UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Læseværelset, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

14-11-2012 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

14-11-2012 12:45:00


PUNKTER

135. Ekspropriation til vejadgang til Føtex i Holbæk135. Ekspropriation til vejadgang til Føtex i Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. byrådet træffer beslutning om ved ekspropriation at pålægge ejendommene matr.nr. 320g og 344f Holbæk Bygrunde en servitut, der sikrer, den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 108a Holbæk Bygrunde, vejadgang over ejendommene fra Borgmester N. E. Hansensvej.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre den fornødne vejadgang til varehuset Føtex på matr. nr. 108 Holbæk Bygrunde, i henhold til Lokalplan 1.27.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I Lokalplan 1.27 angives den primære vejadgang til centerbebyggelsen at skulle ske fra Borgmester N. E. Hansensvej over et areal øst for den nuværende Aldi-bygning. Se oversigtskort med arealet for vejadgangen i bilag 1.

 

Byrådet traf på sit møde den 6. april 2011 principbeslutning om, at ville ekspropriere til tilvejebringelse af fornøden vejadgang til Føtex, såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale mellem grundejerne om vejen.

 

Der henvises til bilag 2 for en nærmere beskrivelse af sagen forløb og betragtninger om ekspropriation.

 

Parterne, dvs. Kay Wilhelmsen Gruppen og Bien A/S har oplyst ikke at kunne nå til enighed om vejadgangen.

 

I begyndelsen af juli 2012 tilkendegiver Kay Wilhelmsen Gruppen, at de indestår for omkostningerne til ekspropriations- og taksationssagen, og derfor indleder kommunen ekspropriationssagen med afholdelse af åstedsforretning den 20. august 2012. Se bilag 3-6.

 

Efter administrationens vurdering er der en sådan uenighed om indgrebet, at der ikke kan opnås forlig om erstatningen. Der er således ikke forelagt noget forligstilbud til byrådets godkendelse. Erstatningsspørgsmålet vil derfor blive forelagt taksationskommissionen til afgørelse.

 

Administrationen finder det godtgjort, at parterne har forsøgt at indgå en aftale om adgangsvejen, jf. bilag 7, uden at det dog har været muligt at opnå en aftale.

 

Administrationen har i den konkrete sag vurderet, at hjemlen til ekspropriation er til stede, jf. bilag 8.

 

Ved byrådets beslutning om ekspropriation vil der blive tinglyst en ret til adgangsvejen over matr. 320g og 324f Holbæk Bygrunde samt aflysning af den tinglyste vejret af 24. september 1996. Udkastet til tinglysning af ny vejret fremgår af bilag 9.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Ekspropriationshjemlen fremgår af planloven, § 47, stk. 1.

 

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne i vejloven, kap. 5.

 

Høring

 

Lokalplan 1.27, hvori adgangsvejen fra Borgmester N. E. Hansensvej til Føtex er angivet som den primære adgangsvej til centret, blev offentliggjort den 7. maj 2008.

 

Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretningen fandt sted den 17. juli 2012 i Ugeavisen By & Land.

 

De berørte lodsejere har skriftligt været indvarslet til åstedsforretningen ved brev af 12. juli 2012.

 

Byrådets ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til de berørte ejere med en klagefrist på 4 uger til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage har i udgangspunktet opsættende virkning.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Kommunens omkostninger ved gennemførelse af ekspropriationen, såsom erstatning, landinspektørudgifter, advokatbistand, taksationsomkostninger, afholdes efter aftale af Kay Wilhelmsen Gruppen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Kommunens medarbejdere bruger tid på ekspropriationssagens gennemførelse.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-11-2012
 
Indstilles med anbefaling
 


2883480e1.pdf
2881716e3.pdf
2881718e4.pdf
2881733e5.pdf
2881740e6.pdf
2883073e9.pdf
2881781e2.docx
2881825e7.docx
2882218e8.docx

Bilag

Bilag 1, Oversigtskort.pdf
Bilag 3, Arealfortegnelse med vejledning.pdf
Bilag 4, Ekspropriationsplan.pdf
Bilag 5, Ekspropriationsprotokol.pdf
Bilag 6, Føtex protokol-bilag.pdf
Bilag 9, servitut om vej udkast af 07.11.2012.pdf
Bilag 2, Notat om vejadgang til Føtex.docx
Bilag 7, Notat om forhandlingsforløb.docx
Bilag 8, Notat om hjemmelsgrund m.v.v.docx