UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-02-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2013 14:00:00


PUNKTER

19. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2013
20. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø
21. Frigivelse af midler til Holbæk Seminarium
22. Frigivelse af midler til renoveringspulje 2013 og energimidler
23. Idrætshaller - renovering og vedligeholdelse i 2013
24. Udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanlægning
25. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk
26. Affaldsplan 2014-2018 - Kortlægning og målsætninger
27. Ansøgninger til Grøn Fond - Energinet.dk
28. Udvikling af integrationsbarometer
29. Status på Udviklingsstrategien
30. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser_KMU19. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Godkendt
 
20. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering tages til efterretning:

 1. Politisk Forum 2013 i Næstved

 2. Tung transport på vejene

 3. Vandløbsvedligeholdelse

 4. Kl. 9.00 møde med Movia (fra Movia deltager: økonomichef Christian Kierkegaard, Områdechef Lars Richter og Teamleder Frank Kyhnauv)

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Ad 5/ Sagen bedes drøftet på førstkommende møde i dialogudvalget. Udvalget er opmærksomme på det eventuelt uhensigtsmæssige i, at kalde vejen for Nygårdsvej
 


3003455e1.docx

Bilag

Dispensation for kørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer -


21. Frigivelse af midler til Holbæk Seminarium

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at der:

 1. frigives 46.007.000 kroner til energibesparende foranstaltninger på Holbæk Seminarium via energilånerammen og 3.160.000 kroner fra anlægsrammen i 2013


Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, at renoveringen af Holbæk Seminarium gennemføres i overensstemmelse med myndighedskrav og i overensstemmelse med byrådets mål om at gennemføre renoveringer med fokus på energibesparende tiltag.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Energibesparende tiltag

Netop nu gennemføres der en større renovering af Holbæk Seminarium. I tråd med kommunens politik gennemføres ombygningerne med særlig fokus på energibesparelser.

 

Der er imidlertid udarbejdet en ny energiberegning for seminariet, der indeholder en række ekstra tiltag (se mere i vedlagte bilag). Det vil være naturligt at gennemføre disse projekter i forbindelse med den igangværende renovering og modernisering af seminariets lokaler og tekniske anlæg.

 

På baggrund af den nye energiberegning udgør den nødvendige energiinvestering 86,3 millioner kroner, hvoraf 40,3 millioner allerede er frigivet.

 

Det resterende beløb på 46 millioner kroner ønskes optaget som energilån med en årlig energibesparelse svarende til 1,9 millioner kroner. Det giver en tilbagebetalingstid på 24,5 år. Det skal understreges, at besparelsen forudsætter en gennemførelse af alle projekter.

 

Anlæg

Den foreslåede ekstrabevilling på knap 3,2 millioner kroner skal sikre en lovliggørelse af seminariets tilgængelighed samt de tekniske anlægs opfyldelse af blandt andet brandmyndighedernes og arbejdstilsynets krav.

Udover allerede igangsatte anlægsarbejder for 5 millioner kroner i 2013 er der planlagt anlægsarbejder for 6.150.000 kroner i 2013. Heraf er 3.160.000 kroner ikke bevilget indenfor det eksisterende anlægsbudget på 40,2 millioner kroner.

 
 

De ønskede bevillinger på 3,2 og 46 millioner kroner vil tilsammen sikre, at Holbæk Seminarium fremstår renoveret, som beskrevet i det besluttede forslag i 2010.

 

Dog er følgende opgaver overflyttet til udførelse som løbende alm. drift og vedligehold inden for den kommende 10 årsplanlægning og vil indgå i den løbende årlige prioritering af drifts- og anlægsmidler på lige fod med øvrige opgaver på kommunens ejendomme, hvorfor det ikke er udført i projektet:

 
 

Der er under renoveringsprocessen noteret behov for følgende nye arbejder som ikke er budgetteret i det forslag som blev besluttet i 2010 og som ikke har et akut behov: Disse arbejder vil indgå i den løbende årlige prioritering af drifts- og anlægsmidler på lige fod med øvrige opgaver på kommunens ejendomme:

 
 
 

Baggrund for forhøjede udgifter

Årsagerne til fordyrelsen af renoveringsprojektet på Holbæk Seminarium skal blandt andet findes i fredningen af seminariet den 15. januar 2010, der betyder, at Kulturstyrelsen skal godkende alle bygningsarbejder indvendigt såvel som udvendigt udover almindelig vedligeholdelse.

 

Hertil kommer sikkerheds- og myndighedskrav, samt genhusning af brugerne under renovering af seminariet. Endelig er behovet for energiinvesteringerne som anført langt større end først beregnet.

 

Konkret dækker fordyrelsen over:

 

Uforudsete udgifter såsom:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Projektet (præciseret i bilag) forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2013)

Anlæg

Anlæg

3.160.000

Energibesparende foranstaltninger

Energi/anlæg

46.007.000

I alt

 

49.167.000

 

Nedenfor en opgørelse over de penge, der er afsat til arbejderne på Holbæk Seminarium i byrådets budget for 2010-2013 (i millioner kroner) samt de ønskede ekstra midler.

 
 

År/mio.kr.

Anlæg

Energi

I alt

2010

15,0

0,0

15,0

2011

8,0

10,0

18,0

2012

10,0

15,0

25,0

2013

7,2

12,3

19,5

2013

 

3,0

3,0

I alt

40,2

40,3

80,5

2013 ekstra

3,2

46,0

49,2

Total

43.4

86,3

129,7

 
 

De 3,2 mio.kr. finansieres inden for den samlede anlægsramme i 2013 og de 46 mio.kr. optags som energilån.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Udvalget indstiller at der frigives 46.007.000 kr. til energirenoveringer af Seminariet. Udvalget udbeder sig notat fra Center for Ejendomme omkring kommunens energiinvesteringer, herunder den fremadrettede opfølgning på realiseringen af energibesparelserne. Samtidig ønskes en drøftelse af muligheden for adfærdsregulering af energiforbruget på institutionerne. Sagen behandles på førstkommende møde.


3000786e2.docx

Bilag

Bilag - Energi og anlæg rest Holbæk Seminarium februar 2013 ver. 3


22. Frigivelse af midler til renoveringspulje 2013 og energimidler

Sagsprocedure

 

Godkendes i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at der frigives anlægsmidler til:

1. Renovering af kommunens bygninger 9.000.000 kr.

2. Energisparende foranstaltninger 8.700.000 kr.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på kommunens ejendomsportefølje.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De afsatte midler til renoveringspulje 2013 kombineret med energimidler for 2013, samt overførte midler fra renoveringspuljen 2012 er prioriteret med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov og energimærker, samt bygningsreglementet 2010, kap.6.

 

De konkrete aktiviteter fremgår af vedhæftede bilag

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Ingen bemærkninger

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2013)

Renoveringspulje

Anlæg

9.000.000

Energibesparende foranstaltninger

Energi/anlæg

8.700.000

I alt

 

17.700.000

 

Overførte anlægsmidler fra Renoveringspulje 2012 på 1.650.000 kr. forventes overført via samlet overførsel indstilling i kommunen mellem regnskabsåret 2012 og 2013.

 

Dermed bliver samlet forbrug på renoveringspuljen 2013 inkl. overførte midler fra 2012 og energimidler på 19.350.000 kr.

 

Forventet årlig energireduktion på 476.800 kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 18 år. Ved investering af 8.700.000 kr.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling
 


2994304e3.xlsx

Bilag

Bilag - Renoveringspulje 2013 incl. overførte midler fra 2012 og energimidler


23. Idrætshaller - renovering og vedligeholdelse i 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender frigivelse af anlægsbevilling der iværksættes renoveringsarbejder for 4.1 mio. kr. finansieres fra byrådets ”pulje til idrætsfaciliteter”

 2. Udvalget for Klima og Miljø godkender frigivelse af anlægsbevilling der iværksættes energirenoveringsarbejder for 7 mio. kr. finansieret af energilånepuljen. (De opnåede årlige driftsbesparelser, som opnås som følge af disse investeringer, fradrages fremadrettet i de tilskud som modtages fra Holbæk Kommune også ud over lånets tilbagebetalingstid).

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der indenfor Kultur- og Fritidsområdet tages stilling til hvilke renoverings- og vedligeholdelsesarbejder som skal gennemføres i 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune foretager løbende renovering af kommunens bygninger. På Kultur- og Fritidsområdet er der afsat en halrenoveringspulje ligesom der optages lån til energirenovering.

 

Finansieringen af udgifterne for 4.1 mio. kr. blev besluttet med budgetforliget for 2013

 

Pulje til idrætsfaciliteter:

Der er i budget 2013 afsat 4.1 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune. Budgettet anvendes til klimaskærm og tekniske installationer. Vedligeholdelsesarbejder over 75.000 kr., som er nødvendig for hallens virke, indgår ligeledes i den samlede prioritering.

 

Indstillingskompetencen for frigivelse af anlægsmidler ligger hos Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Energirenoveringspulje:

Alle idrætshaller er samtidig blevet energimærket. Investeringer i energibesparelser finansieres fra en lånepulje som byrådet har afsat specifikt til dette formål (energirenoveringspuljen).

 

De afledte driftsbesparelser som opnås som følge af energiinvesteringer skal:

 

Som følge heraf, vil opnåede driftsbesparelser blive fradraget i tilskuddet til den institution som får gavn af besparelsen. Den årlige driftsbesparelse er i første omgang udregnet på baggrund af et skøn.

 

Indstillingskompetencen for frigivelse af anlægsmidler til energiforbedringer ligger hos Udvalget for Klima og Miljø.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Kultur- og Fritidssekretariatet og Center for Ejendomme har i samarbejde udarbejdet forslag til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder for 2013. Af forslaget fremgår det, at der disponeres for 4,1 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder. Det er Center for Ejendomme, der i praksis administrerer de disponerede arbejder med vedligeholdelsen.

 

Forslag til energirenovering, fremgår af samme bilag som vedligeholdelsesarbejder, udgør 7 mio. kr. Finansieringen af energirenoveringen sker via en lånepulje.

 

Tilbagebetalingen af energirenoveringen finansieres via sparede driftsbesparelser. Energiinvesteringen giver en forventelig årlig energibesparelse. Efter tilbagebetalingen er gennemført, overføres driftsbesparelsen som en varig budgetbesparelse for Holbæk Kommune.

 

Idrætshallerne i Holbæk By indgår ikke i prioriteringen på baggrund af den undersøgelsesfase som der pt. foregår vedr. Holbæk Arena. Efterslæbet herfor forventes hentet i vedligeholdelsespuljen i de kommende år.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Punkt 2 indstilles med anbefaling.
 


2987220e4.pdf

Bilag

Oversigt energi- og renovering 2013


24. Udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanlægning

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind og Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Administrationen udarbejder et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning, der indeholder muligheden for at grundejer/projektudvikler kan indgå udbygningsaftaler omkring dækning af udgifter til planudarbejdelsen.

 2. Udbygningsaftaler om dækning af omkostninger for planudarbejdelsen giver grundejer/projektudvikler mulighed for at fremrykke planudarbejdelsen i forhold til planprioriteringen

 3. Administrationen undersøger muligheden for at forenkle den administrative og politiske beslutningsproces omkring planudarbejdelsen.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at imødekomme ønsker om vækstfremmende projektudvikling med en effektiv sagsbehandling.

 

Det forventes, at en ny procedure i henhold til indstillingen vil give forbedrede vilkår erhvervslivet og mindske de ”flaskehals – udfordringer” den hidtidige sagsgang kan indebære.

 

Det forventes ligeledes, at proceduren omkring udbygningsaftaler vil medvirke til en højere realiseringsgrad af de vedtagne lokalplaner.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Initiativerne i forhold til at forenkle sagsgangen samt at benytte planlovens mulighed for udbygningsaftaler omkring planudarbejdelsen er en udmøntning af byrådets vision, Udviklingsstrategien samt Erhvervs- og turismepolitikken. Byrådet ønsker med afsæt i visionen at ”-udvikle miljøer, hvor nytænkning, udvikling og iværksætteri trives” og bekendtgør videre i både udviklingsstrategien og Erhvervs- og Turismepolitikken at kommunen skal skabebedre rammer for erhvervslivet ved bl.a. at ”Erhvervslivets rammevilkår forbedres gennem samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen – og ved at den kommunale sagsbehandling er hurtig, effektiv og helhedsorienteret” (Udviklingsstrategien). Byrådets mål resulterer i en række indsatser, som hver især og tilsammen kan bidrage til, at Holbæk Kommune kan tiltrække og fastholde flere virksomheder – og dermed arbejdspladser, end vi mister. Sidestillet med nærværende dagsordenspunkt arbejdes der fortsat med udviklingen af erhvervs- Task Forcen, som ligeledes vil være et værktøj til forbedring af erhvervslivets handlemuligheder.

 

Administrationen udarbejder lokalplaner i en politisk prioriteret rækkefølge jf. den halvårlige planprioritering. Grundet et stort antal lokalansøgninger kan grundejer forvente en prioritering til igangsættelse et år frem fra planprioriteringen vedtages. Det betyder, at grundejer kan forvente en samlet behandlingstid på op til 2 år før end en lokalplan er udarbejdet, sendt i høring og politisk vedtaget.

 

Jf. planlovens §§ 21 b og 21 c kan der på opfordring fra grundejeren i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes en udbygningsaftale. Udover aftale om infrastruktur kan aftalen også omfatte et beløb til dækning af omkostninger til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner såfremt forudsætningerne jf. planloven er opfyldt. Det betyder i praksis, at aftalen kun kan indgås, hvor grundejer i forvejen indgår en aftale om udbygning af infrastruktur.

Der er ikke regler for om beløbet til dækning af omkostningerne skal betales som en engangsbeløb eller som medgået tid, dog må beløbets størrelse kun være til dækning af omkostningerne.

 

Incitamentet for at indgå en frivillig aftale om dækning af omkostninger i forbindelse med planudarbejdelsen er, at grundejer/projektudvikler undgår ventetiden i forhold til den halvårlige planprioritering og herefter ventetiden i forhold til den prioriterede igangsættelse. Planprioriteringen af omfattet af administrationsgrundlaget for fysisk planlægning og skal efterfølgende omfatte muligheden som bekrevet ovenfor.

 

For at forenkle den administrative og politiske beslutningsproces omkring planudarbejdelsen kan byrådet i henhold til de almindeligt kommunalretlige regler i styrelsesloven delegere beslutninger til administrationen. Ved at delegere beslutninger i visse plansager til planchefen, undgås op mod 10 ugers behandlingstid, hvor planen er i politisk proces. Et eksempel kunne være, at en virksomhedsejer ønsker at anvende eksisterende bebyggelse til et nyt formål, som er i overensstemmelse med kommuneplanen og som i øvrigt passer ind i omgivelserne. I sådant tilfælde vil administrationen gerne effektivisere sagsbehandlingen gennem delegationsbeføjelser, så virksomheden kan etableres på ejendommen uden unødig sagsbehandlingstid og på denne måde være et vækstfremmende initiativ for erhvervslivet.

 

Det skal understreges, at planen stadig sendes i offentlig høring efter planloven.

 

Administrationen vil gerne undersøge hvilke plantyper, der med fordel kunne omfattes af delegationsbeføjelserne og efterfølgende tilføje det i administrationsgrundlaget.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Planloven

Styrelsesloven


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Sagen ønskes viderebearbejdet i administrationen forud for fornyet drøftelse.
 
25. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget og vedtages herefter i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Andes Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40, for ændring af rammer vedr. erhvervsområde og lokalcenter i Spånnebæk, vedtages endeligt. (Økonomiudvalget, byrådet)

 2. Forslag til lokalplan 2.66 - Erhverv og detailhandel, Spånnebæk vedtages endeligt (Udvalget for Klima og Miljø byrådet)

 3. Udbygningsaftalen om udbygning af infrastruktur vedtages samtidigt med lokalplanen (Udvalget for Klima og Miljø byrådet)

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Kommuneplantillægget udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

 

Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse til erhvervsformål: Industri og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed samt offentlige formål, der naturligt kan indpasses i et erhvervsområde. Formålet er desuden at regulere fremtidig bebyggelses- og vejforhold i overensstemmelse hermed. Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres en dagligvareforretning samt muliggøres etablering af et mindre fastfoodudsalg med salg af f.eks. sandwich, pizza og lignende på området i delområde 1 i forbindelse med dagligvarebutikken.

 

Udbygningsaftalen er udarbejdet på bygherres foranledning i henhold til planlovens bestemmelser i kapitel 5a om udbygningsaftaler jf. § 21b. Udbygningsaftalen forpligter bygherre/grundejer til at etablere de nødvendige infrastrukturelle anlæg som følge af lokalplanens realisering.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplanforslaget

Baggrunden for at udarbejde en lokalplan for området, er et konkret ønske, om at etablere en dagligvarebutik i området. I forlængelse af dette ønske er det vurderet, at hele den gældende lokalplan, lokalplan nr. 14 skal revideres og erstattes i sin helhed, for at opnå en planmæssig helhed for området.

 

Lokalplanområdet er beliggende i Spånnebæk og området udlægges til erhvervsområde og lokalcenter. Lokalplanområdet inddeles i tre delområder med følgende anvendelse:

Lokalplanen viderefører bl.a. lokalplan nr. 14’s retningslinjer for etablering af beplantningsbælter langs Valdemar Sejrsvej og den sydligste del af Gl. Ringstedvej, lokalplanen stiller desuden krav til, at der etableres beplantningsbælter mod områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse.

 

Kommuneplantillæg

Da anvendelsen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

 

Planerne har været i offentlig høring i otte uger.

 

Efter endelig vedtagelse i byrådet redigeres dokumenterne til den endelige version.

 

Udbygningsaftalen

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale om infrastrukturelle anlæg. Aftalen vedlægges sagen som bilag. Aftalen angår følgende fysiske infrastrukturanlæg:

 
 

Se forslag til lokalplanforslag og kommuneplantillæg her:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Høring

 

Der blev afholdt et informationsmøde om lokalplanen og planprocessen. Mødet blev afholdt d. 18.04.2012 på Holbæk Bibliotek. De væsentligste punkter der blev diskuteret var:

 

Desuden fremkom enkelte generelle kommentarer til området bl.a. uhensigtsmæssig placering af busstoppested på Gl. Ringstedvej syd for Tåstrup Møllevej.

 

Planerne har været i høring fra 14. september 2012 til 9. november 2012.

 

Der blev afholdt borgermøde den 9. oktober i planens høringsperiode.

 

Der blev primært talt om trafiksituationen i området og især de problematiske forhold på gl. Ringstedvej samt i krydset Gl. Ringstedvej – Tåstrup Møllevej. Det blev især påpeget, hvor vigtigt det er at skabe sikre forhold for bløde trafikanter.

 

Også trafiksituationen omkring ind og udkørsler fra Lidl og den nye dagligvarebutik blev diskuteret, Lokale borgere påpeger, at der tit er helt fyldt på parkeringspladsen ved Lidl og at der ofte holder mange biler i kø fra udkørslen og op til krydset ved Gl. Ringstedvej.

 

Et andet væsentligt emne var støjforhold i området og de krav der kan stilles der til.

 

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema, vedlagt sagen som bilag.

 

Afgørelsen om at kommunen ikke skal udarbejde miljørapport, som er bekendtgjort i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget, er blevet påklaget. Klagen behandles af Natur- og Miljøklagenævnet og er endnu ikke færdigbehandlet. Klagen har ikke opsættende virkning og er derfor ikke til hinder for endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med planforslagene udarbejdet miljøscreening. Ved forslagenes vedtagelse besluttede byrådet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport. Afgørelsen er blevet påklaget, se afsnit om høring.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Sagen udsættes til næste møde.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Jf. ny aftale med projektudvikler udvides udbygningsaftalen til også at omfatte krydsningshelle på min. 1½ m på Taastrup Møllevej, hvor denne møder Gl. Ringstedvej.

 

Aftalen indeholder herefter følgende fysiske infrastrukturanlæg:

Ændringen er tilføjet bilag på sagen og vil efter planens vedtagelse fremgå af lokalplanens redegørelse.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Indstilles med anbefaling. Udestående behov for fortov langs Gl. Ringstedvej søges finansieret i forbindelse med udmøntning af anlægspulje for 2013 som er afsat til infrastruktur.
 


2989413e7.docx
2894638e5.pdf
3000965e8.pdf
2849327e6.doc

Bilag

Skema med indsigelser og ændringsforslag
Samlede høringssvar.pdf
Udbygningsaftale 2.66 underskrevet.pdf
Referat af borgermøde 20121009.doc


26. Affaldsplan 2014-2018 - Kortlægning og målsætninger

Sagsprocedure

 

Behandles i udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget tager kortlægningen til efterretning

2. Udvalget drøfter og godkender målsætninger for Affaldsplan 2014-2018

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med orientering om kortlægning er at give viden om den forrige planperiodes affaldsmængder, initiativer og resultater samt danne baggrund for fastsættelse af den kommende plans målsætninger for Holbæk Kommunes affaldshåndtering.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

KORTLÆGNING

Kortlægningsrapporten er foreløbig og vil foreligge i en endelig form sammen med det samlede planudkast. Rapporten danner baggrund for fastsættelse af målsætninger og det kommende arbejde med planlægningsdelen med borgerinddragelse og drøftelser om Holbæk Kommunes affaldsordninger.

 

Kortlægningen omhandler affaldsmængderne fra 2008 til 2012 og indeholder følgende emner:

 
 

Her et kort resume om affaldsmængderne for husholdningerne, der udgør den mest centrale del af kortlægningsrapporten.

 

Dagrenovation

I 2008 etablerede Holbæk Kommune et fire-strenget indsamlingssystem ved husstanden, som omfatter indsamling af glas, papir, bio- og restaffald, med et formål at sikre Holbæk Kommunes borgere et højt serviceniveau, og en høj genanvendelsesprocent for dagrenovationen.

 

For at øge andelen af genanvendelsen af affald fra Holbæk Kommunes borgere, indførtes der vægtbaseret afregning. Denne ændring er blevet synlig i dagrenovationsmængden, og den samlede mængde rest- og bioaffald er faldet med ca. 18 %. Det er det store fald i restaffaldsmængden, der har bevirket det samlede fald, for samtidig er bioaffaldsmængden steget. Den øgede mængde bioaffald indsamlet fra husstandene betyder, at Holbæk Kommunes affald fra husholdninger i stigende omfang indsamles til en øget ressourceudnyttelse fra dagrenovationen. I 2012 blev der udført en analyse, hvor potentialet for bioaffald blev kortlagt og blev i gennemsnit opgjort til 245 kg per husstand. Det svarer til, at der i 2011 blev indsamlet ca. 40 % af den potentielle mængde bioaffald.

Det vurderes, at indsamlingen af affaldet fra husholdningerne har udviklet sig i en positiv retning i den forrige planperiode.

 
 

Glas

Mængden af glas indsamlet ved husstanden er steget væsentligt fra opstart af ordningen i 2008 til 2012. Den indsamlede mængde ved husstanden er steget med ca. 41 %.

 
 

Papir

Der er i alt indsamlet 3.238 ton papir i 2012 ved husstanden. Miljøstyrelsen har opgjort potentialet for papir og pap til 4.828 ton for Holbæk Kommune i 2010. Den indsamlede mængde papir ved husstanden udgør således 67 % af det samlede potentiale.

 
 

Genbrugspladserne

Genbrugspladserne i Holbæk Kommune må benyttes af både borgere og erhverv. I 2011 blev der gennemført brugerundersøgelser, som indikerer at ca. 18 % af det indleverede affald stammer fra erhvervsvirksomheder, mens de øvrige 82 % afleveres af husholdningerne.

Den mest markante stigning i affaldsmængderne var fra 2010 til 2011, hvor vægtbaseret afregning af dagrenovation blev indført. I den periode er andelen af affald til genanvendelse fra genbrugspladsen samtidig steget, andelen til forbrænding er faldet hvilket er et udtryk for, at en større del af de genanvendelige mængder sorteres fra, mens andelen af affald til deponering og specialbehandling er fastholdt. Alt i alt vurderes det at udviklingen af affaldssorteringen i Holbæk kommunes genbrugspladser er i en positiv miljømæssig udvikling.

 

Andelen af affald til genanvendelse indsamlet i Holbæk Kommunes ordninger (både genbrugspladser og husholdninger) er i planperioden 2008-2012 øget fra 51 % til 58 %, hvor andelen af affald til forbrænding er reduceret fra 45 % til 27 %, mens deponering og specialbehandling er fastholdt i perioden.

 

Kortlægningsrapport vedlagt som bilag.

 

MÅLSÆTNINGER

Forud for en ny affaldsplan meldes de nationale visioner og målsætninger ud i en national affaldsstrategi. Denne gang kaldes den en Ressourcestrategi idet visionen er, at affald skal ses som en ressource.

 

Strategien forventes at komme i starten af foråret. Men de foreløbige udmeldinger er, at der vil være fokus på:

 
 

I forlængelse af målsætningerne fra den seneste plan og de udmeldinger der har været fra miljøministeren fremsættes her forslag til målsætninger, der vurderes at kunne rumme de kommende udfordringer og tendenser fremadrettet

 1. Fastholde ressourcerne fra affaldet

 2. Fjerne problemstofferne i affaldet

 3. Information – fra holdning til handling

Visionen om at betragte affald som en ressource skal være bærende i udmøntningen af affaldsplanen, men også i dialogen med borgere og virksomheder i relation til affaldshåndtering bredt.

 

Egentlige mål og initiativer udarbejdes på baggrund af dialogen med Klima og Miljøudvalget og interesserede på kommende borgermøder mm.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Affaldsbekendtgørelsen

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Godkendt
 


2990337e9.doc

Bilag

Kortlægning 2008-2012


27. Ansøgninger til Grøn Fond - Energinet.dk

Sagsprocedure

 

Sagen behandles af Udvalget for Klima- og Miljø og afgøres i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Anders Asmind indstiller, at:

 1. der ansøges om tilskud til projekter, jf. sagsfremstillingen, fra Grøn Ordning gennem Energinet.dk


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at benytte de tilskudsmidler Holbæk Kommune har til rådighed i henhold til VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi)

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ved opstilling af vindmøller har kommunerne mulighed for at søge tilskud til anlægsarbejder og aktiviteter, jf. Lov om fremme af vedvarende energi.

 

Der gives tilskud til:

 

Det er Energinet.dk som administrerer tilsagn og udbetalinger til kommunerne. Energinet.dk opgør hver måned det rammebeløb kommunen kan søge om. Rammen er senest opgjort 31.januar 2013, hvor af det fremgår at Holbæk Kommune har en ramme på 2.428.800 kr.

 

Heraf har kommunen tidligere ansøgt om (og fået tilsagn til) projekter for i alt 405.000 kr. Projekterne er ønsker indsendt af lokalområderne og behandlet i forbindelse med dialogrunden i efteråret 2011. De projekter der er givet tilsagn til er:

 

Nye projekter der ansøges om er:

 

Kort beskrivelse af projekterne:

Kunstgræsbane i Mørkøv 1.000.000 kr.

Mørkøvhallen har fremlagt et projekt for KFU hvori de har ønsket at anlægge en kunstgræsbane. Anlæg af banen vil kunne medvirke til at fastholde og tiltrække børn, unge og ældre til udendørs udeaktiviteter i vinterhalvåret ikke bare i Mørkøv, men også i de omkringliggende lokaleområder. Udvalget er positive overfor ideen. Der findes i dag kunstgræsbaner i Holbæk by og i Tuse. En bane forventes opført i Tølløse i 2013/14 hvorfor anlæg af en bane i Mørkøv vil kunne betjene den vestlige del af kommunens lokalområder.

 

Hagestedstien/Digestien 2-400.000 kr.

Formålet med projektet er gode stiforbindelser fra Hagested Bro og langs diget til Gislinge og Audebo. I dag er der en græsbevokset, meget ujævn markvej langs diget. Den er anlagt da diget blev bygget som servicevej til vedligeholdelse af dige og kanal. Græsset slås sjældent, og det er vådt og tungt at færdes som gående og især som cyklende. Med en bedre sti bliver det muligt at færdes der hele året.

 

Fra Hagested Bro bliver der mod vest forbindelse til Gislinge og Lammefjordstien. Mod øst giver stien forbindelse til Audebo, hvor der er bademuligheder i fjorden. Lokale beboere såvel som turister får også nemmere adgang til Audebo Plantage og det rekreative område dér.

 

Sti ovenpå slusen ved Audebo 4-500.000 kr.

Sti ovenpå sluseport ved Audebo.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

VE loven, Lov om fremme af vedvarende energi.

 

Høring

 

Der orienteres om projekterne i de aktuelle lokalområder efter sagens behandling.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunen skal mellemfinansiere tilskuddene gennem ”Køb og salg af fast ejendom”

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Efter behandling af sagen skal de afdelinger, hvor projekterne er forankret ansøge energinet.dk om tilsagn.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Da sagen ikke entydigt henhører under Udvalget for Klima og Miljø oversendes punktet til videre drøftelse i Økonomiudvalget forud for beslutning i byrådet.
 
28. Udvikling af integrationsbarometer

Sagsprocedure

 

Behandles samtidig i Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne, Udvalget for Klima og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager Det nationale Integrationsbarometer til efterretning

 2. på baggrund af de politiske målsætninger i integrationsstrategien, igangsætter arbejdet med et Integrationsbarometer for Holbæk Kommune

 3. tager Integrationsbarometrets forankring i Arbejdsmarkedscenteret til efterretning, og pålægger administrationen at fremlægge forslag til mål og indikatorer på udvalgets område

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At igangsætte arbejde med at skabe et tværgående data-baseret overblik over udviklingen på integrationsområdet i Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med udgangen af maj 2014 udløber Holbæk Kommunes Integrationsstrategi 2010-2014. Dermed ophører de projektbaserede og ofte enkeltstående indsatser under Integrationsstrategien, der udføres på tværs af en lang række kommunale interesse- og serviceområder. Projekterne er udviklet på baggrund af 16 mål, som byrådet har defineret under integrationsstrategien. Der følges løbende op på såvel projekter som målsætninger gennem afrapportering til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Der er ikke taget stilling til, hvad – om noget – der skal sættes i forlængelse af den nuværende integrationsstrategi i den kommende byrådsperiode.

 

I løbet af denne byrådsperiode, har Holbæk Kommune udarbejdet politikker på en del af de områder, den nuværende integrationsstrategi berører. Det gælder bl.a. skoleområdet, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. I de respektive politikker er en særlig indsats for nydanske borgere ikke nævnt. Nydanske borgere er dermed en del af politikkerne på lige fod med alle øvrige borgere, og kan forvente at modtage samme service i forhold til politikområdets kerneopgaver.

 

Imidlertid kan det både generelt og på særlige områder, være en god ide at følge, hvordan det går kommunens godt 5000 nydanske borgere i forhold til bl.a. arbejdsmarkedet, grundskolen og på det boligsociale område. En overordnet måling af udviklingen for denne borgergruppe giver byrådet og administrationen mulighed for på kvalificeret vis at vurdere, om nydanske borgere har en særlig udfordring, eller om dette beror på indtryk og oplevelser. Et nyt Byråds eventuelle prioritering af indsatsen for målgruppen, vil med andre ord kunne basere sig på fakta.

 

Målgruppe, opgaver og udfordringer

I Holbæk Kommune bor lidt over 5.000 indvandrere og efterkommere, svarende til 7,4 pct. af befolkningen. En andel, der er stadigt stigende. Der er langt fra tale om en homogen gruppe, men de største grupper er:

 1. gæstearbejdere og efterkommere fra primært Tyrkiet

 2. større flygtningegrupper fra Mellemøsten, Afrika og Balkan

 3. en nyere og voksende andel arbejdskrafts-migrerede fra bl.a. Østeuropa, men også mange – ofte højtuddannede – fra vestlige lande (se bilag for en top-10 over nationaliteter).

Der henvises generelt til Holbæk Kommunes hjemmeside, hvor Integrationsstrategien samt årsrapport for Integrationsstrategien foreligger.

 

Overordnet er integrationen på rette vej i Holbæk. Forskellen på hvordan den enkelte klarer sig afhængig af etnisk oprindelse bliver stadig mindre, og langt de fleste af kommunens nydanskere har ikke behov for en særlig indsats udover den som er formuleret i politikkerne der omfatter alle borgere i Holbæk.

 

Kommunen har dog stadig lovbundne opgaver ift. nytilkomne flygtninge og indvandrere, og en særskilt vanskelig opgave ift. bl.a. de nu lidt ældre indvandrere og flygtninge, der er overrepræsenteret ift. ledighed, samt ofte har massive sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Samtidig er disse udfordringer særligt centreret i geografisk afgrænsede boligområder og de kommunale institutioner i disse. Der kan derfor stadig være god grund til at fastholde fokus på de udfordringer flygtninge, indvandrere og efterkommere kan have på en lang række områder. Udfordringerne følges og imødekommes politisk gennem opgaver der, i større eller mindre grad, varetages af alle Holbæk Kommunes stående udvalg.

 

Det nationale integrationsbarometer

Regeringen har ultimo 2012 lanceret et nationalt integrationsbarometer, som giver et indtryk af udviklingen på integrationsområdet bl.a. for de enkelte kommuner. Det nationale integrationsbarometer kan være et godt supplement til et lokalt fokus på målgruppen, men skal et barometer egne sig som styringsredskab – og ikke alene som tværkommunal benchmarking - bør det basere sig på politiske mål, der defineres lokalt.

 

Regeringens idé om et integrationsbarometer er da også stærkt inspireret af en kommunal indsats. Især Københavns Kommunes ”Inklusionsbarometer” synes at have været inspirationen, og inklusionsbarometeret udmærker sig også i særlig grad, da målsætninger, indikatorer og metode præsenteres overskueligt og let forståeligt, ligesom de seneste resultater analyseres og kommenteres på forbilledlig vis. Der er i bilaget vedlagt skærmbilleder af både Det nationale Integrationsbarometer og Inklusionsbarometeret.

 

Holbæks integrationsbarometer

Det foreslås på baggrund af de lovpligtige opgaver, det nationale integrationsbarometer og de forskellige indsatsers udbytte af at følge nydanske delmålgrupper, at Holbæk Kommune – med udgangspunkt i Københavns Kommunes metode – udvikler et integrationsbarometer, der på tværs af og for de enkelte politikområder måler, hvordan det går med nydanske Holbækkere ift. de mål, der er beskrevet i integrationsstrategien og vil være defineret i de aktuelle politikker og strategier. Integrationsbarometer vil løbende blive opdateret på Holbæknettet. Driften af integrationsbarometret vil blive omkostningslet, idet de fleste data allerede er, eller vil blive tilgængelig som følge af fokus på måling af effekt og resultater i de forskellige indsatser. Øvrige data indhentes fra bl.a. Danmarks Statistik.

 

Barometeret som tværgående redskab og metode

En kommunal integrationsindsats må i sin natur være tværgående, fordi den berører kerneopgaver inden for de fleste politikområder, og afledte opgaver indenfor alle områder. Derfor inddrages samtlige fagudvalg i udviklingen af integrationsbarometeret. Også derfor er forslag om at udvikle et integrationsbarometer for Holbæk Kommune drøftet og tiltrådt administrativt af direktionen på møde af 15. januar 2013. Barometeret forankres administrativt i Arbejdsmarkedscenteret, der i forvejen har ansvaret for udmøntningen af Byrådets integrationsstrategi.

 

Den nuværende integrationsstrategi har politiske målsætninger indenfor kerneområder varetaget af Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, men der kan med fordel udvikles målsætninger inden for:

Integrationsområdet tager dog traditionelt udgangspunkt i beskæftigelses- og socialområdet, og har derfor i stor udstrækning overlappende målsætninger på bl.a. det boligsociale område.

 

Derfor arbejdes der også med at etablere et barometer for det boligsociale område, som en del af den løbende evaluering af den kommende boligsociale helhedsplan. Helhedsplanen forberedes til politisk behandling i starten af 2014, - samtidig med offentliggørelsen af det første lokale integrationsbarometer. Det boligsociale område (under Udvalget for Voksne) og Integrationsstrategien (Under Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse) arbejder derfor aktuelt med et parallelt forløb omkring udvikling af de respektive planer.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Forslaget kan rummes indenfor det nuværende budget

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Godkendt
 


2996782e10.pdf

Bilag

Bilag - integrationsbarometer-udvalg.pdf


29. Status på Udviklingsstrategien

Sagsprocedure

 

Drøftes i alle udvalg.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. udvalget drøfter hvilke temaer fra udviklingsstrategien indenfor udvalgets ansvarsområder, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at give udvalget lejlighed til at drøfte status på udviklingsstrategien, med særligt fokus på udvalgets ansvarsområder.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med afsæt i visionen (maj 2010) og som optakt til kommuneplanarbejdet og andre politikker, drøftede Holbæk Byråd mål for kommunes fremtidige udvikling henover forår og sommer 2011. Resultatet blev en udviklingsstrategi for Holbæk Kommune, som byrådet vedtog i maj 2012.

 

På temamødet i december 2012 drøftede byrådet en samlet status på gennemførte, igangværende og planlagte initiativer, som skal realisere målene i udviklingsstrategien.

 

Samtidig gav byrådet en umiddelbar vurdering af, hvor Holbæk Kommune er godt på vej (markeret med ’grøn’) henholdsvis, hvor der er behov for at tage mere fat (markeret med ’gul’).

 

Med udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder har de stående udvalg og Økonomiudvalget nu lejlighed til at drøfte byrådets vurdering nærmere.

 

Udvalgene har samtidig mulighed for at pege på hvilke temaer fra udviklingsstrategien, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Ansvar for fremtiden:
 
Udvalget ønsker fortsat fokus på hastigheden af myndighedsudøvelsen.
 
Der ønskes mulighed for alternative byggerier bosætningssteder og byggerier på udvalgte steder.
 
Udvalget ønsker stadigvæk fokus på varmeplanen og vurderer løbende strategien.
 
Udvalget ønsker øget opmærksomhed på effekterne af kommunens energirenovering.
 
Udvalget ønsker øget opmærksomhed på affaldssortering på kommunale arbejdspladser.
 
Et attraktivt sted at flytte hen:
 
Udvalget ønsker at vurdere mulighederne for en forbedret kollektiv trafik samt vilkår for pendlerne, herunder pendlerparkeringspladserne.
 


2940796e11.docx
2939668e12.docx

Bilag

opsamling af US
Opsamling på byrådsmødet 5. dec af US


30. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelser_KMU

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. de stående udvalg og Økonomiudvalget tager oversigten med forventede brugerundersøgelser for perioden 2013-2015 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, at de stående udvalg og Økonomiudvalget er orienteret om den forventede tidsplan for gennemførelse af brugerundersøgelser i Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Direktionen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredsheds-undersøgelser mindst én gang i hver byrådsperiode inden for alle kommunens borgerrettede serviceområder. På de store velfærdsområder (dagtilbud, skole/SFO og hjemmepleje) vil der blive gennemført brugertilfredshedsundersøgelser mindst hvert andet år – i tråd med anbefalinger fra Kommunernes Landsforening og Finansministeriet.

 

Formålet med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune er at

 

Undersøgelserne kan gennemføres enten ved hjælp af spørgeskemaer eller andre metoder til at få viden om brugernes forventning til og oplevelse af kvaliteten af servicetilbuddet. Resultaterne fra undersøgelserne vil altid være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

 

De stående udvalg og Økonomiudvalget blev i foråret 2012 orienteret om oversigten med de forventede brugertilfredshedsundersøgelser for perioden 2012-2015. Det blev bemærket, at oversigten angiver de forventede undersøgelser, og at der derfor løbende kan ske ændringer. Oversigten er nu opdateret og vedlagt som bilag. På baggrund af denne oversigt kan de stående udvalg og Økonomiudvalget få overblik over, hvornår det kan forventes, at hvilke brugertilfredshedsundersøgelser bliver gennemført.

 

Nedenfor er angivet, hvilke undersøgelser der skal gennemføres for Udvalget for Klima og Miljø.

 

By & Landskab afd. 4 - Tilfredshed med byggesagsbehandlingen - Metoden er ændret, så dataindsamlingen foregår løbende og resultaterne opgøres efter hvert kvartal hvert år

 

By & Landskab afd. 2 - Undersøgelser inden for landbrugstilsyn og råden over vejareal – Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende "Bedre sejlplan for færgefarten Orø/Holbæk" i 4. kvartal 2012. Undersøgelse vedrørende råden over vejareal er rykket til 2. kvartal 2013, mens undersøgelse vedrørende landbrugstilsynet er rykket til 2013 i forlængelse af tilsynene i 2013. Herefter igen i løbet 2014

 

By & Landskab afd. 2 - Undersøgelser inden for landzonetilladelse – I løbet af 2013 og 2015

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres inden for budgettet på de enkelte politikområder.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013
 
Til efterretning
 


2975271e13.xlsx

Bilag

Oversigt med forventede brugertilfredshedsundersøgelser