UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-10-2012 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2012 14:00:00


PUNKTER

120. Godkendelse af dagsorden - Udvalget for Klima og Miljø den 30. oktober 2012
121. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 30. oktober 2012
122. Etableret vognmandsfirma på Gl. Skovvej 114, 4300 Holbæk
123. Vedtagelse af handleplaner for Natura 2000-områder.
124. Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune
125. Ændringer af buskøreplanen til dec. 2012
126. Frigivelse af anlægsmidler til energilån 2012
127. Frigivelse af anlægsmidler i 2012 og 2013 til renoveringsprojekt på Holbæk Seminarium
128. Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.60 - Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk og Kommuneplantillæg nr. 36
129. Lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup
130. Indstilling til Udvalget for Klima og Miljø vedr. frivillighed
131. Orienteringspunkt til udvalgene og byrådet om status for kvalitetskontrakten for 2012
132. Politiske kalender 2013
133. Økonomi- og aktivitetsopfølgning september 2012 - Udvalget for Klima og Miljø
134. Elementer i direktøraftaler120. Godkendelse af dagsorden - Udvalget for Klima og Miljø den 30. oktober 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Til efterretning
 
121. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 30. oktober 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering tages til efterretning:

 1. Dansk Cyklistforbunds kommentar til cykelturen med Udvalget for Klima og Miljø den 26. september.

 2. Verserende sag vedr. parkering.

 3. Udbud af diverse driftsopgaver.

 4. Status dobbeltspor i Vipperød

 5. Dato for temamøde om Varmeplan og Parkering

 6. Etablering af elevator på Rådhuset


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Ad 5/ Temamøde afholdes tirsdag d. 11. december 2012
Ad 6/ KMU orienteret om etablering af elevator i Rådhuset. Delfinansiering via tilgængelighedspuljen drøftes efterfølgende med Handicaprådet.
 


2866945e1.doc

Bilag

Dansk Cyklistforbunds kommentarer til cykeltur


122. Etableret vognmandsfirma på Gl. Skovvej 114, 4300 Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget tager gennemgangen af sagsforløbet til efterretning.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

 1. en ny lokalplan for området indgår i den samlede planprioriteringsproces.

 

Formål

 

At der politisk tages stilling til lovliggørelse af, at ca. 2000 m2 landbrugsjord uden for lokalplanområde er udnyttet til erhverv.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Gl. Skovvej 114 består af to matrikler, hvor af den ene er omhandlet af lokalplan 5.1 for Kvanløse by.

 

Jf. lokalplanen, kan matriklen benyttes til liberalt erhverv, håndværksvirksomhed og erhverv inden for turisme og fritid og ikke til vognmandsvirksomhed.

Den anden matrikel forbliver som landbrugsjord i landzone.

 

Der er i dag etableret en vognmandsvirksomhed på ejendommen og der er uden tilladelse inddraget ca. 2000 m2 landbrugsjord, der bl.a. benyttes til parkering for virksomhedens lastbiler. Rundt om arealet er der etableret en vold.

 

Sagsforløb

I 2004 søger daværende ejer / nuværende lejer tilladelse til at sortere bygningsaffald på ejendommen.

Ejeren bliver oplyst om, at der ikke er søgt om tilladelse til den erhvervsvirksomhed han har på sin ejendom. Han bliver også oplyst om, at en vognmandsvirksomhed ikke falder ind under lokalplanens bestemmelser for ejendommen.

 

2005

Tilladelsen er stilet til daværende ejer / nuværende lejer.

 

2008

 

2009

I december sælger de ejendommen til den nuværende ejer MOWE Holding ApS.

 

2011

Arbejdet med at lovliggøre arealet blev påbegyndt.

Arealet er på ca. 2000 m2 og forholdet påtales overfor både lejer og ejer.

I afslaget gøres opmærksom på at der inden for lokalplangrænsen er arealer, der kan udnyttes til den ønskede p-plads.

Med afslaget følger et påbud om at lovliggøre arealet i landzone, så det igen kan benyttes til landbrugsmæssigt formål og som aftalt med ejer.

 

2012

 

Lejers argument mod at placere p-pladsen inden for lokalplanområdet skyldes, at den i så fald vil skæmme udsigten fra ejendommens beboelse.

 

At etablere et erhvervsområde i landzone uden for et lokalplanområde vil være i strid med administrationsgrundlaget og vil kunne have en uheldig præcedensvirkning. Specielt i en situation hvor den ønskede aktivitet kan foregå inden for det lokalplanlagte område vil det være vanskeligt at begrunde en landzonetilladelse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Det er en velegnet lokalitet for en transportvirksomhed og ved en ny lokalplan vil også tilkørselsforholdene kunne bringes i overensstemmelse med den faktiske anvendelse.

 

Lovgrundlag

 

Planloven

 

Høring

 

I forbindelse med landzonetilladelsen i 2005 blev berørte naboer orienteret om sagen.

Flere udtrykte, at de ikke ønskede en udvidelse af aktiviteterne på ejendommen med øget lastbiltrafik, afbrænding, affaldssortering, containerplads, støv og støj.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Hovedindstilling tiltrådt.
 
123. Vedtagelse af handleplaner for Natura 2000-områder.

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. forslagene til Natura 2000-handleplanerne for Natura 2000-områderne nr. 155 ”Udby Vig”, og nr. 156 ”Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å” vedtages. Det indstilles endvidere, at vedtage forslagene til nr. 146 "Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø" samt nr. 239 "Ryegård Dyrehave, Bramsnæs, Garveriskoven og Egernæs".

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere om de Natura 2000-planer der er gældende for Holbæk Kommune, og om kommunens rolle og muligheder i forbindelse med, at Statens Natura 2000-planer skal omsættes til kommunale Natura 2000-handleplaner.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Natura 2000-planerne blev vedtaget den 8. december 2011. Planerne skal sikre en gunstig bevaringstilstand for de arter og naturtyper, der er grundlaget for, at de enkelte Natura 2000-områder er blevet udpeget. Planerne angiver i et vist omfang, hvilke virkemidler der skal bruges.

 

For de delområder, der enten er skovbevokset fredskov eller offentligt ejet, udarbejder Naturstyrelsen en særskilt plejeplan, som vil indgå som et særskilt bilag til handleplanen.

 

Natura 2000-handleplanerne skal indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen har tænkt sig, at målene i Natura 2000-planerne skal nås samt en prioritering af den forventede forvaltningsindsats i planperioden. Natura 2000-handleplanerne skal være så konkrete, at det kan vurderes, om de vil være tilstrækkelige til at nå målene, men må samtidig ikke være så konkrete, at de foregriber de aftaler eller afgørelser, der skal træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

 

Af Natura 2000-handleplanerne fremgår, at der er fire sigtelinjer / mål, som kommunen skal arbejde for. Disse sigtelinjer er fastlagt i Natura 2000-planerne.

 

Der skal laves én handleplan for hvert Natur 2000-område, så der hvor flere kommuner "deler" et Natura 2000-område, skal der ske en koordinering af indsatserne.

 

Holbæk Kommune skal lave en fælles plan med Sorø og Kalundborg Kommuner for Natura 2000-området "Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å”.

 

Holbæk Kommune skal lave sin egen plan for Natura 2000-området ”Udby Vig”.

 

Holbæk Kommune har desuden meget små arealer i to andre Natura 2000-områder. Det drejer sig om en lille ø på ca. 0,3 ha i Isefjordens inderbredning, der hører til Natura 2000-området ”Rygård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskoven og Egernæs”, samt en del af en mose på ca. 1 ha i Natura 2000-området ”Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø”. Da der ikke er krav om, at der skal ske indsatser i de delområder, der ligger i Holbæk Kommune, er det administrativt aftalt med hhv. Lejre og Ringsted Kommune, at de står for at udarbejde Natura 2000-handleplanerne for disse to områder.

 

Handleplanerne har været i høring fra den 22. juni 2012 til den 31. august 2012.

 

Der er i alt indkommet 12 høringssvar til handleplanen for Natura 2000-område nr. 156: ”Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å”. Sorø, Kalundborg og Holbæk Kommuner har udarbejdet en samlet besvarelse, som kan ses i vedlagte hvidbog.

 

Der er i alt indkommet syv høringssvar til handleplanen for Natura 2000-området nr. 155: ” Udby Vig”. Holbæk Kommune har udarbejdet en hvidbog herfor.

 

Der gøres opmærksom på, at staten har frist for bemærkninger for deres del af handleplanerne den 1. november og frist for ændringer for deres del af handleplanerne den 1. december. Derfor kan der herefter komme ændringer i statens del af handleplanerne.

 

Hvidbøgerne indeholder en fortegnelse over de indkomne høringssvar, et kort referat heraf, samt kommunernes besvarelse, med efterfølgende indstilling til eventuelle ændringer i handleplanen. Indsigelserne/bemærkningerne spænder vidt, og vedrører fx forhold omkring implementering af planen, konsekvenser for den enkelte lodsejer, ønske om dialog, adgangsforhold, trusler for naturtilstanden, naturpleje, udvidelser af naturtyper, græsning m.m.

 

En stor del af de indkomne høringssvar omhandler forhold, der omhandler statens Natura 2000-planer, hvor høringsprocessen er overstået. I disse tilfælde er der refereret til Naturstyrelsens generelle høringsnotat.

 

I nogle tilfælde har der været stillet konkrete spørgsmål om fx udpegning af arealer til udvidelse af naturtyper. Her har det kun været muligt at henvise til, at Natura 2000-handleplanerne skal være så konkrete, at det kan vurderes, om de vil være tilstrækkelige til at nå målene, men at de samtidig ikke må være så konkrete, at de foregriber de aftaler eller afgørelser, der skal træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

 

Udby Vig

De indkomne bemærkninger har ikke medført andre ændringer i forslaget til handleplanen end at Sump-Vindelsnegl er opført i Bilag 1, hvor den ikke var medtaget pga. en forglemmelse.

 

På KL.´s opfordring er der tilføjet følgende under afsnittet om ”Prioritering af den forventede forvaltningsindsats”:

 

”I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 ml. regeringen og KL, der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats”.

 

På KL´s opfordring er der tillige indskrevet følgende på Bilag 2:

”Antal stk. ha angivet i Bilag 2 er potentielle bruttostk. Indsatsens præcise omfang i planperioden vil bero på en biologisk, teknisk og økonomisk vurdering”.

 

Naturstyrelsen har udarbejdet en plejeplan for de statsejede arealer, som er indsat som Bilag 3.

Åmosen

De indkomne høringssvar har givet anledning til en ændring i arealet af højmose, som forventes at blive vådgjort i denne handleplanperiode. Der er således ændret i interval for ”sikring af vandstand på højmoserester” for Sorø Kommune i bilag 2, så det maksimale areal svarer til det ansøgte areal i LIFE ansøgningen. Indsats til ”bekæmpelse af invasive arter” er i øvrigt præciseret under bilag 2.

 

I Natura 2000-Planen er det et overordnet mål at skabe gunstige betingelser for de næringsfattige mosetyper hængesæk og nedbrudt højmose i Store Åmose-området, herunder at sikre hydrologiske betingelser, som fremmer disse lysåbne naturtypers gendannelse på de skovbevoksede mosearealer. Holbæk Kommune har derfor, sammen med Sorø og Guldborgsund Kommuner, arbejdet med en ansøgning af EU Life midler, til gennemførelse af et vådgøringsprojekt i Ulkestrup Lyng og Store Lyng. Naturgenopretningsprojektet ville, via en mindre hævning af vandstanden medføre, at der var mulighed for udvikling og bevarelse af ca. 72 ha højmose. De to største jordbesiddere i Ulkestrup Lyng og Store Lyng meddelte imidlertid, at de ikke umiddelbart ville deltage i naturgenopretningsprojektet.

 

Dette har dog ikke ført til ændringer i handleplanen, hvor der er anført et interval for potentiel naturgenopretning på 5-130 ha i Holbæk Kommune. 5 ha udgør et minimum for indsatsen, idet Naturplanen indeholder et krav om, at vandspejlet skal hæves på 5-10 ha i de afvandede højmoserester. Derfor må kommunen arbejde for, at lodsejerne på anden vis søger støtte til at forhindre en yderligere afvanding og / eller forhindre yderligere tilgroning af resterne af nedbrudt højmose og hængesæk, således at det forhindres, at naturtilstanden går tilbage i disse to mindre områder.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Miljømålsloven

Bek nr. 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015.

Bek nr. 1116 af 25/11/2011 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning

Bek nr. 1117 af 25/11/2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner

Bek nr. 144 af 20/01/2011 om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

De nødvendige tiltag til opfyldelse af de planlagte indsatser i Natura 2000-Handleplanerne skal som udgangspunkt finansieres over landdistriktsprogrammet. Her er der mulighed for at søge tilskud til ”Rydning af tilgroede arealer”, ”Forberedelse til afgræsning” (opsætning af hegn), ”Pleje af græs- og naturarealer (5-årig)”, ”Pleje af EU-støtteberettigede græsarealer (1-årig) samt ”Etablering af naturlige vandstandsforhold”.  Disse midler kan især anvendes i Udby Vig, da der her lægges op til afgræsning samt rydning af krat på overdrev og rydning af krat på dele af rigkærene langs vigen.

 

For Natura 2000-området i Store Åmose gælder det, at lodsejerne ikke kan søge midler til naturgenopretning i landdistriktsprogrammet. Det skyldes, at højmoser ikke har tilstrækkeligt landbrugsmæssig interesse, eller at sikring af levesteder for enkelte arter og etablering af vandhuller, har en strengt naturforvaltningsmæssig betydning. Disse tiltag er derfor forudsat finansieret af EU-midler fra Life-ordningen (til sikring af resterne af højmose) i kombination med kommunens naturforvaltningsmidler. Det skal undersøges nærmere om lodsejerne kan søge støtte fra landdistriktsmidlerne til fældning af opvækst i randen af højmoseresterne og hængesækken, idet naturtypen her – skønt den er potentiel højmose – karakteriseres som Skovbevokset Tørvemose.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Natura 2000-planerne pålægger kommunerne at arbejde for at målene nås. Inden år 2015 skal kommunen derfor have igangsat initiativer til målenes opfyldelse. Men i modsætning til vandplanerne er der for naturplanerne ikke fastsat en endelig frist for, hvornår målene skal være nået. Dette skyldes både de naturbetingede forhold, og at ordningerne skal gennemføres frivilligt.

 

Arbejdet vil fx bestå i myndighedsarbejde i forbindelse med ansøgninger om dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven, m.v.,  vurderinger af plejetiltag, udarbejdelse af plejeplaner, besigtigelser, samt eventuelt bistand med ansøgninger om MVJ-midler.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Indstilles med anbefaling.
 


2859921e2.doc
2859913e3.doc
2859900e4.doc
2859894e5.pdf
2859888e6.pdf
2859882e7.pdf

Bilag

N156_Store_Åmose_handleplan_version 6_09102012.doc
84011-12_v1_Handleplan Ryegaard .doc
146_Hejede handleplan7.doc
Hvidbog Åmosen med høringssvar.pdf
Hvidbog inkl høringssvar ny.pdf
Handleplan Udby Vig.pdf


124. Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Vandhandleplanen for Holbæk Kommune bliver vedtaget.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At vedtage ”Vandhandleplan for Holbæk Kommune” som har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni til den 31. august.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

På baggrund af EU´s Vandrammedirektiv har staten vedtaget de første vandplaner for perioden den 2010 - 2015 den 22. december 2011.

 

Statens vandplaner

Holbæk Kommune er dækket af tre vandplaner: 2.1 Kalundborg, 2.2 Roskildefjord og Isefjorden og 2.5 Smålandsfarvandet. Vandplanerne fastsætter miljømål for overfladevand i fjorde, vandløb og søer og for grundvandet. Vandplanen indeholder et indsatsprogram for den 1. planperiode frem til 2015. Planen indeholder en række virkemidler, der skal bruges til at nå miljømålene.

 

Den kommunale vandhandleplan

Den kommunale vandhandleplan skal nærmere redegøre for, hvordan vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.

 

Den kommunale vandhandleplan skal også indeholde en redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning, herunder kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, råstofplanen og Natura2000 planer.

 

Endelig - og vigtigst - skal vandhandleplanen indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Herunder skal der redegøres for, hvordan offentligheden efter reglerne i særlovgivningen (især vandløbsloven) vil blive inddraget i vandhandleplanens gennemførelse.

 

Den kommunale vandhandleplan beskriver hvilke indsatser, der skal ske hvornår. Realisering af planen sker ved konkrete projektbeskrivelser, som gennemføres efter den sædvanlige lovgivning med mulighed for at kommentere og påklage afgørelserne.

 

Indsatser

I Statens vandplaner er det bestemt hvilke indsatser, der skal gennemføres i den første planperiode som løber frem til 22. december 2015. Der skal i Holbæk Kommune ske indsatser overfor:

· 63 km vandløb, der skal have ændret vedligeholdelsen

· 15 km vandløb, som skal restaureres

· 2 spærringer, som skal fjernes

· 4 rørlagte strækninger, som skal åbnes

· spildevand i spredt bebyggelse: oplandet til Kisserup søndre løb + 1380 ejendomme i det åbne land skal opfylde rensekravet

· 12 regnvandsbetingede udløb, som skal sikres bedre mod overløb

· 2 renseanlæg, som skal have forbedret rensning

· 1 vandløb, som skal have øget sin minimumsvandføring

 

Prioritering af indsatser

Kommunen skal i vandhandleplanen redegøre for prioritering af indsatsen.

I det fremlagte forslag har Teknik og Miljø for overfladevand valgt at prioritere indsatsen efter følgende lige vigtige kriterier:

1. Fysiske indgreb før ændring af vedligeholdelse

2. Koordinering med nabokommuner

3. Længst fra at nå målsætningen

4. Klimahensyn

 

Forventet tidspunkt for gennemførelsen

I forslaget til vandhandleplan er indsatsen for overfladevand opdelt i 15 puljer. Arbejdet planlægges så det bliver fordelt jævnt i planperioden fra 2013 - 2015.

 

Forslag til plan kan ses her.

 

Opsamling på høringen

Forslaget til Holbæk Kommunes Vandhandleplan har været i hørring fra den 22. juni til den 31. august 2012. I høringsperioden er der indkommet 15 bemærkninger fra private lodsejere (9 stk.), foreninger mv. (5 stk.) og 1 fra Naturstyrelsen.

 

I ”Hvidbog for bemærkninger til Holbæk Kommunes Vandhandleplan” er de fremkomne bemærkninger gennemgået og kommenteret af Natur, Miljø og Landskab (NML). På baggrund af NML’s kommentar er der taget stilling til, om bemærkningen bør give anledning til ændring af det fremlagte forslag til vandhandleplan.

 

Naturstyrelsen har femsendt bemærkninger, der giver anledning til justering af det fremlagte forslag til vandhandleplan. Naturstyrelsen har også fremsendt bemærkninger på vegne af Banedanmark, Vejdirektoratet, Forsvaret og NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at der i planperioden kan blive gennemført lovgivning, der kan få betydning for den konkrete gennemførelse eller prioritering af indsatserne i vandhandleplanerne.

 

Naturstyrelsen bemærker, at alle indsatser skal være igangsat senest 3 år efter vedtagelsen af statens Vandplan. Det vil sige, at alle indsatser skal være igangsat senest den 22. december 2014. Naturstyrelsen betragter en indsats som værende igangsat, hvis kommunen har indsendt ansøgning om forundersøgelse inden den 22. december 2014 med henblik på en fysiske gennemførelse inden 22. december 2015. Tidsplanen for Holbæk Kommunes Vandhandleplan vil blive ændret, så den afspejler miljømålslovens bestemmelser.

 

Naturstyrelsen har noteret sig:

 

Vandhandleplanen vil blive rettet til, så disse indsatser også fremgår af planen.

 

Endvidere anmoder Naturstyrelsen om, at vandhandleplanens tekst forholder sig til hvilke ændringer i den eksisterende spildevandsplan, som vandplanens indsatsprogram afstedkommer. Det vil der blive redegjort for i afsnittet ”Anden planlægning” under ”Spildevandsplanen”.

 

De øvrige fremsendte bemærkninger fra lodsejere og foreninger har ikke givet anledning til at ændre det fremlagte forslag til ”Holbæk Kommunes Vandhandleplan”. Begrundelserne fremgår af ”Hvidbog for bemærkninger til Holbæk Kommunes Vandhandleplan”.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Statens vandplaner nr. 2.1, 2.2 og 2.5

Miljømålsloven (932 af 24/09 2009, lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (nr. 1219 af 15/12 2011)

 

Høring

 

Kommunerne i Region Sjælland har aftalt en koordinering af høringen så den for alle kommuner slutter den 31. august.

 

Holbæk Kommunes forslag til Vandhandleplan har været i høring i perioden fra den 22. juni til den 31. august 2012

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Der skal søges om midler til at gennemføre projekter om fysiske indgreb og beregninger af konsekvenser ved at ændre vandløbsvedligeholdelse.

 

Der skal søges om midler til udbetaling af erstatning for dem som lider tab ved frigravning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer og restaurering af vandløb.

 

Lodsejere der lider tab ved ændret vedligeholdelse skal søge kompensation gennem de sædvanlige landbrugsstøtteordninger.

 

Finansieringsmodellen for vandløb forventes at blive færdigforhandlet og godkendt i EU i løbet af efteråret 2012.

 

Udgifter til indsats overfor spildevand afholdes af Holbæk Forsyning og husejerne.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Vandhandleplanens indsatser skal myndighedsbehandles i Teknik og Miljø i perioden 2013 - 2015.

 

Der pågår forsat forhandlinger om "DUT" - midler for denne indsats.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Formålet med Vandhandleplanen er at gennemføre indsatser med henblik på at opfylde vandplanens miljømål.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Indstilles med anbefaling.
 
Når der fremlægges projektbeskrivelser ønsker Udvalget for Klima og Miljø - hvis muligt - fremlagt et alternativt løsningsforslag som ikke nødvendigvis fremgår af statens virkemiddelkatalog.
 


2859534e8.pdf
2859482e9.pdf

Bilag

Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 - 2015
Hvidbog


125. Ændringer af buskøreplanen til dec. 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget

 1. tager orienteringen til efterretning


Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere udvalget om de bemærkninger der er modtaget til køreplanskiftet i august 2012, samt at orientere om, hvilke justeringer disse bemærkninger har givet mulighed for indenfor budgettet til køreplan dec. 2012

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Køreplanerne blev justeret pr. august 2012 primært på grund af den nye skolestruktur.

 

Specielt berørte det ruterne mellem Tuse Næs og Holbæk, hvor der blev behov for at skabe forbindelse til Tuse Skole.

 

Den ændrede skolestruktur ændrede endvidere i væsentlig grad på ruterne i og omkring Undløse, Ugerløse og Tølløse.

 

Linje 501A og 504 i Holbæk By har også fået nye køreplaner. Det har betydet at dækningen af østbyen er blevet bedre og 501A er tilpasset så der er bedre forbindelse til toget.

 

502 er omlagt og skaber forbindelse mellem øst og vestbyen med bedre forsyning af Roskildevej og Sygehuset.

 

Der er modtaget ca. 25 henvendelser vedr. de nye køreplaner. Enkelte har omhandlet hjælp til at læse planerne, andre har omhandlet forståelse af zoneinddelingen. Enkelte har efterlyst afgange som er udgået på grund af manglende kundegrundlag. F.eks. Undløse/ Ugerløse på en enkelt morgenafgang.

 

Enkelte skolebørn udenfor eget skoledistrikt har også fået ringere mulighed for at benytte busserne, idet de i landområderne er tilpasset skolerne.

 

Til dec.2012 vil der ske enkelte justeringer af hensyn til skoledriften:

 

584 får lagt sin tidlige afgang torsdag i stedet for fredag.

 

506 får en afgang via Stenhus mod Holbæk Station for at give bedre kapacitet på morgenafgangene mod Holbæk.

 

512 fra Jyderup kører via Skelbæk mod Kundby

 

501A suppleres kl.8.03 mod Seminariet.

 

Det har derimod ikke været muligt at finde timer til at betjene skolerne til mødetid kl. 10.00. Det er heller ikke muligt at finde timer til betjening af kørsel mellem de enkelte skoler indenfor distrikterne.

 

Kundby Skole beholder sin lukkede kørsler om eftermiddagen, idet det ikke har været muligt at finde midler til åben kørsel mod Marke/Rørte Huse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om trafikselskaber og folkeskoleloven.

 

Høring

 

Skolerne har haft mulighed for at komme med tilbagemelding i en kort periode i august.

Der er efterfølgende kommet enkelte tilbagemeldinger, som det ikke har været muligt at se på til december skiftet, idet fristen for ændringer til Movia er 1. sept.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Ændringerne kan klares indenfor budgettet

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Movia udarbejder nye elektroniske køreplaner. Fra december udarbejdes der ikke køreplaner til uddeling i busserne, men der henvises til kommunens hjemmeside samt til Movia’s hjemmeside

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Til efterretning
 


2727666e10.xlsx

Bilag

oversigt over henvendelser


126. Frigivelse af anlægsmidler til energilån 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der gives en tillægsbevilling på 9.220.000 kr. i 2012 til ekstra energiforbedringer, og en tillægsbevilling på at der optages yderligere energilån på i alt 9.220.000 kr.  

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der tilføres midler til gennemførelse af ekstra energiforbedringer i 2012 på kommunens ejendomme.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der ønskes i 2012 en tillægsbevilling på 9,22 mio. kr. til nedenstående energitiltag, som finansieres via optagelse af ekstra energilån i 2012.

 

Til ekstra energitiltag i 2012 ønskes midler til følgende opgaver frigivet:

 

Opgave

2012

Energirenovering

545.000

- Vej & Park, Holbæk, Fjerne stor VVB og ændre varmesystem,

- Civilforsvar, Tuse Næs, etablere gasstik og 2 gaskedler,

- Stestrup Fritidsgård, ny kombi VVB, samt rørisolering,

- Elverdamsskolen, Ugerløse, ny kombivandvarmer

 

Vedvarende energi

8.675.000

- Stestrup Fritidsgård, solfanger,

- Stjernehuset, solceller og jordvarme,

- Multihus på Fælleden i Holbæk, solceller,

- Tornvedskolen, Jyderup, solceller,

- Katrinedalskolen, Svinninge, solceller

- Vækstfabrikken, solceller

- Gislinge hallen, solceller

- Nr. Jernløse hallen, solceller

 

I alt

9.220.000

 
 

Gennemsnitlig tilbagebetalingstid er ca. otte år og der forventes en gevinst på 1,15 mio. kr. årligt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Ingen bemærkninger.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

2012

Energiopgaver

Energi

9.220.000

I alt

 

9.220.000

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Indstilles med anbefaling
 
127. Frigivelse af anlægsmidler i 2012 og 2013 til renoveringsprojekt på Holbæk Seminarium

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der fra rådighedsbeløbet i 2012 til renovering af Holbæk Seminarium frigives kr. 21.700.000 kr. (Anlæg kr. 6.700.000 og Energi kr. 15.000.000) til anvendelse i 2012

 1. der fra rådighedsbeløbet i 2013 til renovering af Holbæk Seminarium frigives kr. 19.500.000 (Anlæg kr. 7.200.000 og Energi kr. 12.300.000) til anvendelse i 2013

 1. der i 2013 frigives kr. 3.000.000 til energiforbedringer på Holbæk Seminarium, fra rådighedsbeløbet til energirenovering på i alt 40,9 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på Holbæk Seminarium.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2010-2013 er følgende midler afsat til anvendelse i perioden 2010-2013 på Holbæk Seminarium (I mio.kr.):

 

År

Anlæg

Energi

I alt

2010

15,0

0,0

15,0

2011

8,0

10,0

18,0

2012

10,0

15,0

25,0

2013

7,2

12,3

19,5

Mio.kr.

40,2

37,3

77,5

 
 

I alt forventes frigivet budget i perioden 2010-2013 80,5 mio.kr, idet der i 2013 er tilført 0,5 mio. kr. i p/l-fremskrivning.

Derudover er budget til energi jf. tidligere budgetoversigter sat til 18 mio. kr. i 2012, hvorfor der søges yderligere 3 mio.kr. til energi inden for rammen i 2013 til bla. Studiegården.

 

Midler som ønskes frigivet for 2012 og 2013 anvendes til renovering af tag, glasudskiftning, gardiner, cts-anlæg, el-arbejder, ventilation i boldhal, AIA/ADK anlæg, ABA anlæg, låsearbejder, renovering af køkken og kontor, lofter, inventar, ombygning af studiegården (1. etape), byggeplads, pavillon leje og rådgiver.

 

Der mangler akut 10,3 mio.kr. til færdiggørelse af Studiegården (2. etape). Disse midler vil der blive arbejdet på at fremskaffe.

 

Derudover mangler der på sigt 20,6 mio. kr. på anlæg til elevator i hovedbygning, AIA/ADK i studiegården, P-plads, beplantning, belægninger, legeplads, terrasser, it, flytning, sløjlokale m.m. og yderligere 29,7 mio.kr. på energi til udskiftning af ventilation i hovedbygning, belysning indvendigt og udvendigt, rytterlys i tage på hallerne, udbygning af cts, vækstgang og køle/fryseskabe og it m.m. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på nævnte energiforbedringer er ca. 14 år.

 

Følgende nedenstående udgifter er medvirkende til at projektet bliver dyrere end forventet:

 
 

Uforudsete udgifter : 7,7 mio. kr. – udover de afsatte 6,1 mio. kr.

 

Fordyrende priser i forhold til oprindeligt budgetoverslag og samlet tildelt bevilling I alt 23,2 mio. i merforbrug

Energiruder, varmeanlæg, ventilation, vækstgang, belysning, P-plads, solafskærmning, rådgivning m.m.

Tyverisikring, Studiegården ombygning, brandkrav, inventar, byggeplads, svalegang/altaner, it-netværk og udstyr, rådgiver, flytning, pavilloner, el og vandforbrug i byggeprojektet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Ingen bemærkninger

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Følgende bevillinger ønskes frigivet i 2012 og 2013:

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2012)

2013

Holbæk Seminarium

Anlæg

6.700.000

7.200.000

Holbæk Seminarium

Energi

15.000.000

12.300.000

Holbæk Seminarium

Energi

 

3.000.000

I alt

 

21.700.000

22.500.000

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Indstilles med anbefaling. Udvalget afventer yderligere oplysninger vedr. merudgifter.
 
128. Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.60 - Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk og Kommuneplantillæg nr. 36

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og afgøres i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 36 vedtages endeligt jf. bilag 1.

 2. Lokalplan 2.60 – Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk vedtages endeligt.

 3. Udbygningsaftalen mellem BoCon Projekt APS og Holbæk Kommune vedrørende Lokalplan 2.60 vedtages jf. bilag 3.

 4. Driftsbevillingen øges med 25.000 kr. fra 2013.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af en butik til særlig pladskrævende varer samt en dagligvarebutik på hjørnegrunden mellem Søstrupvej og Omfartsvejen, syd for Megacenter I.

 

Formålet med udbygningsaftalen er, at forpligte bygherre til at forestå de nødvendige trafikforanstaltninger, som følge af opførelsen af Megacenter II.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er ejerens konkrete ønske om, at realisere kommuneplanens mulighed for at udvikle området til erhvervsformål for én butik til særlig pladskrævende varer på 4.000 m2 og én dagligvarebutik på ca. 1.000 m2.

 

Særlig pladskrævende varer omhandler alene biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Inden for lokalplanområdet kan der etableres én dagligvarebutik på 1.000 m2. En forudsætning for godkendelse af lokalplanen samt kommuneplantillægget er, at den eksisterende dagligvarebutik i Megacenter I nedlægges. Dette er meddelt projektudvikler for Bocon Projekt. En servitutbestemmelse vil forhindre, at der kan etableres en ny dagligvarebutik på ejendommen.

 

Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen langs Omfartsvejen opføres med et sammenhængende udseende, at området sikres en hensigtsmæssig udbygning, et grønt præg og der er en sammenhæng med Megacenter I.

 

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder jf. bilag 2 - Beliggenhedsplan.

A - Dagligvarebutik

B - Butik til Særlig pladskrævende varer samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed.

C - Fælles vej

 

Lokalplan 2.60  (link til lokalplan for Megacenter II)

 

Kommuneplantillæg nr. 36 indeholder to rammeområder. Det ene rammeområde 2.E02 Søstrupvej vest har fået sin afgrænsning mindsket således at der er i stedet er udlagt et nyt rammeområde 2.C07 Omfartsvejen/Søstrupvej som er udlagt til et nyt lokalcenter jf. bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg.

 

I henhold til Planlovens § 21b kan der indgås aftale mellem privat bygherre og en offentlig myndighed om finansiering af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mm.), der er nødvendige for realisering af projektet. I forbindelse med lokalplanen er der planlagt ændringer af den trafikale infrastruktur.

Ændringer er aftalt med projektudvikler gennem en frivillig infrastrukturudbygningsaftale. Oplysninger om udbygningsaftalen er indarbejdet i lokalplanen.

 

BoCon Projekt APS har opfordret Kommunen til, og parterne er således enige om, at indgå vedhæftede udbygningsaftale efter planlovens bestemmelser i kapitel 5a om udbygningsaftaler, jf. planlovens § 21b.

 

Udbygningsaftalen angår følgende fysiske infrastrukturanlæg

 

Nærmere beskrivelse af udbygningsaftalen fremgår af bilag 3- Udbygningsaftalen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Høring

 

Planerne har været i høring fra den 11. juni 2012 til og med den 6. august 2012.

 

I høringsperioden er der indkommet en indsigelse. Indsigelsen omhandler et ønske om at cyklisterne skal sikres i krydset på Omfartsvejen, hvor der må forventes mere biltrafik. Cykelstien på Stenhusvej bør føres over krydset og forbi det nye centerområde ad Søstrupvej. Dette ønske imødekommes med nærværende lokalplan.

 

Der har været afholdt offentligt møde om planerne den 26. juni 2012. Referatet er vedhæftet til sagen som bilag jf. bilag 4 - Referat. På borgermødet blev der primært drøftet den samme problemstilling som også blev drøftet i forbindelse med idefasen – den tunge gennemkørende trafik på Søstrupvej.

 

Administrationen vil hvis det er trafikteknisk og fysisk muligt opsætte skiltning således at tung trafik (over 3500 kg) ikke må bruge Søstrupvej som gennemkørsel.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Holbæk Kommune skal afholde omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlæggene jf. stk. 2.5 i bilag 3 – Udbygningsaftalen. Drift- og vedligeholdelsesomkostninger vurderes til 25.000 kr. årligt fra 2013 og årene fremefter.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Planerne har været vurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Med vedtagelse af planforslagene, blev det bekendtgjort, at planerne ikke vurderes at medføre miljømæssige konsekvenser, der skal undersøges i en miljøvurdering.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Dagligvarebutikken betjener lokalområdets daglige vareforsyning i cykel- og gåafstand.

 

Bilag

 1. Kommuneplantillæg nr. 36

 2. Beliggenhedsplan

 3. Udbygningsaftale

 4. Referat fra borgermøde


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Indstilles med anbefaling
 


2686100e11.pdf
2685847e12.pdf
2812342e13.docx
2864736e14.pdf

Bilag

Beliggenhedsplan.pdf
Kommuneplantillæg nr 36.pdf
Referat fra Borgermøde om Megacenter II, vestbyen Holbæk
Underskrevet udbygningsaftale for megacenter II.pdf


129. Lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt

 2. Lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup, vedtages endeligt med ændringerne angivet i bilag 2, Indkomne indsigelser i skema.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for, at der kan etableres ca. 70 tidssvarende plejeboliger i Jyderup i tilknytning til det eksisterende plejecenter, Elmelunden.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er Holbæk Kommunes ønske om at fremtidssikre kommunens ældre- og plejeboliger. Lokalplanen er en udmøntning af Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre.

 

Se forslag til Lokalplan 11.14 og Kommuneplantillæg nr. 37 her

 

Lokalplanområdet er beliggende på Dyrskuepladsen i Jyderup. Området er omfattet af to eksisterende lokalplaner. Lokalplan 50-43 for den nordlige del af Dyrskuepladsen. Lokalplan 50-43 udlægger området til grønt område og vil med denne lokalplans vedtagelse blive aflyst for området. Lokalplan 50-65 for den sydlige del af Dyrskuepladsen udlægger området til boliger og vil med denne lokalplans vedtagelse blive aflyst i sin helhed.

 

Lokalplanen vil give mulighed for etablering af ca. 70 nye plejeboliger på arealet i umiddelbar tilknytning til det eksisterende plejecenter, Elmelunden. Der vil blive mulighed for at etablere plejeboligerne og de tilhørende centerfaciliteter i to etager med en maksimal højde på 8,5m.

 

Lokalplanen stiller krav til, at den sydlige del af Dyrskuepladsen bibeholdes som grønt, rekreativt område. Der er i denne forbindelse lavet en plan over beplantning, som skal bevares. Der etableres vejadgang til området fra Industriparken, desuden giver lokalplanen mulighed for at udlægge areal til en fremtidig vejføring mellem Holbækvej og Industriparken.

 

Efter lokalplanforslaget har været i høring i 10 uger har forvaltningen samlet op på høringssvarene i et skema med forvaltningens vurdering og indstilling til ændringer i lokalplanforslaget. Skemaet er vedhæftet sagen som bilag nr. 2.

 

På baggrund af borgermødet og de indkomne høringssvar, indstiller forvaltningen følgende ændringer til lokalplanforslaget:

 

Redegørelsen tilføjes afsnit om:

 

Der tilføjes bestemmelser omhandlende:

 

Ændringer i lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes i øvrigt i lokalplanens redegørelse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

 

Høring

 

Der blev afholdt et informationsmøde omkring ændring af kommuneplanrammerne, lokalplan 11.14 og etablering af de nye plejeboliger. Mødet blev afholdt 21. marts 2012 på plejecentret Elmelunden. De væsentligste punkter der blev talt om var, placering af byggeriet, bevaring af grønt areal, adgangsforhold til Dyrskuepladsen samt om byggeriet skal opføres i en eller to etager. Der blev især udtrykt bekymring for, at det grønne areal bliver mindre. I dag anvendes Dyrskuepladsen til mange forskellige aktiviteter i løbet af året eksempelvis cirkus. Der blev udtrykt ønske om, at det også er muligt i fremtiden.

 

Lokalplanforslag 11.14 har været i offentlig høring fra den 29.06.2012 til d. 07.09.2012

I høringsperioden er der indkommet ti skriftlige høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er samlet i et hæfte og vedhæftet sagen som bilag nr. 1.

 

Høringssvarene omhandler primært:

 

Der har været afholdt offentligt møde om lokalplanforslaget d. 16. august 2012 i den gamle byrådssal i Jyderup. Referatet er vedhæftet som bilag nr. 3. På borgermødet blev der primært drøftet de samme problemstillinger som i høringssvarene. De fremmødte borgere udtrykte bekymring for offentlighedens adgang til Dyrskuepladsen samt vejadgangen til området.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Det vurderes på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Det er væsentligt for beboernes trivsel, at plejeboliger og plejecenter ikke etableres som en isoleret enhed i lokalsamfundet. Offentligheden skal sikres adgang til de grønne, rekreative arealer, dette skal ske under hensyntagen til beboernes sikkerhed og trivsel.

 

Plejeboliger og plejecenter skal etableres som en helhed, der bl.a. gennem tilbud af aktiviteter inkluderer lokalsamfundet. Det er væsentligt, at beboere og pårørende har mulighed for at foretage sig aktiviteter eller andet sammen.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Indstilles med anbefaling
 


2784703e17.docx
2846723e15.pdf
2846724e16.pdf

Bilag

Referat fra borgermøde 160812.docx
Høringssvar i hæfte.pdf
Indkomne indsigelser i skema.pdf


130. Indstilling til Udvalget for Klima og Miljø vedr. frivillighed

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø drøfter vedlagte forslag til indsatsen med at styrke det frivillige arbejde på Teknik og Miljø-området.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At drøfte, hvordan udvalget vil arbejde med at styrke den frivillige indsats inden for udvalgets fagområde.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Centrale fokusområder i forslag til ”Frivilligstrategi i Holbæk Kommune” er:

 

Udvalget for Klima og Miljø havde på sit møde i slutningen af august besøg af repræsentanter for projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet. Her blev følgende plan aftalt for at sikre realiseringen af frivilligstrategien inden for udvalgets fagområde:

 

Vedrørende byrådets temamøde den 14. november er der afsat ca. en time til temaet ”frivillighed”. Derfor er der ca. 5-7 minutter til hvert udvalg til at præsentere et oplæg.

 

Begrundelse for valg af indsatsområder

Frivilligkoordinatoren har udarbejdet et inspirationskatalog til brug for udvalgets drøftelse af, hvordan samarbejdet med frivillige kan udvikles inden for udvalgets område. Input til inspirationskataloget kommer fra ledere og medarbejdere på området.

Teknik og Miljø foreslår, at der arbejdes videre med nedenstående indsatser.

 

Generelt for alle områder: At få etableret samarbejder med frivillige, således at deres ideer fremmes og gribes af andre frivillige. Dette forudsætter, at der er kompetencer og kapacitet til at understøtte de frivillige i enhederne. Det kan eksempelvis være følgende samarbejder:

 
 

Inspirationskataloget indeholder forskellige forslag, nogle af forslagene kan der samarbejdes om på tværs, andre forslag er helt specifikke på egen enhed. Uanset karakteren af forslaget, skal enhederne opleve at kunne få support og hjælp til at kunne arbejde videre og realisere deres ide.

 

Frivilligkoordinatoren på Teknik og Miljøområdet vil samarbejde med de øvrige frivilligkoordinatorer om tværfaglige aktiviteter og tiltag. Derudover vil koordinatoren samarbejde med både interne og eksterne aktører med henblik på at sikre en høj faglighed og en stærk lokal forankring af det frivillige arbejde. Der vil på den måde ske koordinering på de områder, hvor der er overlap med de andre afdelingers frivilligindsatser.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Byrådet har truffet beslutning om fremme af frivillighed på alle velfærdsområder i Holbæk Kommune.

 

Høring

 

Der skal som sådan ikke være nogen høring, men det skal sikres, at enhedernes MED-udvalg og bestyrelser orienteres, når der indgås samarbejde med frivillige i enheden.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Eventuelle udgifter betales af enhederne. I nogle situationer kan enhederne søge udviklingspuljen til fremme af frivillighed.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Drøftet
 


2862878e19.docx
2857372e18.pdf

Bilag

Samlet bilag - inspirationskatalog KMU
Frivilligguiden


131. Orienteringspunkt til udvalgene og byrådet om status for kvalitetskontrakten for 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn; Udvalget for Voksne; Udvalget for Klima og Miljø; Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse; Udvalget for Kultur og Fritid; Økonomiudvalget derefter byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. orientering om status på Kvalitetskontrakten for 2012 bliver taget til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

I 2012 blev det gjort lovpligtigt, at byrådet skulle fastsætte kvaliteten af den kommunale opgavevaretagelse i en kvalitetskontrakt. Som led i det arbejde følges der op med en årlig statusrapport.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Til orientering fremlægges status på kvalitetskontrakten for 2012.

 

Som det fremgår, er hovedparten af målene gennemført, og de resterende mål er i proces eller under udvikling. Der er derfor ikke noget mål, som ikke er håndteret eller sat i værk.

 

Samtidig er det vigtigt at vide, at regeringen har fremsat et lovforslag, der forventes at blive vedtaget i løbet af efteråret. Lovforslaget vil betyde, at kravet om en kvalitetskontrakt fremover (altså fra 2013) ophæves. Det er KL’s forventning, at forslaget vedtages, og derfor fremsættes der ikke et forslag til en kvalitetskontrakt for 2013.

 

Det indstilles, at udvalgene tager status vedrørende følgende mål til efterretning:

 

Udvalget for Børn: målene 4 (skole); 5 (almene dagtilbud) og 6 (udsatte børn, unge og familier)

 

Økonomiudvalget: mål 2 (administration)

 

Udvalget for Voksne: mål 7 (sundhed); 8 (ældre) og 9 (voksenspecial)

 

Udvalget for Klima og Miljø: mål 10 (miljø og planer); 11 (ejendomme) og 12 (Kommunale veje og trafik)

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: mål 13 (uddannelse og beskæftigelse) og 14 (Erhverv)

 

Udvalget for Kultur og Fritid mål 15 (kultur og fritid)

 

Hvorefter det indstilles, at byrådet tager den samlede status til efterretning.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Til efterretning
 


2816972e20.doc

Bilag

Status på Kvalitetskontrakten for 2012


132. Politiske kalender 2013

Sagsprocedure

 

Økonomiudvalget – de stående udvalg – Økonomiudvalget – byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget godkender udkast til politisk mødeplan og sender dette til udtalelse i de stående udvalg med henblik på, at der fastsættes mødedatoer og tidspunker for udvalgenes arbejde i 2013.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den politiske kalender for 2013 indeholder:

 
 

Den politiske mødekalender for 2013 følger på en del områder de samme spor som i 2012 med en sagsgang, der hedder stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet.

 

De afgørende forskelle på 2012 og 2013 er:

· At budgetprocessen i august/september er bredt mere ud, således at der er mere tid at forberede materialer og bedre tid til politikerne til at sætte sig ind i materialerne.

· At der i mødeplanen er taget højde for at give udvalgsformændene og deres tilknyttede direktører bedre tid til at gennemgå/bearbejde budgetopfølgningerne/budgetrevisionerne.

 
 

Bemærkninger til mødeplan 2013

 
 1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag). Der er følgende undtagelser. I forbindelse med påsken (2. påskedag mandag) kan der kun placeres møder tirsdag og onsdag. I forbindelse med 1. maj (onsdag) kan der kun afholdes møder mandag og tirsdag og endelig er der i august kun mandag og tirsdag til rådighed, da der afholdes møde i Økonomiudvalget onsdag eftermiddag.

Bemærk at møder i de stående udvalg i november er skubbet til første uge af december på grund af valget.

 
 
 1. Økonomiudvalg:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde.

Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: D. 28. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 2. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget.

Endelig er der placeret to dialogudvalgsmøder med Hovedudvalget.

 
 1. Byrådsmøder:

De ordinære byrådsmøder med tilknyttede temamøder er placeret en uge efter Økonomiudvalgsmøderne.

 

Der er indlagt tre ekstraordinære byrådsmøder:

 

På disse tre ekstraordinære byrådsmøder er det ikke planlagt, at der sker behandling af øvrige punkter.

 

Det ”gamle byråd” afslutter deres virksomhed onsdag d. 18. december 2013.

Det ”nye byråd” har konstituerende møde onsdag d. 11. december 2013. Det konstituerende møde skal være afholdt inden d. 15. december 2013.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012
 
Indstillingen godkendt
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Indstilles godkendt. KMU ønsker fortsat at afholde møder på tirsdage kl. 8.30.
 


2861288e21.doc

Bilag

Politiske kalender 2013 - (2)


133. Økonomi- og aktivitetsopfølgning september 2012 - Udvalget for Klima og Miljø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Klima og Miljøs område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

For hele Holbæk Kommune forventes regnskab 2012 at give et underskud på 124,9 mio. kr., hvilket svarer til estimatet fra Budgetrevision III. Det estimerede underskud har ligget på samme niveau siden april.

 

Underskuddet i det oprindelige budget var 80,2 mio. kr. Når vi i 2012 opererer med underskud i den størrelsesorden skyldes det tilbagebetaling af skat grundet selvbudgetteringen for 2009. Når der forventes et væsentligt større forbrug i forhold til det oprindelige budget skyldes det blandt andet den positive tillægsbevilling, der blev givet i april på 36 mio. kr., grundet overførsler fra 2011. Herudover bidrager tillægsbevillinger på anlæg og renter til det forventede regnskabsresultat.

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes der balance mellem forventet regnskab og det korrigerede budget.

 

På politikområde 11- Ejendomme er der stadig et par udfordringer. På grund af projekterne vedrørende rengøringsudbud, tekniske servicemedarbejdere samt flytning af bygningsdriftsudgifter på kommunens ejendomme til Center for Ejendomme, er der et større udredningsarbejde.

 

På politikområde 12 – Kommunale veje og trafik er busdriften under overvågning på grund af forandringer på skolerelateret befordring, hvilket kan give en vis usikkerhed.

Vejafvandingsbidragets størrelse forventes – efter modtagelse af endelig afgørelse herom fra Forsyningssekretariat, at ville udgøre 4,2 mio.kr. for 2012. Til gengæld kan forventes en tilbagebetaling for 2011 på -2,8 mio.kr. For årene 2007-2010 skal der efterbetales 2,9 mio.kr.

Alt i alt forventet udgift i 2012 er således omkring 4,3 mio.kr. I budgettet er der afsat 3,1 mio.kr. vedrørende vejafvandingsbidrag. Forskellen på omkring 1,2 mio.kr. vil blive medtaget i forbindelse med Budgetrevision IV. 

 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab pr. BRIII

Forv. regnskab pr. september

Forv. afvigelse pr. september

 

A

B

b

C

D=C-b

Myndighed

 

 

 

 

 

Politikområde 10 - Miljø og planer

8,6

8,9

8,9

8,9

0,0

Politikområde 11 - Ejendomme

13,3

10,6

10,1

10,6

0,5

Politikområde 12 – Kommunale

veje og trafik

115,6

116,2

118,2

118,2

0,0

Udvalget for Klima og miljø

137,4

135,7

137,2

137,7

0,5

 

Forhøjelsen af det korrigerede budget i september på politikområde 11 med 0,5 mio.kr. skyldes, at der er foretaget en korrektion af effektiviseringen i forbindelse med projekt teknisk service. Det hermed nye korrigerede budget forventes anvendt.


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Til efterretning
 


2867687e22.doc

Bilag

Udvalget for Klima og Miljø - økonomi- og aktivitetsopfølgning september 2012


134. Elementer i direktøraftaler

Sagsprocedure

 

Behandles separat i alle stående udvalg herunder Økonomiudvalget.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. udvalget drøfter mulige elementer, der kan indgå i direktøraftalerne for 2013.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget får mulighed for - med afsæt i udkast til direktionens strategiplan for 2013 - at drøfte elementer i direktøraftalerne for 2013, forud for indgåelse af aftale mellem kommunaldirektør og direktører.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommunes dialogbaserede aftalestyring er udviklet på baggrund af, at byrådet ønskede en forbedret administrativ og ledelsesmæssig styring med henblik på at sikre, at politiske og administrative mål bliver opfyldt.

 

Den dialogbaserede aftalestyring tager afsæt i henholdsvis kommunaldirektøraftalen og direktionens strategiplan, der danner baggrund for alle øvrige aftaler og mål i organisationen.

 

Kommunaldirektøraftalen indeholder de politiske og administrative mål, som organisationen skal have særlig fokus på det kommende år. Der er en tæt kobling til direktionens strategiplan, der udvikles sideløbende med kommunaldirektøraftalen.

 

Direktionens strategiplan beskriver, hvad der skal være direktionens fokus i det kommende år - givet den politiske ramme og de udfordringer kommunen står med. Formålet er at sætte fokus på strategisk tænkning og handling og derved på at styrke sammenhængen mellem de politiske visioner/mål og direktionens arbejde.

 

Kommunaldirektøren præsenterer udkast til direktionens strategiplan og kommunaldirektøraftalen for de politiske udvalg i oktober-november 2012. Kommunaldirektøraftalen godkendes af byrådet i december.

 

Med udgangspunkt i kommunaldirektøraftalen og direktionens strategiplan udspringer et aftalehierarki, hvor kommunaldirektøren indgår aftaler med direktørerne. Direktørerne indgår efterfølgende aftaler med egne chefer, der indgår aftaler med egne ledere. Hensigten er således at skabe sammenhæng i mål på tværs af alle ledelseslag.

 

Byrådet har ønsket at få mulighed for at indgå i dialog med kommunaldirektøren om indholdet i direktøraftalerne. Derfor drøfter kommunaldirektøren - forud for indgåelsen af direktøraftalerne for 2013 – med udvalgene, om der er elementer, der særligt har udvalgets interesse og, som kommunaldirektøren skal have særlig opmærksomhed på i forbindelse med indgåelse af direktøraftalerne. Udvalget bør så vidt muligt drøfte elementerne set i forhold til udvalgets interesse og dagsordener.

 

Kommunaldirektør Hans Søie deltager under punktet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012
 
Drøftet