UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-05-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-05-2013 14:00:00


PUNKTER

57. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. maj 2013
58. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 28. maj 2013
59. Planprioritering for 2013/2014
60. Lokalplanforslag Plejeboliger Samsøvej
61. Evaluering af kommissorium for vandsynsgrupper i Holbæk Kommune
62. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø
63. Finansiering af konkrete klimaindsats projekter
64. Status på resultater gennem forenkling og tillid
65. Ekspropriation ved Tuse Skole
66. Ophæve forbud mod retlig og faktisk råden over ejendommen Klosterstræde 6, 4300 Holbæk
67. Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Engskovskolen
68. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 10, 11 og 12
69. Budgetrevision II, Udvalget for Klima og Miljø
70. Drøftelse af mål i sundhed Sundhedspolitikken57. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. maj 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Godkendt.
 
58. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 28. maj 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Drøftelse af organisering af dagsordener jfr. gruppe formændenes drøftelse af byrådets arbejdsform.

 2. Trafikal situation i Tølløse 2013-2014.

 3. Vandhandleplaner.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
1/ Drøftet
2/ Drøftet
3/ Høringssvar godkendt
 


3094529e1.docx

Bilag

Trafikal situation i Tølløse 2013.


59. Planprioritering for 2013/2014

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget.

Beslutning om delegation træffes endeligt af byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Nye lokalplaner igangsættes jf. prioriteringsskemaet (bilag1)

 2. Tidligere prioriterede planer omprioriteres med nyt igangsætningstidspunkt jf. prioriteringsskemaet (bilag 1).

 3. Beslutningsdelegation for nye lokalplaner følger administrationens anbefaling jf. bilag herunder, at følgende beslutninger delegeres:

a) Lokalplan 3.xx Boinstitution for handicappede i Holbæk

b) Lokalplan 3.xx for Campingpladsen i Holbæk.

c) Lokalplan 1.xx Boinstitution for handicappede i Jyderup

d) Lokalplan 19.xx for plejeboliger i Tølløse

e) Lokalplan 19.xx for boliger på Hjortholmvej i Tølløse

f) Lokalplan1.38 for Aldi i Holbæk.

g) Lokalplan 2.68 for Gokartland i Holbæk.

h) Lokalplan 10.06 for boligområde ved Rugvænget i Svinninge (revision)

i) Lokalplan 11.12 for boligbebyggelse ved Søbæksparken i Jyderup

j) Lokalplan 12.04 for Kildeparken i Mørkøv (revision)

k) Lokalplan 16.xx for dagligvarebutik i Ugerløse

l) Lokalplan 19.06 for boligbyggeri i Tølløse (Hotelgrunden)

m) Lokalplan 19.08 for boliger ved Tølløse Slot

n) Lokalplan 20.18 Vipperød bakker (revision)

o) Lokalplan 20.19 Lokalplan for ridecenter i Vipperød

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at få godkendt igangsættelse af lokalplaner og andre plantyper for 2013. Der gives samtidig en kort status på igangværende planer med forventning om planernes afslutning.

 

Formålet er også, at få godkendt processen for lokalplanerne omkring delegation mv. jf. administrationsgrundlag for fysisk planlægning.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Jævnfør administrationsgrundlag for fysisk planlægning prioriterer økonomiudvalget, efter indstilling fra de relevante udvalg, igangsætning af planer to gange årligt. Hertil kommer mulighed for delegation efter planloven, hvor byrådet kan vælge at flytte beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplaner eller endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalg eller forvaltning.

 

Det fremgår af prioriteringsskemaet, bilag 1, hvilke planer der igangsættes i 3. og 4. kvartal 2013 samt 1. og 2. kvartal 2014. Der gives i samme bilag en status på igangværende planer, samt oplyses det, hvilke planer der er afsluttet siden sidste planprioritering.

 

Den faglige begrundelse for prioriteringen fremgår af prioriteringsgrundlaget, bilag 2.

 

De planer, som indstilles til delegation er planer som ikke er af principiel karakter eller indeholder kommuneplantillæg.

 

Forvaltningen har ikke modtaget opfordringer til at indgå udbygningsaftaler om infrastruktur som forudsætning for lokalplanens realisering. Hvis forvaltningen modtager opfordringer om infrastrukturaftaler, kan omkostningsdækning tages op i denne forbindelse.

 

Der er forskellige årsager til, at tidligere prioriterede lokalplaner udskydes. Det kan bl.a. skyldes ændringer i det ansøgte materiale, mangelfuld ekstern teknisk bistand til planudarbejdelsen, nye planers prioriteringer og endeligt kræver enkelte opgaver længere sagsbehandlingstid end beregnet eksempelvis grundet klager, nye oplysninger om sagen, ændring i lovgivningen mv.

 

Der indstilles, at der i 2013/2014 igangsættes syv nye lokalplaner med følgende formål:

 

· Bo-institution til handicappede i Holbæk

· Bo-institution til handicappede i Jyderup

· Plejecenter i Tølløse

· Boliger i eksisterende bebyggelse på Hjortholmvej 7 i Tølløse

· Regulering af lokalplan for eksisterende Campingplads i Holbæk

· Bymidtelokalplan for Holbæk By

· Ny planlægning for Holbæk Have

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed

 

Alle lokalplaner bliver vurderet i forhold til, i hvilket omfang planen bidrager til sundhedsfremme. Vurderingen foretages i forbindelse med udarbejdelsen og vil fremgå i lokalplanens redegørelse.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Ad 1/ Indstilles med anbefaling
Ad 2/ Indstilles med anbefaling
Ad 3/ Indstilles med anbefaling, dog således at der ikke uddelegeres kompetence i nr. b, f, k, l.
 
Det indstilles med anbefaling at Udvalget for Klima- og Miljø får beføjelse til, at tilbagekalde en delegation fra administrationen såfremt et flertal i udvalget ønsker en sådan tilbagekaldelse. Det indstilles ligeledes med anbefaling, at Udvalget for Klima- og Miljø får en kvartalsmæssig status på de uddelegerede lokalplaner.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i prioriteringen af lokalplan 09.01.
 


3096376e2.docx

Bilag

Prioritering af lokalplaner 2013_2014 - bilag 1


60. Lokalplanforslag Plejeboliger Samsøvej

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til Lokalplan nr. 3.41 for plejeboliger ved Samsøvej i Holbæk vedtages og sendes i offentlig høring i otte uger (Udvalget for Klima og Miljø, byrådet).

 2. Der ikke udarbejdes miljørapport, idet det ved miljøscreeningen er vurderet, at planforslaget ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet (Udvalget for Klima og Miljø, byrådet).

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanforslaget er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for, at der kan etableres et plejecenter ved Samsøvej i Holbæk By.

 

Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål i form af plejecenter med tilhørende fælles faciliteter. En del af området friholdes til grønt rekreativt område i forbindelse med en eksisterende sø.

 

Lokalplanforslaget skal imødekomme behovet for plejeboliger og dagcenter for demente samt produktionskøkken, som kan servicere plejecentret samt andre institutioner i Holbæk Kommune. Den kommende bygning samler de nuværende aktiviteter fra de to eksisterende plejecentre på Hesseløvej og Holbækhus.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslag til Lokalplan nr. 3.41 for et område beliggende ved Samsøvej er udarbejdet med henblik på at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at en privat investor kan opføre et tidssvarende plejecenter i området. Lokalplanen skal imødekomme behovet for plejeboliger og dagcenter for demente samt produktionskøkken, som kan servicere plejecentret samt andre institutioner i Holbæk Kommune. Det kommende byggeri samler de nuværende aktiviteter fra de to eksisterende plejecentre på Hesseløvej og Holbækhus. Plejecenteret skal udføres i overensstemmelse med Holbæk Kommunes ældrepolitik og kravet om tidssvarende plejeboliger, der skaber gode rammer om de ældres hverdag, de pårørendes besøg og de ansattes arbejde.

 

Området har et areal på ca. 19.884 m2. I dag ligger der tre kollegieblokke af Bjergmarkskollegiet, og de forudsættes nedrevet inden realiseringen af det nye plejecenter. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af boligbebyggelsen Bjergmarken. Syd for Samsøvej ligger campusområdet SOCU Holbæk og et kolonihaveområde. Vest for Samsøvej ligger en hvid rækkehusbebyggelse i 1 etage. Den eksisterende sø i lokalplanområdets nordøstlige hjørne er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Lokalplanen udlægger området til offentlige formål i form af et plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter, med ca. 75 plejeboliger og et bruttoetageareal på ca. 8.947,8 m2. svarende til en bebyggelsesprocent på 45. Resten af området med søen vil blive anvendt som et fri- og rekreativt areal for plejecenteret, hvor plejecenterets beboere, primært ældre med demens, vil have mulighed for ophold og aktivitet i henhold til deres behov. Der skal sikres overkørsel til maksimum tre vejadgange fra Samsøvej - en fra vest og to fra syd.

 

Lokalplanforslaget kræver, at der skal udformes en samlet plan for fri- og parkeringsarealet. Byggeriet skal udføres med høj arkitektonisk kvalitet og skal tilpasses grunden og friarealerne samt tage hensyn til naboområdet. Desuden skal byggeriet opføres efter bæredygtighedsprincipper som en lavenergi bebyggelse og efter gældende bygningsreglement.

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25.

 

Se bilag 1 til dagsordenspunktet: Forslag til Lokalplan nr. 3.41 for et plejecenter ved Samsøvej.

 

Interessenters inddragelse og Borgerinddragelse

Et borgermøde vil blive afholdt i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget, hvor der fortælles om planens principper, og der vil være mulighed for at spørge ind til lokalplanen og komme med input.

 

Rammerne

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den nuværende ramme for området i Kommuneplan 2007-18, da rammen ikke muliggør offentlige formål til et plejecenter, samt at der maksimalt kan etableres byggeri i 2,5 etager inden for rammen.

 

Lokalplanen er dog i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25. Derfor udarbejdes der ikke et kommuneplantillæg i forbindelse med Forslag til lokalplan 3.41.

 

I Forslag til Kommuneplan 2013-25, som forudsættes vedtaget på samme byrådsmøde som Forslag til Lokalplan 3.41 og inden vedtagelse af lokalplanforslaget, er lokalplanområdet beliggende i rammeområde 3.B07 Anders Larsensvej, Samsøvej m.fl. Rammeområdet er udlagt til åben-lav, etageboliger og anden bebyggelse samt offentlige formål herunder plejehjem og parkanlæg, Østre Anlæg. Inden for rammen kan der opføres bebyggelse i op til 3 etager i 12 meters højde (11 m + 1 m. til teknisk anlæg) med en maksimal bebyggelsesprocent på 45.

 

Servitutter:

Dokument tinglyst den 2. april 1968. Dokument om gavebrev aflyses for lokalplanområdet. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Høring

 

Forslag til lokalplan 3.41 har været i intern høring fra den 28. april til den 8. maj og alle indkomne kommentarer er indarbejdet.

Efter byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget vil planforslaget blive sendt i offentlig høring i otte uger fra den 17. juni 2012 til den 19. august 2013.

Der vil i høringsperioden blive afholdt et offentligt møde, hvor der fortælles om planens principper, og der vil være mulighed for at spørge ind til lokalplanen og komme med input. Mødet vil blive annonceret på planer.holbaek.dk.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Lokalplanområdet – Samsøvej – er ejet af Holbæk Kommune. Efter endt lokalplanlægning ønsker en privat investor i samarbejde med kommunen at etablere et plejecenter. Plejefunktionen drives af kommunen.

 

I forbindelse med salg af arealet fastsættes der nærmere vilkår, f.eks., hvad angår grundejeres forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af friarealer.

 

Byggeherren står for opførelse af ramper/nedsænkede kantsten på strækningen fra plejecentret frem til Anders Larsens Vej, hvor der er offentlig transport, så det sikres at pårørende, som i nogle tilfælde kan være ældre mennesker, uhindret kan komme frem.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Efter endt lokalplanlægning ønsker en privat investor i samarbejde med kommunen at etablere et plejecenter. Plejefunktionen drives af kommunen.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

 

Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4. Lokalplanforslaget tillader ikke bebyggelse og/eller anlæg der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter, vurderes at få væsentlig indvirkninger på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse. (Screeningen er vedlagt som bilag)

 

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Beslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

 

Forslag til Kommuneplan 2013-25 er miljøvurderet/screenet selvstændigt i forbindelse med kommeplanarbejdet, og rammeændringen har ikke givet anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport.

 

Lokalplanforslaget stiller krav om lavenergibyggeri, og i lokalplanforslagets redegørelse er miljøforholdene og tiltag i forhold til bæredygtighed beskrevet.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Et plejecenter skal bidrage til de ældres sundhedstilstand og trivsel.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at en kommende bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne med henblik på at udnytte f.eks. sollyset aktivt i forbindelse med lysindfald og opvarmning.

 

Desuden sikrer plejecenteret ved Samsøvej beboernes adgang til fri- og grønne arealer i tilknytning til centeret og de ældres muligheder for trivsel og udfoldelse i forbindelse med deres forskellige behov. Ca. halvdelen af grunden anvendes til friareal og søen i området tilføjer en oplevelsesværdi til området. Et internt stinet i området, som er suppleret med havepavilloner og overdækninger vil opfordre til bevægelse og motion for de ældre, og der kan anlægges aktivitetshaver, som kan anvendes efter behov. Friarealerne skal udformes efter en samlet plan, hvor det sikres at de tilpasses de ældres/dementes forskellige behov og forhindrer, at de forlader området uden opsyn. Ligeledes kræver lokalplanforslaget, at niveaufri og handikapvenlig adgang til byggeriet og friarealerne skal sikres.

 

Det er væsentligt for beboernes trivsel, at plejecenteret ikke etableres som en isoleret enhed i lokalsamfundet. Derfor muliggør lokalplanforslaget, at offentligheden vil have adgang til en del af de grønne, rekreative arealer. Dette skal ske under hensyntagen til beboernes sikkerhed og trivsel. Ligeledes er det mulighed for at indrette en offentlig legeplads inden for området, hvilket vil tilføje liv, men under hensyn til, at de ældre kan vælge eller fravælge at være i nærheden af denne aktivitet. Legepladsen kan bruges af berørende.

 

Plejecenteret ligger bynært, hvilket muliggør at personale og besøgende kan tilgå området på cykel eller til fods.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3096435e3.pdf
3086101e4.pdf
3086102e5.pdf
3086103e6.pdf
3086706e7.pdf

Bilag

Forslag_Lokalplan_ nr 341_Plejecenter_Samsøvej 220513.pdf
Kortbilag 1 Matrikelkort Samsøvej 1-1000.pdf
Kortbilag 2 Lokalplankortet Samsøvej 1- 1000.pdf
Kortbilag 3 Illustrationsplan-Samsøvej 1- 1000.pdf
Miljøscreening_Lokalplanforslag_PlejecenterSamsøvej.pdf


61. Evaluering af kommissorium for vandsynsgrupper i Holbæk Kommune

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at organisering og kommissorium for vandsynsgrupper i Holbæk Kommune evalueres og der træffes beslutning om det fremadrettede arbejde.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med punktet er, at evaluere det hidtidige arbejde ved vandsynsgrupperne samt træffe beslutning om den fremtidige organisering og dialogform i form af kommissorium

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Siden begyndelsen af 2008 har dialogforummet om vandløb eksisteret i form af vandsynsgrupper og vandsynsmøder, defineret i ”Organisering og kommissorium for vandsynsgrupper i Holbæk Kommune”. Forummet blev nedsat efter ønske fra både landbruget og interesseorganisationerne.

 

Siden da har der været stor fokus på vandløbsområdet fra alle sider, og vandsynsmøderne har i stor udstrækning været brugt til at kontrollere om vedligeholdelsen er sket i overensstemmelse med de gældende vandløbsregulativer. Det fremadrettede og den visionære del af arbejdet har der været mindre tid til.

 

Vandsynsgruppernes arbejde blev evalueret på sidste fælles vandsynsmøde, hvor referatet er vedlagt som bilag. Fra alle sider var der tilfredshed med vandsynsgruppernes organisering og alle parter ønskede, at vandsynsgrupperne fortsætter. På mødet blev der fremsat ønske om, at medlemmer af Udvalget for Klima og Miljø kunne deltage i selve vandsynene. Der blev yderligere udtrykt ønske om, at møderne blev mere visionære og specifikke problemer med vandløb og vandløbsvedligeholdelse i højere grad bliver klaret mellem lodsejere/enkelt medlemmer af vandsynsgrupperne og administrationen, så der ikke bruges meget tid til det på selve møderne.

 

Der er udarbejdet et forslag til revision af ”Organisering og kommissorium for vandsynsgrupper i Holbæk Kommune” – vedhæftet som bilag.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Vandløbsloven (927 af 24. september 2009)

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (1437 af 11. december 2007), hvori syn af vandløb er beskrevet.

 

Høring

 

Arbejdet i vandsynsgrupperne har været evalueret på sidste fælles vandsynsmøde i marts 2013.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udgiften til afholdelse af vandsynene dækkes af Holbæk Kommune og dækkes af konto for vandløbsvedligeholdelse.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Selve arbejdet med afholdelse af vandsynsmøderne, samt det arbejde dette medfører, udgør en ikke uvæsentlig del af administrationens arbejde med vandløbsområdet.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling. Såfremt der er særlige vandløbsmæssige problemstillinger kan vandsynsgrupperne og administrationen i fællesskab invitere udvalgsmedlemmerne til at deltage i vandsynsmødet.
 


3048249e8.docx
3048242e9.docx

Bilag

CaseNo12-34252_#2511812_v1_Endeligt referat fra mødet den 04-03-13.docx
Revision af Organisering og kommissorium for vandsynsgrupper i Holbæk Kommune (3).docx


62. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til tillæg til spildevandsplan fremlægges til offentlig høring i otte uger

 2. By og Landskab bemyndiges til, at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er at ændre en del af kloakoplandet i Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Oplandet er i dag ikke kloakeret og spildevandet afledes via septiktanke og dræn til Regstrup Å. I planperioden var det forudsat at oplandet skulle separatkloakeres.

 

Spildevandet skal afskæres til Regstrup Renseanlæg.

 

Det foreslås at ændre status fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Der sker ingen ændring i de eksisterende oplandsgrænser.

Regn- og overfladevand påregnes afledt lokalt på de enkelte ejendomme.

Drænvand må ikke kobles på kloaksystemet.

 

Nærværende tillæg giver også det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.

 

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Høring

 

Forslaget fremlægges i en offentlig høring i mindst otte uger.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

 

Ejendomme der omfattes af tillægget skal kun betale tilslutningsbidrag for spildevand.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Vedtagelse af tillægget sikrer, at spildevandet fortsat er tilsluttet den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning samt at en del af regnvandet afledes lokalt.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
På baggrund af udvalgets ønsker om supplerende oplysninger genbehandles sagen på førstkommende møde.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Sagen genbehandles på førstkommende møde på baggrund af yderligere undersøgelser af nedsivningsmuligheder.
 


3082658e11.docx
3072548e10.pdf

Bilag

Notat vedr. økonomi
Forslag til tillæg til spildevandsplan - Igelsø.pdf


63. Finansiering af konkrete klimaindsats projekter

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at administrationen bemyndiges til at færdiggøre igangværende klimaindsats-projekter for Lergravskvarteret og Svinninge by. Herunder særligt at tage beslutning om at projekterne af Holbæk Kommune anses for hensigtsmæssige og omkostningseffektive.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at muliggør overholdelse af ansøgningsfristen den 1. august til Forsyningssekretariatet om finansiering af de to konkrete projekter.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Folketinget har besluttet, at omkostningseffektive klimaindsatser - der har til formål både at løse afløbstekniske problemer og andre samfundsmæssige problemer - kan finansernes over spildevandstaksterne. Det er Forsyningssekretariatet, der afgør om et konkret projekt lever op til kravene. En ansøgning til Forsyningssekretariatet om godkendelse af et klimatilpasningsprojekt skal blandt andet indeholde:

 

Ansøgningsfristen i Forsyningssekretariatet var oprindeligt 15. april, men fristen blev forlænget til 1. august for indsendelse af fyldestgørende materiale, herunder den politiske beslutning vedr. projektet.

 

Det er ikke muligt at beskrive projektet fyldestgørende nok til, at de økonomiske beregninger af omkostningseffektivitet kan udføres og behandles politisk inden sommerferien. En løsning er, at byrådet med godkendelse af denne indstilling uddelegerer beslutningskompetencen om, at projekterne er hensigtsmæssige og omkostningseffektive for de to konkrete projekter Lergravsvej og Svinninge. Forsyningssekretariatet oplyser, at en uddelegering kan træde i stedet for den krævede beslutning i kommunalbestyrelsen.

 

Klimatilpasningsplanen for Holbæk Kommune er under udarbejdelse. Sideløbende hermed arbejdes der i øjeblikket på forundersøgelser vedr. oversvømmelsesproblematikken ved hhv. Lergravskvarteret i Holbæk og i Svinninge By. Undersøgelserne forventes at blive udmøntet i konkrete projektforslag og økonomiske overslag, der kan danne udgangspunkt for ansøgning til Forsyningssekretariatet senest den 1. august 2013. Dette med henblik på finansiering af gennemførelsesdelen, som planlægges til at starte i 2014.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand af 30.01.2013.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Udgiften til forundersøgelser af de to konkrete projekter afholdes af forsikringspuljen i kommunen, der er afsat til at forebygge skader med for dermed nedbringe fremtidige skadesudbetalinger.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Udsættes til næste møde.
 
64. Status på resultater gennem forenkling og tillid

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager status på ’Resultater gennem forenkling og tillid’, til efterretning.

 2. drøfter mulighederne for at deltage i debatten i forbindelse med ”Væk med bøvlet”.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at sikre bred politisk drøftelse af de tværgående indsatser under ’Resultater gennem forenkling og tillid’.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Formålet med byrådets initiativ ’Resultater gennem forenkling og tillid’ er, at geare Holbæk Kommune til at gå nye veje i den kommunale opgaveløsning, så borgerne får kvalitet i velfærden, samtidig med at ressourceforbruget bliver lavere og medarbejderne oplever trivsel og arbejdsglæde.

 

Pkt. 1) Status på ’Resultater gennem forenkling og tillid”

Økonomiudvalget besluttede den 6. marts at igangsætte seks konkrete indsatser i forbindelse med initiativet. Det blev også besluttet, at alle stående udvalg skulle have en status om indsatserne på deres møder i maj.

 

Nedenfor gives en kort status med angivelse af hvilke udvalg, indsatserne hører under. Direktør Anders Asmind uddyber status på mødet. Overordnet tidsplan for ”Resultater gennem forenkling og tillid” er vedlagt som bilag.

 

1. Ny Personalepolitik (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At personalepolitikken stimulerer et tillidsfuldt samarbejde om at styrke effektivitet, innovation og kvalitet i opgaverne og trivsel på arbejdspladserne.

Status: I gang. Vedtages november 2013

 

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At ansatte i Holbæk Kommune rustes fagligt og personligt til at tænke og handle innovativt i samarbejde med andre – og dermed bidrage til øget effekt for borger og samfund.

Status: Under udvikling. Iværksættes oktober-december 2013.

 

3. Væk med Bøvlet (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Enkle og smidige sagsforløb, der ikke opleves som ’bøvlede’ af borgere, virksomheder, foreninger mv.

Status: Under udvikling. Iværksættes 10.juni.

 

4a. Styrket borgerdialog i klagesager - Familiecentret (Udvalget for Børn)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

4b. Styrket borgerdialog i klagesager – By og Landskab, Trafik og Ejendomme (Udvalget for Klima og Miljø)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes september 2013.

 

5. Sammenhæng i indsatsen for de særligt vanskeligt stillede borgere (Udvalget for Voksne, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Hurtigere afsluttede klageforløb og større tilfredshed hos borgerne. Anvendelse af færre ressourcer.

Status: I gang. Fortsætter også i 2014 og frem.

 

6. Dialog om politikerroller mv. (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Dialog mellem borgmester og gruppeformænd om udvikling af politikerroller, byrådets arbejdsformer og organisering af det politiske arbejde.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

Pkt. 2) Debatmuligheder under ”Væk med bøvlet”

Væk med bøvlet bliver skudt i gang den 10. juni med åbning af hjemmeside, hvor borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere inviteres til at fortælle om bøvlede arbejdsgange, uhensigtsmæssige regler og procedurer mv. Hjemmesiden har debatmodul, og byrådet opfordres til at følge og deltage i debatten omkring de indkomne forslag og ideer.

 

Kommunikationschef Gudrun Pedersen vil deltage på mødet og fortælle mere om ”Væk med bøvlet” og debatmulighederne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Drøftet.
 


3084001e12.docx

Bilag

BILAG 1 overordnet tidsplan for Resultater gennem.....docx


65. Ekspropriation ved Tuse Skole

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. byrådet træffer principbeslutning om, at ville eksproprierer til tilvejebringelse af et kys og kør anlæg ved Tuse skole, areal af 1570m2 af matrikel 27 AX ved Tuse By, såfremt der ikke opnås frivillig aftale herom med grundejeren,

 2. administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for tilvejebringelse af det fornødne areal tilvejebringes,

 3. byrådet udpeger mindst én repræsentant fra Udvalget for Klima og Miljø til at lede og deltage i evt. åstedsforretningen

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, det fornødne areal tilvejebringes, således at, anlæggelsen af et kys og kør anlæg ved Tuse skole kan gennemføres.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den trafikale situation omkring Tuse skole er uholdbar, som den er i dag. Der er mange konflikter mellem de forskellige trafikarter og skolen og forældrene føler sig utrygge. Der har været en del småulykker og det er derfor nødvendigt at finde en helt ny løsning til trafikken omkring skolen.

 

Trafikken omkring skolen har ændret karakter efter skolereformen. Flere kommer nu langvejs fra og bliver enten kørt i bil eller kommer med bussen. Det er der ikke plads til ved skolen, og der opstår derfor dagligt konflikter mellem de forskellige trafikarter.

 

For at forbedre forholdene er der fundet penge til at lave en bus-vendeplads og en række kys og kør pladser øst for skolen. Det er i den forbindelse nødvendigt at erhverve 1570m2 af matr. nr. ax øst for skolen.

 

Ud over etablering af kys og kør mulighed vil der blive en sanering af Tuse Byvej udfor skolen, der vil medføre en større trafiksikkerhed med for de bløde trafikanter.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Hjemmelen til ekspropriation er kap. 5, § 43 i lov om offentlig veje.

Ekspropriation gennemføres efter reglerne om ekspropriation i kap. 5 i lov om offentlige veje.

 

Høring

 

Projektet udarbejdes af trafik og ejendomme, der ligeledes er vejmyndighed på sagen.

 

Offentliggørelsen og indvarslingen til en evt. åstedsforretning varetages af trafik og ejendomme i henhold til lovgivning.

 

Evt. endelige ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til den berørte ejere med klagefrist på 4 uger.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udgifter til arealerhvervelse, erstatninger og evt. ekstern rådgiver bistand betales af Holbæk Kommune, der er ekspropriationsmyndighed.

 

Udgifterne til etablering af kys og kør anlæg afholdes ligeledes af Holbæk Kommune.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Holbæk Kommune som ekspropriationsmyndighed gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretning. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis ikke aftale ikke kan opnås. Ekspropriationsmyndighederne gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringe evt. erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og infrastruktur stå for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Ad 1 og 2/ Indstilles med anbefaling
Ad 3/ Det indstilles at Ole Brockdorff udpeges
 
66. Ophæve forbud mod retlig og faktisk råden over ejendommen Klosterstræde 6, 4300 Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. det besluttes, at forbud mod retlig og faktisk råden over ejendommen Klosterstræde 6, 4300 Holbæk bliver ophævet.

 2. det tinglyste forbud af 18. december 2012 aflyses, så ejer kan disponere over ejendommen og foretage udlejning.

 

Formål

 

At Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse med henblik på at ophæve forbuddet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 21.05.2013, hvor det er konstateret at skimmelrenoveringen er udført og følgende konstruktioner færdiggjort:

 

· Vægge er isoleret indvendigt og nye forsatsvægge opsat.

· Gulvkonstruktion med isolering, beton og gulvvarme.

 

Det er vurderet, at skimmelrenoveringen er afsluttet tilfredsstillende og de konstaterede mangler er afhjulpet. Konstruktionerne, hvor der tidligere er konstateret skimmel er fysisk fjernet og udskiftet. Malerarbejdet pågår uge 21.

 

De fysiske forhold på ejendommen vurderes ikke længere at være forbundet med sundhedsfare, hvorfor der ikke er grund til at træffe beslutning om kondemnering. Beboelsesrummene vurderes, at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde, tilstrækkelig mulighed for opvarmning og et tilfredsstillende indeklima.

 

På denne baggrund er det vurderet, at forbuddet kan ophæves og det tinglyste forbud kan aflyses fra tingbogen.

 

Lovgrundlag

 

Lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven), § 80, stk. 1 og § 75, stk. 2-4.

 

Høring

 

Ejer er orienteret undervejs i hele processen.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 
67. Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Engskovskolen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der fra rådighedsbeløbet i 2013 til renovering af Engskovskolen afd. Jernløse frigives 14.500.000 kr. (Anlæg 9.500.000 kr. og Energi 5.000.000 kr.)


Alternativ indstilling


Formål

 

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på Engskovskolens afd. Jernløse.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I februar 2011 blev der udarbejdet en rapport ”Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune”, hvor grundlaget for renovering af kommunens folkeskoler blev lagt.

 

For Nr. Jernløse Skole - Nu Engskovskolen afd. Jernløse - blev der registret en samlet investering i vedligehold og energi til tidssvarende niveau på 19.332.000 kr. i 2011 niveau.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2013 blev der afsat anlægsmidler på 14.500.000 kr. til renovering af skolen i 2013. Derudover er der i den samlede energiramme afsat midler til energirenovering på skolen også.

 

I 2013 gennemføres følgende opgaver:

Til ovenstående opgaver ønskes 9,5 mio.kr. frigivet fra anlægsbudgettet og 5 mio. kr. ønskes frigivet til energirenovering.

 

Resten af anlægsmidlerne (5 mio.kr.) op til 14,5 mio.kr. ønskes overført til 2014, hvor næste renoveringsetape på skolen finder sted..

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Skolen er inddraget via byggeudvalg.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Følgende bevillinger ønskes frigivet i 2013:

 

Bevillingsskema:

 

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2013)

2014

Engskovskolen afd. Jernløse

Anlæg

9.500.000.

5.000.000

Engskovskolen afd. Jernløse

Energi

5.000.000

 

I alt

 

14.500.000

5.000.000

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 
68. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 10, 11 og 12

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 10, 11 og 12 på baggrund af perspektivnotaterne og Direktionens strategi- og budgetvurdering

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne, og Direktionens strategi- og budgetvurdering, som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014. Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer, som skal lægges ned over det ”nøgterne” budget.

 

Perspektivnotaterne beskriver politikområdets økonomi, serviceniveau, fremtidstendenser og mulige indsatsområder, for at orientere politikerne om baggrunden for området, og dermed grundvilkårene for budgetlægningen på udvalgets område.

 

Direktionens strategi- og budgetvurdering indeholder administrationens bud på de største udfordringer og de vigtigste strategiske mål for kommunen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Drøftet.
 
69. Budgetrevision II, Udvalget for Klima og Miljø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der gives negativ tillægsbevilling på i alt -0,6 mio.kr. på følgende område:

 

politikområde 11 Ejendomme -0,6 mio.kr.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventet regnskab 2013 samt bevillingsberigtigelse, i det omfang det er nødvendigt.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ved denne budgetrevision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger i kommunens indtægter. Der forventes et merforbrug på driften, hvoraf ca. 10 mio. kr. vil få varig effekt på budget 2014-2017. Både udgifterne til lokalerokade og til etablering af Socialtilsyn Øst er udlæg og får derfor ikke effekt på budget 2014. Den resterende del af merforbruget på 5,2 mio. kr. forventes overført.

 

I alt forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. på driften, men når puljen til imødegåelse af evt. udsving i overførslernepå 25,0 mio. kr. trækkes fra, udgør mindreforbruget 5,7 mio. kr. på driftsudgifterne. Direktionen vil komme med løsningsforslag til imødegåelse af den del af merforbruget, som vil give varige budgetforøgelser på budget 2014-2017 og afvigelser for budget 2013. Løsningsforslagne vil blive præsenteret til politisk behandling ved Budgetseminar II.

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes et mindreforbrug på -0,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Mindreforbruget på -0,6 mio.kr. forventes at være på politikområde 11 Ejendomme og vedrører støtte til opførelse af boliger på kontoområdet for Driftssikring af boligbyggeri.

 

Der er stadig et par udfordringer som følge af, at Center for ejendomme har overtaget alle kommunens driftsudgifter på bygninger. Det igangsatte kvalitetssikringssarbejde er endnu ikke helt afsluttet. Dette vil medføre, at der internt i Center for Ejendomme vil ske budgetomplaceringer på tværs af politikområder, for at sikre sammenhæng mellem budget og forbrug.

 
 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab pr. april

Forv. afvigelse pr. april

Ønsket tillægs-bev.

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

F

Myndighed

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 10 –

Miljø og planer

9,5

9,3

9,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Politikområde 11 - Ejendomme

11,4

10,3

9,7

-0,6

-0,6

0,0

0,0

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

119,5

119,2

119,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Udvalget for

Klima og Miljø

140,3

138,9

138,2

-0,6

-0,6

0,0

0,0

 
 

Mer-/mindreforbrug politikområde 10, 11 og 12:

På myndighedsområdet forventes et mindreforbrug på -0,6 mio. kr., som der søges en negativ tillægsbevilling.


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3096474e13.doc

Bilag

Udvalget for Klima og Miljø, Budgetrevision II


70. Drøftelse af mål i sundhed Sundhedspolitikken

Sagsprocedure

 

Behandles af Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø drøfter mål og prioriteringer i den kommende sundhedspolitik med repræsentanter fra Udvalget for Voksne.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At (repræsentanter fra) Udvalget for Voksne får Udvalget for Klima og Miljø input til prioriteringer af sundhedsindsats og sundhedsmål i forbindelse med udarbejdelse af sundhedspolitik for Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den kommende sundhedspolitik skal sætte retning og sikre prioritering af indsatser og midler på sundhedsområdet i Holbæk Kommune. I udkastet til sundhedspolitikken er der mål som breder sig ind over alle politikområder. På Udvalget for Klima og Miljøs område, er der allerede flere indsatser, strategier og mål, der relaterer til sundhed og til de fire udviklingsområder der arbejdes med i udkastet til sundhedspolitikken, fx

 

Udviklingsområder i udkastet til Sundhedspolitik

De fire udviklingsområder i udkastet til sundhedspolitikken er:

 1. Sunde Rammer (strukturel forebyggelse) beskriver, at det skal være nemt at leve sundt, og at træffe sunde valg i hverdagen fx at bevæge sig til fods eller på cykel fremfor at bruge bilen, vælge den sunde kost og ryge mindre.

 2. Lighed i Sundhed (særlige sundhedsindsatser), her er fokus at løfte sundheden hos de grupper af borgere som oftest har de største sundhedsproblemer fx psykisk sårbare, fattige og alkohol- og stofmisbrugere.

 3. Livskvalitet og Trivsel. Det handler ikke kun om at være rask, det handler om at have det godt, trives, være psykisk robust og at have mod på at tackle livets forskellige og belastende udfordringer fx sygdom, stress, angst, depression og svære livsbegivenheder (fx død, selvmord, skilsmisser).

 4. Når Sundheden skal Frem, sætter fokus på at fremme sundheden gennem tværgående samarbejde, hvor fokus er på den sundhedsmæssige betydning af kommunens beslutninger og planer, italesættelse af borgeres sundhed og sundhedsudfordringer samt tidlig forebyggende indsats.

 

Disse fire udviklingsområder skal spille sammen med de mål og indsatser, der er for politikker, strategier, planer og prioriteringen på Udvalget for Klima og Miljøs område. På flere felter er der sammenhæng med områdets politik og prioriteringer, mens der på andre lægges op til et ændret og øget fokus og indsats - eksempelvis:

 

Sundhedseffekt af mål og indsatser

Sundhedsøkonomien er tæt forbundet med begreberne effekt og evidens. Der er dokumenteret effekt af indsatser rettet mod rygning og alkohol, bevægelse og sund kost. De fire udviklingsområder i udkastet er alle områder, hvor der kan forventes en væsentlig sundhedsmæssig effekt af indsatser og af sundhedsmidlerne (se også Vurdering i forhold til økonomi).

 

Drøftelse

Derfor vil Udvalget for Voksne gerne drøfte med udvalget:

Tidsplan

Udkastet til sundhedspolitikken behandles i byrådet den 14. august, med offentlig høring frem til slutningen af september, med forventet vedtagelse i byrådet den 13. november 2013.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Mange af de foreslåede mål og pejlemærker for indsatser kan gennemføres uden væsentlige omkostninger, fx at sætte rammer for kost og rygning. Andre indsatser kan gennemføres helt eller delvist ved at ændre anvendelsen af eksisterende midler (fx flytning af midler fra behandling/indsats til tidlig opsporing og forebyggelse). Nogle indsatser vil medføre ekstra udgifter, men udgiftsniveauet afhænger af hvilke mål Sundhedspolitikken indeholder, og af hvilke indsatser der efterfølgende iværksættes for at nå målene.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Drøftet.
 


3085994e14.pdf

Bilag

Udkast til udviklingsområder.pdf