsker tilladelse til at køre med modulvogntog ad Hjortholmvej fra Skovvejen til en omlastningscentral ved Stengårdsvej i Tølløse. Der er tale om en strækning, der direkte forbinder det overordnede vejnet med en nærliggende omlastningscentral.

 

Strækningen er beliggende uden for byzonen, og der er få sideveje og adgangsveje til ejendomme tilsluttet. Strækningen er kendetegnet ved få sving og gode oversigtsforhold.

Det vurderes derfor ikke at påvirke trafiksikkerhedsbilledet i almindelighed at åbne strækningen for modulvogntog. Det forventes dog, at lette trafikanter kan opleve utryghed ved størrelsen af køretøjerne. Oversigtskort med aktuel strækning er bilagt.

 

Modulvogntog er lastbiler med en størrelse, der muliggør fragt af større mængder af gods, med bedre økonomi og bedre konkurrenceevne til følge. Man estimerer, at modulvogntog sparer ca. 15% på energiforbruget. Vejdirektoratet har udpeget et net af veje, hvor man forsøgsvist tillader modulvogntog. Vejnettet er fortrinsvist motorveje og forbindelsesveje fra motorveje til transportcentre og havne. Veje skal ofte udbygges for at kunne håndtere modulvogntog. Der er oftest tale om udbygninger i svingkurver, da modulvogntog her er mere pladskrævende end eks. sættevognstog.

 

Krydset Stengårdsvej /Hjortholmvej og krydset på selve Stengårdsvej er dimensioneret efter mindre lastbiler. Det kræver derfor ændringer af krydsopbygningen i begge kryds at få modulvogntog sikkert igennem. Ansøgeren har udarbejdet et projekt for begge kryds og er indforstået med at betale for alle ændringer. Udformningen er godkendt af administrationen.

 

Det vil kræve en tilladelse fra Vejbestyrelsen at kunne benytte kommunevejen Hjortholmvej til modulvogntog. Det er ikke tilladt modulvogntog at køre på strækninger, der ikke er givet tilladelse til fra vejbestyrelsens side.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

BEK nr. 418 af 18/04/2013 Bekendtgørelse om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Når krydsene er bygget om overtager kommunen den almindelige drift. Det vurderes i den aktuelle sag, at anlægget vil medføre øgede vedligeholdelsesudgifter i en grad, der kan optages i budgettet.

 

Sker der fremover skader på vejanlægget, der påviseligt skyldes kørsel med modulvogntogene, er ansøger ansvarlig for reparationer og udgifter til disse.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Den første evaluering af modulvogntog viste et signifikant mindre antal kørsler med gods. Det vil sige færre lastbiler på vejene.

 

Rapporten undersøger, om modulvogntogene giver større slid på vejene, og det kan ikke påvises entydigt.

 

De færre lastbiler medfører et lavere energiforbrug, hvilket samlet set er en gevinst for miljøet.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Tiltrådt.
 


3122059e6.pdf

Bilag

Skitse af rute


78. Vølundsvej - Nedklassificering fra offentlig vej til privat fællesvej

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender nedklassificering af de nordligste ca. 100 m. af Vølundsvej fra offentlig vej til privat fællesvej i henhold til udkast til aftale mellem kommunen og de berørte grundejere.


Alternativ indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

 
 1. udvalget afviser nedklassificering af de nordligste ca. 100 m. af Vølundsvej fra offentlig vej til privat fællesvej.


Formål

 

At nedklassificere de nordligste ca. 100 m. af Vølundsvej fra offentlig vej til privat fællesvej, således at Berendsen Textil Service A/S får mulighed for at udvide sin virksomhed på stedet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Berendsen Textil Service A/S ønsker at udvide sin virksomhed på den offentlige vej Vølundsvej. I den forbindelse vil virksomheden gerne disponere over vejarealet, bl.a. ved at ændre placeringen af en port, da det p.t. er vanskeligt at manøvrere med lastbiler ved virksomhedens udleveringslager. Porten forventes at blive placeret på tværs af vejen på den del, som skal nedklassificeres.

 

Nedklassificeringen er nødvendig for at kunne realisere denne udvidelse, og virksomheden har derfor henvendt sig til Holbæk Kommune med dette ønske.

 

Der er ikke tale om overdragelse af ejerskab af vejareal, men alene om ændring af vejens status. Vejarealet vil således fortsat være ejet af Holbæk Kommune.

 

Vølundsvej er en blind vej, og virksomheden ligger på hele den østlige side af det omhandlede vejstykke. På hele den vestlige side og for enden af vejen ligger EUC, som er indforstået med nedklassificeringen.

 

Normalt er der i vejloven krav om lange frister og udarbejdelse af en tilstandsrapport ved en sådan nedklassificering, men disse krav kan fraviges efter aftale mellem kommunen og de berørte grundejere. Vejdirektoratet har som svar på et spørgsmål fra en anden kommune udtalt, at en sådan procedure kan anvendes, når grundejerne indgår aftalen på et fuldt oplyst grundlag.

 

Både virksomheden og EUC har godkendt et udkast til en sådan aftale, og både virksomheden og EUC er gennem aftalen grundigt vejledt om de juridiske og økonomiske konsekvenser af nedklassificeringen. Herunder har Trafik og Infrastruktur gennemgået det omhandlede vejstykkes tilstand, og parterne har i udkastet til en aftale accepteret, at vejens tilstand ikke er til hinder for en nedklassificering.

 

Endelig har både Politiet og Beredskabet godkendt den nye placering af porten.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Berendsen Textil Service A/S må opgive sin plan om at udvide virksomheden på stedet, da Holbæk Kommune ikke ønsker at nedklassificere den pågældende del af Vølundsvej.

 

Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje

 

Lov om private fællesveje

 

Høring

 

Holbæk Kommune har som krævet i vejloven offentliggjort den påtænkte nedklassificering ved at indrykke en annonce i Nordvestnyt og i By & Land i uge 8.

 

Der er ikke modtaget henvendelser som følge af annoncen.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Ved nedklassificeringen overgår udgiften til fremtidig vedligeholdelse af det omhandlede vejstykke fra kommunen til virksomheden og EUC. Ifølge udkastet til aftale har virksomheden påtaget sig den fulde udgift til den fremtidige vedligeholdelse.

 

Nedklassificeringen vil derfor påvirke kommunens økonomi positivt. Der er dog tale om et beskedent beløb set over en årrække.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Nedklassificeringen vurderes ikke at udgøre en administrativ belastning for kommunen.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Nedklassificeringen vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Nedklassificeringen vurderes ikke at have sundhedsmæssige konsekvenser.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Nedklassificeringen vurderes ikke at have andre afledte konsekvenser.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 
79. Niveaufri adgang til Rådhusvej 4, Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der meddeles dispensation til niveaufri adgang inde i bygningen på betingelse af, at det etableres trappelift til handicappede.


Alternativ indstilling

 

At der etableres niveaufri adgang ind i bygningen.

 

Formål

 

At muliggøre indretning af en tandklinik i stuetagen uden niveaufri adgang, men med en alternativ adgangsmulighed i form af en trappelift. En trappelift er monteret på gelænderet og transporterer kørestolen op oven på trappeløbet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der er en niveauforskel på 0,90 m fra gadeniveau til stueniveau, heraf 0,20 m fra terræn til trapperummet og 0,70 m fra indgang trapperum til stueplan. De 20 cm uden for bygningen ændres til niveaufri adgang til trapperum.

Det er ikke muligt at etablere en normal lift i trapperummet men kun en trappelift.

 

At kunne skabe adgang for handicappede ind i bygningen på en værdig måde og på en måde, der ikke medfører et stort fysisk indgreb i bygningen, og medfører en begrænsning af det areal, der kan bruges til tandklinik. Gulvniveauet inde i bygningen er beliggende 0,70 m over indgangsniveau.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Den alternative løsning, er at etablere et dørhul i facaden, at udføre en sænkning af gulvet på 0,70 m i et område indenfor facaden og etablere en traditionel hævelift inde i bygningen på dette sted. Dette er et stort indgreb i en bevaringsværdig bygning, og bevirker, at antallet af tandklinikrum reduceres med et.

 

Lovgrundlag

 

Byggelovens § 22 giver mulighed for at dispensere fra tilgængelighedsbestemmelserne, og denne mulighed skal specielt bruges når etableringen bevirker et større fysisk indgreb som i dette tilfælde.

 

Høring

 

Sagen har været til høring i Handicaprådet som har udtalt uden nærmere begrundelse, at sagen vurderes ikke at åbne op for en dispensation.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

En dispensation betyder ikke, at holdningen til at der skal kræves niveaufri adgang slækkes, men betyder, at dispensationsmuligheden skal bruges hvor dette er velbegrundet.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Tiltrådt.
 
80. Broarbejder 2013 - Licitationsresultat

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget orienteres om at broarbejder 2013 gennemføres med undtagelse af stibro nr. 2.


Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering af licitationsresultat på anvendelse af anlægsbevilling

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der henvises til byrådets anlægsbevilling på kr. 3.070.000,- inkl. projektering mv. godkendt den 20. februar 2013 vedrørende følgende broer:

 

Bro nr. 2 Valdemar Sejrsvej OF af sti (renovering)

Bro nr. 48 Skolesti UF af Svinninge Å (udskiftning)

Bro nr. 58 Holbækvej UF af Kobbel Å (sikring mod udskridning af frontvægge)

Bro nr. 69 Hovedgaden Regstrup, UF af Regstrup Å (renovering/forstærkning)

 

I forbindelse med licitationen den 4. juni 2013 på ovennævnte udbudte entreprise indkom følgende tilbud ekskl. projektering mv.:

 1.  

Jakobsen og Blindkilde A/S

kr. 3.476.260,- ekskl. moms

 1.  

Jens H. Hansen ApS

kr. 3.549.299,- ekskl. moms

 1.  

Georg Berg A/S

kr. 3.762.000,- ekskl. moms

 1.  

Arkil A/S

kr. 3.819.750,- ekskl. moms

 1.  

Kentto A/S

kr. 4.075.130,- ekskl. moms

 

Tilbudssummen på entreprisen oversteg den forventede pris med kr. 931.260.- i forhold til en forventet entreprenør udgift på kr. 2.545.000,-, hvilket vurderes at skyldes følgende forhold:

 1. Rådgiver’s overslagspris for bro nr. 2, er baseret på en generaleftersynsrapport udført i 2008. Ved besigtigelse ifm. projektering, kunne det konstateres at skadesudviklingen har været betydelig siden 2008.


  Dette betyder at opgavens omfang, er blevet væsentlig større, end antaget ved generaleftersynet.

 2. Tilbudssum for de øvrige 3 broarbejder, bro nr. 48, 58 og 69 der er indeholdt i entreprisen, ses der generelt et højere prisniveau end forventet.  Broentreprenører oplever aktuelt et højt aktivitetsniveau, pga. de store


  udbudspakker fra Banedanmark og Vejdirektoratet, hvilket vurderes at betyde et generelt højere prisniveau.

 3. Ved bro nr. 69 og bro nr. 2, er der i udbudsmaterialet stillet krav om at broerne alene tillades totalt afspærret i perioden uge 27-32, dvs. i skolernes ferie. Dette for at undgå omkostninger forbundet med skolebuskørsel.


  Det vurderes at dette tidspres, samt evt. vanskeligheder ved at samle mandskab i perioden, har betydet et forhøjet prisniveau.

 4. Bro nr. 2 Valdemar Sejrsvej, vurderes blandt de udbudte opgaver, at være den mindst kritiske.

 5. På denne baggrund gennemføres anlægsarbejdet for bro nr. 48, 58 og 69 i indeværende anlægsbevilling, hvor bro nr. 2 udgår.

 

Af hensyn til den stramme tidsplan er ovennævnte indarbejdet i indgået kontrakt til lavestbydende entreprenørfirma Jakobsen & Blindkilde.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Overslag:

 

Forventede entreprenøromkostninger for bro nr. 48, 58 og 69

kr. 2.825.000,-

Forventede omkostninger Projektering, Tilsyn, Landmåler mv.

kr. 525.000,-

Forventede samlede omkostninger, ekskl. moms

kr. 3.350.000,-

 

Bevilling på kr. 3.070.000,- resten finansieres af driftsmidler fra brokonto S2 211104

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2013
 
Tiltrådt.