UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-09-2012 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-09-2012 14:00:00


PUNKTER

108. Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 25. september 2012
109. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 25. september 2012
110. Lokalplan 2.64 Springstrup Erhvervsområde, Holbæk Vest
111. Lokalplan 2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej, Holbæk Vest
112. Lokalplan 8.01 for Kirsebærhaven, Gislinge
113. Lokalplan 14.07 Lægehus i Regstrup
114. Endelig vedtagelse af lokalplan 19.04 Centerområde i Tølløse med tilhørende kommuneplantillæg
115. Førstebehandling af Varmeplan 2013 Holbæk Kommune
116. Ansøgning om etablering af et privat spildevandslav i Bukkerup
117. Ansøgning om vognmandsvirksomhed på Rækmarken 21, Tuse Næs, 4300 Holbæk
118. Parkeringsbekendtgørelsens virkning
119. Budgetrevision III, Udvalget for Klima og Miljø108. Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 25. september 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Godkendt.
 
109. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 25. september 2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering tages til efterretning:

 1. Kl. 7.30 – 9.00 Cykeltur med DCF Holbæk afgang fra Kanalstræde 2

 2. Repræsentanter fra Netværket for bæredygtig udvikling v/ Ebbe Nordahl

 3. Natur- og Miljøs redegørelse vedr. henvendelse fra Holbæk Å-laug

 4. Recertificering på natur- og miljøområdet

 5. Nye takster for Flextur

 6. Status på Orø færgen

 7. Notat vedr. banesti langs Nordvestbanen

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Ad 1: Gennemført
Ad 2: Gennemført
Ad 3: Status drøftet
Ad 4: Udvalget orienteret om gennemført recertificering.
Ad 5: Ny takststruktur for Flextur medfører budgetmæssige udfordringer for Holbæk kommune.
Ad 6: Der udarbejdes brev til lokaludvalget for Orø omkring den økonomiske udfordring vedr. aftenafgang. Ole Brockdorff ønsker aftenafgang genindført.
Ad 7: Der afsøges mulighed for energinet.dk-penge til yderligere undersøgelser vedr. stiprojekt.
 
 


2821933e1.docx
2818682e2.docx
2823111e3.pdf

Bilag

Anmodning om foretræde for udvalg - Netværket for bæredygtig Udvikling
NML's bemærkninger til henvendelse fra Holbæk Ålav
Banesti langs Nordvestbanen, notat til orientering i KMU


110. Lokalplan 2.64 Springstrup Erhvervsområde, Holbæk Vest

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Lokalplan 2.64 Springstrup Erhvervsområde vedtages med tilføjelse omkring skiltning og forudsætninger for ibrugtagen jf. sagsbeskrivelse af hovedindstilling.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanen er, at udlægge et areal på ca. 8,6 ha til erhvervsbyggeri. Arealet er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål.

 

Lokalplanen skal sikre, at erhvervsbyggeriet udformes under mest mulig hensyntagen til omgivelserne, at udstykningsplanen sikrer en høj grad af fleksibilitet i forhold til kommende virksomheders ønsker, samt at området får sin egen arkitektoniske identitet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er ejerens konkrete ønske om, at realisere kommuneplanens mulighed for at udvikle området til erhvervsformål for små og mellemstore virksomheder.

 

Området, som udlægges til erhvervsformål, er beliggende ud mod Omfartsvejen med adgang dels fra Omfartsvejen og dels via Skydebanevej. Lokalplanområdet overføres med lokalplanen til byzone.

 

Området er en del af et sammenhængende bælte af arealer udlagt til erhvervsformål langs Omfartsvejen i kommuneplanen. Springstrup erhvervsområde indgår således som en del af den samlede planlægning for nye erhvervsområder i Holbæk.

 

Erhvervsudøvelse inden for området må være i miljøklasse 2-4. Afstanden fra virksomheder til boliger reguleres af miljøbeskyttelsesloven.

 

Områdets overordnede landskabelige udformning bygges op af en beplantning bestående af levende hegn, som opdeler området i fem store stykker. De levende hegn, som opdeler området skal ses sammen med de levende hegn som afgrænser området, og den karaktergivende allé midt i området. Langs de levende hegn og alleen i midten af området kan der etableres grøfter til brug for afledning af regnvand.

 

Mod Omfartsvejen udlægges et 20 m bredt skærmende beplantningsbælte som et karaktergivende og samlende motiv langs Omfartsvejen. Motivet er gentaget fra den allerede vedtagne lokalplan mod nordvest - 2.59 Erhvervsområde ved omfartsvejen.

 

I områdets udstykning ønskes indlagt en fleksibilitet således, at der både er mulighed for salg af mindre grunde ned til 2000 m2 og op til store grunde på f.eks. 2 ha. Se anvendelsesplanen, kortbilag 2.

 

Erhvervsbebyggelse må opføres med 2½ etage i op til 11 meters højde.

 

Forvaltningen indstiller følgende ændringer til lokalplanforslaget:

 

· § 8 vedr. skiltning er tilføjet.

 

· § 11.1 Grundejerforening er ændret fra:


11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af erhvervsejendomme inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af ejendommene er taget i brug.

 

· § 12.2 Forudsætninger for ibrugtagen er tilføjet:


12.2 Ændret anvendelse af arealerne ved de to boliger i lokalplanområdet må først ske, når boligernes eksisterende overkørsel fra Omfartsvejen er lukket. Ændret anvendelse af de pågældende arealer forudsætter desuden, at beplantningsbæltet færdigetableres, så det fremstår som ét langt bælte langs Omfartsvejen.

 

Se forslag til lokalplan 2.64 her.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Høring

 

Lokalplanforslag 2.64 har været i offentlig høring fra den 11.05.2012 til den 30.07.2012.

 

Der er ikke indkommet høringssvar til lokalplanforslaget i høringsperioden.

 

Der blev afholdt offentligt møde om forløbet den 13. juni 2012. Referatet er vedhæftet sagen som bilag 1. Drøftelserne på mødet omhandlede primært områdets ydre fremtræden.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen herunder byggemodningen vil blive gennemført på ejernes foranledning.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Det vurderes på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Nye virksomheder skal overholde gældende miljøkrav.

 

Lokalplanen indebærer, at min. 15 % af etagearealet udlægges som opholdsareal.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Indstilles med anbefaling.
 
 


2717156e4.doc

Bilag

Referat. Borgermøde 13. juni 2012.


111. Lokalplan 2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej, Holbæk Vest

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 33 vedtages endeligt.

 2. Lokalplan 2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej, Holbæk Vest, vedtages endeligt med ændringerne angivet i bilag 3, Skema til behandling af høringssvar.

 3. Udbygningsaftalen mellem Reitan Ejendomsudvikling og Holbæk Kommune vedrørende lokalplan 2.65 vedtages.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af en dagligvarebutik og et ubemandet tankanlæg på Kalundborgvej i Holbæk Vest. Dagligvarebutikken har til formål at dække dagligvareforsyningen i bydelen Allerup. 

 

Formålet med udbygningsaftalen er, at forpligte bygherre til at forestå de nødvendige trafikreguleringer, som følge af opførelse af dagligvarebutik og tankanlæg på Kalundborgvej i Holbæk Vest.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere en enkeltstående dagligvarebutik samt et ubemandet tankanlæg på et areal mellem Kalundborgvej og Nykøbingvej i Holbæk Vest.

 

Dette ønske stemmer overens med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2007 – 2018, hvor et af kommuneplanens mål vedrørende detailhandel er "at sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele."

 

Kommuneplantillæg 33 tilføjer et nyt rammeområde til centerformål, som åbner mulighed for etablering af én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning samt ét ubemandet tankanlæg.

 

Lokalplan 2.65 giver mulighed for, at der kan etableres en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med et butiksareal på op til 1000 m². Ud over de 1.000 m² kan der opføres op til 200 m² til personalefaciliteter. I tilknytning til dagligvarebutikkens parkeringsareal kan etableres et ubemandet tankanlæg. Tankanlægget kan først realiseres når der kan ske en sammatrikulering af alle ejendomme inden for lokalplanområdet. Det vil sige, når ingen ejendomme, indenfor lokalplanområdet, længere bruges til boligformål.

 

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter, der overholder de eksisterende vejbyggelinjer mod Kalundborgvej. Byggefeltet for dagligvarebutikken er placeret længst muligt mod vest af hensyn til eksisterende boliger i lokalplanområdet.

 

Se forslag til lokalplan 2.65 her

 

Infrastrukturforbedringer, i forbindelse med realisering af lokalplanen, er aftalt med projektudvikler gennem en frivillig infrastrukturudbygningsaftale. I henhold til Planlovens § 21B kan der indgås aftale mellem privat bygherre og en offentlig myndighed om finansiering af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mm.), der er nødvendige for realisering af projektet. De i udbygningsaftalen beskrevne infrastrukturelle ændringer finansieres af udvikler.

 

I forbindelse med lokalplanen har Cowi vurderet de trafikale konsekvenser ved realisering af dagligvarebutikken og tankanlægget. På baggrund af denne trafikvurdering samt Holbæk Kommunes vejmyndigheds anbefalinger er følgende tiltag blandt de planlagte forbedringer:

 

· Etablering af en venstresvingsbane på Kalundborgvej for trafik fra vest til dagligvarebutikken.

· Etablering af et støttepunkt på Kalundborgvej for krydsende fodgængere til butikken fra busstopsted og boligområdet syd for Kalundborgvej.

· Etablering af ny buslomme/fremrykket busstoppested på nordsiden af Kalundborgvej og fortov fra busstop til ny dagligvarebutik.

 

Reitan Ejendomme har opfordret Holbæk Kommune til, og parterne er således enige om, at indgå vedhæftede udbygningsaftale efter planlovens bestemmelser i kapitel 5a om udbygningsaftaler, jf. planlovens § 21b.

 

Udbygningsaftalen er underskrevet af Reitan Ejendomme og er vedhæftet som bilag 4.

 

Baggrunden for denne aftale er den påtænkte vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 33 med tilhørende lokalplanforslag nr. 2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej, Holbæk Vest.

 

Efter lokalplanforslaget har været i offentlig høring i otte uger har forvaltningen samlet op på høringssvarene i et skema med forvaltningens vurdering og indstilling til ændringer i lokalplanforslaget. Skemaet er vedhæftet sagen som bilag 3.

 

På baggrund af borgermødet, og de indkomne bemærkninger, indstiller forvaltningen følgende ændringer til lokalplanforslaget:

 

· Teksten i afsnittet Varmeforsyning konsekvensrettes til: ”Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for kollektivt varmeforsyningsområde og der er mulighed for naturgasforsyning fra Dong Energy. Ejendommene i lokalplanområdet er pålagt tilslutningspligt.”

· Det indstilles, at der i redegørelsen tilføjes et afsnit med trafikvurderingens konklusioner.

· Det indstilles, at ’Eventyrlunden’ rettes til ’Lille Vestervang’ i afsnittet Offentlig service.

· Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes i forhold til ændringer i bestemmelserne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

 

Høring

 

Der blev afholdt idémøde den 29. februar 2012 på Holbæk Bibliotek.

 

På mødet drøftedes særligt forhold omkring dagligvarebutikkens placering og udformning. Blandt forslagene fra de fremmødte var et beplantningsbælte mod vest og levende hegn mod Kalundborgvej, hvilket er blevet imødekommet i lokalplanforslaget.

 

I forbindelse med denne høringsperiode kom fem høringssvar. Et gennemgående tema var skepsis omkring det foreslåede tankanlæg. Det medførte en ændring til lokalplanforslaget, således det kun er muligt at etablere et tankanlæg i forbindelse med dagligvarebutikkens parkeringsanlæg. Det har den betydning, at tankanlægget først kan realiseres når den midterste af de tre ejendomme, matr. nr. 2g, ikke længere anvendes til boligformål.

 

Kommuneplantillæg 33 og lokalplanforslag 2.65 har været i offentlig høring i perioden fra den 28. juni 2012 til den 24. august 2012.

 

I høringsperioden er der indkommet otte skriftlige høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er samlet i et hæfte og vedhæftet sagen som bilag 1. Høringssvarene omhandler primært en modstand mod etablering af en dagligvarebutik og et tankanlæg. Modstanden kommer primært fra naboer og begrundes med formodninger om trafikale problemer samt at de ikke mener der er behov for en dagligvarebutik i området.

 

Der har været afholdt et offentligt møde om lokalplanforslaget den 9. august 2012. Referatet er vedhæftet sagen som bilag 2. På borgermødet blev der primært drøftet de samme problemstillinger som i høringssvarene. De fremmødte beboere udtrykte bekymringer omkring det at få en dagligvarebutik som nabo med de gener det måtte medføre. De var ligeledes bekymrede for den trafikale løsning og så helst projektet med en anden placering i vestbyen.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Efter byrådets vedtagelse varetages opgaver i forbindelse med udbygningsaftalen af Teknik og Miljø.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Planerne har været vurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Med vedtagelse af planforslagene, blev det bekendtgjort, at planerne ikke vurderes at medføre miljømæssige konsekvenser, der skal undersøges i en miljøvurdering.

 

Vurdering i forhold til sundhed

 

Det vurderes, at en dagligvarebutik til lokal forsyning har en positiv betydning for den strategiske sundhedsplanlægning, idet det i højere grad er muligt at gå eller cykle til en dagligvarebutik.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Indstilles med anbefaling af et flertal bestående af John Harpøth, Christian Ahlefeldt og Søren Christensen.
 
Ole Brockdorff undlader at stemme, da han udtrykker bekymring for et kommende tankanlæg. Endvidere anbefaler Ole Brockdorff yderligere og mere effektive trafikdæmpende foranstaltninger på Springstrupvej.
 


2804990e5.pdf
2778371e6.doc
2821476e8.doc
2805775e7.pdf
2785417e9.tif

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 1a


112. Lokalplan 8.01 for Kirsebærhaven, Gislinge

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Lokalplan 8.01 for Kirsebærhaven, Gislinge vedtages med ændringerne angivet i bilag 3, Skema til behandling af høringssvar.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med lokalplanen er, at revidere den gældende lokalplan for et delvist udbygget boligområde i den vestlige del af Gislinge. Det er formålet at tilpasse lokalplanens bestemmelser til de eksisterende forhold og udvide byggemulighederne, både i forbindelse med det eksisterende byggeri og nyt byggeri.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forslag til lokalplan 8.01 for Kirsebærhaven i Gislinge afløser den eksisterende lokalplan B207.1 for et boligområde ved Sandbyvej i Gislinge. Lokalplan B207.1 blev vedtaget af Svinninge Kommunes kommunalbestyrelse den 25. maj 2004.

 

Som begrundelse for udarbejdelse af en ny lokalplan gives, at den eksisterende lokalplan som administrativt dokument ikke er nemt at administrere efter ved byggesagsbehandling. Dette skyldes restriktive bestemmelser omkring placering af bebyggelse og det faktum at bestemmelserne desuden er skrevet ind i lokalplanens formål. Det har den betydning at der ikke kan gives dispensation til småbygninger som fx carporte og redskabsskure. Derudover er en stor del af det opførte byggeri ikke opført i overensstemmelse med den eksisterende lokalplans byggefelter. Derfor skal den nye lokalplan give mulighed for en lovliggørelse af det eksisterende byggeri.

 

Lokalplan 8.01 inddeler lokalplanområdet i tre delområder, delområde A, B og C. Delområde A og B er fuldt udbyggede med henholdsvis seks åben-lav boliger (fritliggende parcelhuse) og 16 tæt-lav boliger (dobbelthuse). Inden for delområde C kan der opføres yderligere ca. 12 tæt-lave boliger.

 

Ændringerne i lokalplan 8.01 i forhold lokalplan B207.1 består primært i:

 

Se forslag til lokalplan 8.01 her

 

Efter lokalplanforslaget har været i offentlig høring i otte uger har forvaltningen samlet op på høringssvarene i et skema med forvaltningens vurdering og indstilling til ændringer i lokalplanforslaget. Skemaet er vedhæftet sagen som bilag 3.

 

På baggrund af borgermødet, og de indkomne bemærkninger, indstiller forvaltningen følgende ændringer til lokalplanforslaget:

· De eksisterende krav om grundejerforening fra lokalplan B207.1 opretholdes og indskrives i lokalplan 8.01. Dette gælder for delområde A og B og skal ske, da der i en lokalplan ikke kan kræves oprettet en grundejerforening for eksisterende bebyggelse.

· Derudover indstilles to ændringer til bestemmelser om antal parkeringspladser og type af hegn i skel.

· Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes i forhold til ændringer i bestemmelserne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Høring

 

Lokalplanforslag 8.01 har været i offentlig høring i perioden fra den 28. juni 2012 til den 24. august 2012.

 

I høringsperioden er der indkommet fire skriftlige høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene er samlet i et hæfte og vedhæftet sagen som bilag 1. Høringssvarene omhandler primært forhold omkring vedligehold af vej og oprettelse af grundejerforening.

 

Der har været afholdt et offentligt møde om lokalplanforslaget den 15. august 2012. Referatet er vedhæftet sagen som bilag 2. På borgermødet blev der primært drøftet de samme problemstillinger som i høringssvarene. De fremmødte beboere udtrykte bekymringer omkring de økonomiske konsekvenser når der skal oprettes en grundejerforening, da vej og belysning ikke er blevet færdiggjort eller vedligeholdt i en årrække. Det blev bl.a. diskuteret hvem der skal bidrage til drift af de fælles arealer såsom vej og hvordan, fx gennem en fordelingsnøgle.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Planerne har været vurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Med vedtagelse af planforslagene, blev det bekendtgjort, at planerne ikke vurderes at medføre miljømæssige konsekvenser, der skal undersøges i en miljøvurdering.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Indstilles med anbefaling
 


2800978e10.pdf
2801032e11.pdf
2801208e12.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 3
Bilag 2


113. Lokalplan 14.07 Lægehus i Regstrup

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 1. Lokalplan 14.07 vedtages med de foreslåede ændringer.


Alternativ indstilling


Formål

 

At der skabes det planmæssige grundlag for, at der kan opføres et lægehus i centerområdet i Regstrup.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lokalplanområdet er beliggende ved Nørupvej i Regstrup. Området er omfattet af lokalplan 1.5, som udlægger området til centerformål. Lokalplan 1.5 blev vedtaget i 1981, men området er ikke blevet udbygget i henhold til planen. Det er kun Dagli’Brugsen, som har etableret sig i området siden vedtagelsen af lokalplan 1.5. Det vurderes, at den udformning med et centerstrøg, som lokalplan 1.5 lægger op til, ikke længere er aktuel i Regstrup, og at kravene til bebyggelsens ydre fremtræden ikke er tidssvarende.

 

Lokalplan 14.07 omhandler delvist samme område som den tidligere lokalplan. For den kommunale del af lokalplanområdet (delområde B) er der ikke planer om nybyggeri, men området vil fortsat kunne benyttes til centerformål.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et nyt lægehus på ca. 600 m² på arealet ved siden af Dagli’Brugsen, jfr. lokalplanens bilag 2. Der vil være mulighed for at etablere en bygning i én etage i indtil 8,5 meters højde med mulighed for at udnytte tagetagen.

 

Lægehuset har indgået aftale med grundejer om køb af arealet til lægehus. Adgangen til lægehuset vil ske fra Dagli’Brugsens parkeringsplads. Der planlægges ikke for ændringer af det areal, hvor Dagli’Brugsen ligger. 

 

Se forslag til lokalplan her:

14.07 Lægehus Regstrup

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om Planlægning.

 

Høring

 

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 11. juni 2012 til den 6. august 2012. Der har desuden været afholdt borgermøde på Nr. Jernløse Skole den 28. juni 2012. I høringsperioden er indkommet to indsigelser, se bilag 2. Indsigelserne går på henholdsvis udformningen af arealet ved lægehuset og adgangen til lægehuset for ældre borgere. Indsigelserne har medført mindre ændringer i lokalplanen. Ændringerne vedrører tydeliggørelse af, at der bør være adgang til lægehus fra sti øst for lægehus og cykel- og gangsti på en strækning langs Nørupvej. Der er indarbejdet en ny forbindelsessti til lægehuset og angivelse af en sti langs Nørupvej i lokalplanen.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

 

Det er anført i lokalplanen, at der så vidt muligt skal ske lokal nedsivning af regnvand.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Indstilles med anbefaling, dog ønsker udvalget at et fortov på Nørupvej skal indgå i byrådets kommende anlægsprioritering.
 


2809432e14.doc
2809442e13.pdf

Bilag

Indkomne indsigelser i skema
Indkomne indsigelser samlet


114. Endelig vedtagelse af lokalplan 19.04 Centerområde i Tølløse med tilhørende kommuneplantillæg

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 31 for udvidelse af centerområde 19.C01 vedtages

 2. Lokalplan 19.04 for centerområde ved Industrivej i Tølløse vedtages med de ændringer som er angivet i høringsskema, bilag 1

 3. Udbygningsaftalen vedrørende Lokalplan 19.04 godkendes

 4. Parterne, til etablering af trafikanlægget, bidrager med maksimalt 850.000 kr. hver og Holbæk Kommune bidrager med restbeløbet, forventeligt i størrelsesordenen 1-1,5 mio. kr. finansieret via konto til køb og salg af fast ejendom.

 5. Holbæk Kommune bevilger 60.000 kr. årligt til drift af nyt signalanlæg i krydset ved Vestergade og Sønderstrupvej, fra 2013 og fremover.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At give mulighed for at etablere to dagligvarebutikker ved Industrivej i Tølløse med tilhørende adgangsveje og parkeringsanlæg.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune har i foråret 2011 modtaget en anmodning om udarbejdelse af lokalplan for et område ved Industrivej, for at muliggøre opførelse af 2 dagligvarebutikker. Anmodningen er en følge af trafikale omlægninger ved jernbanen i Tølløse by, der betød at en eksisterende dagligvarebutik måtte flytte.

 

Lokalplanområdet er beliggende i en del af kommuneplanens rammeområde 19.B12 som er udlagt til boligområde. For at muliggøre realisering af butikker ved Industrivej udarbejdes derfor en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Herudover er lokalplanen suppleret med en udbygningsaftale jf. planlovens § 21b, der forpligter de involverede parter i sagen til at etablere infrastrukturelle omlægninger som konsekvens af lokalplanens realisering.

 

Kommuneplantillæg nr. 31

Kommuneplantillægget overfører en del af det eksisterende rammeområde 19.B12 til centerområde 19.C01. Herudover udvides detailhandelsområdet i Tølløse til også at omfatte det nye centerområde. Se kommuneplantillæg som er vedlagt lokalplanen som bilag.

 

 Se lokalplan 19.04 med tilhørende kommuneplantillæg

 

Lokalplan 19.04

Lokalplanen udlægger området til centerformål med dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker med tilhørende opholdsarealer og parkeringsarealer.

 

Der gives i lokalplanen mulighed for opførelse af indtil 2 dagligvarebutikker på hver 1200 m² inklusiv 200 m² til personalefaciliteter. Dagligvarebutikkerne kan erstattes af udvalgsvarebutikker på indtil 500 m².  

 

Lokalplanen beskriver, ud over hvor der kan etableres bygninger til butiks- og boligformål, hvor der kan etableres det nødvendige antal parkeringspladser og hvordan de trafiktekniske forhold omkring omlægning af Industrivej og Sønderstrupvej skal ske. Desuden foreskriver lokalplanen udformningen af de ubebyggede arealer, herunder beplantning.

 

Udbygningsaftalen

Efter bygherres anmodning er der i tilknytning til lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale om infrastrukturelle ændringer.

 

Der er i denne forbindelse udarbejdet en trafikundersøgelse for at afdække de trafikale konsekvenser for Sønderstrupvej. Det er på baggrund af trafikundersøgelsen vurderet, at der er behov for følgende ændringer:

 

Der skal ved realisering af lokalplanen etableres

 

· hastighedsnedsættende omlægninger af Sønderstrupvej og etablering af cykelsti

· en sikker overgang fra centerområdet øst for Sønderstrupvej med etablering af helleanlæg

· anlæg af en ny vej mellem Sønderstrupvej og Industrivej med cykelsti, hvor vejen skal være minimum 6 meter bred

· fortov langs Industrivej i en bredde på minimum 2,5 meter på strækningerne ud for butikkerne

· ensretning og regulering af udkørsel fra Industrivej til Sønderstrupvej ved Herluf Trolles Vej.

· lysregulering i krydset ved Vestergade.

 
 

Udbygningsaftalen indeholder desuden et krav om, at der 1år efter etableringen af de i udbygningsaftalen beskrevne anlæg, skal vurderes hvorvidt der er behov for en supplerende vejføring mellem Sønderstrupvej og Industrivej for at nedbringe trafikbelastningen på Sønderstrupvej.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om planlægning

 

Høring

 

Der blev afholdt et fælles informationsmøde for lokalplanforslag 19.03 Centerområde i Tølløse og lokalplanforslag 19.04 centerområde ved Industrivej den 6. april 2011 i Aktivitetscentret i Tølløse.

 

Lokalplanforslag 19.04 har været i høring i perioden fra den 10. maj 2012 til den 5. juli 2012. Der blev afholdt borgermøde om lokalplanforslaget i Aktivitetscentret i Tølløse den 22. maj 2012.

 

I lokalplanens 8 ugers høringsperiode er der kommet 7 skriftlige indsigelser til lokalplanforslaget vedlagt sagen som bilag 1. Indsigelserne handler særligt om trafikale forhold og tiltag til at begrænse støjgener.

 

Det er vurderet, at der kan opstå støj- og indblik gener, og derfor er det indstillet, at der kan stilles krav om opstilling af mur eller tilsvarende i skel mod naboer. Desuden har høringen medført etablering af trafiklys i krydset ved Vestergade.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Holbæk Kommune har indgået en aftale med de involverede parter om at betale en andel af udgifterne til de i lokalplanen og udbygningsaftalen beskrevne trafikanlæg.

 

Holbæk Kommune får en årlig driftsomkostning på 60.000 kr. grundet nyt signalanlæg i krydset ved Vestergade og Sønderstrupvej. Der gives en anlægsbevilling på baggrund af udbudsresultatet til anlæg af de trafikale ændringer. Beløbet forventes at være i størrelsesordenen 1-1,5 mio. kr. Som tilvejebringes via konto til køb og salg af fast ejendom.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Efter byrådets vedtagelse, varetages opgaver i forbindelse med udbygningsaftalen af Teknik og Miljø.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Der er foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelse af en egentlig miljørapport.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Indstilles med anbefaling
 


2757861e15.doc
2749871e16.pdf

Bilag

Skema med indsigelser til lokalplanforslag
Indsigelser til lokalplanforslag


115. Førstebehandling af Varmeplan 2013 Holbæk Kommune

Sagsprocedure

 

Vedtages i Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget drøfter udkastet til Varmeplan 2013

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Varmeplanens formål er at opdatere i forhold til de gamle kommunes varmeplaner fra 1980’erne, fastlægge nye varmedistrikter og danne baggrund for Kommuneplanen samt grundlag for Strategisk Energiplan 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Arbejdet med varmeplanen blev indledt i 2010, hvor der blev foretaget en kortlægning, afdækket hvilke potentialer der er i kommunen og forelagt en række scenarier for den videre varmeplanlægning for Holbæk Kommune.

 

Efter regeringens Energiaftale den 22. marts 2012 er de energipolitiske forudsætninger ændret og udkastet til Varmeplan 2013 er tilrettet i forhold til disse. Med aftalen bekræftes, at et bredt flertal i Folketinget er enigt om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler senest i 2035 indenfor el- og varmeforsyningen og senest inden 2050 for alle sektorer. Der er ligeledes bred enighed om, at dette mål skal nås på den mest samfundsøkonomisk fordelagtige måde og, at fjernvarmen derfor vil få en betydelig rolle. Se bilag for kort uddybning af Energiaftalens konsekvenser.

 

Der er en vis usikkerhed om, hvor hurtigt rammebetingelserne ændres, som følge af den nye energipolitiske prioritering. Derfor er tidsplanen for omlægningen fra fossile brændsler til vedvarende energi i Holbæk Kommune også usikker.

 

Målet er således ikke, at enkelte bebyggelser eller bydele i Holbæk Kommune bliver CO2 neutrale hurtigst muligt, men at den samlede omlægning i Danmark sker på den mest samfundsøkonomiske måde.

 

Hovedkonklusionerne i Holbæk Kommunes Varmeplan 2013 er:

 

Holbæk by: Etablering af fjernvarme ved at konvertere større bebyggelse fra naturgas til fjernvarme. Enten baseret på en ledning fra VEKS eller lokal varmeproduktion med biomasse, solvarme og større varmepumper.

 

Mindre bebyggelser i Holbæk By, der er naturgasforsynet fortsætter med dette, og ejendomme med oliefyr og elvarme bør skifte til naturgas.

 

Fjernvarmebyerne: I Jyderup og Mørkøv bør fjernvarmen udbygges maksimalt og baseres på en kombination af naturgasfyret kraftvarme, storskala solvarme, varmeakkumulering, elkedler, biomasse samt på længere sigt en varmepumpe.

 

I St. Merløse bør fjernvarmen udbygges maksimalt, og forsyningen bør baseres på en kombination af halm, storskala solvarme, varmeakkumulering og elkedler.

 

Mindre byer med naturgas: I de mindre bysamfund med naturgasforsyning bør tilslutningen til naturgasnettet øges, og der bør på et senere tidspunkt tages stilling til, om naturgaskedlerne skal afløses af fjernvarme eller varmepumper eller, om man skal fortsætte med naturgas baseret på en stigende andel biogas.

 

I større byer som Tølløse, bør etableres nabovarme eller fællesanlæg med varmepumper, solvarme, varmeakkumulering og biomasse, så snart det er fordelagtigt. Sådanne anlæg kan udgøre starten på en fjernvarmeforsyning af de små bysamfund.

 

Mindre byer uden fjernvarme og naturgas: I de få mindre bysamfund, som ikke har kollektiv forsyning, bør snarest arbejdes med muligheden for at etablere nabovarme og fællesanlæg med varmepumper, solvarme, varmeakkumulering og biomasse.

 

Det åbne land uden kollektiv forsyning: Bebyggelser i det åbne land og i udkanten af byerne, hvor fjernvarme og nabovarme ikke er økonomisk fordelagtig, bør omlægges til individuelle varmepumper, eksempelvis i takt med, at oliefyr skal udskiftes, samtidigt skal der ske den fornødne energirenovering.

 

Tidsplan

Varmeplanen sendes, efter udvalgets behandling, i høring i otte uger og eventuelle indlæg og kommentarer vurderes, hvorefter planen igen forelægges udvalget og byrådet for endelig godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Varmeforsyningsloven

 

Høring

 

Planen sendes i høring i otte uger for at give virksomheder og interesserede borger mulighed for at komme med tilbagemeldinger i forhold til planens udspil. Der er ikke krav om høring.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
 
Sagen forelægges igen på næste møde til videre drøftelse.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Drøftet. Klima- og Miljøudvalget holder temamøde for byrådets medlemmer om varmeplanen snarest.
 


2784061e17.docx
2784005e18.docx

Bilag

Bilag Varmenotat
Varmeplan revideret


116. Ansøgning om etablering af et privat spildevandslav i Bukkerup

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. tager beslutning om der fremlægges et forslag til tillæg til spildevandsplanen (nr. 4) for Bukkerup i offentlig høring. Tillægget ændrer oplandet i Bukkerup fra offentligt til delvis privat. De ejendomme som ikke bliver en del af det private spildevandslav planlægges ikke kloakeret

 2. Teknik og Miljø bemyndiges til at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

 1. udvalget tager beslutning om at Bukkerup forbliver som et offentligt spildevandsopland.

 

Formål

 

Formålet er at tage stilling til om spildevandsoplandet i Bukkerup skal ændres fra offentligt til delvis privat.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den 9. november 2011 vedtog byrådet en samlet spildevandsplan for Holbæk Kommune. Byrådet tilkendegav samtidigt at Holbæk Kommune vil arbejde på at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som ændrer oplandet i Bukkerup fra offentligt til delvis privat spildevandsopland.

 

Teknik og Miljø har modtaget et sæt vedtægter fra Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslav om etablering af et spildevandslav og en liste over de ejendomme inden for oplandet som har tilkendegivet, at de er med. Der er syv ejendomme i oplandet, som ikke har skrevet under. Spildevandslavet har fået tre medlemmer, som i dag ikke er planlagt kloakeret.

 

Tilbage den 29. juni 2011 i forbindelse med behandlingen af forslag til spildevandsplan besluttede byrådet:

”Beslutning om evt. privat spildevandslav i Bukkerup behandles på udvalgets august møde på baggrund af totalfinansieret løsningsforslag fra grundejerne hvor Holbæk Forsyning ikke kommer til at hæfte på økonomiske forpligtelser. Udgangspunktet er en 100 % tilslutning fra grundejerne. Det undersøges om erfaringer fra Sejerø angående tilslutning til private spildevandslav kan anvendes”.

 

Forudsætningen for tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakopland kan ske ved oprettelse af et privat spildevandslav. Forudsætningen er, at alle bolig- og grundejere er enige om og tager initiativ til at etablere og drive et fælles privat spildevandsanlæg. I dette tilfælde er der dog tale om flere anlæg som renser spildevandet for én eller flere ejendomme.

 

Kommunen kan altså ikke tvinge et givet område ind i det private spildevandslav. Derfor kan de ejendomme i det eksisterende opland, som ikke vil være medlemmer, ikke blive en del af det private spildevandsopland.

 

I forbindelse med fremlæggelsen af forslag til spildevandstillæg nr. 4 for Bukkerup vil spildevandslavets vedtægter blive fremlagt. De endelige vedtægter vil blive tinglyst på medlemmernes ejendomme.

 

Teknik og Miljø har modtaget en telefonisk kommentar fra Holbæk Forsyning om, at de ser frem til en afklaring om kloakeringen i Bukkerup. Holbæk Forsyning ønsker, at de ejendomme som evt. ikke kommer med i det private spildevandslav, ikke skal kloakeres af Holbæk Forsyning, idet det vil være meget omkostningsfuldt at skulle kloakere så spredt et antal ejendomme.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Byrådet besluttede den 9. november 2011, at Holbæk Kommune vil arbejde for at der etableres et privat spildevandslav i Bukkerup. Byrådet har dog også besluttet den 29. juni 2011, at der skal være 100 % opbakning til spildevandslavet.

 

Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslav har oplyst, at der er syv ejendomme som har tilkendegivet, at de enten ikke vil være med eller forsat overvejer det. Derfor er der ikke 100 % opbakning.

 

Lovgrundlag

 

Miljølovens § 32

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

 

Høring

 

Forslag til spildevandstillæg skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger. På bagrund af bemærkningerne vedtager byrådet det endelige spildevandstillæg. Der er mulighed for at indkalde til et offentligt møde om planforslaget.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Byrådet har på mødet den 29. juni 2011 besluttet at etablering af spildevandslavet skal være totalfinansieret af grundejerne og uden udgifter for Holbæk Forsyning.

 

Der pågår forhandlinger mellem Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslav og direktionen om ekstern finansiering fra Holbæk Kommune til en ansøgning om LAG midler til anlæg og forskning.

 

Ved etablering af et privat spildevandslav vil Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslavs medlemmer hæfte for alle risici, som drift og økonomi. Ved tilslutning til den offentlige kloakforsyning er disse risici overladt til Holbæk Forsyning.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

En vedtagelse af hovedindstillingen vil betyde ekstra sagsbehandling i Natur, Miljø og Landskab / Plan og Byg i form af:

 

En vedtagelse af den alternative indstilling vil betyde sagsbehandlings i Natur, Miljø og Landskab i form af:

 

Vurdering i forhold til miljø

 

Der skal gennemføres en screening af tillægget for at vurdere, om der skal gennemføres en VVM af spildevandstillægget.

 

Begge alternative rensningsløsninger vil opfylde Vandplanens krav til rensning af spildevandet i oplandet.

 

Miljømålet for Rendebækken er i Statens Vandplan: ”God økologisk tilstand”, men tilstanden i dag er ”Ringe – økologisk tilstand”. Tilstanden forventes at blive markant bedre, når rensningen af spildevand i oplandet bliver forbedret.

 

På den ene side vil en offentlig kloakering sikre en bedre og mere stabil rensning af spildevandet på Tysinge renseanlæg frem for rensning på små decentrale anlæg. På den anden side vil en decentral løsning sikre vand i Rendebækken og derved mindske risikoen for sommerudtørring.

 

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

 

De ejendomme som ikke bliver en del af det kommende spildevandsopland i Bukkerup skal have et påbud om forbedret rensning, hvis ikke spildevandsafledningen opfylder vandplanens krav til udledningen. Samtidigt med påbuddet skal boligejeren have et tilbud om kontraktligt medlemskab af Holbæk Forsyning. Dette kan betyde at Holbæk Forsyning påføres nogle ekstra omkostninger.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Indstilles med anbefaling. Der er i den forbindelse ikke taget stilling til hvorvidt Holbæk Kommune ønsker at yde lånegaranti til projektet.
 


2821987e20.docx
2811896e19.pdf

Bilag

Forslag til spildevsandstillæg nr. 4
Vedtægter og underskrifter


117. Ansøgning om vognmandsvirksomhed på Rækmarken 21, Tuse Næs, 4300 Holbæk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. meddele landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed på ejendommen med henvisning til

a. at virksomheden er beliggende i det åbne land med god afstand til naboerne,

b. at der på ejendommens gårdsplads tidligere har været tilladt parkering af 4 busser,

 1. gøre landzonetilladelsen betinget af,

  1. at der kun foretages parkering på ejendommens gårdsplads


Alternativ indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at udvalget beslutter:

 1. beslutter at meddele afslag til etablering af vognmandsvirksomhed på Rækmarken 21, med henvisning til:

a. at virksomheden vil påvirke landskabet ved sin størrelse og aktivitet,

b. at etablering af virksomheden vurderes at være i strid med planlovens generelle formål om, at virksomheder af denne type skal henvises til planlagte erhvervsområder,

c. at der i Udby og mindre end 350 m fra ejendommens bygninger og grænsende op til ejendommen er lokalplanlagt for et erhvervsområde (5.01) med mulighed for vognmandsvirksomhed,

d. at en imødekommelse af ansøgningen vil have betydning for fremtidige lignende sager.

 

Formål

 

At tage stilling til, om der skal tillades vognmandsvirksomhed i det åbne land og specifikt om der skal meddeles landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed på ejendommen Rækmarken 21, Tuse, 4300 Holbæk.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Virksomheden iflg. ansøgningen

Teknik & Miljø har modtaget ansøgning om, at etablere vognmandsvirksomhed på Rækmarken 21.

 

Ansøger har hidtil haft hjemadresse for sin vognmandsvirksomhed i Grevinge i Odsherred Kommune, men på grund af indehaverens død er firmaet overtaget af sønnen, men firmaet kan ikke forblive på den hidtidige adresse.

 

Virksomheden har p.t. syv lastbiler med specialkraner og specielt løftegrej. Firmaets transportopgaver vil kun i sjældne tilfælde medføre kørsel omkring Rækmarken 21. Ansøger oplyser, ar chaufførerne normalt kører ud på dagens transportopgave fra deres hjemadresse. Derfor vil der normalt kun være parkeret 2-3 stk. af firmaets syv lastbiler om natten på Rækmarken 21. Behovet for at lastbilerne i øvrigt kommer på Rækmarken 21 indskrænker sig ifølge ansøger til, når der skal skiftes til særligt løftegrej o.l., småreparationer, ved ferie samt den lastbil, som indehaveren selv kører.

 

Ejendommen

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 29 hektar, hvis bygninger ligger frit i det åbne land. Landbrugsjorden er bortforpagtet, hvorfor driftsbygningerne ikke er nødvendige for ejendommens landbrugsdrift.

 

Ifølge ansøgningen og den forudgående dialog med ansøger, tænkes virksomheden indrettet i den vestlige og sydlige længe til småreparationer, mindre service m.m. Parkerings- og manøvreareal indrettes på en allerede etableret plads syd for bygningerne (benævnt halmoplagsplads i ansøgningen).

 

Ejendommen ligger frit i det åbne land med 3-400 m til nærmeste naboer. Mod vest, syd og øst ligger ejendommen synlig fra stor afstand uden opvokset randbeplantning.

 

Tilbage i 1993 meddelte daværende Holbæk Kommune landzonetilladelse til, at der på ejendommens gårdsplads kunne etableres parkering for fire busser, idet der blev lagt vægt på, at busserne på den lukkede gårdsplads ikke kunne ses udefra. Ifølge ansøger har ejendommen de senere år ikke været anvendt til dette formål. Da denne ældre tilladelse ikke har været brugt de seneste tre år, er den ikke længere gældende.

 

Planlovens landzonebestemmelser

Som hovedregel fastslår planloven, at etablering af erhvervsvirksomheder skal ske i udlagte erhvervsområder. Dog kan der i tidligere landbrugsbygninger og på visse vilkår etableres virksomheder, som falder inden for betegnelserne ”mindre håndværks- og industrivirksomhed” og ”lager- og kontorformål”. Vognmandsvirksomhed er imidlertid ikke omfattet af disse undtagelser og etablering af den ansøgte vognmandsvirksomhed vil derfor kræve en landzonetilladelse.

 

Efter landzoneadministrationsgrundlaget vil der normalt blive meddelt afslag til etablering af en vognmandsvirksomhed i nedlagte landbrugsbygninger på en landbrugsejendom.

 

En tilladelse til virksomheden vil være i modstrid med kommunens hidtidige administrationspraksis og vejledning af borgere omkring mulighederne for anvendelse af det åbne land. Administrationsgrundlaget må derfor revideres.

 

En tilladelse vil fremadrettet skabe præcedens for, at der på ejendomme i landzone kan etableres lignende virksomheder.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Der har tidligere været tilladt parkering af busser på ejendommen Alternativt vil en mindre vognmandsvirksomhed derfor kunne tillades, fordi ejendommen ligger i god afstand fra naboer og når tilladelsen betinges af begrænsede udvidelsesmuligheder og afskærmende beplantning.

 

Lovgrundlag

 

Planlovens §§ 34-38

Holbæk Kommunes administrationsgrundlag for landzoneområdet

 

Høring

 

Orientering af naboer m.fl. i henhold til landzonebestemmelserne vil blive gennemført, såfremt udvalget beslutter den alternative indstilling.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

I tilfælde af beslutning om den alternative indstilling skal administrationsgrundlaget revideres.

 

Der må forventes et stigende antal tilladelser til etablering af lignende erhvervsvirksomheder i det åbne land som følge af præcedensvirkningen.

 

Vurdering i forhold til miljø

 

I tilfælde af beslutning om den alternative indstilling, må der forventes et stigende antal tilladelser til etablering af lignende erhvervsvirksomheder i det åbne land som følge af præcedensvirkningen. Landskabet vil dermed blive påvirket med flere erhvervsvirksomheder.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Hovedindstilling tiltrådt
 


2802459e21.pdf
2802609e22.pdf
2802698e23.pdf

Bilag

Oversigtskort
Detaljekort
Ansøgning


118. Parkeringsbekendtgørelsens virkning

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget drøfter Parkeringsbekendtgørelsens udformning og nuværende virkning.

 2. udvalget beslutter, om den nuværende udformning ønskes ændret.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At drøfte om Parkeringsbekendtgørelsen skal justeres og ud fra hvilke principper.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune har været i kraft siden 1. april 2011. Bekendtgørelsen er blevet evalueret i udvalget og på baggrund heraf har administrationen ladet gennemføre tiltag, der har til formål at udbrede kendskabet til og betydningen af bekendtgørelsen.

 

Administrationen har siden seneste evaluering haft en mindre stigning i mængde klager i forhold til parkering. Det gælder både i forhold til forseelser i forhold til færdselsloven, men også i forhold til administrationen af Parkeringsbekendtgørelsen.

 

Parkeringsbekendtgørelsens formål

Det er de primære formål at sikre god tilgængelighed for alle – f.eks. alm. Gående, folk med barnevogne, rollatorer og kondiløbere mv. Det ligger i tråd med Holbæk Kommunes Plan for tilgængelighed. Det er også væsentligt, at fortovene og rabatterne ikke kan holde til biltrafikken. Når de køres op koster de mange penge at udskifte og reparere. Derfor giver det ud fra et kommunalt driftshensyn god mening at beskytte disse arealer mod biltrafik.

 

Hvordan kan bekendtgørelsen opleves at være til ulempe?

Der er tilfælde, hvor begrænsningerne for parkering på fortove og i rabatter også må sættes i perspektiv med de ulemper, som opleves. Det kan være ringere fremkommelighed for kørende biler, fordi pladsen på kørebanen optages af parkerede biler. Det kan også være ved snævre veje, at parkering umuliggøres og medfører forbudsskiltning. For rabatternes vedkommende kan det særligt på mindre veje, boligveje, opfattes som en unødvendig ulempe for trafikken, at skulle holde med alle fire hjul på kørebanen, når der er plads i rabatten. Det samme kan være opfattelsen på de lidt større veje, hvor hastigheden er skiltet ned.

 

Fortovsarealer:

Det kan drøftes, om parkering på fortove kan tillades, hvor de tilgængelighedsmæssige forhold ikke påvirkes, og hvor et kompromis i forhold til øget drift og vedligeholdelsesudgift kan accepteres. Det skal afvejes i forhold til at opnå flere parkeringsmuligheder langs vejen og/eller bedre fremkommelighed for kørende trafik.

 

I dag er formuleringen i bekendtgørelsens § 7: Køretøjer må ikke standses eller parkeres med nogen del af køretøjet på fortov, cykelsti, cykelbane, helleanlæg, rabat eller lignende med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. 

 

Kommuner i Trekantsområdet muliggør at dispensere for bekendtgørelsen og tillade, at der parkeres med to hjul herpå. Dispensationen beror naturligt på en afvejning af hensynet til de trafikale og tilgængelighedsmæssige forhold contra hensynet til behovet for at kunne tillade parkering. På veje med dispensation opsættes skiltning, som oplyser om, at ”her er det tilladt”. Denne mulighed er åben med den nuværende bekendtgørelse i Holbæk Kommune.

 

Der kan også genindføres parkering på fortove i almindelighed, evt. med en tilgængelighedsvenlig tilføjelse om f.eks. 1,5 meter frirum med jævn fortovsbelægning for gående at kunne passere på. Denne løsning vil påvirke kommunens udgifter til belægningsreparation.

 

Det er administrationens vurdering, at et antal veje i kommunen kan have et ønske om en mere lempelig mulighed for parkering, men at kun få veje har et trafikalt betinget behov. Indtil videre har det kun i enkelte tilfælde været behov for at regulere på parkeringsmulighederne gennem skiltning (begrænsning).

 

Yderrabatter

I forhold til parkering i yderrabatter kan det på samme måde drøftes, hvordan hensynet til tilgængelighed og vedligeholdelse kan tilpasses. På større veje, hvor trafikken er tættest, er der særligt behov for at afveje hensynet til trafiksikkerhed, drift og trafikkens fremkommelighed imod ønsket om parkering. Hensynet kan reguleres ved skiltning.

 

Administrationen vil påbegynde arbejdet med at tilvejebringe kriterier og registreringer såfremt udvalget er sindet at bringe en ændring af bekendtgørelsen på dagsordenen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje

Lov om private fællesveje

Færdselsloven

 

Høring

 

En ændring af parkeringsbekendtgørelsen er betinget af politiets godkendelse. En parkeringsbekendtgørelse sendes i offentlig høring i fire uger.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

En ændring af bekendtgørelsen kan medføre øgede udgifter til skiltning og belægningsvedligeholdelse. Udgiften kan beregnes på baggrund af dispensationsomfang. Det skal samtidig besluttes, om tiltag på private fællesveje, skal udføres ved tilstødende grundejeres egen finansiering.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
 1. Udvalget drøftede parkeringsbekendtgørelsens udformning og nuværende virkning og tog orienteringen om erfaringer og tiltag til efterretning. Udvalget afholder i efteråret 2012 et temamøde om parkeringsforholdene i Holbæk By.
 
 1. Udvalget vil efter afholdt temamøde tage stilling til, om der er behov i ændringer i parkeringsbekendtgørelsen.
 
119. Budgetrevision III, Udvalget for Klima og Miljø

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 
 1. der gives positiv tillægsbevilling på politikområde 12, kommunale veje og trafik, på 2,0 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventet regnskab 2012 samt bevillingsberigtigelse, i det omfang det er nødvendigt.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Budgetrevision III rummer ingen overraskelser, og viser at der kun er behov for mindre justeringer i budgettet. I forhold til budgetrevision II forventes det nu, at det estimerede resultat for 2012 bliver 7 mio. kr. ringere, blandt andet fordi driftsforbruget nu forventes at blive 13 mio. kr. højere. Knap halvdelen af det forventede merforbrug stammer fra de decentrale enheder, herunder specialinstitutionerne, hvorfor 6,4 mio. kr. forventes overført til 2013.

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes et mindreindtægt/merforbrug på 2,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

På politikområde 12 - Kommunale veje og trafik forventes et merforbrug på 2 mio. kr. Merforbruget skyldes færre indtægter i Vej og Park, som har mistet en del opgaver med vandløbsvedligeholdelsen som følge af konkurrenceudsættelse. Der er endvidere lagt besparelser ind i Trafik og Infrastrukturs budgetter, som betyder færre indtægter i Vej og Park. Vej og Park har efterfølgende tilpasset sin medarbejderstab, men pga. lange opsigelsesfrister bliver udgifterne tilpasset langsommere end indtægterne. Som følge af den forholdsvis milde vinter først på året, kan der håbes på, at regnskab 2012 på snerydningskontoen kommer til at udvise et mindreforbrug.

 

På politikområde 11 Ejendomme er der stadig et par udfordringer. På grund af projekterne vedrørende rengøringsudbud, tekniske servicemedarbejdere samt flytning af bygningsdriftsudgifter på kommunens ejendomme til Center for Ejendomme, er der et større udredningsarbejde.

 
 
 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

I mio. kr.

Oprinde-ligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab, pr. BR-III

Forventet afvigelse pr. BR-III

Ønsket tillægs-bevil-


ling

Med overfør-selsret

Ønsket om-

placering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

F

Myndighed

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 10

- Miljø og planer

8,6

8,9

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Politikområde 11

- Ejendomme

13,3

10,1

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

115,6

116,2

118,2

2,0

2,0

0,0

0,0

Udvalget for

Klima og miljø

137,4

135,2

137,2

2,0

2,0

0,0

0,0

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2012
 
Indstilles med anbefaling.
 


2822948e24.doc

Bilag

Udvalget for Teknik og Miljø, Budgetrevision III pr. august 2012