UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

11-12-2012 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2012 16:00:00


PUNKTER

145. Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 11.december 2012
146. Dispensation fra Lokalplan 1.31 "Lassens Gård"
147. Høringssvar til planlovsændring december 2012145. Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 11.december 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-12-2012
 
Godkendt
 
146. Dispensation fra Lokalplan 1.31 "Lassens Gård"

Sagsprocedure

 

Sagen behandles og afgøres i Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Udvalget godkender en ændring af projektet i forhold til gældende lokalplan, herunder ændret placering af bebyggelsens parkeringspladser.

  2. Administrationen udsender en høringsskrivelse til naboejendommene, for at give naboerne mulighed for at indsende bemærkninger til den foreslåede ændring.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med dispensationen er, at kunne realisere et byggeri på Ahlgade 34-36 i Holbæk, hvor parkeringen indpasses i bygningens 1.sal mod Bagstræde. Byggeriet vil overholde alle øvrige bestemmelser i lokalplanen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplan 1.31 ”Lassens Gård” blev vedtaget i april 2007. Herefter er eksisterende bygningsmasse nedrevet og grunden fremstår i dag som et hul i facaderækken på Ahlgades sydlige side.

 

Det har vist sig vanskeligt, at realisere et byggeri med nedgravet parkeringskælder på arealet, hvorfor det er i Holbæk Kommunes interesse, at få realiseret et projekt som genskaber facaderækken og i øvrigt realiseres indenfor lokalplanens bestemmelser, så anvendelse samt bygningens ydre fremtræden er i overensstemmelse med lokalplanen og de principper som var udgangspunktet for lokalplanens udarbejdelse.

 

Ændringen i forhold til gældende lokalplan, 1.31 ”Lassens Gård” betyder, at kommunen skal meddele dispensation fra lokalplanen § 3.3 i forhold til placering af parkeringspladser i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Høringsskrivelse udsendes i minimum 14 dage.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-12-2012
 
Tiltrådt.
 


2925605e1.docx

Bilag

Notat om mulighed for dispensation til LP 1.31 § 3.3


147. Høringssvar til planlovsændring december 2012

Sagsprocedure

 

Sagen behandles og afgøres i Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. Holbæk Kommunes høringssvar (bilag 1) godkendes og fremsendes til Naturstyrelsen


Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at Udvalget for Klima og Miljø orienteres om Miljøministeriets udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning, samt at godkende Holbæk Kommunes høringssvar.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Naturstyrelsen, Miljøministeriet har den 16. november 2012 udsendt Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om planlægning i høring til 14. december 2012.

 
 

Forslaget til ændringen indeholder følgende seks punkter:

 

1. Nye muligheder for at meddele landzonetilladelse i vanskeligt stillede landdistrikter

 

2. Ensartede regler for planlægning indenfor kystnærhedszonen i alle kommuner

 

3. Ophævelse af mulighed for landsplandirektiver til udvalgsvarehandel udenfor bymidten i særlige tilfælde

 

4. Ændring af mulighed for planlægning for store udvalgsvarebutikker

 

5. Ophævelse af tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg

 

6. Ophævelse af kravet om landzonetilladelse i forbindelse med opsætning af antenner til mobilkommunikation på eksisterende antennemaster, siloer og høje skorstene

 
 

Holbæk Kommunes bemærkninger fremgår af bilag 1

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om ændring af lov om planlægning

 

Høring

 

Udkastet til lovforslaget er sendt i høring fra 16. november 2012 til 14. december 2012

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-12-2012
 
Tiltrådt.
 


2925293e2.doc

Bilag

Høringssvaret