UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-01-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2013 14:00:00


PUNKTER

7. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. januar 2013
8. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2013
9. Broarbejder 2013
10. Vedtagelse af lokalplan 3.40 Boliger på Østerled, Holbæk Øst
11. Endelig Vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 3.78 for Bypark, Boliger og Detailhandel ved Holbæk Have med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35
12. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk
13. Endelig vedtagelse af revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og revideret forslag til lokalplan nr. 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup
14. Visionsplan for Holbæk Havn
15. Forslag til Naturparkplan for Naturpark Åmosen
16. Strategi for varmeforsyning
17. Gystinge Sø - Kommunal overtagelse
18. Vandplanerne - konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om at de er ugyldige.7. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Godkendt
 
 
8. Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Borgerinddragelse i Affaldsplanen

 2. Varsel fra Movia om efterbetaling for 2012

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Ad 2/ Movia inviteres til deltagelse i næste udvalgsmøde.
 


2969682e1.docx

Bilag

Borgerinddragelse i Affaldsplanen


9. Broarbejder 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byråd

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. de afsatte midler til broarbejder i 2013 frigives jævnfør sagsbeskrivelse af hovedindstillingen

 2. der på baggrund af anlægsbudgettet for 2013 frigives 3.1 mio.kr. til broarbejder jfr. nedenstående sagsbeskrivelse.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Sikre fremkommeligheden af trafikanterne i lokalområderne.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Prioritering af bygværker (broer) i forhold til anlægsbevillingen på 3.1 mio.kr. i 2013 sker på baggrund af budgetoversigten for 2013.

 

Forudsætningerne er, at det skaber mest mulig værdi for Holbæk Kommune set ud fra en samfundsmæssig vurdering af eksempelvis vægtbegrænsninger, sikkerhedsrisiko, trafikbelastning, fremkommelighed mv.

 

På denne baggrund anbefaler vores rådgiver følgende broarbejder til administrationens indstilling:

 
 

Total 3.100.000 kr. ekskl. moms

 

Der er vedlagt bilag med foto, kortfattet skadesbeskrivelse og anbefalet udbedringsstrategi af indstillede broer.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Afsatte anlægsmidler til brorenovering i 2013 på 3,1 mio.kr. frigives til gennemførelse af projektering, udbud og entreprisen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Orienteringsmæssigt kan det oplyses, at det samlede broindeks efter anlægsarbejderne i 2012 er på 1,727.

 

SAMKOM har i 2012 udarbejdet et landsgennemsnit der ligger på 1,4.

 

Broindeks er baseret på en tilstandskarakter skala fra 0-5, hvor 0 svarer til en ny bro og 5 svarer til at broen er fuldstændigt nedbrudt og dets funktion er ophørt, med deraf lukning eller udskiftning.

 

De indstillede broer har følgende:

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 
 


2955423e2.pdf
2955425e3.pdf
2955428e4.pdf

Bilag

Notat
Fotoark
Budgetoversigt


10. Vedtagelse af lokalplan 3.40 Boliger på Østerled, Holbæk Øst

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. kommuneplantillæg nr. 39 vedtages

 2. lokalplan 3.40 Boliger ved Østerled, Holbæk Øst, vedtages med ændringerne angivet i bilag 3, Forslag til ændringer.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at omdanne en del af erhvervsområdet ved Østerled til et nyt boligområde.

 

Planerne muliggør blandet boligbebyggelse i op til tre etager med tagterrasser og skal samtidig sikre:

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrunden for denne lokalplan, og tilhørende kommuneplantillæg, er grundejers ønske om at realisere kommuneplanens mulighed for at udvikle området til boligformål.

 

Lokalplanområdet er omfattet af rammelokalplan 3.33, som er udarbejdet i 2009 med det formål at omdanne erhvervsområdet til boligområde. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 4 ha.

 

I rammelokalplanen fremgår det, at lokalplanområdet (delområde C) skal anvendes til boligformål og disponeres til etagebyggeri og tæt-lavt byggeri. Det er således fastsat at:

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med de i rammelokalplan 3.33 fastsatte bestemmelser, idet der sikres at:

 

Boligbebyggelsen er disponeret dels som en parkbebyggelse med etagebyggeri i maksimalt to og tre etager (delområde I og II) og dels som tæt-lav udstykninger i maksimalt to etager (delområde III).

 

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter, som dels sikrer afstand til vej og skel og dels sikrer hensigtsmæssig afstand til eksisterende boliger inden for og uden for lokalplanområdet.

 

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Østerled og der udformes stamveje med vejtræer og græsarmerede parkeringsarealer. Fra stamvejene vil der være fordelingsveje til boligerne, som ligeledes indeholder græsarmerede parkeringsarealer.

 

Kommuneplantillæg 39 er udarbejdet for at specificere anvendelsen af lokalplanområdet og give mulighed for tagterrasser, da de i byggeteknisk forstand tæller som en etage.

 

Se lokalplan 3.40 og tilhørende kommuneplantillæg 39 her (Lokalplanen tilrettes efter byrådets endelige vedtagelse)

 

Forslag til ændringer

På baggrund af drøftelser på borgermødet om planforslagene den 11. oktober og de indsendte høringssvar i høringsperioden (læs mere om borgermøde og høringssvar nedenfor under Høring) foreslår forvaltningen en række mindre ændringer til lokalplanen. Ændringerne skal sikre hensynet til eksisterende nabobebyggelser i højere grad. Forslag til ændringer er illustreret på kortbilag 4 og 5 til dette dagsordenspunkt.

 

Der er udarbejdet skyggediagrammer og snit med det formål at kvalificere de hensyn der tages til eksisterende naboer. Skyggeforholdene er vurderet i marts/september, maj/august og i juni på forskellige tidspunkter af dagen. Skyggediagrammerne viser situationen når der bygges i to etager mod Kirsebærstien i stedet for de hidtil planlagte tre etager.

 

I juni vil slagskygger fra det nye byggeri ramme nogle af haverne efter klokken 18 og nogle af husenes facader efter klokken 20. I maj og august vil slagskygger fra det nye byggeri ramme nogle af haverne efter klokken 17 og nogle af husenes facader efter klokken 19. I marts og september vil slagskygger fra det nye byggeri ramme nogle af haverne efter klokken 16:30 og nogle af husenes facader efter klokken 17:30.

 

Den vestlige række boliger i Baggesens Have vil altså blive påvirket af skygge fra det nye byggeri, men kun kort før solnedgang og i et begrænset tidsrum. Der er tale om fire forholdsvis smalle slagskygger fra det nye byggeri.

 

De valgte bygningshøjder og tætheder, som er givet med Kommuneplan 2009, nødvendiggør, at der bygges tættere og højere end det eksisterende i området og naboområderne i dag. Det er et bevidst valg med lokalplanen, at man ønsker at udvikle området fra dets historiske rolle som erhvervsområde til et område med tættere byggeri og dermed udnytte den attraktive og bynære placering.

 

Det er forvaltningens vurdering at skyggegener ikke helt kan undgås i forbindelse med et byomdannelsesområde som dette, hvor der er planlagt for en tættere og højere bebyggelse end den eksisterende. Skyggepåvirkningen betragtes derfor som acceptabel.

 

Snittet (se kortbilag 7) viser, at højden på den nye bebyggelse ud mod Kirsebærstien ikke er højere end hvad der findes i et almindeligt boligområde med enfamiliehuse i to plan. Afstanden fra ny bebyggelse til naboskel (Baggesens Have) er 10 m, mens afstanden mellem ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse (Baggesens Have) er 20 m.

 

Som vist på kortbilag 2 og 3 foreslås det således, at der mod naboer bygges i to etager, mens det højeste byggeri (tre etager) koncentreres i midten af lokalplanområdet. Således mindskes skygge- og indbliksgener for eksisterende byggeri i området samtidig med at det fastholdes, at der er tale om et byfortætningsområde.

 

Derudover skal der etableres randbeplantning omkring den nye boligbebyggelse mod naboer mod øst og vest for yderligere at mindske indbliksgener. Randbeplantningen skal etableres med træsorter, som ikke bliver højere end 6 m for at undgå skyggegener både internt i området og for naboer mod øst.

 

På baggrund af de udarbejdede diagrammer og høringssvarene indstiller forvaltningen således følgende ændringer:

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Planloven

 

Høring

 

Høring ved idéfase

Den 17. november 2011 blev der afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek. Dialogen på mødet udtrykte, ligesom de to indkomne høringssvar, en bekymring fra naboerne over de indbliksgener det kommende byggeri eventuelt ville tilføre deres ejendomme.

 

I lokalplanforslaget blev der taget højde for disse bekymringer ved at fastlægge byggefelter for det nye byggeri, som sikrer en afstand på minimum 10 m til naboskel således at indbliksgener mindskes. Desuden kan der maksimalt bygges i to etager ved eksisterende byggeri ved Østerled.

 

Derudover er der mod naboejendommene mod syd udlagt et fælles friareal, som sikrer en buffer mellem det eksisterende boligbyggeri og nyt.

 

Høring ved lokalplanforslag

Planforslagene var fremlagt til offentlig høring fra den 14. september 2012 til den 9. november 2012.

 

Der blev afholdt et offentligt møde om planforslagene den 11. oktober 2012 i kantinen på Holbæk Rådhus. Til mødet var der, foruden bygherrerådgivere og to planlæggere fra Holbæk Kommune, ca. 15 borgere, primært naboer. På mødet diskuteredes primært nabohensyn mod vest (Østerled 16 + 18) og mod øst (Baggesens Have og Wessels Have). Naboerne udtrykte bekymring om skygge- og indbliksgener. Efter mødet kunne indsendes skriftlige høringssvar til behandling i den videre planlægning af området.

 

Der indkom otte høringssvar, som primært omhandler de samme problemstillinger som blev vendt til borgermødet. Se bilag 2, Høringssvar.

 

På baggrund af borgermødet og de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen en række mindre ændringer til lokalplanen, som skal sikre nabohensynet i højere grad (se ovenfor under Sagsbeskrivelse af hovedindstilling). Se bilag 3, Forslag til ændringer.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

 

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Det er på baggrund af miljøscreeningen konstateret, at planerne ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 
Udvalget opfordrer til, at der ved den fremtidige bebyggelse af Østerled tages hensyn til principperne i strategi for varmeplan. I dette tilfælde bør etablering af blokvarme tilstræbes.
 


2963284e5.pdf
2963285e6.pdf
2963286e7.pdf
2963279e8.pdf
2963281e9.pdf
2963282e10.pdf
2963283e11.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Kortbilag 4
Kortbilag 5
Kortbilag 6
Kortbilag 7


11. Endelig Vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 3.78 for Bypark, Boliger og Detailhandel ved Holbæk Have med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø (punkt 2 og 3), Økonomiudvalget (punkt 1) og byrådet (punkt 1, 2 og 3).

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3. R08 vedtages endeligt med udpegede ændringer samt sammenfattende § 9-redegørelse. (Økonomiudvalget og byrådet)

 2. Forslag til (Ramme-) Lokalplan nr. 3.78 for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have vedtages endeligt med udpegede ændringer samt sammenfattende § 9-redegørelse. (Udvalget for Klima og Miljø og byrådet)

 3. Beslutning om udviklere skal gennemføre en byplankonkurrence, som skal være til grund for en helhedsplanlægning for hele området som beskrevet i dagsordenens punkt om høring, vedtages. (Udvalget for Klima og Miljø og byrådet)

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med forslagene er at etablere det overordnede planmæssige grundlag for en omdannelse af stadionområdet til bypark, boliger og detailhandel og dermed udvidelsen af bymidten.

 

I Udviklingsstrategi 2012 har byrådet besluttet at styrke detailhandlen i Holbæk By, og herved styrke Holbæks rolle som kommunens og Nordvestsjællands hovedby. I Udviklingsstrategien har byrådet konkret truffet beslutning om at benytte ny lovgivning på detailhandelsområdet, der giver mulighed for at planlægge for op til tre nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal i bymidten i byer med mere end 27.000 indbyggere.

 

Byrådet har også besluttet at samle byens idrætsaktiviteter i ”Holbæk Arena”, et nyt, samlet idrætsområde i Holbæk Vest, hvorved de nuværende idrætsaktiviteter i stadionområdet (rammeområde 3.R08) flyttes, og området skal derfor spille en ny rolle i Holbæk By.

 

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 3.78 – Bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have er blevet udarbejdet med henblik på at indfri det ovenstående politiske mål: at styrke detailhandlen i Holbæk By med et nyt detailhandelsområde, der tilbyder et supplement til eksisterende detailhandel, og at omdanne stadionområdet til et bymidteområde. Byrådet lægger vægt på, at området skal udvikles med fokus på bæredygtighed, kvalitet og respekt for omgivelserne således at det bliver et brand for byen.

 

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 3.78 samt miljøvurdering har været i offentlig høring fra den 17. september til den 12. november 2012. I alt har kommunen modtaget 13 høringssvar, som er blevet behandlet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 inddrager en del af stadionområdet, rammeområde 3.R08, i bymidteafgrænsningen. Kommuneplantillæg nr. 35 udlægger endvidere nye kommuneplanrammer for rammeområdet, således at anvendelsen fremover bliver henholdsvis offentligt formål og centerformål.

 

Forslag til Lokalplan 3.78 omfatter størstedelen af stadionområdet. Det er en rammelokalplan, dvs. en lokalplan, der er begrænset til at fastlægge områdets fremtidige hovedanvendelser og de overordnede principper for en mulig omdannelse af lokalplanområdet. Rammelokalplanen forudsætter derfor yderligere planlægning, og planens overordnede principper skal respekteres i det videre planarbejde. Forslagene til kommuneplantillæg nr. 35 og Lokalplan nr. 3.78 forudsætter, at rammelokalplanen skal følges op af en eller flere projektlokalplaner for at kunne danne grundlag for lokalplanpligtige dispositioner, fx byggeri. Som følge den offentlige høring af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og Forslag til Lokalplan nr. 3.78 anbefaler forvaltningen, at hele området skal indgå i en helhedsplanlægning gennem en byplankonkurrence inden udarbejdelse af yderligere lokalplaner.

 

Lokalplan nr. 3.78 inddeler området i to delområder, delområde A og B jf. bilag i lokalplanen.

 

Delområde A udgøres af området nord for Borgmestergårdsvej og syd for Godthaabsvej.

Delområdet udlægges til offentligt formål i form af en offentlig tilgængelig bypark, med mulighed for etablering af helårsboliger, institutioner og rekreative anlæg til nærområdets betjening. I alt op til 130 boliger.

 

Delområde B udgøres af området syd for Borgmestergårdsvej og nord for Holbæk Have.

Delområdet udlægges til centerformål. Området kan rumme liberalt erhverv, videns- og serviceerhverv, restaurations-/fastfoodvirksomhed og butikker til dagligvarer og udvalgsvarer, - dog kun én dagligvarebutik og op til tre større udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal, samt parkeringsanlæg og de til lokalplanområdets drift nødvendige faciliteter (varegårde, materielgård m.v.).

 

Fordelingen mellem detailhandelsområderne i Holbæk By bliver herefter:

 

1. Holbæk bymidte, som består af delområder med forskellige funktioner, arbejdsdelinger og profiler:

2. Detailhandelsområder uden for bymidten: MegaCentret I og II og Bilbyen med en tydelig specialisering inden for store udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m2 bruttoetageareal og særlig pladskrævende varegrupper.

 

Holbæk Kommune lægger vægt på, at nye udvalgsvarebutikker i Holbæk Have skal udgøre et supplement til butikkerne og butik koncepter i bymidten.

 

Disse principper vil efterfølgende blive indarbejdet i retningslinjerne for detailhandel i Forslag til Kommuneplan 2013.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og forslag til Lokalplan nr. 3.78 med miljøvurdering har været til offentlig høring i efteråret 2012. Forvaltningen har behandlet de indkomne kommentarer og har på den baggrund udarbejdet et forslag til ændringer af kommuneplantillægget og lokalplanen, som er beskrevet nedenfor. Kommuneplantillægget og lokalplanen vil blive tilrettet efter byrådets godkendelse.

 

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering

 

Høring

 

Offentlighedsfase jf. planloven forløb fra den 17. september til den 12. november 2012.

I alt har kommunen modtaget 13 høringssvar, hovedsageligt fra borgerne i det omkringliggende område og handels- og boligforeninger.

 

Hovedpointer fra indkomne indsigelser/kommentarer er følgende:

 

• Tilkendegivelse af det synspunkt, at de foreliggende planer ikke vil styrke handelslivet i Holbæk bymidte, men snarere vil medvirke til at splitte det. Der henvises til igangværende butiksprojekter og udvidelser. Der opfordres til at tænke helheden.

• Den foreslåede bymidteafgrænsning omtales som ikke lovlig.

• Beklagelse over, at sportsfaciliteterne vil blive flyttet langt væk og bekymring for flytteplanerne.

• Beklagelse over, at de grønne omgivelser mindskes, og at forholdene for borgerne forringes generelt på grund af færre rekreationsmuligheder og mulige gener.

• Skepsis over de trafikale forhold i området ifølge planerne især med det eksisterende vejnets kapacitet, og der foreslås regulering af trafikken.

• Opfordring til at sikre den grønne forbindelse mellem bymidte og Holbæk fælled grønne arealer, og at det kommende byggeri opføres efter bæredygtighedsprincipper med en god kvalitet og et godt arkitektonisk udtryk, og at den kommende udvikling skal respektere de omkringliggende bevaringsværdige bygninger.

 

Forvaltningens konklusion og anbefalede ændringer:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og Forslag til Lokalplan nr. 3.78 lægger vægt på, at den nye udvikling i Holbæk Have vil fremme et område med høj kvalitet og forstærke byens potentialer, dermed imødekommer planerne offentlighedens interesse. Det endelige kommuneplantillæg og lokalplan skal dog tydeliggøre argumenterne efter vedtagelse af planerne. Se Bilag nr. 1 om forvaltningens indstilling og forslag til ændringer ved endelig vedtagelse.

Der skal tydeliggøres i planforslagene, at Holbæk Kommune lægger vægt på, at udviklingen af Holbæk Have og de nye udvalgsvarebutikker skal udgøre et supplement til butikkerne og butik koncepter i bymidten, og at det princip vil efterfølgende blive indarbejdet i retningslinjerne af Forslag til Kommuneplan 2013.

• Hele området anbefales indgå i en helhedsplanlægning inden udarbejdelse af lokalplaner. Dette vil ske gennem en byplankonkurrence om:

- Et rumligt koncept og strukturplan for hele området, som bl.a. skal fastlægge hoveddisponering af området, struktur for grønne arealer og stier, trafik betjening i den sydelige del af bymidten, rammer for bæredygtighed i byggeriet og udearealer og hensyn til bevaringsværdige boligområder.

- En bebyggelsesplan for minimum et delområde, der vil muliggøre en fleksibel etapevis udvikling.

Det andet delområde i lokalplanområdet skal efterfølgende indgå i en byplankonkurrence om en bebyggelsesplan, som vil danne grund for etablering af lokalplaner.

Rammerne for konkurrencerne, som forventes afholdt af udviklere/udbydere vil blive konkretiseret, når der er en konkret henvendelse.

Foretagelse af den ovennævnte helhedsplanlægning for hele området (delområde A + delområde B) besluttes som forudsætning for den videre planlægning i forbindelse med endelig vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 35 og Forslag til Lokalplan 3.78.

• Øvrige forvaltningskommentarer og beslutninger fremgår systematisk af vedlagte oversigt over forslag og bemærkninger samt forvaltningens indstilling hertil (Bilag nr. 1). Rettelserne vil blive indført efter byrådets vedtagelse af planerne.

• I forbindelse med bebyggelses omfang og placering rettes Forslag til lokalplanens § 6.2.2 til følgende: Boligbebyggelse skal opføres som etagebyggeri i 3-5 etager (i stedet for: som fritstående punkthus) og der tages hensyn til bevaringsværdige bygninger ved fastlæggelse af bebyggelsens højde og placering.

• Udviklingen af delområde A skal koordineres med udviklingen i Holbæk Arena, således at stadion først tages ud af brug, når Arena byder på et alternativ og der ikke er private udbydere, der vil være interesseret i at drive anlægget.

.

 
 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Lokalplanområdet – Holbæk Stadion - er ejet af Holbæk Kommune. Salg af arealerne forventes at give en vis indtægt til kommunen.

 

Det forudsættes, at der udarbejdes en helhedsplanlægning for hele området (område A + område B) gennem en byplankonkurrence/byplankonkurrencer afholdt af udbydere/udviklere som beskrevet under dagsordenspunktet Høring.

 

Derefter bliver der udarbejdet en eller flere projektlokalplaner, når der er konkrete planer for ændret anvendelse og eventuel bebyggelse af områderne. Herved fastsættes bl.a. bestemmelser om mulig udstykning af området. I forbindelse med salg af arealer indenfor lokalplanområdet fastsættes der nærmere vilkår, fx hvad angår grundejers forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af friarealer / fællesarealer m.v.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 936, vurderer kommunen, at planerne udløser krav om miljøvurdering, da omfang af butiksareal som planerne giver mulighed for, kan medføre væsentlige påvirkninger for den øvrige detailhandel i Holbæk By, og kan have effekt på detailhandelsmønstrene mod norvest i regionen. Planerne er omfattet af loven jf. bilag 4, stk. 10b, Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser.

 

Kommunen har udsendt en screening/scoping til berørte myndigheder, og der er ikke udpeget flere emner i miljøvurderingen.

 

Som konklusion, vurderer Kommunen, at det nye detailhandelsområde vil kunne forny og supplere det samlede butiksudbud i byen uden at medføre butiksdød i byens centrum eller Megacentret, og herved bidrage til vækst og udviklingen i byen, kommunen og regionen.

 

Der skal dog tydeliggøres i planforslagene, at Holbæk Kommune lægger vægt på, at udviklingen af Holbæk Have og de nye udvalgsvarebutikker skal udgøre et supplement til butikkerne og butik koncepter i bymidten, og at dette skal vurderes i forbindelse med konkrete henvendelser til kommunen. Princippet vil blive indarbejdet i retningslinjerne for detailhandel i Forslag til Kommuneplan 2013.

 

Der vurderes ikke, at etablering af butikker i området vil medføre væsentlige afledte gener inden for lokalplanområdet eller for de omkringliggende byområder. Mulige emner, som de trafikale forhold, visuelle påvirkninger, den grønne struktur, samt jordforurening kan håndteres ved nærmere planlægning og realisering.

 

For at sikre en udvikling af højkvalitet og indfri målet om et område af store potentialer og kvaliteter anbefaler Forvaltningen, at hele området indgår i en helhedsplanlægning som beskrevet under dagsordenspunktet Høring.

 

Kommunen skal jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer § 9, udarbejde en sammenfattende redegørelse af miljørapportens konklusioner, konklusioner fra offentlighedens fase, og hvad der skal gøres for at følge op på disse konklusioner, samt forslag til overvågningsprogram, som vil sikre og offentliggøre forvaltningens indsats for opfølgning på miljøhensyn. Den sammenfattende redegørelse skal danne grundlag for den endelige vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 35 og Forslag til Lokalplan 3.78.

 

En sammenfattende § 9 redegørelse er vedlagt som bilag 3.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Forslag til Lokalplan 3.78 udlægger et stort område til bypark og rekreative formål og forudsætter, at den videre planlægning skal indarbejde den grønne kile, som binder Holbæk Fælled med bymidten og resten af denne grønne struktur.

 

Bestemmelserne i Forslag til Lokalplan 3.78 udelukker ikke fastholdelse af eksisterende sportsfaciliteter i området, fx klubhuse, tennisbaner, boldbaner mv. og giver mulighed for nye anlæg, herunder legepladser mv. som måtte bidrage til områdets rekreative funktion og dermed befolkningens mulighed for udfoldelse gennem organiseret og ikke-organiseret idræt. Stadion vil fortsat anvendes indtil Holbæk Arena er taget i brug, og anvendelsen af Stadion kan fortsætte, hvis en udbyder har interesse i at drive det i forbindelse med den videre udvikling.

 

De forskellige rekreative muligheder, grønne arealer, tilgængelighed for svage grupper og stiforbindelser, samt gode trafikale forhold vil blive sikret i området ved den videre planlægning. Derfor peger forvaltningen på nødvendigheden af, at hele området (delområde A + delområde B) indgår i en helhedsplanlægning gennem en eller flere byplankonkurrence (-er) specificeret i forvaltningens anbefalede ændringer. Dermed bidrager udviklingen til kommunens mål om en sund by.

 

Planforslagene medfører ikke sundhedstrusler for befolkningen. Mulige medførte risici for brand, eksplosioner og giftudslip er medtaget i lokalplanforslaget og der vurderes ikke, at anlægsfasen medfører en øget risiko for ulykker. Hensyn skal dog tages til flugt- og brandveje under opførelsen.

 
 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Punkt 2 og 3 indstilles med anbefaling
 
 


2970094e12.docx
2967944e13.pdf
2969322e15.pdf
2970123e14.docx

Bilag

Oversigt Over Forslag og Bemærkninger fra Høringsperioden 17. sep - 12. nov. 12 samt Forvaltningens Indstilling
Bilag2_Kopi_Alle_Indkommende_ForslagogBemærkninger_LP3.78Pdf.pdf
Bilag 4_Kort_Eksisterende bymidte_Ny bymidte_Grønstruktur.pdf
Sammenfattende §9 redegørelse i forbindelse med endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 3.78 og Kommuneplantillæg 35


12. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget og vedtages herefter i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Andes Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40, for ændring af rammer vedr. erhvervsområde og lokalcenter i Spånnebæk, vedtages endeligt. (Økonomiudvalget, byrådet)

 2. Forslag til lokalplan 2.66 - Erhverv og detailhandel, Spånnebæk vedtages endeligt (Udvalget for Klima og Miljø, byrådet)

 3. Udbygningsaftalen om udbygning af infrastruktur vedtages samtidigt med lokalplanen (Udvalget for Klima og Miljø, byrådet)

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Kommuneplantillægget udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

 

Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse til erhvervsformål: Industri og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed samt offentlige formål, der naturligt kan indpasses i et erhvervsområde. Formålet er desuden at regulere fremtidig bebyggelses- og vejforhold i overensstemmelse hermed. Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres en dagligvareforretning samt muliggøres etablering af et mindre fastfoodudsalg med salg af f.eks. sandwich, pizza og lignende på området i delområde 1 i forbindelse med dagligvarebutikken.

 

Udbygningsaftalen er udarbejdet på bygherres foranledning i henhold til planlovens bestemmelser i kapitel 5a om udbygningsaftaler jf. § 21b. Udbygningsaftalen forpligter bygherre/grundejer til at etablere de nødvendige infrastrukturelle anlæg som følge af lokalplanens realisering.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplanforslaget

Baggrunden for at udarbejde en lokalplan for området, er et konkret ønske, om at etablere en dagligvarebutik i området. I forlængelse af dette ønske er det vurderet, at hele den gældende lokalplan, lokalplan nr. 14 skal revideres og erstattes i sin helhed, for at opnå en planmæssig helhed for området.

 

Lokalplanområdet er beliggende i Spånnebæk og området udlægges til erhvervsområde og lokalcenter. Lokalplanområdet inddeles i tre delområder med følgende anvendelse:

Lokalplanen viderefører bl.a. lokalplan nr. 14’s retningslinjer for etablering af beplantningsbælter langs Valdemar Sejrsvej og den sydligste del af Gl. Ringstedvej, lokalplanen stiller desuden krav til, at der etableres beplantningsbælter mod områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse.

 

Kommuneplantillæg

Da anvendelsen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

 

Planerne har været i offentlig høring i otte uger.

 

Efter endelig vedtagelse i byrådet redigeres dokumenterne til den endelige version.

 

Udbygningsaftalen

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale om infrastrukturelle anlæg. Aftalen vedlægges sagen som bilag. Aftalen angår følgende fysiske infrastrukturanlæg:

 
 

Se forslag til lokalplanforslag og kommuneplantillæg her:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Høring

 

Der blev afholdt et informationsmøde om lokalplanen og planprocessen. Mødet blev afholdt d. 18.04.2012 på Holbæk Bibliotek. De væsentligste punkter der blev diskuteret var:

Desuden fremkom enkelte generelle kommentarer til området bl.a. uhensigtsmæssig placering af busstoppested på Gl. Ringstedvej syd for Tåstrup Møllevej.

 

Planerne har været i høring fra 14. september 2012 til 9. november 2012.

 

Der blev afholdt borgermøde den 9. oktober i planens høringsperiode.

 

Der blev primært talt om trafiksituationen i området og især de problematiske forhold på gl. Ringstedvej samt i krydset Gl. Ringstedvej – Tåstrup Møllevej. Det blev især påpeget, hvor vigtigt det er at skabe sikre forhold for bløde trafikanter.

 

Også trafiksituationen omkring ind og udkørsler fra Lidl og den nye dagligvarebutik blev diskuteret, Lokale borgere påpeger, at der tit er helt fyldt på parkeringspladsen ved Lidl og at der ofte holder mange biler i kø fra udkørslen og op til krydset ved Gl. Ringstedvej.

 

Et andet væsentligt emne var støjforhold i området og de krav der kan stilles der til.

 

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema vedlagt sagen som bilag.

 

Afgørelsen om at kommunen ikke skal udarbejde miljørapport, som er bekendtgjort i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget, er blevet påklaget. Klagen behandles af Natur- og Miljøklagenævnet og er endnu ikke færdigbehandlet. Klagen har ikke opsættende virkning og er derfor ikke til hinder for endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med planforslagene udarbejdet miljøscreening. Ved forslagenes vedtagelse besluttede byrådet at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport. Afgørelsen er blevet påklaget, se afsnit om høring.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Sagen udsættes til næste møde.
 


2894638e17.pdf
2960876e16.doc
2849327e18.doc
2968384e19.pdf

Bilag

Samlede høringssvar.pdf
skema med indsigelser til politisk behandling
Referat af borgermøde 20121009.doc
Udbygningsaftale underskrevet m bilag A-E.pdf


13. Endelig vedtagelse af revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og revideret forslag til lokalplan nr. 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med ændringerne angivet i bilag nr. 2, Skema til behandling af høringssvar.

 2. Revideret forslag til lokalplan nr. 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup vedtages endeligt med ændringerne angivet i bilag nr. 2, Skema til behandling af høringssvar.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet besluttede på mødet den 27. juni 2012 at vedtage revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og revideret lokalplanforslag nr. 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup til offentlig høring.

 

De oprindelige planforslag var fremlagt til offentlig høring i perioden 14. december 2011 til den 15. februar 2012. På baggrund af et høringssvar i den offentlige høring blev der foretaget en supplerende undersøgelse af overdrevs/engområdet mellem Lerchehuset og Drivsåtskoven. Undersøgelsen viste, at der på arealet er en særlig flora, så arealet har status af § 3-område. Registreringen af det nye § 3-område medførte et behov for udarbejdelse af reviderede planforslag med ændrede principper for placering af ny bebyggelse.

 

Formålet med de reviderede planforslag er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at opføre nye boliger ved Lerchehuset og at anvende Lerchehuset og en ny tilbygning hertil til højskole o. lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter. Planlægningen fastlægger desuden, at der kan etableres én bolig i Lerchehuset.

 

Det reviderede lokalplanforslag sikrer samtidig de eksisterende, landskabelige kvaliteter ved Lerchehuset, bl.a. igennem bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udformning (lavenergibebyggelse), et større, fælles friareal mod Skarresø og Drivsåtskoven samt synlige anlæg til lokal afledning af regnvand.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Efter den endelige vedtagelse af det reviderede forslag til kommuneplantillæg nr. 26 er det reviderede lokalplanforslag nr. 11.13 i overensstemmelse med Kommuneplan 2007 – 2018 for Holbæk Kommune.

 

De reviderede planforslag kan ses her.

 

Forvaltningen indstiller, at de reviderede planforslag ændres på flere punkter i fm. den endelige vedtagelse. Ændringsforslagene og deres begrundelse fremgår af bilag nr. 2. Ændringsforslagene vedrører primært følgende emner:

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 
 

Høring

 

De reviderede planforslag har været i høring i perioden fra den 29. juni 2012 til den 6. september 2012.

 

Under den offentlige høring har kommunen modtaget 11 skriftlige høringssvar, herunder en indsigelse fra Naturstyrelsen. Alle høringssvarene fremgår af bilag nr. 1 og er behandlet i bilag nr. 2. Høringssvarene vedrører især følgende emner:

 
 

Forvaltningen har på baggrund af indsigelsen fra Naturstyrelsen udarbejdet supplerende redegørelser til det reviderede lokalplanforslag, som fremgår af bilag nr. 2. På baggrund af de supplerende redegørelser og en tæt dialog har Naturstyrelsen trukket deres indsigelse tilbage i et brev af den 23. januar 2013.

 

Der blev afholdt borgermøde om de revidere planforslag i den gamle Byrådssal i Jyderup den 16. august 2012. Et notat fra borgermødet fremgår af bilag nr. 3.

 

Forvaltningen vurderer, at flere af ændringsforslagene til de reviderede planforslag på en væsentlig måde berører flere parter i planområdet. På den baggrund har en grundejer og en forventet bygherre jf. planlovens § 27, stk. 2 haft mulighed for at kommentere ændringsforslagene, inden den endelige vedtagelse af forslagene. Grundejeren er ikke kommet med kommentarer til ændringsforslagene, og konsulenten for den forventede bygherre har i et brev af den 11. november 2012 meddelt, at begge parter er indforstået med ændringsforslagene.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Grundejeren er efter aftale med Holbæk Kommune ved at tinglyse, at der skal være offentlig adgang til de ubebyggede arealer ved Skarresø og Drivsåtskoven. Tinglysningen skal være sket, inden byrådet foretager den endelige vedtagelse af de reviderede planforslag. Grundejerens udkast til deklarationen, der vil blive tinglyst, fremgår af bilag nr. 4.

 
 

Vurdering i forhold til miljø

 

De reviderede planforslag er, på baggrund af en screening, vurderet til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen fremgår af de reviderede lokalplanforslag. Screeningsbeslutningen blev bekendtgjort samtidig med offentliggørelsen af de reviderede planforslag.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Et flertal bestående af John Harpøth, Søren Christensen, Chr. Ahlefeldt og Erik Just Pedersen indstiller punkt 2 med anbefaling.
 
Ole Brockdorff stemmer imod punkt 2.
 
Udvalget behandler ikke punkt 1 da det henhører under Økonomiudvalgets kompetence.
 


2969531e20.pdf
2969550e21.pdf
2970120e22.pdf
2970126e23.pdf

Bilag

Alle høringssvar til Rev. forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og Rev. lokalplanforslag nr. 11.13
Behandling af høringssvar til Rev. forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og Rev lokalplanforslag nr. 11.13
Notat fra borgermøde den 16. august 2012
Udkast til deklaration vedr. offentlig adgang


14. Visionsplan for Holbæk Havn

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø (til orientering), Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Vedhæftede visionsplan for Holbæk Havnefront og de angivne målsætninger godkendes som styrende for fremadrettet udvikling i havneområdet og som grundlag for en offentlig debat omkring havnens videre udvikling

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med sagsfremstillingen er, at godkende de udarbejdede visionsplanskitser og de tilhørende målsætninger som styrende for den videre byudvikling i havneområdet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med beslutning i byrådet er i 2012 igangsat en proces med udarbejdelse af en visionsplan for Holbæk Havnefront. Tegnestuen Hasløv og Kjærsgaard har i forlængelse heraf udarbejdet analysemateriale og visionsskitser med udgangspunkt i byrådets målsætninger om at arbejde for et havneområde, der:

 
 
 
 

I forhold til den fysiske planlægning, betyder målsætningerne, at:

 
 
 

Visionerne for Holbæk Havnefront rummer angivelse af målsætninger, visioner for de enkelte delområder samt forslag til konkrete tiltag med karakter af idékatalognedslag.

Visionsskitserne rummer endvidere en serie af reference- og inspirationsbilleder, der repræsenterer emner, funktioner og indhold, der kan være medvirkende til skabelse af ”den gode havn”.

 

De udarbejdede visionsskitser og ovennævnte målsætninger indarbejdes dels som retningslinjer i forslag til Kommuneplan 2013 og dels i forslag til helhedsplan for Holbæk by. I kommuneplanens rammedel udmøntes visionsplanens anbefalinger bl.a. i, at der udlægges et nyt rammeområde omfattende selve havnebassinet. Denne nye ramme tænkes at indeholde mulighed for placering af indtil 10 husbåde. Husbådene må alene bestå af ombyggede skibe, der har fungeret som både og kan sejle ved egen kraft, og som i vid udstrækning har bibeholdt deres oprindelige formgivningsmæssige udtryk. Nybyggede villaer på flydepontoner tillades ikke.

 

Inden for rammeområdet kan endvidere placeres anløbsbroer / marina for indtil 40 lystbåde. Pladserne skal udvide mulighederne for, at tursejlere kan ligge til helt inde ved Holbæk bymidte, som supplement til gl. havn og Holbæk marina.

 

I forbindelse med bolværkerne kan placeres trædæk og trappeanlæg, der giver mulighed for at komme helt ned til vandspejlet.

 

Havnebassinet tænkes endvidere anvendt til vandsportsaktiviteter i form af udspring, kajakroningsstævner og fritidssejlads, med hertil relaterede installationer, som udspringstårn m.v.

I bassinet muliggøres indplacering af en flydescene, der kan anvendes såvel til vandsportsformål som ved brug for kulturelle aktiviteter.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at arbejde for realisering af de anbefalede tiltag, der kan gennemføres mest umiddelbart med forholdsmæssigt kort tidshorisont og inden for begrænsede økonomiske rammer. Eksempelvis arbejdes for videre skitsering og realisering af det i skitserne præsenterede vartegn i form af udspringstårn samt synliggørelse og etablering af havnefrontens del af en sammenhængende promenade, ”den røde løber”.

 

De større omdannelsestiltag, eksempelvis anlæg af kanaler og omlægning af Havnegade m.v. må forventes at forløbe over en længere periode.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Udarbejdelse af en visionsplan for havneområdet er ikke omfattet af specifik lovgivning. Først når visionerne udmøntes i kommune- og lokalplanlægning er disse juridisk bindende og omfattet af planlovgivningen, lov om miljøvurdering m.v.

 

De beskrevne tiltag til retningslinjer og rammeændringer i kommuneplanen henføres således til den til kommuneplanen hørende proces og heraf afledt lovgivning.

 
 

Høring

 

Undervejs ved udarbejdelsen af visionsskitserne for havnefronten er afholdt en workshop for interessenter og foreninger med tilknytning til havneområdet, byliv m.v.

Skitserne og retningslinjerne tænkes endvidere præsenteret ved forårets dialogmøde for Holbæk By, der er berammet til at omhandle byliv og byudvikling i Holbæk By.

De konkrete ændringstiltag i kommuneplanrammerne vil indgå som en del af kommuneplanens høringsperiode.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Til efterretning
 


2961190e24.pdf
2961194e25.pdf

Bilag

Holbæk havnefront byrumsanalyse.pdf
Holbæk havnefront visionsskitser og referencer.pdf


15. Forslag til Naturparkplan for Naturpark Åmosen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Styregruppen for Naturpark Åmosen sender Naturparkplanen for Naturpark Åmosen i høring i otte uger i de tre kommuner.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At få udarbejdet en naturparkplan, der fastlægger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling og styregruppens visioner og mål for den videre udvikling.

 

Naturparkplanen danner grundlag for, at der kan søges fondsmidler til gennemførelse af projekter inden for naturpark Åmosens område.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Styregruppen for Naturpark Åmosen har i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner udarbejdet et forslag til Naturparkplan for Naturpark Åmosen. Planen skal tjene som udgangspunkt for at søge om finansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af frivillige projekter i naturparken.

 

Naturparkplanen fastlæger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling og styregruppens visioner og mål for den videre udvikling. Naturparkplanen har ingen retsvirkninger for hverken kommuner, lodsejere, region eller stat, og er alene afhængig af, hvad der kan opnås ved frivillige aftaler og af, at der kan indhentes de nødvendige tilladelser hos de ansvarlige myndigheder. Udviklingen i Naturpark Åmosen skal hvile på bæredygtighed og frivillighed.

 

Vision og målsætninger for Naturpark Åmosen er vedtaget i de tre kommuners kommuneplan. Der er arbejdet videre med kommuneplanernes målsætninger, og kommunernes egne målsætninger for området er medtaget, hvor det er relevant. Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner er myndighed i Naturpark Åmosen og vil derfor blive inddraget i gennemførelsen af Naturpark Åmosens målsætninger. Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner er repræsenteret i styregruppen for Naturpark Åmosen og bidrager til driften af sekretariatet.

 

Naturparkplanen er ikke en kommunal plan, men da Naturpark Åmosen bygger på frivillighed og borgerinddragelse ønskes det, at de almindelige kendte offentlighedsprocedurer følges. Dette skal sikre gennemsigtighed i processen og giver borgere mulighed for at komme med input til processen. Naturparkplanen vil derfor blive sendt i otte uger offentlig høring i alle tre kommuner, hvorefter indkomne bidrag samles og behandles, og de tre kommuner får planen at se igen. Under processen med udarbejdelse af naturparkplanen har der været afholdt to offentlige møder, hvor alle har haft mulighed for at komme med input. Resultatet af møderne er inddraget i naturparkplanen og samlet i et idékatalog. Der er planlagt at holde endnu et offentligt møde i høringsperioden.

 

Styregruppen ønsker at Naturpark Åmosen bliver certificeret som naturpark. Friluftsrådet har oprettet en ordning, hvor naturparker kan blive en certificeret naturpark. At blive certificeret naturpark forventes at give gode muligheder for at søge fondsmidler til det videre arbejde i naturparken. Naturparkplanen for Naturpark Åmosen er en forudsætning for at kunne blive certificeret naturpark.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Styregruppen vil sende naturparkplanen i høring i 8 uger, når forslaget har været behandlet i Holbæk, Sorø og Kalundborg kommuner.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der er i budgetåret 2013 og overslagsårene afsat 150.000 kr. pr. år til drift at sekretariatet for Naturpark Åmosen.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med en screening efter miljøvurderingsloven, da de konkrete mål i naturparkplanen, som Naturpark Åmosen vil arbejde for i den kommende 5-årige periode, falder indenfor rammerne af den miljørapport, der blev udarbejdet til kommuneplantillægget for Naturpark Åmosen (Tillæg 1-2010 Naturpark Åmosen).

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Tiltrådt
 


2955897e26.pdf

Bilag

Naturparkplan udkast jan 2012.pdf


16. Strategi for varmeforsyning

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Fremtidig bebyggelse kan ikke finde sted såfremt, det er i strid med hovedprincipperne i Strategi for Varmeforsyning, jf. bilag 1

 2. Strategi for Varmeforsyning medtages som teknisk tema i Forslag til Kommuneplan 2013.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sætte den politiske ramme for den fremtidige planlægning for varmeforsyning i hele Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Strategi for varmeforsyning i Holbæk Kommune 2013 er først og fremmest en kortlægning af kommunens samlede varmegrundlag fordelt på energikilder. Desuden indeholder strategien eksempler på hvilke muligheder, der er for kommunen for at opnå en fremtidig varmeforsyning, der er baseret sig på mere vedvarende energi og som udfaser de fossile brændsler. Endelig indeholder strategien forslag til fremtidig varmeforsyning i kommunens enkelte områder. Forslaget skal indtil videre betragtes som et idekatalog, der omsætter regeringens energiaftale til lokale forhold.

 

Strategien er et skridt på vejen til etablering af ny og vedvarende varmeforsyning i Holbæk Kommune. Næste skridt kunne være udarbejdelse af konkrete handlingsplaner for kommunens enkeltområder. Disse handleplaner kan indeholde præcise anvisninger på den fremtidige varmeforsyning og danne rammen for egentlige varmeprojekter. Påbegyndelse af udarbejdelse af handleplaner bør afvente den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013 og egentlige beslutninger kan med fordel afvente yderligere klarhed over mulige løsninger, frembringelse af ny teknologi og nærmere afklaring af de økonomiske rammevilkår. Således bør endelig beslutning om den fremtidige varmeforsyning i selve Holbæk By først træffes om nogle år.

 

Varmeforsyningsstrategien er udtryk for byrådets langsigtede arbejde med planlægningen på varmeforsyningsområdet. Det er ikke en plan i gængs forstand og den er ikke juridisk forpligtende. Strategien kan indgå i som baggrundsmateriale for Forslag til Kommuneplan 2013. Indtil videre kan strategien for varmeforsyning betragtes som et vidensgrundlag og et uforpligtende idekatalog. Først når der er udarbejdet handleplan og varmeprojekter - og disse er indarbejdet i kommuneplan og lokalplaner får varmeplanen juridisk gyldighed.

 

Strategien har været debatteret på flere af udvalgets møder i efteråret og senest ved temamødet den 11.12.2012

 

Strategien er et signal til de større interessenter på varmeområdet og herudover også til borger og erhverv om at der tænkt på forsyningssikkerhed, og at kommunalbestyrelsen dels opfordrer til at der udarbejdes nye varmeprojekter og dels ønsker at drøfte hvordan de eksisterende varmeprojekter evt. kan udbygges.

 

Det er også et signal så evt. energiinvesteringerne kan nå at afskrives i tide til nye anlæg er klar, og de bygningsejere, der ønsker at energirenovere og evt. udskifte varmesystem indretter sig med løsninger, der passer bedst til den varmeforsyningsform, der er planlagt udbygget lokalt - f.eks. gulvvarmesystemer til varmeløsninger, der baserer sig på lavtemperatur (jordvarme).

 

Strategi for varmeforsyning bør betragtes som et bidrag til en eventuel fremtidig Strategisk EnergiPlan for Holbæk Kommune. Heri forventes også tiltag til energieffektivisering at indgå som et centralt og økonomisk interessant emne.

 

Udvalget bør betragte strategien som et idekatalog og på et senere tidspunkt vælge at prioritere igangsætning af udarbejdelse af en handlingsplan for den præcise fremtidige varmeforsyning i kommunens enkeltområder.

 
 

Hovedprincipper i Holbæk Kommunes Strategi for varmeforsyning 2013:

 

Som følge af Folketingets energiaftale af 22. marts 2012 skal Holbæk Kommune være uafhængig af fossile brændsler i 2035 indenfor el- og varmeforsyning og senest i 2050 indenfor alle sektorer.

 

Holbæk by: Etablering af fjernvarme ved at konvertere større bebyggelse fra naturgas til fjernvarme. Enten baseret på en ledning fra VEKS eller lokal varmeproduktion med biomasse, solvarme og større varmepumper. Umiddelbart er de samfundsøkonomiske forudsætninger ikke i orden til at investere i projektet – hverken en transmissionsledning fra Kara/Noveren og ej heller et lokalt anlæg baseret på en kombination a biomassekedel, solvarme og varmepumper. Et første step i denne proces er også at indtænke vandbårne varmesystemer i ny byggerier – blokvarmesystemer i nye bydele og lokalplaner samt arbejde med energirenovering i den eksisterende bygningsmasse.

 

Mindre bebyggelser i Holbæk By, der er naturgasforsynet fortsætter med dette, og ejendomme med oliefyr og elvarme bør skifte til naturgas.

 

Fjernvarmebyerne: I Jyderup og Mørkøv bør fjernvarmen udbygges maksimalt og baseres på en kombination af naturgasfyret kraftvarme, storskala solvarme, varmeakkumulering, elkedler, biomasse samt på længere sigt en varmepumpe.

 

I St. Merløse bør fjernvarmen udbygges maksimalt, og forsyningen bør baseres på en kombination af halm, storskala solvarme, varmeakkumulering og elkedler.

 

Mindre byer med naturgas: I de mindre bysamfund med naturgasforsyning bør tilslutningen til naturgasnettet øges, og der bør på et senere tidspunkt tages stilling til, om naturgaskedlerne skal afløses af fjernvarme eller varmepumper eller, om man skal fortsætte med naturgas baseret på en stigende andel biogas.

 

I større byer som Tølløse, bør etableres nabovarme eller fællesanlæg med varmepumper, solvarme, varmeakkumulering og biomasse, så snart det er fordelagtigt. Sådanne anlæg kan udgøre starten på en fjernvarmeforsyning af de små bysamfund.

 

Mindre byer uden fjernvarme og naturgas: I de få mindre bysamfund, som ikke har kollektiv forsyning, bør snarest arbejdes med muligheden for at etablere nabovarme og fællesanlæg med varmepumper, solvarme, varmeakkumulering og biomasse.

 

Det åbne land uden kollektiv forsyning: Bebyggelser i det åbne land og i udkanten af byerne, hvor fjernvarme og nabovarme ikke er økonomisk fordelagtig, bør omlægges til individuelle varmepumper, eksempelvis i takt med, at oliefyr skal udskiftes, samtidigt skal der ske den fornødne energirenovering.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse af 17. maj 2005 om varmeforsyning.

 

Høring

 

Strategien indgår som en del af Forslag til Kommuneplan 2013 og kommer dermed i offentlig høring i 10 uger i løbet af sommeren 2013.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 


2962118e27.docx

Bilag

Varmestrategi 2013


17. Gystinge Sø - Kommunal overtagelse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at Natur, Miljø og Landskab fortsætter arbejdet med at afdække praktiske og økonomiske forhold ved en kommunal overtagelse af Gyrstinge Sø. Når disse forhold er afklaret vil sagen blive forelagt til politisk behandling i byrådet.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere Udvalget for Klima og Miljø om at Københavns Energi ønsker at afhænde Gyrstinge Sø til Holbæk og Ringsted Kommuner, samt til at få bemyndigelse til at forsætte arbejdet med at få afklaret betingelserne for en overtagelse af søen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Københavns Energi (KE) erhvervede i starten af 70’erne Gyrstinge SØ for at sikre drikkevandsforsyningen til København og omegnskommunerne, ved at stemme søens vandspejl 2,5 m op.

 

Behovet for at kunne hente drikkevand fra søerne er imidlertid ikke længere til stede. KE ønsker derfor at afvikle deres engagement og føre vandspejlet tilbage til oprindeligt niveau.

 

Der er derfor indledt en drøftelse mellem kommunerne (Holbæk og Ringsted) og KE om en mulig overdragelse af søen til kommunerne. Tilsvarende er der indledt drøftelser om overdragelse af Haralds Sø mellem Ringsted Kommune og KE.

 

Gyrstinge Sø med bredzone er ifølge matrikulære oplysninger på 280 ha, hvoraf 78,2 ha er beliggende i Holbæk Kommune og resten i Ringsted Kommune.

 

Indtil dato har der været afholdt ét møde hvor Natur, Miljø og Landskab (NML) er blevet orienteret om sagen. Der har også været en besigtigelse af området.

 

I dag driver KE 2 pumpestationer, stemmeværket ved afløbet, pleje af arealer, stier og adgangsveje. Fiskeretten er udlejet til en lystfiskerforening.

 

Der skal uanset de fremtidige ejerforhold ske en myndigheds behandling i forbindelse med nedlæggelse af de to pumpestationer, så vandet fremover kan løbe frit fra Kyringegrøfterne og Flædemosen til søen.

 

Der har allerede vist sig interesse for Gyrstinge Sø fra de omkringboende. I Gyrstinge er der nedsat en beboer gruppe som aktivt vil indgå i det videre arbejde, og det vil være oplagt at inddrage lokalforummet i St. Merløse. De kan indgå i planlægningen og i den fremtidige drift og vedligeholdelse af området.

 

NML ser store rekreative potentialer for kommunens borgere og turister omkring Gyrstinge Sø. Et kommunalt ejerskab af søen, kombineret med en sænkning af vandspejlet, vil der meget nemt kunne gives adgang hele vejen rundt om søen. F.eks. indgår området i Holbæk Kommunes stiplan. Til søen knytter der sig også fritidsinteresser som fugle, natur, lystfiskeri, sejlads mm. På den blotlagte søbund, diger mv. kunne der etableres afgræsning. Der kunne skabes bedre adgang til søen med bådebroer (evt. til badning), og der kunne etableres fugletårne og meget mere med stor værdi for kommunens borgere og turister.

 

I det videre arbejde er der en række spørgsmål, som skal afklares inden, der kan tages stilling til, om kommunerne vil have overdraget søen.

 

Når disse forhold er afklaret vil sagen blive forlagt til politisk behandling i byrådet.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

De økonomiske forhold vil blive afklaret i den kommende tid.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

NML skal afdække de økonomiske forhold ved overtagelse af søen.

 

Hvis tilløbet ikke fremover skal pumpes ud, skal NML gennemføre myndighedsbehandlingen med en regulering af tilløbet fra Kyringe grøfterne.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Sænkningen af vandspejlet til søens oprindelige vandspejl vil den naturlige bredzone blive genskabt med store muligheder for dyr og planter, som knytter sig til disse naturtyper.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

Et kommunalt ejerskab af søen vil give kommunens borgere og turister mulighed for at udfolde rekreative fritidsinteresser i og omkring Gyrstinge Sø.

 

Der vil blive mulighed for at få et lokalt engagement og ”ejerskab” for borgere i lokalområdet til at planlægge hvad der skal ske i området og til at pleje det fremover.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Tiltrådt
 


2958719e28.pdf
2924704e29.docx

Bilag

Eksis. forhold Gyrstinge Sø.pdf
Orientering om Gyrstinge Sø


18. Vandplanerne - konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om at de er ugyldige.

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Natur, Miljø og Landskab fortsætter arbejdet med indsatserne i kommunens vandhandleplan i takt med, at nye bekendtgørelser gør det muligt at søge om tilskud til forundersøgelser

 2. Natur, Miljø og Landskab fortsætter arbejdet med vådområdeprojektet i Aggersvold Enghave.

 3. indsatser vedrørende ændret vedligeholdelse afventer endelig vedtagelse af Statens vandplaner og kommunens vandhandleplan.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At fastlægge processen for det videre arbejde med at få realiseret ”Holbæk Kommunes Vandhandleplan” efter at Natur- og Miljøklagenævnet har erklæret de Statslige Vandhandleplaner for ugyldige.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den 6. december 2012 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) at De statslige vandplaner er ugyldige. Begrundelsen for klagenævnets afgørelse er, at høringsperioden på 8 dage i december 2011 var for kort.

 

Konsekvensen af afgørelsen i NMKN er, at alle retsakter, der direkte bygger på de nu ophævede vandplaner, er bortfaldet. Det betyder at ”Holbæk Kommunes Vandhandleplan”, som byrådet vedtog på sit møde den 14. november 2012, skal vedtages på ny, når der foreligger endeligt vedtagene Statslige Vandplaner. Det betyder også, at miljømålene for vandforekomster, som fastsat i vandplanerne ikke gælder. I stedet ”genopstår” de miljømål, som i sin tid blev fastsat i amternes regionplaner, og som siden blev til landsplandirektiver.

 

Naturstyrelsen har den 14. januar 2013 orienteret kommunerne om mulighederne for det videre arbejde med tilskudsordninger.

 

Der er mulighed for at søge tilskud til forundersøgelser og realisering til vandløbsrestaureringer og frigravning af rørlagte strækninger. Der er foreløbig fastsat 3 ansøgningsrunder i 2013; 15/1 – 15/2, 1/4 – 1/5, 1/6 – 1/8. Der er fastsat reference beløb for hvor meget der kan søges om til den enkelte indsats på den enkelte vandløbsstrækning.

 

Natur, Miljø og Landskab vil foreslå, at fordele ansøgninger til forundersøgelser i de to første perioder for at fordele arbejdet over året.

 

Nedenfor er der en oversigt over ”Holbæk Kommunes Vandhandleplan” indsatser planlagt i 2012 – 2013 med angivelse referencebeløb der kan søges tilskud til:

 

Årstal

Pulje

Strækning

Bemærkninger

Forundersøg­else (i kr.)

Realisering­­­ (i kr.)

2012 - 2013

1

Åmose Å – Stridsmølle

Grænsevandløb

>60.000

?

2

Ravnebæk 2 steder

19.209

93.660

Tilløb til Ravnebæk (ROS_2.1_06060)

Ved Slagelsevej (ROS_2.1_04422)

3

Elverdams Å

Grænsevandløb

21.452

188.034

Elverdams Å

Grænsevandløb

Tilløb til Elverdams Å (ROS_2.2_04560)

Tilløb til Elverdams Å (ROS_2.2_04560)

4

Truelsbæk – ved Jernbanen

2.544

14.416

Truelsbæk – opstrøms Gl. Skovvej

-

 

5

11-39 tilløb Gyrstinge Sø

Grænsevandløb

1.992

19.920

 

Spærringer:

Genåbning af rørlagte vandløb:

 

Restaureringer:

Ændring af vedligeholdelse:

 

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse den 6. december 2012, om at de statslige vandplaner er ugyldige.

 

Naturstyrelsen orientering til kommunerne om tilskudsordningerne til kommunale projekter vedr. kvælstofområder, fosforvådområder og vandløbsrestaurering.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Arbejdet med at gennemføre forundersøgelser og realisering er omtrent udgiftsneutralt for kommunen. Der gives tilskud til forundersøgelser og realisering. Natur, Miljø og Landskab er til med tilført lønmidler gennem de kommunale ”DUT” forhandlinger.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Natur, Miljø og Landskab forventer selv at kunne gennemføre forundersøgelser for pulje 2, 3 og 4 projekterne, mens det forventes at hyre ekstern rådgiver til pulje 1 projektet. Der vil blive søgt tilskud til ekstern rådgiver til vådområdeprojektet i Aggersvold Enghave.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Jo før indsatserne bliver gennemført, jo større sandsynlighed er der for, at målsætningen for vandforekomsterne kan opfyldes.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013
 
Til efterretning. Udvalget ønsker notat om muligheden for at ændre status for ”ikke naturlige” vandløb i forbindelse med den fornyede sagsbehandling af vandplanerne. Samtidig ønskes en screening af vores vandløb foretaget for mulige statusændringer