UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

02-04-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-04-2013 14:00:00


PUNKTER

31. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. april 2013
32. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 2. april 2013
33. Ny beplantningsplan for campingpladsplads i Holbæk
34. Vandløbsreguleringsprojekter
35. Trafikbestilling til Movia - K14
36. Holbæk Kommunes ejerstrategi for Holbæk Forsyning
37. Udvalget for Klima og Miljø, økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar
38. Borgerrådgiverens årsberetning 201231. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2013
 
Godkendt.
 
32. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 2. april 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Forslag til kommuneplan

 2. Henvendelse til Region Sjælland vedr. grusgravning

 3. Jordtransporter i forbindelse med Dobbeltspor

 4. Opfølgning på sag vedr. tunge transporter (gyllevogne) på kommunale veje

 5. Opfølgning på husdyrsager

 6. Tilbagebetalingsaftaler

 7. Hagesholm Vindmøllepark

 8. Hydrolog-ansættelse

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2013
 
Til efterretning.
 


3037079e1.docx

Bilag

Notat til politikkere - vindmøller


33. Ny beplantningsplan for campingpladsplads i Holbæk

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. ny beplantningsplan for campingpladsen, Holbæk Fjord Camping godkendes samt at der gives tilladelse til fjernelse af eksisterende beplantning gennem dispensation.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at tilvejebringe en ny beplantningsplan, der giver mulighed for at området udover at kunne anvendes til friareal, også kan anvendes til energioptimering i form af jordvarmeanlæg.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Kommunen har modtaget henvendelse fra campingpladsens lejrchef som ønsker at etablere jordvarme på areal syd for servicebygningen samt solcelleanlæg på servicebygningens tag.

 

Arealet syd for servicebygningen, markeret på kortbilag 1, består af en ca. 15 meter høj træbeplantning. Beplantningen forudsættes helt eller delvist fjernet ved etablering af jordvarmeanlæg og solcelleanlæg på servicebygningens tag.

 

Campingpladsen er omfattet af lokalplan nr. 77 – Campingplads ved Dragerup.

 

I lokalplanen er det anført at ”karakteristiske træer, hegn m.v. bevares”, dog gives der mulighed for i lokalplanens bestemmelser, jf. § 9.1 at byrådet kan give tilladelse til at fjerne beplantning, samt i § 9.2 at ny beplantning skal ske efter en af byrådet godkendt beplantningsplan. Der dispenseres således fra lokalplanens § 9.1.

 

Der er ikke, i lokalplanen, taget videre stilling til, hvad der skal ske hvis beplantningen mistrives eller går ud og det vurderes derfor ikke, at det er beplantningsudtrykket som søges bevaret.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven

 
 

Høring

 

Nærmeste naboer orienteres

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2013
 
Indstilles med anbefaling
 


3034156e2.pdf
3034177e3.pdf

Bilag

bilag 1_luftfoto af campingplads.pdf
beplantningsplan.pdf


34. Vandløbsreguleringsprojekter

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der udarbejdes et forslag til regulering af Åmose Å,

 2. der ydes en indsats for friholdelse af drænudløb

 3. der besluttes kontrolopmålinger af vandløb/-strækninger, udover hvad der er fastlagt i regulativerne.

 4. udvalget tager orienteringen om muligheden for at ændre status af udpegede vandløb i Statens Vandplaner til efterretning

 5. udvalget orienteres om fremdriften med etablering af dobbeltprofiler

 6. udvalget orienteres om mulighed for egen-oprensning af kommunale vandløb.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er,

 • at redegøre for baggrund, sagsbehandling, overslag over økonomi m.v., for et forslag til regulering af Åmose Å,

 • at fremsætte forslag til indsats for friholdes af drænudløb

 • at orientere Klima- og Miljøudvalget om forvaltningens plan for kontrolopmålinger i 2013

 • at orientere Klima- og Miljøudvalget om mulighederne for ændring af naturlige vandløb til stærkt modificeret

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

1. Regulering Åmose Å

Der har gennem de sidste par år været en del fokus på afvandings- og miljøforholdene i Åmose Å. Problemerne har gentagne gange været behandlet bl.a. på vandsynsmøderne. Vandløbet er blevet kontrolopmålt efter retningslinjerne i regulativet. Der er blevet foretaget oprensninger på de strækninger, hvor vinterkravkurverne (vandføringen) ikke har været overholdt.

 

Grødeskæringspraksis gennem mange år i faste strømrendebredder har medført, at vandløbet har ”gravet” sig dybere ned i bunden samtidigt med, at vandløbet er blevet smallere. I Åmose Å, nedstrøms tilløb af Sandlyng Å, er der strækninger, hvor den sene grødeskæring ikke kan ske i fuld strømrendebredde ved normal vandstand.

 

Åmose Å er et fælleskommunalt vandløb, som vi deler med hhv. Sorø og Kalundborg Kommuner. Vedligeholdelsen udføres efter gældende vandløbsregulativer. Holbæk Kommune står for den praktiske udførsel af vedligeholdelsen. Det er aftalt i en samarbejdsaftale kommunerne imellem. Fordelingen af udgifterne indgår også i aftalen.

 

Hvis vinterkravkurven er overholdt kan en for smal strømrende - ifølge regulativet - ikke i sig selv begrunde en oprensning. Dette dilemma er blevet forelagt for Naturstyrelsen. De har oplyst, at det kræver en godkendt regulering at fjerne aflejringer, når vinterafvandingen er overholdt.

 

Det er derfor nødvendigt at godkende et reguleringsprojekt, hvis strømrendebredden skal overholdes ved normal vandstand.

 

Et reguleringsprojekt skal indeholde oplysninger om:

 • en redegørelse om formålet med projektet

 • oversigtskort og detailplaner

 • oversigt over de af projektet omfattende ejendomme

 • overslag over udgifter evt. med forslag til udgiftsfordeling tidsplan for arbejdets udførsel

 

Projektet skal godkendes af vandløbsmyndigheden. I dette tilfælde er der flere kommuner, som alle skal godkende reguleringsforslaget.

 

Der skal indhentes udtalelse fra interesserede myndigheder

 

Hvis vandløbsmyndigheden ønsker at fremme reguleringsprojektet, skal dette sendes i 4 ugers høring. Indsigelser skal vurderes ved behandling af projektet og indgå en evt. godkendelse. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til samtlige afvandingsinteresser. Det skal sikres, at projektet er foreneligt med hensyn til den miljømæssige målsætning for vandløbet.

 

Vandløbsmyndighedens godkendelse af et projekt kan først meddeles, når der foreligger endelig tilladelse eller godkendelse efter naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven. Der skal også foreligge en endelig afgørelse om økonomiske spørgsmål.

 

En afgørelse efter vandløbsloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet.

Et senarie for reguleringsprojektet kunne være at oprense aflejringer i siderne på kortere eller længere strækninger. De mest problematiske strækninger udgør ca. 15 km.. Specielt på strækningen nedstrøms Skellingsted bro. Her er brinkerne meget stejle med en højde på ca. 5 meter. Hvis nedskridninger her fremover undgås, skal der yderligere udføres en form for sikring af brinken (faskine) i vandløbskanten.

 

En udvidet løsning kunne være yderligere at ”lægge brinken ned” på strækninger opstrøms Ugerløse Bro på Åmose Å. Brinkerne er her nogle steder ret ustabile og der sker derfor nedskridninger og aflejringer. Den samlede strækning af den del af åen udgør ca. 9 km.

 

2. Friholdelse af dræn

For lodsejere er det væsentligt, at deres drænudløb er frie for både aflejringer og grøde. I eksisterende vandløbsregulativer beskrives dræudløb forskeligt under bredejerforhold. Generelt må lodsejere gerne grave aflejringer foran et drænudløb bort. Det må dog kun ske manuelt. Friholdelse af udløb fra dræn skal udføres og vedligeholdes, så de ikke gør skade på vandløb og skråninger.

 

By og Landskab foreslår at indsatsen består af følgende elementer:

 • Der vil ske orientering til lodsejere om retningslinjerne for hvordan deres dræn kan blive friholdt – af dem selv eller af kommunen.

 • Kommunen tilbyder lodsejerne at forlænge deres dræn ud i vandløbet, hvis vandløbet har flyttet sig.

 • Kommunen tilbyder i løbet af foråret at frigrave/-skære drænudløb ved henvendelse fra lodsejer.

 

3. Kontrolopmåling

I regulativerne er der fastsat bestemmelser for kontrol af vandløbene. Hvert år fastsætter forvaltningen hvilke vandløb, der skal kontrolleres. Vandløb, der erfaringsmæssigt er problematiske vil blive kontrolleret efter regulativets bestemmelser. Vandløbsstrækninger, som er uproblematiske, vil typisk blive kontrolleret med en lavere frekvens end beskrevet i regulativet.

 

I år er der herudover planlagt kontrol på de vandløbsstrækninger, hvor der har været klager eller generelle problemer i 2012. Dette vil være en ekstra omkostning, da det er hyppigere end foreskrevet i regulativet.

 

Kontrollen vil blive gennemført dels af forvaltningen selv og dels af en konsulent. Der er øjeblikket ved at blive indhentet tilbud fra to konsulenter.

 

I 2012 blev følgende vandløb opmålt: Tuse å (amtsdelen), Regstrup Å, Kalvemose Å, Trønninge Enge, Virkelystrenden, Kobbel Å (amts- og kommunedel), Kundby Bjergby Enge, Lovledsrenden, Skelgrøften, Møllerenden Undløse, Dønnerbækken, Undløse Mose, Østrup Skovløb, Fugle Å, Lyngbækken og Tømmeruprenden.

 

I 2013 er det planlagt at kontrollere: Lundmarksløbet, Gislinge Å, Aggersvoldløbet, Torslunde Å, Hørby Sørende, Kølle Å, Tuse Å (amts- og kommunedel), Regstrup Å, Kalvemose Å, Morsøgrøften, Rusrenden, Søndersted Grøft, Jernløse Enge, Kobbel Å (amts- og kommunedel), Kundby Bjergby Enge, Lovledsrenden, Skelgrøften, Truelsbæk, Elverdamsåen, Tysinge Å (amts- og kommunedel), Sønderstrup Å, Have Borupgrøften, Møllerenden Tølløse, Bårupgrøften, Tåstrup Å, Skolegrøften, Vanløse Mose Å, Egholmgrøften, Vallenderød Bæk, Muskebæk, Kyringegrøfterne, Ravnebækken og Åmose Å.

 

Kontrollen i Tuse Å amtsdel og Åmose Å vil være en ekstra kontrol.

 

4. Mulighed for ændring af vandløb fra naturlige til stærkt modificerede i Statens Vandplaner.

Holbæk Kommune foreslog i sit tidligere høringssvar til Statens Vandplaner bl.a. at ændre 16 km vandløbsstrækning til ”blødbundstypen”. Efter høringen kunne det konstateret at 11 km var blevet ændret i den - nu ugyldige - vandplan.

 

Kommunen har ikke selvstændigt mulighed for at ændre status for enkeltvandløb. Det må forventes, at det bliver muligt i den kommende høringsfase at komme med forslag ændringer.

I vedhæftede bilag defineres naturlige og stærkt modificerede vandløb, muligheder for ændring af status beskrives, miljømål, hvilke vandløb der blev ændret under sidste vandplanhøring m.v.

 

5 Dobbeltprofiler

By og Landskab har en aftale med Ålavet om, at de skulle fremkomme med forslag til etablering af dobbeltprofiler 3 steder. På vandsynsmødet den 4. marts 2013 udtalte formanden for Ålavet, at det var vanskeligt at finde lodsejere, der ville lægge jord til. Ålavet vil arbejde videre med at finde vandløbsstrækninger. Dette fremgår af referatet af vandsynsmødet.

 

6 Egenoprensning

Udvalget orienteres på mødet

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Vandløbsloven. (927 af 24. sep. 2009)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.(1436 af 11. december 2007)

Naturbeskyttelsesloven (933 af 24. september 2009)

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (1510 af 15. december 2010)

 

Høring

 

Når en sag berører flere kommuner, skal der forhandles mellem de berørte vandløbsmyndigheder.

 

Vandløbsmyndigheden skal indhente udtalelser fra interesserede myndigheder.

 

Et forslag til reguleringsprojekt skal i 4 ugers høring.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udgifterne til frigravning og forlængelse af dræn er ekstra arbejde i forhold til kontrakterne om vedligeholdelse med entreprenørerne.

 

Udgifterne til et reguleringsprojekt i Åmose Å vil omfatte:

 • Konsulentbistand til udarbejdelse af projekt, beregning af jordflytning, konsekvensberegninger m.v.

 • Lodsejererstatning

 • Entreprenørarbejde

 • Brinksikringer m.v.

 • Medgået til myndighedsbehandlingen

 

Størrelsen af udgifterne vil naturligvis helt afhænge af, hvor omfattende et projekt bliver. De skønnede priser er erfaringer fra oprensninger i Åmose Å fra 2011 og 12.

 

Oversigt over omkostninger for de enkelte tiltag

Beskrivelse

Omkostninger (rammebeløb i kr.)

Afledte konsekvenser

Planlagt kontrolopmåling af vandløb

200.000

Indenfor budget til vandløbsvedligeholdelse.

Ekstraopmåling af Tuse Å og Åmose Å

130.000

Indenfor budget, men på bekostning af muligheder for ekstraordinære opmålinger, grødeskæringer og oprensninger ved ekstraordinære afstrømninger.

Frigravning og forlængelse af dræn

50.000 (ved 50 henvendelser á 1.000)

Indenfor budget, men på bekostning af muligheder for ekstraordinære opmålinger, grødeskæringer og oprensninger vedekstraordinære afstrømninger.

Åmose Å – udvidelse af strømrendebredden på kortere strækninger

250.000

Færre midler til konsulenter indenfor råstofsager og virksomhedstilsyn.

Medgået tid til myndighedsarbejdet vil forlænge sagsbehandlingstiden for den øvrige sagsbehandling på vandløbsområdet

Åmose Å – udvidelse af strømrendebredden på længere strækninger

500.000

Færre midler til konsulenter og færre tilsyn indenfor råstofsager og virksomhedstilsyn.

Medgået tid til myndighedsarbejdet vil forlænge sagsbehandlingstiden for den øvrige sagsbehandling på vandløbsområdet

Åmose Å – ”lægge” brinker på udvalgte strækninger.

3.000.000 – 5.000.000

Beløbet kan ikke findes indenfor det eksisterende budget. Forudsætter en anlægsbevilling. Medgået tid til myndighedsbehandling vil forsøge sagsbehandlingstiden betragteligt for vandløbssager (fra ca. 2 til ca. 6 måneder)

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Reguleringsprojektet i Åmose Å kræver administrative ressourcer. Der skal gennemføres forhandlinger med nabokommuner, hyres konsulent, gennemføres høringer og myndighedsbehandling. Dette vil ske på bekostning af andre myndighedsopgaver som drænsager, tilladelser og tilsyn.

 

Kommunens godkendelse af et reguleringsprojekt forudsætter tilladelse eller godkendelse efter anden relevant lovgivning som naturbeskyttelses-, miljøbeskyttelses-, vandforsynings- og fiskerilovgivningen.

 

Endelig skal reguleringsprojektet screenes for om det er VVM-pligtigt.

 

Det kan være vanskeligt at vurdere hvor lang tid det vil tage at gennemføre et reguleringsprojekt i Åmose Å, men afhængig af projektets omfang skal der nok regnes med 1 – 2 år.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Hvis der sker en forøget afvandingsevne ved reguleringen, skal det undersøges, om det strider i mod Natura 2000-planerne for området, og om det kan have konsekvenser for beskyttede naturtyper. Endelig skal det undersøges, om det har negative konsekvenser for arkæologiske interesser i området.

 

Et bredere vandløbsprofil i Åmose Å vil give mulighed for større variation i vandløbet om mulighed for alternative grødeskæringsmetoder. Dette vil kunne forbedre forholdene for flora og fauna i vandløbet.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Såfremt der arbejdes videre med større reguleringsprojekter, hvor der inddrages jord til projekterne kan det overvejes at arbejde videre med stier / adgangsmuligheder til områderne i henhold til planerne for Naturpark Åmosen.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Der kan være en risiko for at kommunen kan blive draget til ansvar for af vandplanens målsætninger ikke kan opfyldes. Risikoen består i at der foretages reguleringer på vandløbsstrækninger hvor der er planlagt indsatser. Eller med andre ord at forudsætningerne i vandplanen er blevet ændret, så den foreslåede indsats ikke er tilstrækkelig. Der skal måske efterfølgende iværksættes indsatser for kommunens regning.

 

Ved at foretage reguleringer inden vandplansindsatserne gennemføres kan lodsejere risikere at blive ”snydt” for de erstatninger vandplanindsatserne medfører.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2013
 
Ad 2: Godkendt
Ad 5 og 6: Tages til efterretning. Forvaltningen bedes orientere bredejere/Ålaug omkring handlemuligheder for vandløbene (egenoprensning og dobbeltrettede profiler)
Ad 1, 3 og 4: Viderebehandles i udvalg så snart supplerende oplysninger foreligger.
 


3031392e4.docx

Bilag

Muligheden for ændring af status af udpegede vandløb


35. Trafikbestilling til Movia - K14

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at der fremsendes en trafikbestilling for 2014 på 27.522.000 kr.

 2. at Kalundborg Kommune svares, at det godkendes at der fra december 2013 reguleres i de fælles kommunale linjer, 541, 542 og 595 med en samlet regulering på 300.000 kr. for Holbæk kommune.

 3. at buslinjerne 583,512 og 504 tilpasses fra august 2013 for at reducere et forventet overforbrug i 2013. Tilpasningen vil give et mindre forbrug i 2013 på 130.000 kr.

 4. Tilpasningen på 583, 512 og 504 fortsætter i 2014 og giver en årlig tilpasning på 385.000 kr.

 5. at der i tæt dialog med de berørte skoler sker tilpasning af kørslen, der giver en udligning på 315.000 kr. på linjerne 503, 582/584 og 588 fra december 2013.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At bestille kørsel hos Movia pr. 1.5. 2013 til udførsel i perioden december 2013 – december 2014

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I henhold til Lov om Trafikselskaber skal kommunerne hvert år pr. 1.maj bestille næste års trafik hos Movia.

For 2014 har Movia meldt et basisbudget ud på 28.522.000 kr. for at køre det volumen trafik der er kendt i dag.

Det endelige budget fra Movia udmeldes først efter trafikbestillingen.

 

Trafik og Infrastruktur har fået til opgave at reducere beløbet til 27.522.000 kr. for at tilpasse og korrigere i forhold til kommunens budget.

 

Kalundborg er i gang med at vedtage en ny busplan, hvor der reguleres på tre fælles kommunale buslinjer. Det drejer sig om 541, hvor der sker en udvidelse på strækningen Havnsø – Jyderup. Linje 542 reduceres til kun at køre skoledage og linje 595 omlægges så der fremover ikke vil være betjening af strækningen Strids Mølle – Jyderup. Samlet giver det en ændring i Holbæk Kommune på anslået 300.000 kr.

Ændringerne på linje 595 forventes ikke at give udvidelse på den lukkede skolekørsel til Jyderup Skole.

 

I samarbejde med Movia har administrationen vurderet på benyttelsen af enkelte linjer i Holbæk Kommune, og der stilles på den baggrund forslag til tilpasning på følgende linjer:

503 ændres til kun at køre en morgentur og to til tre eftermiddagsture på strækningen Vipperød/ Tjebberup. Intern kørsel mellem Ågerup og Vipperød skole udover de nævnte afgange må herefter ske med lukkede kørsler. Skolerne er hørt, men behovet for lukkede kørsler er ikke herved blevet fastsat eller estimeret.

504 omlægges til at køre på hverdage, idet der er begrænset kørselssøgning til Nyvang i weekenden.

512 omlægges til kørsel kun på skoledage.

581/584 ændres, idet behovet for kørsel mellem Knabstrup og Mørkøv udgår som følge af ny skolestruktur. Busserne tilpassen Nr. Jernløse Skole. Der kan være enkelte børn mellem Knabstrup og Mørkøv som skal betjenes med lukket kørsel foråret 2014.

583 får reduceret med den sene afgang kl.16.05 fra Svinninge, idet der ikke registreres en særlig stor benyttelse på denne tur.

588 reduceres på ruten syd for Tuse via Trønninge og Butterup. Der er registreret meget få brugere. Omfanget af skolebørn der skal befordres er p.t ukendt.

 

Regionen vil reducere 228 til kun at køre i tidsrummet 8.30 – 13.45, hvilket vil forringe betjeningen på Munkholmvej, men kommunen har ikke mulighed for – i samarbejde med Lejre Kommune – at give driftstilskud på 300.000 kr.(150.000 kr. / kommune)

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om trafikselskaber

 

Høring

 

Skolerne er blevet hørt om ændringerne i omfanget af kørsel med bus. Der har været mulighed for at afgive høringssvar og for en dialog med kørselsplanlæggerne. Det er desværre ikke muligt at belyse hvilken økonomisk forskydning det vil give hvis der bliver behov for yderligere udvidelse af de lukkede kørsler..

 

Siden december 2012 hvor den nye køreplan trådte i kraft er der kommet ganske få bemærkninger til de nuværende planer. Omfanget af bemærkninger fremgår af bilaget.

 

Det er ikke muligt at indarbejde ønskerne på grund af omfanget af tilpasninger i dette dagsordenspunkt. Enkelte ændringer kan dog indeholdes i budgettet:

 

· 501A til Tveje Merløse omkring kl. 10.00.

 

· 586 og 585 omlægges grundet lukning af Kvamløsevej. Ruterne forsøges omlagt så de betjener både Soderup øst og vest.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der ønskes tilpasning af kørselsbestillingen, således at denne svarer til det fastsatte kørselsbudget for 2014.

Ændringerne i Kalundborg giver en mindre udgift på 300.000 kr.

Tilpasning på de øvrige kommunale linjer udgør herefter 700.000 kr.

 
 

I samarbejde har administrationen og Movia opstillet følgende reduktionsforslag

 

Linje

Ændringer

503 Holbæk-Tjebberup-Vipperød

485.000

504 Holbæk-Nyvangsgården-Holbæk

90.000

512 Gislinge-Sandby-Svinninge-Jyderup

215.000

581/584 Nr. Jernløse-Knabstrup/Undløse

700.000

583 Svinninge-Kundby-Gislinge-Sandby-Svinninge

80.000

588 Holbæk-Allerup-Tuse-Butterup-Tuse

175.000

 
 

Administrationen anbefaler, at der tilpasses på linjerne 504, 512 og 583. Tilpasninger, der ikke vil få betydning for skoleområdet. Dette giver en samlet justering på 385.000 kr.

 

De sidste 315.000 kr. findes på linjerne 503, 581/584 og 588 i tæt dialog med de berørte skoler samt på øvrige ruter med svag passagersøgning.

 

Det anbefales at justere på linje 504, 512 og 583 igangsættes fra august 2013. Det vil give et forventet mindreforbrug på 130.000 kr. i 2013.

 

Det kan ikke udelukkes at enkelte ruteændringer kan give en øget udgift på de lukkede ruter.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

De berørte skoler indbydes til møde vedr. ændringer på linjerne 503,581/584 og 588.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2013
 
Drøftes. Sagen genbehandles på næste møde, hvor en oversigt over passagertal samt høringssvar fra skolerne foreligger.
 


2922794e5.xlsx

Bilag

Oversigt over indkomne bemærkninger


36. Holbæk Kommunes ejerstrategi for Holbæk Forsyning

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø til orientering, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udkast til Holbæk Kommunes ejerstrategi for Holbæk Forsyning godkendes (ØU og byråd).

 2. Udkast til Holbæk Kommunes ejerstrategi for Holbæk Forsyning tages til efterretning (KMU)


Alternativ indstilling


Formål

 

At vedtage en ejerstrategi for Holbæk Forsyning således at Holbæk Byråd kan udstikke de overordnede rammer for Holbæk Forsynings virke.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune selskabsgjorde i 2010 – efter lovkrav – vandforsyningen og spildevandsforsyningen. Samtidig valgte Holbæk Kommune at selskabsgøre affaldsforsyningen samt et par varmeværker. Spillereglerne for Holbæk Forsynings virke er nedskrevet i diverse juridiske dokumenter samt reguleret i selskabslovgivningen. Imidlertid er Holbæk Kommunes ejerforventninger til Holbæk Forsyning ikke blevet nedskrevet. Et bud på ejerforventninger er nu nedskrevet i en såkaldt ejerskabsstrategi. Hovedbudskaberne i ejerstrategien er:

 • Holbæk Forsyning forventes at leve op til Holbæk Kommunes mål på bl.a. udbudsområdet, natur- og miljøområdet samt klimasikringsområdet.

 • Holbæk Forsyning forventes at udvise økonomisk ansvarlighed, herunder både ved den generelle virksomhedsførelse samt ved låntagning osv.

 • Holbæk Forsyning forventes at sikre kommunens borgere forsyningssikkerhed inden for de forsyningsområder, som de er ansvarlige for.

 • Holbæk Forsyning forventes løbende at søge og afdække mulighederne for samarbejde eller fusion med andre forsyningsvirksomheder. I fremtiden ser Holbæk kommune, Holbæk Forsyning som en del af større lokal eller regional forsyningsvirksomhed.

Udkastet blev drøftet på byrådets temadag den 13. marts 2013.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2013
 
Ad 2/ Drøftet med enkelte forslag til ændringer i teksten..
 


3021941e6.docx

Bilag

Holbæk Kommunes Ejer strategi for Holbæk Forsyning A/S


37. Udvalget for Klima og Miljø, økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 

1. udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Klima og Miljøs område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Økonomi og aktivitetsopfølgningen for februar viser kun små afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I alt ventes en forbedring af resultatet på 2 mio. kr.

 

De største ændringer ses på børnespecialområdet, hvor den store omlægning der er sat i gang virker, og endda bedre end forventet. Der flyttes godt 5 mio. kr. fra anbringelser til forebyggende initiativer, og initiativerne, der skal fremme inklusion, er på forkant i forhold til forventningen. Alt i alt forventes et mindre forbrug på børnespecialområdet på 3,3 mio. kr.

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes balance mellem forventet regnskab og korrigeret budget.

 

Center for ejendomme har overtaget alle kommunens driftsudgifter på bygninger. Der er flyttet budgetter på mange tusinde konti. Igen i år skal der arbejdes videre med kvalitetssikring af de mange omplaceringer, da det i forbindelse med udredningsarbejdet vedr. regnskab 2012 er konstateret, at ikke alle enheder har haft budget der dækkede forbruget.

 
 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

I mio. kr.

Opr. Budget 2013

Korr. Budget 2013

Forv. regnskab pr. feb.

Forv. afvigelse pr. feb.

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed

 

 

 

 

Politikområde 10 - Miljø og planer

9,5

9,1

9,1

0,0

Politikområde 11 - Ejendomme

11,4

12,0

12,0

0,0

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

119,5

119,5

119,5

0,0

Udvalget for Klima og miljø

140,3

140,7

140,7

0,0

 
 

Forskellen imellem det oprindelige og korrigerede budget på 0,4 mio.kr. er på baggrund af registreringerne fra budgetrevision 1.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2013
 
Til efterretning.
 
 


3033212e7.doc

Bilag

Udvalget for Klima og Miljø, økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar


38. Borgerrådgiverens årsberetning 2012

Sagsprocedure

 

Behandles i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Borgervejleder Lars Roost Dinesen indstiller, at:

 1. byrådet tager Borgerrådgivningens beretning 2012 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At opfylde den årlige beretning til byrådet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Henvendelser og sager:

Borgerrådgivningen har behandlet 1.440 1. gangs henvendelser i 2012 mod 1.260 sidste år, hvilket er en stigning på ca. 14 %.

 

Hvis man ser samlet på 1. gangs henvendelserne vedr. Arbejdsmarkedscentrets afdelinger ses en stigning på over 28 % i 2012. Stigningen gælder især henvendelser vedr. Ydelsescentret, som i årets løb blev lukket for personlige henvendelser. Denne lukning gav øget behov for rådgivning samt hjælp til udfyldelse og afsendelse af ansøgningsskemaer i Borgerrådgivningen.

 

Der ses tillige stigning i henvendelser omkring sygedagpenge og afklaringsforløb i Jobcentret.

Henvendelser vedr. Borgerservice er faldet markant, hvorimod Socialcentrets område, især på handicapområdet, har været stigende.

Familiecentret haft også haft en markant stigning.

På skoleområdet er der modtaget19 henvendelser mod fem året før.

Der ses fald i henvendelserne omkring Teknik og Miljø samt Ældreområdet.

Der har været mange henvendelser om selve Borgerrådgivningens funktion, netværk m.m.

En hel del henvendelser drejer sig om forhold uden for Holbæk kommunes myndighedsområde, hvor der henvises til andre instanser. Tillige har Retten og Politiets flytning givet en del forespørgsler.

I 2012 er oprettet i alt 112 sager. 98 var klagesager og 14 formidlingssager. Derudover er der lavet 398 notatsager, som viser en lille stigning i forhold til året før.

 

Sager som er afsluttet:

Der er i 2012 lukket 95 sager, mod 73 i 2011.

8 % af sagerne endte med at bevilling blev givet til borger. Borger fik medhold i andre 39 % (2011: 32 %). Dialogen blev genoprettet i 17 % (2011:19 %). Hvorimod i ca. 34 % fik borger ikke medhold (2011: 27 %).

 

Mødevirksomhed 2012:

I årets løb er afholdt 828 (2011:940) møder i Borgerrådgivningen med borgere. Der er afholdt 395 aftalte møder mod 306 i 2011. Udover de aftalte møder har der været 433 personligt fremmødte uden aftale mod 586 sidste år. 10 borgere har ønsket hjemmebesøg (2011:17) og 25 gange (2011:31) har borgerrådgiveren deltaget som bisidder. Ud over dette er der afholdt 24 møder i organisationen og netværk på området, mod 26 sidste år.

Tolk har deltaget 28 gange mod 27 i 2011. Borgerrådgivningen har købt en telefontolkning samt en tolkning gennemført på møde i Borgerrådgivningen, 26 gange har borger selv medbragt tolk/ven.

 

Kritiske områder og iagttagelser gennem året:

 • Flytning og bygningsændringer omkring Borgerrådgivningens bopæl, Rådhusvej 1,4300 Holbæk har givet gener med meget støj, støv og snavs.

 • Langvarige forløb i førtidspensionssager, herunder sager der ved indstilling til Visitationsudvalget efterfølgende er indstillet til ”ikke at blive rejst som pensionssag” til Pensionsudvalget.

 • Langvarige førtidspensionssager, som ikke har været gjort klar efter den gamle lovgivning før 1. januar 2013.

 • Usikkerhed i.fm. erstatning for beskadigede ting i Hjemmeplejen/tyveri fra beboere på plejehjem.

 • Kommunikation med Holbæk Kommune er fortsat et område, der giver udfordringer:

Post har været 9 dage undervejs

Breve overgået fra alm. brev til fremsendelse via e-post

Ikke konsekvent brug af e-post

Samme breve sendt flere gange

Post forsvundet i journalsystem og dukket op igen, meget længe efter

Lang sagsbehandlingstid på sager, der er hjemsendt fra Statsforvaltningen

Borgere savner kvittering/tilbagemelding efter henvendelse til kommunen

Uheldig telefonstart i Ydelseskontoret, efter at der ikke længere var mulighed for personlige henvendelser – ”Dette nummer eksisterer ikke”

Periodiske lange ventetider på at komme i telefonisk kontakt med Holbæk Kommune

Stor irritation over den automatiske telefonoplysningsfunktion ved opkald til 72363636

Problemer med de digitale selvbetjeningsløsninger indimellem.

 

Borgerrådgivningen og effektivitetsforbedringer:

I årets løb er der til chefgruppen, direktion og byråd sendt tre inspirationsskrifter omkring borgerbetjening m.v. Alle skrifter kan ses på kommunens hjemmeside under Borgerrådgivningen.

Tillige er udsendt folder om Borgerrådgivningen 2012.

 • Borgere opfordres til at tilslutte sig e-boks/Borger.dk

 • Borgerrådgivningen er tilmeldt OM Acadre og har dermed mulighed for at sende post til e-boks via denne. Det kan anbefales alle afdelinger, der sender post til borgere.

 • Øget borgerinddragelse i.fm. ansøgninger, m.v., så der undgås misforståelser.

 • Chat på hjemmesidens Kviksvar opleves som et godt tiltag.

Til refleksion:

 • Information til borgere ved lang sagsbehandlingstid

 • Trusler og vrede borgere i Borgerservice

 • Opdatering af ”Find kollega” på intranettet Holbækken

 • Tilstræbe at leve op til Holbæk Kommunes telefon-og mailpolitik

 • Borgerrådgiverens 2. kvartalsrapport 2012 er aldrig behandlet i Byrådet

Yderligere uddybning og statistik kan ses i selve årsberetningen, der er vedhæftet.

Borgerrådgiveren stiller sig til rådighed ved behandling af dette punkt i økonomiudvalget, som tidligere.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Borgerrådgiverfunktionen: Se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

 

Høring

 

Borgerrådgiverens årsrapport har været til høring i Strategisk Forum.

De afgivne høringssvar er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Alle afdelinger har svaret på høringsrunden.

 

Hvis der ikke er vedlagt et høringssvar fra en afdeling, er der fordi den pågældende afdeling ikke har haft kommentarer til rapporten.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2013
 
Til efterretning.
 


3005147e8.docx
3032939e9.doc
3034412e10.docx
3036026e11.docx
3036235e12.docx

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2012
Bemærkninger fra socialområdet
Bemærkninger fra Familiecentret
Bemærkninger fra Arbejdsmarkedscentret
Bemærkninger fra Borgerservice