UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-04-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-04-2013 14:00:00


PUNKTER

39. Godkendelse af dagsorden til møde den 30. april 2013
40. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 30. april 2013
41. Trafikbestilling til Movia - K14
42. Frigivelse af infrastrukturmidler
43. Tilgængelighed og Trafiksikkerhed - frigivelse af budgetmidler
44. Matrikulær udskillelse af sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej
45. Deponering af overskudsjord på kommunens arealer
46. Udsmykning af Siggaards Torv i Holbæk
47. Etablering af rekreativ sti på arbejdsvej mellem Lejre og Vipperød
48. Lokalplanforslag 3.40 for et område til boligformål ved Munkholmvej og Oldvejen
49. Forslag til tillæg til Spildevandsplan i Ulkestrup
50. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø
51. Holbæk Kommunes tilsyn med virksomheder og landbrug i 2012
52. Energipartnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE
53. Status på politikudvikling 2010-201339. Godkendelse af dagsorden til møde den 30. april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Godkendt
 
40. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 30. april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende bliver taget til efterretning:

 1. Pendlerparkering ved Skovvejen.

 2. Kommunernes Skoletrafiktest 2013

 3. Politianmeldelse af husdyrsag

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Til efterretning
 


3067486e1.pdf

Bilag

Kommunernes Skoletrafiktest 2013


41. Trafikbestilling til Movia - K14

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget godkender, at der fremsendes en trafikbestilling for 2014 på 27.522.000 kr.

 2. Kalundborg Kommune svares, at det godkendes, at der fra december 2013 reguleres i de fælles kommunale linjer, 541, 542 og 595 med en samlet regulering på 300.000 kr. for Holbæk Kommune.

 3. buslinjerne 583, 512 og 504 tilpasses fra august 2013 for at reducere et forventet overforbrug i 2013. Tilpasningen vil give et mindre forbrug i 2013 på 130.000 kr.

 4. tilpasningen på 583, 512 og 504 fortsætter i 2014 og giver en årlig tilpasning på 385.000 kr.

 5. der i tæt dialog med de berørte skoler sker tilpasning af kørslen, der giver en udligning på 315.000 kr. på linjerne 503, 582/584 og 588 fra december 2013.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At bestille kørsel hos Movia pr. 1.5. 2013 til udførsel i perioden december 2013 – december 2014

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I henhold til Lov om Trafikselskaber skal kommunerne hvert år pr. 1. maj bestille næste års trafik hos Movia.

 

For 2014 har Movia meldt et basisbudget ud på 28.522.000 kr. for at køre det volumen trafik der er kendt i dag.

 

Det endelige budget fra Movia udmeldes først efter trafikbestillingen.

 

Trafik og Infrastruktur har fået til opgave at reducere beløbet til 27.522.000 kr. for at tilpasse og korrigere i forhold til kommunens budget.

 

Kalundborg er i gang med at vedtage en ny busplan, hvor der reguleres på tre fælles kommunale buslinjer. Det drejer sig om 541, hvor der sker en udvidelse på strækningen Havnsø – Jyderup. Linje 542 reduceres til kun at køre skoledage og linje 595 omlægges så der fremover ikke vil være betjening af strækningen Strids Mølle – Jyderup. Samlet giver det en ændring i Holbæk Kommune på anslået 300.000 kr.

Ændringerne på linje 595 forventes ikke at give udvidelse på den lukkede skolekørsel til Jyderup Skole.

 

I samarbejde med Movia har administrationen vurderet på benyttelsen af enkelte linjer i Holbæk Kommune, og der stilles på den baggrund forslag til tilpasning på følgende linjer:

503 ændres til kun at køre en morgentur og to til tre eftermiddagsture på strækningen Vipperød/ Tjebberup. Intern kørsel mellem Ågerup og Vipperød skole udover de nævnte afgange må herefter ske med lukkede kørsler. Skolerne er hørt, men behovet for lukkede kørsler er ikke herved blevet fastsat eller estimeret.

504 omlægges til at køre på hverdage, idet der er begrænset kørselssøgning til Nyvang i weekenden.

512 omlægges til kørsel kun på skoledage.

581/584 ændres, idet behovet for kørsel mellem Knabstrup og Mørkøv udgår som følge af ny skolestruktur. Busserne tilpassen Nr. Jernløse Skole. Der kan være enkelte børn mellem Knabstrup og Mørkøv som skal betjenes med lukket kørsel foråret 2014.

583 får reduceret med den sene afgang kl.16.05 fra Svinninge, idet der ikke registreres en særlig stor benyttelse på denne tur.

588 reduceres på ruten syd for Tuse via Trønninge og Butterup. Der er registreret meget få brugere. Omfanget af skolebørn der skal befordres er p.t ukendt.

 

Regionen vil reducere 228 til kun at køre i tidsrummet 8.30 – 13.45, hvilket vil forringe betjeningen på Munkholmvej, men kommunen har ikke mulighed for – i samarbejde med Lejre Kommune – at give driftstilskud på 300.000 kr.(150.000 kr. / kommune)

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om trafikselskaber

 

Høring

 

Skolerne er blevet hørt om ændringerne i omfanget af kørsel med bus. Der har været mulighed for at afgive høringssvar og for en dialog med kørselsplanlæggerne. Det er desværre ikke muligt at belyse hvilken økonomisk forskydning det vil give hvis der bliver behov for yderligere udvidelse af de lukkede kørsler..

Siden december 2012 hvor den nye køreplan trådte i kraft er der kommet ganske få bemærkninger til de nuværende planer. Omfanget af bemærkninger fremgår af bilaget.

Det er ikke muligt at indarbejde ønskerne på grund af omfanget af tilpasninger i dette dagsordenspunkt. Enkelte ændringer kan dog indeholdes i budgettet:

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der ønskes tilpasning af kørselsbestillingen, således at denne svarer til det fastsatte kørselsbudget for 2014.

Ændringerne i Kalundborg giver en mindre udgift på 300.000 kr.

Tilpasning på de øvrige kommunale linjer udgør herefter 700.000 kr.

 
 

I samarbejde har administrationen og Movia opstillet følgende reduktionsforslag

 

Linje

Ændringer

503 Holbæk-Tjebberup-Vipperød

485.000

504 Holbæk-Nyvangsgården-Holbæk

90.000

512 Gislinge-Sandby-Svinninge-Jyderup

215.000

581/584 Nr. Jernløse-Knabstrup/Undløse

700.000

583 Svinninge-Kundby-Gislinge-Sandby-Svinninge

80.000

588 Holbæk-Allerup-Tuse-Butterup-Tuse

175.000

 
 

Administrationen anbefaler, at der tilpasses på linjerne 504, 512 og 583. Tilpasninger, der ikke vil få betydning for skoleområdet. Dette giver en samlet justering på 385.000 kr.

 

De sidste 315.000 kr. findes på linjerne 503, 581/584 og 588 i tæt dialog med de berørte skoler samt på øvrige ruter med svag passagersøgning.

 

Det anbefales at justere på linje 504, 512 og 583 igangsættes fra august 2013. Det vil give et forventet mindreforbrug på 130.000 kr. i 2013.

 

Det kan ikke udelukkes at enkelte ruteændringer kan give en øget udgift på de lukkede ruter.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

De berørte skoler indbydes til møde vedr. ændringer på linjerne 503,581/584 og 588.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2013
 
Drøftes. Sagen genbehandles på næste møde, hvor en oversigt over passagertal samt høringssvar fra skolerne foreligger.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Supplerende oplysninger vedr. Kalundborg kommunes trafikplan for den kollektive trafik.

 

Holbæk og Kalundborg kommuner har 4 linjer fælles:

 

520 Kalundborg-Snertinge-Svinninge-Holbæk

 

541 Jyderup-Havnsø-Hørve

 

542 Jyderup-Eskebjerg

 

595 Jyderup-Buerup-Høng

 

Linjerne 520 og 541 er udpeget som stamlinjer, dvs. der påregnes indført timedrift på hverdage i tidsrummet kl. 06-20 og to-timers drift aften indtil kl.23 og i weekender kl. 08-23. For linje 520’s vedkommende gælder frekvensmålet kun strækningen Kalundborg-Snertinge. Det vurderes derfor, at ændringen ikke vil få konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

For linje 541’s vedkommende gælder frekvensmålet strækningen Jyderup-Havnsø, hvoraf strækningen Jyderup-Godthåb er beliggende i Holbæk Kommune. I forhold til nuværende drift betyder frekvensmålet, at der skal køres yderligere fire ture på hverdage inkl. lørdage samt to på søndage.

 

Linje 542 ændres til skolebuslinje, dvs. kørsel på skolefridage og i weekender indstilles, ligesom kørslen på skoledage reduceres med to ture fra ott ture til seks ture.

 

Linje 595 omlægges til at forløbe Svebølle-Buerup-Høng, hvilket betyder, at der fremover ikke vil være busbetjening på strækningen Hallebyore-Jyderup. Linjen vil således ikke betjene Holbæk Kommune, og strækningen Strids Mølle ad Møllevej til dennes indmunding i Slagelsevej (ca. 2,5 km) vil være uden busbetjening. Strækningen ad Slagelsevej til Jyderup betjenes fortsat af linjerne 490 og 582.

 

Ændringerne på linjerne 541, 542 og 595 vil samlet set betyde en reduktion af kørselsomfanget i Holbæk Kommune på ca. 300 køreplanstimer, svarende til en årlig mindre udgift på

ca. 300.000 kr. fra december 2013

 

Kort over linjerne vedlagt som bilag.

 

Supplerende oplysninger til trafikbestillingen i Holbæk Kommune.

 

Movia har i januar 2013 fremsendt basisbudget for 2014. Budgettet fra Movia viser, at der skal bestilles køreplantimer for 28.522.000 kr. for at opretholde det niveau for den kollektive trafik der er kendt i 2013.

 

Kommunens budget for kollektiv trafik i 2013 er 26.987.000 kr. og afdelingen er derfor blevet bedt om at tilpasse trafikbestillingen sådan, at der for 2014 bestilles trafik for 27.522.000 kr. svarende til det beløb der er afsat i kommunens budget for 2014.

 

Der er derfor behov for at finde en samlet besparelse i 2014 på 1.000.000 kr.

 

Mandag den 22.4 er der afholdt møde med Regionen og Lejre Kommune vedrørende regionens planlagte besparelse på linje 228. Nye passagertal viste, at ruten ikke kun betjener pendlere som tidligere tal viste, men har en jævn benyttelse hen over dagen.

Regionen har endvidere planer om at udvide linjen til Frederikssund. Det dog først i forbindelse med drift i 2015.

 

For ikke at reducere i afgangene i 2014 blev der derfor stillet forslag om, at ruten beholder sine nuværende afgange mod at de tre parter hver giver et driftsbidrag i 2014 på 100.000 kr.

 

For Holbæk kommune betyder det, at merudgiften på 100.000 kr. på linje 228 skal findes ved tilsvarende besparelse på en af kommunens andre ruter.

 
 

I samråd med Movia og efter høring fra skolerne er der opstillet forslag til besparelser på den kollektive trafik.

 

Besparelserne for 2014 kan opdeles i to hovedområder:

 1. Besparelser der ikke berører folkeskoleområderne – aften og weekend, sene afgange efter skoletid samt oplæg fra Kalundborg Kommune

 2. Besparelser på linje som kan have betydning for skolerne, samt udvidelsen til linje 228 i 2014

Gruppe A

504.

Weekend kørsel udgår, hvilket betyder at der ikke kører mere kører bus til Nyvang. Det drejer sig om fire ture lørdag og tre ture søndag.

 

512

Ændres fra at køre på alle hverdage til kun at køre på skoledage.

 

583

Får reduceret den sene afgang kl. 16.05 fra Svinninge via Kundby Skole, Gislinge Skole og retur til Svinninge Station.

Skolerne berøres ikke af ændringen, men påpeger at elever der går i skole i Holbæk kan have svært ved at komme hjem.

 

Samlet besparelse for gruppe A 385.000 kr.

 
 

Samlet besparelse for gruppe A og ”Kalundborg busplan” i alt 685.000 kr.

 

Gruppe B

Besparelsesforslag som kan have betydning for skolerne.

Hvis der forlods afsættes 100.000 kr. til medfinansiering af linje 228 skal der ske et nødvendigt besparelsesomfang 415.000 kr. på de eks. ruter. Potentiale 1.360.000 kr.

 

503.

På strækningen mellem Tjebberup og Vipperød ændres ruten så den kører en morgentur og to eftermiddagsture til betjening af Ågerup og Vipperød skolerne.

 

Kildevangens skole, Ågerup er efterfølgende kommet med følgende kommentarer til den ændrede drift.

Der er behov for syv dobbelt ture/ uge til idræt og hjemmekundskab i Vipperød. Derudover to hjemkørsler eftermiddag efter skoletid og to senere hjemkørsler fra SFO. Skolen gør opmærksom på at de få afgange fremover vil få stor betydning i forhold til skema lægning.

 

Der optages dialog med skolen omkring behovet for kørsler mellem Ågerup og Vipperød.

 

581/584

Linjen reduceres så der ikke er betjening ´mellem Knabstrup og Mørkøv morgen og omvendt eftermiddag. Med den nye skolestruktur hører børn fra Knabstrup til Engskovskolen i Nr. Jernløse.

 

Der er fem kørselsberettigede elever fra Knabstrup på 9. klasse niveau som vil være berettigede til transport i skoleåret 2013 – 2014. Omfanget afklares med skolen. Morgenturen kan evt. fasholdes frem til sommeren 2014 og hjemkørslen kan. reduceres til en afgang hver eftermiddag frem til sommeren 2014.

Dialog med skolen om tidspunkt for eftermiddags afgang.

Det undersøges samtidig, hvor mange kørselsberettigede elever der bor i Borup og Holløse området og som benytter linje 584. Kan evt. erstattes af lukket kørsel.

Afhænger af omfang. Dialog med skolerne.

 

588

Vognmanden der kører ruten har tidligere meldt ud at der er meget lille benyttelse af den del af ruten der kører fra Tuse Skole, Butterup, Trønninge og retur til Tuse Skole. Ruten kunne derfor få reduceret denne del af ruten. Det skal undersøges i samråd med skolen, hvor mange kørselsberettigede elever der er i området Butterup, Trønninge.

 
 
 

Samlet besparelses potentiale for gruppe B 1.360.000 kr.

Det må bero på en dialog med skolerne, hvor stor en del af denne besparelse der kan effektueres uden at give yderligere udgifter på den lukkede kørsel.

 
 

Besparelser i driftsåret 2013.

For at imødekommen evt. driftsunderskud i indeværende drifts år foreslås det at der sker reduktion fra august 2013 på 583,512 og 504. Besparelsen udgør i år 130.000 kr.

 
 

Den supplerende dagsorden er bilagt kort med ruter indtegnet, passagertællinger for påstigere på stoppestedsniveau for linjerne 503,581,584 og 588 og et notat fra Movia vedr. regnskab 2012 og budget 2014.

 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
-  Holbæk kommune tilslutter sig Kalundborg kommunes forslag om ændring af tre fælleskommunale buslinier: 541, 542 samt 595. Ændringerne medfører en mindre udgift for Holbæk kommune på 300.000 kr. i 2014.
-  Der sker en omlægning af kørslen på rute 504, 512 og 583 som beskrevet i mødegrundlaget. Ændringerne medfører en mindre udgift for Holbæk kommune på 130.000 kr. i 2013, og 385.000 kr. i 2014.
-  Efter aftale med Lejre kommune og Regionen bevares rute 228, hvilket medfører en merudgift på 100.000 kr. i 2014.
-  Administrationen bemyndiges til – i tæt dialog med skolerne – inden d. 1. juli 2013 at forsøge at finde besparelser på 315.000 kr. jf. indstillings punkt 5 samt yderligere 100.000 kr. (merudgift til 228).
 


3052695e5.pdf
2922794e2.xlsx
3055425e4.xlsx
3055848e18.xlsx
3055480e3.docx
3052588e6.pdf
3052564e7.pdf
3052519e8.pdf
3052449e9.pdf
3052439e10.pdf
3052421e11.pdf
3052299e12.pdf
3052292e13.pdf
3052259e14.pdf
3052250e15.pdf
3052216e16.pdf
3052204e17.pdf

Bilag

588 - kort.pdf
Oversigt over indkomne bemærkninger
Indkomne bemærkninger fra skolerne
Pass.tall sep-dec 503, 581, 584 og 588.xlsx
Uddybning af Budget- og regnskaber
584 - kort.pdf
583 - kort.pdf
581 - kort.pdf
512 kort.pdf
504 - kort.pdf
503 - kort, reduktion mellem Tjebberup og Vipperød.pdf
595 - kort over ruten i Holbæk Kommune.pdf
595 - kort med hele ruten.pdf
542 - kort over ruten i Holbæk Kommune.pdf
542 - kort med hele ruten.pdf
541 - kort over ruten i Holbæk Kommune.pdf
541 - kort med hele ruten.pdf


42. Frigivelse af infrastrukturmidler

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. den samlede bevillingsramme for anlæg til Infrastruktur på 2 mio.kr. bliver frigivet.

 2. der af bevillingsrammen afsættes. 400.000 kr. til større udbedringer på strandanlægget ved Holbæk Havn.

 3. der af bevillingsrammen afsættes 1,1 mio. kr. til renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup, og at administrationen bemyndiges til at forberede erhvervelse af et mindre tilstødende areal, som skal indgå i vejarealet jf. sagsbeskrivelse.

 4. byrådet tilkendegiver at ville ekspropriere såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om erhvervelse af det nødvendige areal.

 5. der afsættes 500.000 kr. til projektering, forundersøgelser og arealerhvervelse for Stationsvejs forlængelse til ny omfartsvej syd om Vipperød.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Sandtilførsel til Strandareal mv. på Blegstrædehagen, Holbæk Havn

Stranden ved Blegstrædehagen, Holbæk Havn har de seneste år været udsat for sandflugt fra strandarealet. Det skyldes de aktuelle vejr og vindforhold, der i kombination med strandens konstruktion gør, at materialerne blæser eller skyller i havnebassinet.

 

Der har i perioden fra 2009 til 2012 årligt været tilført ca. 100 m3 strandsand. Påfyldningen er en forventelig og naturlig del af vedligeholdelsesarbejdet.

 

Det viser sig dog, at sandflugten over årene har reduceret strandarealets bredde væsentligt – nogle steder op til 50 % - og flere steder er strandens underliggende materialer ved at være synlige.

 

Strandarealerne ved Blegstrædehagen har en fremtrædende rolle i visionerne for Holbæk Havn. Her bidrager strandens centrale placering i bestræbelserne på at skabe liv og aktiviteter på havnen. Der er derfor samspil med de øvrige igangsatte tiltag i området. Det gælder bl.a. ordning for træskibe i Gl. Havn, planerne for aktiviteter ved værftsbygningerne etc..

 

Trafik og Infrastrukturafdelingen, der varetager arealets drift, har ladet forholdene på stranden undersøge og kan anbefale, at vedligeholdelsesarbejderne for 2013 suppleres med tiltag, der ændre strandens opbygning, så sandflugten ved udvaskning i havnen fremadrettet kan reduceres. Det kan gøres ved at reducere hældningen på strandbunden.

Ud over de afsatte vedligeholdelsesmidler i kommunens driftsbudget vil der være brug for 400.000 kr. til at bygge strandarealet op på ny.

 

Arbejderne vil blive udført med opstart i foråret 2013, og tage hensyn og til at aktiviteterne for en badestrand påvirkes mindst muligt. Arbejderne tilrettelægges under hensynet til strandens brug.

 

Holbækvej mellem Undløse og Regstrup. Større reparationsarbejde.

Holbækvej forbinder i dag byerne Undløse og Regstrup og fungerer som oplandets adgangsvej til Rute 23, Skovvejen.

 

Over de seneste år er det konstateret, at Holbækvej mellem hus nr. 140 og nr. 142 er begyndt at skride ud. Det kan ses ved, at der er kommet cirkulære revner i asfalten, hvilket indikere at der er sket brud i jorden under vejen. Disse jordbrud forstærkes af, at vejen i det angivne punkt ligger i en lavning, hvilket medfører vandgennemstrømning på tværs af vejen (øst mod vest). Vand gennemstrømningen i vejbelægningen vil med tiden gøre, at vejen vil skride ud, således at vejen ikke vil kunne benyttes. En hård vinter, som de sidste par vintre, har gjort levetiden af vejen væsentlig kortere og har accelereret problemet, så der nu må ske udbedring.

 

Revnerne i vejen blev forseglet efter vinteren 2011, og allerede på nuværende tidspunkt er de åbne igen, er blevet væsentlig større, og flere sætninger er kommet til.

 

Administrationen anbefaler derfor at vejen af sikkerhedsmæssige årsager stabiliseres i sin opbygning. Den skal punktrenoveres.

 

Alternativerne til en renovering vil være indsnævring og lysregulering af vejstykket, eller spærring af vejen, hvilket betyder væsentlige og uhensigtsmæssige omkørsler, bl.a. med tung trafik. Endvidere vil udgiften til materiel og tilsyn hertil årligt løbe op i flere hundrede tusinde kr. Da vejen ligger i en kurve med begrænsede oversigtsmuligheder er det kun muligt at regulere trafikken ved lyssignal. Det er en fordyrende foranstaltning.

 

Renovering af vejen.

Vil indeholde erhvervelse af areal vest for vejen jf. kortbilag, udskiftning af vejkasse til bæredygtig råjord og tiltag til mindskelse af vandstrømningen gennem vejkassen.

 

Økonomisk vil en renovering af vejstykket ligge på 1 mio. kr., hvoraf 200.000 kr. disponeres til arealerhvervelsesproces, evt. ved ekspropriation.

 

Såfremt byrådet bemyndiger administrationen til at gå videre med, projektering, arealerhvervelsesaftaler, udbud mv., vil Trafik og Infrastrukturafdelingen koordinere de nødvendige tiltag herfor, så reparationsarbejdet kan gennemføres i 2013.

 

Stationsvejs forlængelse, Vipperød.

Som et led i at udbygge de infrastrukturelle løsninger, som de statslige erstatningsanlæg ved Vipperød giver kommunen anledning til, anbefales det, at frigive 500.000 kr. til projektering og arealerhvervelse til fremtidig vejforbindelse mellem Stationsvej ved Vipperød Station og rundkørsel på Nygaardsvej (omfartsvejen syd for Vipperød). Der er behov for at gennemføre de forberedende arbejder nu, hvor aktiviteterne i området er i gang, fordi projekterne må tilpasses hinanden.

 

Hvis en vejforbindelse på et senere tidspunkt besluttes anlagt vil vejen bidrage til at formindske mængden af omvejskørsel internt i Vipperød, samt give bedre vejforbindelse til/fra stationen og det overordnede vejnet, herunder Skovvejens til- og frakørselsanlæg ved Roskildevej.

 

Ved frigivelse af midlerne vil Trafik og Infrastrukturafdelingen påbegynde projektering og igangsætte de nødvendige tiltag for at muliggøre arealerhvervelse for en fremtidig vejforbindelse. Disse arbejder kan være færdige i indeværende år.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

De samlede investeringer til gennemførelse af tiltagene beskrevet i mødegrundlaget udgør 2 mio. kr., som skal finansieres af anlægsmidler afsat til infrastrukturforbedringer i 2013.

 

Såfremt byrådet beslutter at de beskrevne aktiviteter skal gennemføres, skal midlerne frigives til Trafik og Infrastrukturafdelingens budget.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

På baggrund af byrådet beslutning vil administrationen iværksætte de nødvendige tiltag for projektering, udbud, arealerhvervelse, byggeledelse og tilsyn. Anlægsarbejderne vil blive sendt i offentlige udbud. Projektering, tilsyn og byggeledelse vil blive varetaget af Trafik og Infrastrukturafdelingen, mens processerne for arealerhvervelse vil følge vejlovens bestemmelser. Her vil kommunens ekspropriationsfolk sammen med landinspektør forestå proces, tidsplan og beslutningsgange, der følger af lovgivningen.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling
 


3057797e19.pdf
3057793e20.pdf

Bilag

Holbækvej - Plot over vejforløb.pdf
Holbækvej - Belægningsplan.pdf


43. Tilgængelighed og Trafiksikkerhed - frigivelse af budgetmidler

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der frigives 1 mio. kr. til tilgængelighedstiltag og trafiksikkerhedsplanlægning.

 2. At administrationen kan igangsætte tiltag for udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan og en skolevejsanalyse for en andel af budgettet på 400.000 kr.

 3. At administrationen kan forberede tilgængelighedsforbedrende tiltag for 600.000 kr. til udmøntning i 2013. Heraf tilgår 300.000 kr. af bevillingen en ny handicapvenlig elevator til Rådhuset, Rådhusvej 1.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At træffe beslutning om frigivelse og anvendelse af budget på 1mio. kr. til tilgængelighed mv. jf. politisk budgetforlig.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2013-2017.

Holbæk Kommunes trafiksikkerhedsarbejde udspringer fra en trafiksikkerhedsplan. Den nugældende trafiksikkerhedsplan skal revideres og skal kunne indgå som en af de sektorplaner, som knytter sig til en revideret kommuneplan.

 

Der ønskes igangsat en proces, der indebærer, at der med udgangspunkt i den nuværende plan udarbejdes et forslag til trafiksikkerhedsplan 2013-2017, der skal beskrive den nuværende trafiksikkerhedssituation og give anvisninger for, hvordan Holbæk Kommune kan prioritere sine indsatser mod at øge trafiksikkerheden. Planen kan målsætte med øje for Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2013-2020.

 

Yderligere ønskes der i samspil med trafiksikkerhedsplanen gennemført en skolevejsanalyse, idet kommunens grundlag for at udpege trafikfarlige skoleveje er ændret som følge af skolernes omstrukturering og bevægelse på befordringsområdet. Som en del af undersøgelserne vil der skulle fastsættes kriterier for, hvornår vejbestyrelsen finder en skolevej for usikker.

 

Processen vil i lighed med nugældende trafiksikkerhedsplan blive gennemført med brug af rådgiverbistand, idet administrationen ikke i tilstrækkelig grad har ressourcer eller fagspecifikke kompetencer inden for området. Opgaven vil administrativt blive bemandet med medarbejdere med flerårig erfaring for arbejdet med trafiksikkerhed.

 

På baggrund af erfaringerne fra rådgiverarbejde ved sidste trafiksikkerhedsplan, er der anslået en projektøkonomi på kr. 400.000. Denne projektøkonomi søges frigivet.

 

Processen vil blive tilrettelagt i fællesskab med en rådgiver og vil indeholde en offentlighedsfase evt. med workshops, hvor alle interesserede vil have mulighed for at komme med input og kommentarer til en ny trafiksikkerhedsplan. Der vil være fokus på, at planen både giver mulighed for at prioritere samfundsøkonomiske overvejelser, og mere indsatsbestemte tiltag. Eksempler på indsatsområder kunne være knallertuheld, sikkerhed ved skoler/institutioner, sprituheld, opmærksomhed hos trafikanterne osv. Såfremt det besluttes, at udpege indsatsområder, vil disse kunne belyses med en handlingsplan for indsats.

 

Det er administrationens opfattelse, at processen med kommunens tilgængelighedsplan, der blev gennemført i 2011, er en god reference og et godt udgangspunkt for en inddragende proces, der kan give et bredt ejerskab til en ny trafiksikkerhedsplan.

 

Tilgængelighed.

 

Administrationen er klar til at igangsætte proces for udmøntning af budgetmidler for bedre tilgængelighed. Der ønskes frigivet kr. 600.000 til formålet.

 

Elevator til Rådhus.

 

Der etableres elevator i Rådhuspladsen 1 (Rådhuset) i Holbæk. Bygningen rummer borgerrettede funktioner via Borgerrådgivningen, Børnekonsulenter og byrådssalen, som er åben for borgere, der eksempelvis ønsker at følge byrådsmøderne.

 

Der er budgetteret med 1,2 mio.kr. hvoraf der fra en statspulje er søgt og bevilget 25 % af bevillingen svarende til 0,3 mio. kr. Denne del udbetales når der aflægges regnskab.

Anlægsrenoveringspuljen bidrager med 0,6 mio. kr. og den sidste delfinansiering vil derfor kunne ske via beslutning om 0,3 mio. kr. via tilgængelighedspuljen. Projektet er udført med ca.75 % i 2012 og med tilgængelighedspuljens bidrag vil projektets restfinansiering dermed være på plads.

 
 

Øvrige projekter.

 

Administrationen har igangsat samarbejde med Ældreråd og Handicapråd for at komme til en liste over mulige tiltag. Administrationen har i den dialog udgangspunkt taget udgangspunkt i tilgængelighedsplanens beskrevne straksprojekter. På baggrund af anbefalingerne fra Ældreråd og Handicapråd er der bilagt en liste over de tiltag, som med beslutningen vil blive gennemført i 2013.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Trafiksikkerhedsplan.

Forslag til trafiksikkerhedsplan skal bringes i fire ugers høring, hvorpå høringssvar vil blive bearbejdet, således, at en endelig trafiksikkerhedsplan vil kunne bringes til politisk behandling.

 

Tilgængelighedsprojekter.

Der er ikke høringsfaser forbundet med tiltagene, men såvel ældreråd som handicapråd har været involveret i at komme med forslag til, hvordan midlerne prioriteres.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling. Mht. trafiksikkerhedsplanen lægger Klima- og Miljøudvalget stor vægt på, at der foretages en grundig dialog med borgerne i de enkelte skoledistrikter om trafiksikkerheden på skolevejene.
 


3050553e21.pdf
3067498e22.pdf
3067503e23.pdf

Bilag

Trafiksikkerhedsplan.pdf
Notat tilgængelighed straksprojekter.pdf
Tilgængelighed straksprojekter.pdf


44. Matrikulær udskillelse af sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Aftale jf. sagsbeskrivelse tiltrædes, således at stiarealet formelt kan overgå til offentlig sti.

 2. der bevilges 140.000 kr. til arealerstatning og landinspektørbistand

 3. stien optages i kommunens stifortegnelse som offentlig sti

 4. fremtidig vedligeholdelse fortsættes jf. sagsbeskrivelsen.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At træffe beslutning om at bringe de arealmæssige forhold i overensstemmelse med brugsforholdene.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med opførelsen af Absalonskolen besluttede det daværende byråd, at der skulle etableres en række skolestier for at forbedre de aktuelle trafikforhold for skolens nye elever.

 

Stien langs badmintonhallen på Peder Billesvej er en af disse stier. Stien blev anlagt af Gl. Holbæk Kommune, men der blev ikke indgået en egentlig aftale om arealets fremtidige ejerskab. Holbæk Badmintonklub har rejst problemstillingen for Trafik og Ejendomme med henblik på at få forholdet berigtiget. Stien fungerer i dag som stiadgang til Absalonskolen, ligesom stiens drift og vedligeholdelse allerede varetages af Holbæk Kommune.

 

Forholdet anbefales matrikulært berigtiget, idet stiens anlæg er gennemført. Et oversigtskort med arealpåtegning er bilagt.

 

Det er fra Badmintonhallens bestyrelses side tiltrådt, at kommunen kan overtage arealet mod en kompensation svarende til den offentlige grundværdi for det areal, der i dag er anlagt som sti. Denne del af matriklen udgør 331 m2. Kompensationssummen er herpå kr. 89.370.

 

På et areal på yderligere 177 m2, gøres et stiudlæg. Udlægget gøres for at sikre den fremtidige færdselsret på hele strækningen mellem Peder Billesvej og Absalonskolen. Ved samme lejlighed kan der udviskes nogle mindre, men uhensigtsmæssige skelforhold mod Holbæk Forsynings regnvandsbassin, som ligger på den nordlige del af stien.

 

Aftalen har ikke indflydelse på vejområdets driftsbudget.

 

Der er landinspektørudgifter til sagens opmåling og gennemførelse. Den samlede sagsøkonomi berammes til 140.000 kr.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Beløbet på kr. 140.000 – heraf 89.370 kr. til arealerstatning – anvises finansieret i 2013 på anlægsområdet på kontoområde byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (20/20 puljen).

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Tiltrædes indstillingen vil arealoverdragelsen blive gennemført, arealerstatningen udbetalt og stien optaget i kommunens stifortegnelse.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


3060701e24.pdf

Bilag

Arealplan - cykel-gangsti ved Badmintonhallen - 40011 Arealplan 1yu af 15.04.2013.pdf


45. Deponering af overskudsjord på kommunens arealer

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Der udføres en terrænregulering på matr. Nr. 4a og 3bu Tølløse.

 2. Der indgås en aftale med Banedanmark om deponering af ren overskudsjord på de to kommunale arealer i Tølløse.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At beslutte om der kan indgås aftale med Banedanmark om jordregulering på kommunens arealer på særlige vilkår.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Banearbejdet medfører meget store jordtransporter på kommunens vejnet, med en del skader på vejene til følge.

 

Ved at etablere jorddepoter tæt på Banedanmarks arbejdsveje, vil denne trafik kunne begrænses.

 

Banedanmark vil samtidig kunne opnå en besparelse ved ikke at skulle flytte overskudsjorden så langt som forudsat i deres anlægsprojekt, denne besparelse tilbydes udbetalt til Holbæk Kommune.

 

Banedanmark kan levere og indbygge mellem 20.000 og 70.000 m3 ren jord på matr. Nr. 4a og 3bu i Tølløse i perioden 1. april 2013 til 31. december 2014.

 

Matr. Nr. 4a er omfattet af lokalplan 1.32 og skal anvendes til offentlig bypark. Arealet er midlertidig eksproprieret til arbejdsplads og depot for baneanlægget. En terrænregulering skal godkendes af byrådet. Det er planen at der etableres en støjvold langs banen, hvor bagsiden ud mod parken kan gøres så flad som muligt. Derved kan der fortsat indrettes aktivitetspladser og lignende på arealet, som tilgodeser parkformål. Efter terrænreguleringen anbefales det at arealet henligger tre til fem år inden der etableres en egentlig beplantning, i denne periode kan det være formålstjenlig at tilså arealet med en dækafgrøde, for at forbedre jordens struktur.

 

Matr. Nr. 3bu er beliggende mellem Teglværksvej og banen umiddelbart nord for den rundkørsel som etableres ved den nye vejhank i forbindelse med erstatningsanlægget i Tølløse. Arealet er et vandlidende jordbrugsområde i landzone som ikke dyrkes. Arealet er midlertidig eksproprieret til arbejdsplads for baneprojektet. Ved retablering kan der med fordel udføres en terrænregulering, således arealet generelt reguleres til et højere beliggende niveau. Terrænreguleringen kræver en landzonetilladelse, men er ellers ukompliceret.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Ved at lade Banedanmark regulere arealerne efter endt benyttelse, vil Banedanmark kunne opnå en besparelse på ca. 25 kr. pr. m3.

 

Holbæk Kommune tilbydes at denne besparelse på ca. 1 mio. kr. vil kunne anvendes til de afledte udgifter som Holbæk Kommune pålægges i forbindelse med baneanlægget. Beløbet kunne være et væsentligt bidrag til meget presserende følgeinvesteringer på infrastrukturen, afledt af en ny trafiksituation i forbindelse med erstatningsanlæggene, hvor der kan være behov for at supplere disse med yderligere tiltag

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Der skal indhentes landzonetilladelse til regulering af matr. Nr. 3bu.

 

Der skal gives tilladelse til regulering på en del af matr. Nr. 4a i henhold for lokalplanen for området.

 

Planafdelingen har udtalt:

 

Vedrørende matr.nr. 4a, så er dette areal omfattet af lokalplan 1.32. I denne plan står i § 9.6 at ”de eksisterende terrænforhold skal i videst muligt omfang bevares”. I § 3.3 lægges der op til, at der kan tages særlige støjbeskyttelseshensyn, dog i forbindelse med bebyggelsens udformning og på grund af vejstøj. Vi vurderer dog, at der kan forventes en dispensation fra lokalplanen.

 

For at kunne dispensere fra lokalplanen vil der dog være en række hensyn, som der skal tages.

- I mødegrundlaget lægges op til, at jordvolden får skråningsanlæg på 1:4 eller fladere. Dette passer fint sammen med, at der kan forventes krav om, at der sker en landskabelig tilpasning af støjvolden, og at den udformes, så den kan benyttes til bypark som foreskrevet i lokalplanen.

- Der vil tilsvarende forventes krav om, at der sker en vis grad af tilplantning og at det sker på en måde, som på en harmonisk måde kan indgå i området.

- I kommuneplantillæg nr. 7 (Stiplanen) er angivet et stiforløb langs jernbanen. Ved placering og udformning af jordvolden skal der fortsat være mulighed for, at der kan etableres et stiforløb langs banen. Der stilles dog ikke krav om, at stien skal følge matrikelskel, og den kan eventuelt forløbe på opfyldt areal, hvis det er muligt at færdes uden at terrænet medfører gener. Der skal derfor være et forløb på ca. fem meters bredde, hvor stien kan gå.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Etablering af en støjvold langs byparken på matr. Nr. 4a vil have en gavnlig effekt på støjniveauet i det eksisterende boligområde ved Dalstrøget og i mindre omfang ved Rødtjørnevej.

 

De valgte jorddeponier er i forvejen midlertidig eksproprieret til jorddepot eller arbejdsplads for banearbejderne.

 

Den midlertidige deponerede jord skal ikke transporteres ud via kommunens vejnet, ligesom supplerende tilkørsel af jord overvejende kan ske via Banedanmarks interne arbejdsveje, og ikke på de mindre kommuneveje.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling idet jordvoldene udformes til brug for rekreative formål (efter dialog med Tølløse Lokalforum). Økonomisk overskud ved modtagelsen af overskudsjord prioriteres på et senere tidspunkt.
 
46. Udsmykning af Siggaards Torv i Holbæk

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, hvorvidt udsmykningen med de to siddeskulpturer, udført at Betty Engholm, ønskes opsat i byrummet.

 2. Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, om man vil modtage de to stentøjsskulpturer og overtage driftsforpligtigelsen.

 3. Udvalget for Klima og Miljø tager stilling til, om der kan opsættes to siddefigurer af stentøj på det angivne areal på Siggaards Torv i Holbæk jf. ansøgning fra Pernille Siggaard.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Understøtte kunst i byrummet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Pernille Siggaard ønsker på vegne af den nedlagte forening af erhvervsdrivende i Nygade og Vestergade at overdrage to siddeskulpturer i stentøj til Holbæk Kommune samt finansiere opsætning på pladsen ”Siggaards Torv”, som er området på hjørnet af Nygade og Vestergade.

 

Kommunen overtager således ejerskabet og driftsforpligtigelse til de to stentøjsskulpturer.

Skulpturerne, der er udført af keramiker Betty Engholm, ønskes opsat på hver side af gadebelysning anvist på billeder i bilag.

 

Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, hvorvidt man vil bruge skulpturerne som et kunstnerisk udtryk i byrummet.

 

Udvalget for Klima og Miljø tager stilling til, om areal må benyttes til opsætning af de to skulpturer.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunen bliver ejer af de to skulpturer og Udvalget for Kultur og Fritid afholder driftsudgiften, som forventes at blive begrænsede, da materialet er vejrbestandigt.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013
 
Punkt 1 og 2 tiltrædes – dog under forudsætning af, at Holbæk Kommune fremover forbeholder sig rettighederne til at flytte/fjerne udsmykningen såfremt Holbæk Kommune måtte ønske dette.
 
Holbæk Kommune takker for gaven
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Ad 3/ Tiltrådt
 


3060432e25.pdf
3060428e26.pdf

Bilag

Ansøgning udsmykning på Siggaards Torv i Holbæk. - 2013-02-21 150857.pdf
Billede 2 om udsmykning på Siggaards Torv i Holbæk. - 2013-02-21 151820.pdf


47. Etablering af rekreativ sti på arbejdsvej mellem Lejre og Vipperød

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget er orienteret om status på projektet og at det giver sin opbakning til projektet.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Da det i 2011 blev kendt, at der i forbindelse med BaneDanmarks (herefter BDK) anlæg af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød skulle anlægges en midlertidig arbejdsvej langs banen, blev der fra mange sider udtrykt ønske om, at denne efter endt anlægsarbejde blev liggende som en rekreativ cykel- og gangsti. Tanken var, at BDK ville kunne spare penge ved ikke at skulle fjerne arbejdsvejen og reetablere arealerne efter endt brug, og at denne besparelse kunne overføres til kommunerne og bruges til arealerhvervelse og ombygning af arbejdsvejene til sti. Stien ville på denne måde kunne etableres omkostningsneutralt for både Lejre og Holbæk Kommune og for BDK.

 

Lejre og Holbæk Kommunes borgmestre fremsendte på baggrund af disse tanker et brev til BDK, hvori ønsket om en banesti blev præsenteret (vedlagt i bilag). BDK var næsten et år om at besvare brevet.

 

Først da Friluftsrådet henvendte sig til transportministeren og henledte hans opmærksomhed på BDKs manglende svar, modtog kommunerne svar (vedlagt i bilag). Det fremgik imidlertid af svaret, at BDKs forventede udgift til fjernelse af arbejdsvejen var så lille, at den oprindeligt tænkte nul-løsning ikke var aktuel. BDK redegjorde nemlig for, at fjernelsen af arbejdsvejen indgik i den samlede entrepriseaftale og at beløbet, der kan trækkes ud af kontrakten ved ikke at skulle reetablere arbejdsvejen, kan opgøres til 3.612.900 kr., hvilket således er det beløb, kommunerne kan bruge til at omdanne arbejdsvej til sti.

 

Flere organisationer m.fl., som følger sagen, stiller sig dog tvivlende overfor dette regnestykke. Senest har Friluftsrådet henvendt sig til transportministeren i et brev (vedlagt som bilag) og problematiseret dette samt det faktum, at selvom BDK selv var næsten et år om at svare de to borgmestre, lægger de nu pres på kommunerne for hurtigt at indgå en aftale med BDK på de vilkår, som BDK har opstillet, ellers fjerner BDK arbejdsvejen, da de snart er færdige med anlægsprojektet.

 

Lejre og Holbæk Kommune har, for at få et kvalificeret grundlag at arbejde videre på, fået et rådgivende ingeniørfirma til at lave et overslag på, hvad det vil koste kommunerne at etablere en sti, hvor der i dag er arbejdsvej (vedlagt i bilag). I følge overslaget vil det koste Holbæk Kommune 3.793.550 kr. at omdanne vores del af arbejdsvejen på 9,4 km til en grussti med en bredde på 2,5 m., når halvdelen af førnævnte beløb fra BDK, som dækker begge kommuner, er fratrukket.

 

Lejre og Holbæk Kommunes administration holdt den 13. marts 2013 møde med relevante organisationer og grundejerforeninger. På mødet blev projektet og muligheder for finansiering drøftet (referat m.v. vedlagt i bilag).

 

Finansiering til gennemførelse af stiprojektet skal ske ved søgning af relevante puljer og fonde, såfremt der er opbakning til dette fra udvalget.

 

Med hensyn til arealerhvervelse til stien, vil administrationen gerne have politisk opbakning til at arbejde for at indgå frivillige ordninger med lodsejerne på ekspropriationslignende vilkår, da den erstatning, lodsejerne får, på denne måde bliver skattefri.

 

Sagen har stor bevågenhed fra befolkningen, som allerede har taget arbejdsvejen i brug som uofficiel sti. Stien giver en tiltrængt mulighed for adgang til det åbne land på tværs til glæde for mange befolkningsgrupper fra skolebørn til motionister og pendlere.

 

Friluftsrådet inviterer søndag d. 5. maj Holbæk og Lejres politikere på en bustur på arbejdsvejen. Invitationen er sendt til byrådet (vedlagt i bilag).

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil, som nævnt i sagsbeskrivelse af hovedindstilling, koste Holbæk Kommune 5.600.000 kr. at omdanne arbejdsvejen på 9,4 km til en grussti med en bredde på 2,5 m. Herfra kan fratrækkes halvdelen af det beløb, som de to kommuner får fra BaneDanmark, hvilket giver en udgift til Holbæk Kommune på 3.793.550 kr. for omdannelse af arbejdsvejen til rekreativ sti. Det er dette beløb, som vi, i samarbejde med Lejre Kommune og de grønne organisationer, vil søge at finde ekstern finansiering til.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Hvis Banestien bliver en realitet, vil dette gavne miljøet, da der er grund til at tro, at mange borgere vil vælge at tage cyklen ad stien i stedet for bilen til arbejde eller til nærmeste station.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Det gavner sundheden at tage cyklen eller gå i stedet for at tage bilen. Et andet aspekt er trafiksikkerheden: En rekreativ sti, der går gennem landskabet, er en sikker vej, hvor risikoen for ulykker er minimal. Banestien vil desuden kunne fungere som redningsvej, hvis der skulle ske en togulykke på strækningen.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Stien vil medvirke til at give hele området et løft. Mange byboer, som overvejer at flytte på landet, bliver tiltrukket af områder med en god, rekreativ infrastruktur.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Tiltrådt
 


3054104e27.pdf
3054105e28.tif
3054088e29.pdf
3054089e30.pdf
3054087e31.pdf
3054086e32.pdf
3054106e33.jpg
3054898e34.jpg
3054934e35.jpg
3067646e36.pdf
3067650e37.pdf

Bilag

Borgmestrenes brev af 19. august 2011 til Banedanmark
BaneDanmarks svarskrivelse af 13. august 2012 til Holbæk og Lejre Kommuner
Økonomisk overslag fra Rådgivende Ingeniørfirma BVK Projektering ApS
Bilag t. BVKs rapport: Tværprofil af arbejdsvej og sti
Referat fra møde med organisationerne d. 13. marts 2013
Deltagerliste, mødet m. organisationerne
Foto, arbejdsvej
Foto, arbejdsvej
Foto, arbejdsvej
Friluftsrådets seneste brev til transportministeren
Friluftsrådets invitation til kommunalpolitikerne


48. Lokalplanforslag 3.40 for et område til boligformål ved Munkholmvej og Oldvejen

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslag til lokalplan 3.42 for et område til boligformål ved Munkholmvej og Oldvejen godkendes og udsendes i høring.

 2. der på baggrund af den foretagne screening af planens miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en miljørapport.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanen er, at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for et nyt boligområde i Holbæk Øst.

Lokalplanen muliggør åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til to etager og skal samtidig sikre, at:

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12,5 ha og er beliggende syd for Munkholmvej og vest for Oldvejen. Arealet anvendes i dag til landbrugsformål. Lokalplanområdet er beliggende i overgangen mellem by og land, og vil være med til at danne en afslutning på Holbæk by mod sydøst. Området er karakteriseret af et småbakket terræn.

 

Lokalplanen inddeler arealet i tre delområder:

 
 
 
 

For at fremtidssikre planen kan delområde II anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Hovedparten af området vil dog uanset komme til at bestå af åben-lav boligbebyggelse.

 

Samlet set giver lokalplanen således mulighed for at opføre enten ca. 60 parcelhuse og ca. 30 rækkehuse eller ca. 75 parcelhuse på arealet.

 

Planen er udformet med udgangspunkt i det eksisterende landskab og bebyggelsen placeres omkring et bugtende vejforløb, som følger landskabet. Nogle boliger vil få udsigt til det grønne landskab uden for lokalplanområdet, som er en del af en af Holbæks fire landskabskiler indeholdende bl.a. Fælleden. Andre boliger vil få udsigt til et indre grønt landskabsrum. Dette landskabsrum vil komme til at rumme regnvandssøer og vil få karakter af et ekstensivt plejet landskab, med en beplantning som gør det attraktivt for områdets beboere, både at se på og færdes i.

 

Urbane pladsdannelser langs med boligvejene skal fungere som mødesteder for områdets beboere. Disse pladsdannelser vil også kunne bruges som orienteringspunkter i bebyggelsen, da de kan få forskelligt udtryk både med hensyn til form og funktion.

 

Der fastlægges en byggelinje 6 m fra vejskel, så boligerne får en synlig placering i gaderummet og bidrager til at give området en urban kararakter.

 

I østbyen er der et godt eksisterende stinet til skoler og indkøbsmuligheder. Disse stisystemer vil lokalplanområdets stier koble sig på. Dette kræver dog, at der umiddelbart vest for lokalplanområdet etableres en sti, som forbinder de eksisterende stisystemer med lokalplanområdets nyetablerede stier. Ved stiens krydsning med Munkholmvej bør der etableres en helle for at sikre cyklister og fodgængere sikker passage af vejen.

 

Se forslag til lokalplan 3.42 i bilaget til dette dagsordenspunkt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Lokalplanområdet er ejet af Holbæk Kommune. Der vil være udgifter i forbindelse med byggemodning af arealet.

 

I forbindelse med byggemodning og etablering af vejadgange til lokalområdet bør der etableres et helleanlæg på Munkholmvej, overfor Wegenersmindevej, som kan sikre en sikker overgang fra lokalplanområdet til dagligvarebutik, busstoppested og cykelsti på den anden side af Munkholmvej. Et helleanlæg vil desuden give mulighed for en sikker skolevej fra boligområdet nord for Munkholmvej til Sofielundsskolen (afdeling Bjergmarken).

 

Efterfølgende salg af arealerne vil indebære en kommunal indtægt. 

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget foretaget en screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

 

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Det er på baggrund af miljøscreeningen konstateret, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Den nærmere begrundelse for screeningsbeslutningen fremgår af planforslaget.

 

Screeningsbeslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri.

 

Regnvand skal, i muligt omfang, bortledes lokalt og bruges rekreativt bl.a. i regnvandssøer som etableres i det grønne landskabsrum, som er udlagt centralt i det nye boligområde. Lokalplanen stiller desuden krav om befæstelsesgrader.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Lokalplanforslaget udlægger et større areal til et grønt landskabsrum, som udlægges til fælles opholdsareal. Dette landskabsrum er en indarbejdelse af den grønne kile, således at det nye boligområde forbindes med Holbæk Fælled og resten af den grønne kile i Holbæk Øst.

 

Den store andel af grønne friarealer og gode interne stiforbindelser, herunder skolestier, samt gode trafikale forhold sikres igennem lokalplanens bestemmelser.

 

Det nye boligområde har desuden en central placering i forhold til skole, daginstitutioner, dagligvareforsyning og offentlig transport.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling. Udvalget ønsker at det undersøges hvorvidt der kan stilles krav om opførelse af fælleshus. Endvidere ønsker udvalget, at der i høringsprocessen indkaldes forslag til vejnavne.
 


3063331e38.pdf

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt


49. Forslag til tillæg til Spildevandsplan i Ulkestrup

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til tillæg til spildevandsplan fremlægges til offentlig høring i otte uger

 2. By og Landskab bemyndiges til at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 5 til spildevandsplanen er at ændre kloakoplandet i Ulkestrup fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I den eksisterende spildevandsplan planlægges det at Ulkestrup renseanlæg nedlægges og at oplandet skulle separatkloakeres.

 

Oplandet planlægges fremover til at være spildevandskloakeret, i forbindelse med nedlæggelse af Ulkestrup renseanlæg.

 

Den nuværende fællesledning vil blive renoveret og derefter udelukkende benyttet til spildevand. Nuværende stikledninger bliver renoveret efter behov.

 

Der sker ingen ændring i de eksisterende oplandsgrænser.

Regn- og overfladevand påregnes afledt lokalt på de enkelte ejendomme.

Drænvand må ikke kobles på kloaksystemet.

 

Nærværende tillæg giver også det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.

 

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 
 
 

Høring

 

Forslaget fremlægges i en offentlig høring i mindst otte uger.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

 

Ejendomme der har betalt fuldt tilslutningsbidrag fårtilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Vedtagelse af tillægget sikrer, at spildevandet fortsat er tilsluttet den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning samt at regnvandet afledes lokalt.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling
 
50. Forslag til tillæg til spildevandsplan Igelsø

Sagsprocedure

 

Udvalget for klima og miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til tillæg til spildevandsplan fremlægges til offentlig høring i otte uger

 2. By og Landskab bemyndiges til at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er at ændre en del af kloakoplandet i Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Oplandet er i dag ikke kloakeret og spildevandet afledes via septiktanke og dræn til Regstrup Å. I planperioden var det forudsat at oplandet skulle separatkloakeres.

 

Spildevandet skal afskæres til Regstrup Renseanlæg.

 

Det foreslås at ændre status fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

 

Der sker ingen ændring i de eksisterende oplandsgrænser.

Regn- og overfladevand påregnes afledt lokalt på de enkelte ejendomme.

Drænvand må ikke kobles på kloaksystemet.

 

Nærværende tillæg giver også det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.

 

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 
 
 
 

Høring

 

Forslaget fremlægges i en offentlig høring i mindst otte uger.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

 

Ejendomme der omfattes af tillægget skal kun betale tilslutningsbidrag for spildevand.

 
 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

Vedtagelse af tillægget sikrer, at spildevandet fortsat er tilsluttet den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning samt at en del regnvandet afledes lokalt.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
På baggrund af udvalgets ønsker om supplerende oplysninger genbehandles sagen på førstkommende møde.
 
51. Holbæk Kommunes tilsyn med virksomheder og landbrug i 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Tilsynsberetning for 2012 tages til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere udvalget om indholdet af den tilsynsberetning for 2012, der skal indsendes til Miljøstyrelsen og offentligøres den 1. april 2013.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den årlige tilsynsberetning er en samlet beskrivelse af kommunens miljøindsats på tilsyns- og miljøgodkendelsesområdet. Beretningen består af en skemadel for henholdsvis virksomhedsområdet og landbrugsområdet (bilag 1 og 2). Indberetningen offentligøres.

 

Udover at redegøre for antallet af godkendelser, tilsynsbesøg og håndhævelsesoversigt rummer beretningen oplysninger om brugerbetaling og udgifter til konsulenter. Redegørelsens form og minimumskrav til tilsynsfrekvenserne er aftalt mellem Miljøstyrelsen og KL.

 

Landbrugsdelen

Husdyrbrug er inddelt i kategorier, med forskellige tilsynsfrekvenser.

 

Kategori

Tilsynsfrekvens

Antal husdyrbrug i 2012

Antal samlede tilsyn i 2012

3-75 dyreenheder

Hvert 6. år

274

39

Over 75 dyreenheder

Hvert 3. år

92

38

Pelsdyrfarme

Hvert 4. år

11

4

I alt

 

377

81

 

Nedenfor er der lavet en skematisk oversigt over indberetningerne for de sidste 5 år.

 

År

Antal landbrug med dyrehold over 3 dyreenheder

Antal besøgte landbrug

Antal samlede tilsyn

Heraf

uanmeldte

Indskærpelser

Henstillinger

Politi-anmeldelse

2012

377

98

81

25

157

35

1

2011

409

90

86

14

168

35

 

2010

419

107

89

15

125

47

 

2009

443

114

92

 

112

70

 

2008

429

90

85

 

65

20

 

 

Bemærkninger til skema: Et samlet tilsyn er et tilsyn, hvor alle de forhold kommunen skal føre tilsyn med, bliver kontrolleret. Da der kan være flere ulovlige forhold på samme ejendom, kan antallet af indskærpelser være større end antallet af tilsyn.

 

Antallet af landbrug mellem 3-75 dyreenheder er fortsat faldende. Forskellen mellem antal besøgt landbrug og antal samlede tilsyn skyldes blandt andet opfølgning på forrige års tilsyn. I 2012 blev 30 % af tilsynene foretaget uanmeldt.

 

I perioden 2007- 2009 lavede vi ikke uanmeldte samlede tilsyn. I denne årrække blev der lavet omkring 25-30 årlige uanmeldte tilsyn med flydelag i gyllebeholdere, i henhold til en aftale mellem miljøstyrelsen og KL.

 

Indskærpelserne og henstillingerne drejer sig primært om

Der er givet en politianmeldelse i forbindelse med akut forurening af gylle til en å. Derudover er der givet et påbud om befæstede af areal omkring taphane ved gyllebeholder og et forbud mod afbrænding af affald.

 

I 2012 er der lavet samlet tilsyn på 81 landbrug, der er omfattet af tilsynsfrekvenserne. I følge minimumskravene for tilsyn i 2012 skulle der foretages 75 samlede tilsyn, hvilket betyder, at der er foretaget 6 ekstra tilsyn. Vi har skærpet tilsynsfrekvensen til årlige tilsyn for de landbrug, der har fået mere end 3 indskærpelser ved det samlede tilsyn. Alle tilsynsfrekvenserne er overholdt.

 
 

Virksomhedsdelen

 Virksomheder er opdelt efter deres virksomhedsområde og har forskellige tilsynsfrekvenser.

 

Kategori

Tilsynsfrekvens

Antal virksomheder i 2012

Antal tilsyn i 2012

Godkendelsespligtige listevirksomheder

Hvert 3. år

62

20

Bilag 1 virksomheder (anden virksomhed end listevirksomhed)

Hvert 4. år

64

18

Autoværksteder

Hvert 4. år

99

15

Renserier

Hvert 4. år

1

0

I alt

 

226

53

 

Nedenfor er der lavet en skematisk oversigt over indberetningerne for de sidste 5 år.

 

År

Antal virksomheder i alt

Antal besøgte virksomheder

Antal samlede tilsyn

Indskærpelser

Henstillinger

Politianmeldelse

2012

226

54

53

80

16

1

2011

298

62

62

32

24

1

2010

299

91

90

141

92

1

2009

307

100

98

59

61

 

2008

323

115

96

47

124

1

 

I 2012 blev der ikke givet miljøgodkendelse til listevirksomheder, men der er arbejdet på to miljøgodkendelser til FDO-lagre (Danske Olieberedskabslagrer) og en miljøgodkendelse til genbrugsstation. I 2012 var udkast til miljøgodkendelse af træpillefabrik færdig, men virksomheden gik konkurs og ansøgningen trukket tilbage.

Indskærpelserne og henstillingerne i 2012 er primært håndhævelser vedrørende

anmeldelse og sløjfning af olietanke,

Der er givet en politianmeldelse vedrørende mangelfuld overholdelse af virksomhedens vilkår.

 

I følge minimunskravene for tilsynsperioderne 2009 - 2012 er alle tilsynsfrekvenserne overholdt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Tilsynsindsatsen og den medfølgende håndhævelse af reglerne på miljøområdet er med til at sikre et rent og sundt miljø. Tilsyn, håndhævelser, samt den vejledning og rådgivning der sker i forbindelse med tilsynet, er med til at sikre, at der på virksomheder og landbrug er fokus på miljøet, og er derfor med til at forebygge overtrædelse af reglerne og nabogener.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Tiltrådt
 


3038331e39.pdf
3044937e40.doc

Bilag

Landbrugsdelen Tilsynsindberetningen Bilag 2
Virksomhedsdelen Tilsynsberetningn Bilag 1


52. Energipartnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune godkender energipartnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Etablering af energipartnerskab mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE om energieffektivisering og bæredygtig energianvendelse

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Såvel Holbæk Kommune som Seas/NVE har i det daglige arbejde fokus på energieffektivisering og bæredygtig energianvendelse – Holbæk Kommune som energiforbruger og myndighed og Seas/NVE som lokalt forbrugerejet energiforsyningsselskab. Holbæk Kommune har diverse forpligtelser i forhold til energibesparelser – bla. ved aftaler med Danmarks Naturfredningsforening og på det internationale plan ved medlemskab at EU’s Covenant of Mayors (borgmesterpagten).

 

Holbæk Kommune og Seas/NVE har gennem længere tid drøftet muligheden for at samarbejde omkring en række energibesparende tiltag, da rollen som storforbruger for Holbæk Kommunes vedkommende naturligt afleder ønsket og behovet for afprøvning af nye teknologier og nye adfærdsregulerende tiltag på området. Og da Seas/NVE samtidigt har brug for at få afprøvet nye tiltag som forsyningsvirksomhed synes et samarbejde at være oplagt.

 

Ved nærværende forslag til energipartnerskabsaftale foreslås det, at Holbæk Kommune og Seas/NVE undersøger mulige samarbejdsprojekter inden for områderne grøn energi, energirådgivning, energiledelse og adfærdskampagner, køb af energibesparelser, transport, forbrugsdata, udelys, trafiksikkerhed, vedvarende energi, smart home samt it-området. Ved alle samarbejdsprojekter vil der naturligvis blive taget hensyn til overholdelse af gældende udbudsregler.

 

Aftalen er planlagt til at udløbe ultimo 2015.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er ikke bundet nogle økonomiske forpligtelser til aftalen. Aftalen skal mest af alt ses som en hensigtserklæring om et øget samarbejde omkring udvikling af energibesparende tiltag.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Indstilles med anbefaling
 


3065212e41.pdf

Bilag

Aftale om Energipartnerskab Holbæk Kommune_SEAS-NVE April 2013.pdf


53. Status på politikudvikling 2010-2013

Sagsprocedure

 

Udvalgsdrøftelse forud for byrådets temamøde i maj

 
 

Hovedindstilling

 

Udvalget drøfter de tre slides med henblik på fremlæggelsen i byrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet skal på temamødet 15. maj drøfte en status på politikudviklingen i byrådsperioden.

 

På temamødet indleder Borgmesteren med de lange linjer og de store sager i byrådet. Herefter skal alle udvalgsformænd fremlægge status for udvalgene på 10 min ud fra tre slides med henholdsvis:

 

Byrådet skal have disse slides sendt ud inden tema-mødet, og så kan udvalgsformanden vælge de vigtigste pointer i sit oplæg.

 

Administrationen har lavet det vedlagte forslag til slides. De lange linjer og de store sager er sammensat ud fra en gennemgang af udvalgenes dagordener, mens udfordringerne for den næste byrådsperiode er sammensat ud fra bl.a. status på Udviklingsstrategien samt perspektivnotaterne.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013
 
Drøftet
 


3064219e42.pptx

Bilag

KMU - slides