UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

STARTTIDSPUNKT

08-01-2013 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-01-2013 14:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 8. januar 2013
2. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 8. januar 2013
3. Dispensation fra Lokalplan 1.31 "Lassens Gård"
4. Status for Klimatilpasningsplan
5. Beføjelser for skibsrederfunktionen på Færgefarten Orø-Holbæk
6. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2012 - Udvalget for Klima og Miljø1. Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 8. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2013
 
Godkendt
 
2. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 8. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

  1. Sluk lyset kampagne 2013

  2. Opfølgning på temadagen

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2013
 
Ad 6: Næste møde flyttes fra tirsdag d. 29. januar 2013 til mandag d. 28. januar kl. 8.30.
 


2935611e1.pdf

Bilag

Earth Hour 2013 - Earth Hour Invitation Holbæk


3. Dispensation fra Lokalplan 1.31 "Lassens Gård"

Sagsprocedure

 

Sagen behandles og afgøres i Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Udvalget godkender en ændring af projektet i forhold til gældende lokalplan, herunder ændret placering af bebyggelsens parkeringspladser.

  2. Administrationen udsender en høringsskrivelse til naboejendommene, for at give naboerne mulighed for at indsende bemærkninger til den foreslåede ændring.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med dispensationen er, at kunne realisere et byggeri på Ahlgade 34-36 i Holbæk, hvor parkeringen indpasses i bygningens 1.sal mod Bagstræde. Byggeriet vil overholde alle øvrige bestemmelser i lokalplanen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplan 1.31 ”Lassens Gård” blev vedtaget i april 2007. Herefter er eksisterende bygningsmasse nedrevet og grunden fremstår i dag som et hul i facaderækken på Ahlgades sydlige side.

 

Det har vist sig vanskeligt, at realisere et byggeri med nedgravet parkeringskælder på arealet, hvorfor det er i Holbæk Kommunes interesse, at få realiseret et projekt som genskaber facaderækken og i øvrigt realiseres indenfor lokalplanens bestemmelser, så anvendelse samt bygningens ydre fremtræden er i overensstemmelse med lokalplanen og de principper som var udgangspunktet for lokalplanens udarbejdelse.

 

Ændringen i forhold til gældende lokalplan, 1.31 ”Lassens Gård” betyder, at kommunen skal meddele dispensation fra lokalplanen § 3.3 i forhold til placering af parkeringspladser i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Høringsskrivelse udsendes i minimum 14 dage.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-12-2012
 
Tiltrådt.
 

Supplerende sagsfremstilling

 

Høringsbrev er udsendt den 17. december 2012, høringssvar skal være indsendt inden 7. januar 2013.

 

Ved fristens udløb er der ikke indkommet høringssvar.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2013
 
Tiltrådt
 


2925605e2.docx

Bilag

Notat om mulighed for dispensation til LP 1.31 § 3.3


4. Status for Klimatilpasningsplan

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. udvalget tager status for arbejdet med klimatilpasningsplan til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplan, som jfr. regeringsgrundlaget skal være vedtaget i efteråret 2013. Holbæk Kommune og Holbæk Spildevand A/S har besluttet, at udarbejde planen i fællesskab, for derved at finde de bedste, mest helhedsorientere og omkostningseffektive løsninger for borgere og kunder.

 

Klimatilpasningsplanen skal afdække klimamæssige udfordringer, som følge af øgede regnmængder og skabe et overblik over risici i forbindelse med forventet ændret regnmønster i fremtiden. Ud fra kendte risici vil projektet via en beskrevet prioritering fastslå, hvor der er behov for indsatser. Indsatserne vil blive beskrevet i en handleplan.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune og Holbæk Spildevand A/S har valgt Orbicon til at levere en hydraulisk model til at synliggøre, hvor der er problemer med oversvømmelser i forbindelse med ekstrem regnhændelser m.v. Modellen udarbejdes på baggrund af den digitale højdemodel, hvor alle kendte data om vandløb, rørledninger, tunneler m.v. indgår. Sideløbende udarbejdes et værdikort, hvor værdier af bygninger, institutioner, virksomheder, anlæg m.v. vises. Værdikortet udarbejdes bl.a. på baggrund af BBR oplysninger, værdien af offentlige institutioner, infrastruktur, kultur- og naturhistoriske værdier m.v.

 

En sammenholdning af det hydrauliske kort og værdikortet danner udgangspunkt for en egentlig prioriteringsnøgle, der skal ligge til grund for opstilling af, hvor der skal ske indsatser og i hvilken rækkefølge indsatserne skal udføres – den egentlige handleplan.

 

Arbejdet med klimatilpasningsplan er organiseret med en styregruppe (dirktør og ledere), projektledere og projektgrupper. I alle grupper er der repræsentanter fra både Holbæk Kommune og Holbæk Spildevand A/S, så arbejdet bliver forankret begge steder.

 

For nuværende er arbejdet med tilblivelse af den hydrauliske model godt i gang, og der har været afholdt to workshops for de involverede, og der er nu nedsat konkrete arbejdsgrupper til den videre proces. Herunder en arbejdsgruppe med værdikortlægning, hvor en række konkrete anlægsværdier skal søges værdisat. Eksempel kan nævnes sygehus, renseanlæg, kildepladser, tankstationer, vandløbskrydsninger ved jernbane og veje.

 

Status beskrives nøjere i bilag.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Regeringen lancerede den 13.12.2012 en plan for klimasikring af Danmark. Det egentlige lovgrundlag er endnu ikke kendt.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Udarbejdelse af selve handleplanen er budgetsat til 500.000 kr., hvor Holbæk Kommune og Holbæk Spildevand A/S deles om udgiften. I handleplanen bliver de enkelte indsatser søgt prissat.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2013
 
Orienteringen taget til efterretning.
 


2939535e4.pdf
2939532e3.docx

Bilag

Bilag om arbejdsgrupper
Bilag om status december 2012


5. Beføjelser for skibsrederfunktionen på Færgefarten Orø-Holbæk

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Skibsrederen for Færgefarten Orø-Holbæk tillægges beføjelser jf. sagsbeskrivelsen, som muliggør disponeringer inden for Færgefartens driftsbudget til ændringer af Orø Færgens sejlplan samt ændring af driftsmæssige tiltag inden for de budgetmæssige rammer.

 
  1. Der følges op på drøftelsen fra sidste udvalgsmøde vedrørende krav til henlæggelser til større reparationsarbejder.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget beslutter at tillægge administrationen beføjelser, der giver mulighed for at ændre på bl.a. sejlplanen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget for Klima og Miljø og Færgefarten har, siden vedtagelser af budget for færgedriften, haft lejlighed til at evaluere mulighederne for Færgefartens virke ad flere omgange. Endvidere har Udvalget haft dialog med Færgekontaktudvalget om færgens nuværende drift og ønsket om at få øget antallet af afgange mv.

 

På den baggrund foreslås det nu, at udvalget bemyndiger administrationen således, at der fremadrettet - og inden for budgetrammen - kan justeres på færgens sejlplan uden forudgående politisk vedtagelse herom. Forslaget er stillet, fordi de løbende drøftelser har afdækket, at der er behov for større handlefrihed for at Færgefartens ledelse kan arbejde mod serviceforbedringer.

 

De administrative kompetencer tillægges skibsrederen, idet denne i øvrigt refererer til Teknik og Miljøchefen i forhold til det budgetmæssige ansvar for politikområde 12, hvor Færgens budget er placeret.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2013
 
Ad 1/ Tiltrådt
Ole Brockdorff ønsker genindført aftenafgange på weekender og helligdage.
 
Ad 2/ Færgefarten henlægger – ud fra budgettet – midler til daglige vedligeholdelsesarbejder (herunder hovedreparationer) mens udskiftning af motor lånefinansieres efter samme model som ved sidste motorudskiftning.
 
6. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2012 - Udvalget for Klima og Miljø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Klima og Miljøs område.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

For hele Holbæk Kommune forventes regnskabet for 2012 at give et underskud på 68,2 mio. kr. Ved budgetrevision 4 var forventningen et underskud på 67,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr., og der skal gøres opmærksom på, at en del heraf er overførsler til 2013, som betyder at forbruget er udskudt til 2013.

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes der balance mellem forventet regnskab og det korrigerede budget.

 

Center for ejendomme har overtaget alle kommunens driftsudgifter på bygninger. Der er flyttet budget på mange tusinde konti. Året ud arbejdes der med kvalitetssikring af de store omplaceringer.

 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab pr. BRIV

Forv. regnskab pr. nov.

Forv. afvigelse pr. nov.

 

A

B

b

C

D=C-b

Myndighed

 

 

 

 

 

Politikområde 10 - Miljø og planer

8,6

8,9

8,9

8,9

0,0

Politikområde 11 - Ejendomme

13,3

11,5

11,0

11,0

0,0

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

115,6

118,1

119,3

119,3

0,0

Udvalget for Klima og miljø

137,4

138,4

139,2

139,2

0,0

Forskellen imellem forventet regnskab og det korrigerede budget på 0,8 mio.kr. skyldes, at tillægsbevillingerne fra BR-IV på udvalgets område endnu ikke er registreret, da byrådets behandling af budgetrevision IV først har fundet sted i december måned.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2013
 
Til efterretning
 


2939155e5.doc

Bilag

Udvalget for Klima og Miljø, økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november