UDVALG

09-13 Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 3.1, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-08-2012 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2012 14:00:00


PUNKTER

92. Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2012
93. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2012
94. Forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune
95. Etablering af nye parkeringspladser ved østlig side af Brostræde, Holbæk by
96. Privatvejsloven - betalingsordning ved istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje
97. Vinterregulativ 2012/2013
98. Førstebehandling af Varmeplan 2013 Holbæk Kommune
99. Orientering om Kisserup Sdr. Løb
100. CO2 regnskab 2011 - Holbæk Kommune som virksomhed
101. Dispensation fra lokalplan 1.18 § 6.4 til indretning af udeservering på Ahlgade 60.
102. Godkendelse af lokalplanforslag 3.40 Boliger på Østerled, Holbæk Øst
103. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk
104. Motorvej etape 3 Høringssvar på VVM undersøgelse
105. Økonomi- og aktivitetsopfølgning, juli 2012. Udvalget for Klima og Miljø92. Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

 
 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Godkendt.
 
93. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2012

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering tages til efterretning:

 1. Vagtlægekørsel i limousiner

 2. Henvendelse fra Færgekontaktudvalget Orø vedr. færgens sejltider.


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Ad 1/Udvalget er indstillet på at give tilladelser til limousinekørsel
Ad 2/ Udvalget ønsker en redegørelse for hvad en ekstra aftenafgang om lørdagen koster..
Ad 3/ Der har ikke været muligt at lave ekstra målinger af vindmøllerne om natten.
 


2779444e1.pdf

Bilag

Notat om vagtlægekørsel i limousiner


94. Forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Klima og Miljø:

 1. drøfter Projektudvalg for Frivillighedseksperimentariets forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune".

 2. drøfter Projektudvalg for Frivillighedseksperimentariets forslag til plan for det videre arbejde med at udvikle frivillighed på alle områder.

 

Alternativ indstilling


Formål

At Udvalget for Klima og Miljø drøfter, hvordan udvalget vil arbejde videre med at sikre, at inddragelse og samarbejde med frivillige kommer til at indgå som en naturlig del af opgaveløsningen inden for udvalgets politikområde.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet slutter med udgangen af 2012. Derfor skal efteråret bruges til at sikre, at de stående udvalg overtager de aktiviteter, der er igangsat, og arbejder videre med udviklingen af frivillighed inden for udvalgets område. På mødet vil repræsentanter for Projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet ved Jørgen Topsøe kort præsentere:

 1. Forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune".

 2. Centrale initiativer igangsat under Frivillighedseksperimentariet.

 3. Forslag til plan for det videre arbejde med at udvikle frivillighed på alle områder.

 

Ad. 1) Forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Projektudvalget har med afsæt i drøftelser på byrådets temamøde den 13. marts 2012 samt drøftelser med repræsentanter for frivillige foreninger, medarbejderrepræsentanter mv. udarbejdet et forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune". Forslaget lægger op til, at byrådet de kommende år fokuserer indsatsen på tre områder:

Projektudvalget lægger op til, at byrådet på sit møde den 12. september sender frivilligstrategien i seks ugers offentlig høring med henblik på, at byrådet kan vedtage strategien inden årets udgang. Forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune" er vedlagt som bilag.

 

Ad. 2) Centrale initiativer igangsat under Frivillighedseksperimentariet

Projektudvalget har i foråret igangsat en række initiativer, som skal være med til at realisere frivilligstrategien. Det drejer sig blandt andet om følgende:

 

Ad. 3) Forslag til plan for det videre arbejde med at udvikle frivillighed på alle områder

Opgaven for hvert af de stående udvalg og relevante chefområder er at stimulere det frivillige-kommunale samarbejde, så frivilligstrategien bliver realiseret. Projektudvalget anerkender, at udgangspunktet er forskelligt fra område til område. Der er forskellige kulturer og traditioner for at samarbejde med frivillige. Netop disse forskelle kan bruges til gensidig inspiration. Med det udgangspunkt lægger projektudvalget op til, at der bliver udarbejdet et inspirationskatalog om frivillighed på alle velfærdsområder i Holbæk Kommune. Inspirationskataloget udarbejdes med afsæt i gruppen af frivilligkoordinatorer og koordineres på tværs af afdelinger og sektorer. Inspirationskataloget skal danne afsæt for drøftelser i de stående udvalg i oktober forud for udvalgenes indmeldinger til byrådet i november. Projektudvalget lægger således op til følgende proces frem mod byrådets temadrøftelse om frivillighed i november:

 
 

På byrådets temamøde den 14. november 2012 vil projektudvalget samtidig overdrage Frivillighedseksperimentariets pilotprojekter mv. til de relevante stående udvalg, fordi projektudvalget ophører med udgangen af 2012. De stående udvalg bliver herefter ansvarlige for projekternes videre drift og udvikling.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Til efterretning. Udvalget ser frem til fortsat samarbejde på området.
 


2742573e2.docx

Bilag

Udkast til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune


95. Etablering af nye parkeringspladser ved østlig side af Brostræde, Holbæk by

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 
 1. Der bevilges og frigives kr. 330.000 kr. til etablering af parkeringsareal for ca. 30 p-pladser ved Brostræde.

 2. Der gives bevilling på kr. 10.000 pr år til drift og vedligeholdelse fra år 2013.

 3. Anlægget finasieres med kr. 100.000 fra parkeringsfonden samt kr. 230.000 fra 20/20-puljen (byggemodningsomkostninger).

 4. Teknik og Miljø bemyndiges til at lade gennemføre anlæggets projekt, udbud og anlæg i sin helhed.

 

Alternativ indstilling


Formål

At beslutte, om der skal etableres parkeringspladser i byrummet mellem byudviklede havnearealer og Trafikhavnen.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Administrationen har jævnligt modtaget henvendelser fra beboerne i ejendommene langs Isefjords Allé, som ønsker, at der etableres mere parkering, idet områdets egne parkeringsmuligheder opleves som få i forhold til efterspørgslen. Kanalstræde 2, som huser en del af kommunens administration opfattes sammen med erhvervsaktive forretninger som årsagen til, at der er fyldt op på parkeringsmulighederne i nærområdets gadeplan. Der har således i længere tid været et ønske til at forbedre forholdende for de parkerende i takt med, at området ved havnen udvikles.

 

I forbindelse med opførelsen af den nye retsbygning er der mellem brostræde og bygningen et frilagt areal, som pt. er ved at blive rettet af til et område, der skal fremstå sømmeligt indtil lokalplanens intentioner bringes ud i livet.

 

For at imødekomme efterspørgslen på flere parkeringspladser og for at undgå at anvende arealet til ”restareal” i en udviklingsperiode, anbefales det, at der anlægges p-pladser på arealet i et omfang svarende til ca. 30 pladser. Pladserne vil i første omgang være uden tidsbegrænsning, men vil selvfølgelig indgå i kommunens overvejelser om altid at have parkeringspladser i et omfang, der modsvarer efterspørgslen og de trafikalt betingede behov.

 

I indretningen af parkeringspladsen vil det være muligt at følge intentioner om en indretning, der hænger sammen med områdets beplantning og åbne rum. Parkeringspladsen indrettes med belægningssten. I det omfang, at arealet som følge af udvikling må finde anden anvendelse, kan materialerne i et vist omfang genbruges.

 

Pladsen forventes at kunne projekteres og anlægges for 330.000 kr. Hertil kommer en årlig udgift til drift og vedligeholdelse (bl.a. fejning, brøndrensning, afmærkning og vintertjeneste). Denne udgift er 10.000 kr. pr år svarende til ca. 3 % af anlægssummen. Denne bevilling vil være nødvendig fra 2013.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Lokalplan nr. 1.34

 

Høring

Sagen har ikke været i høring.

 

Vurdering i forhold til økonomi

Anlægget forudsættes finansieret ved:

 
 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

Arealet vil som parkeringsareal overgå til at være et færdselsareal.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Indstilles med anbefaling.
 


2790319e3.pdf

Bilag

kort over P-pladser ved Brostræde - P-pladser - Brostræde.pdf


96. Privatvejsloven - betalingsordning ved istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 
 1. Udvalget beslutter, at kommunen ikke tilbyder berørte grundejere på private fællesveje afdragsvis betaling eller betalingsordning for istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder eller lign. jf. muligheden herfor i Privatvejsloven.

 

Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

 
 1. Udvalget drøfter beløbsgrænse og renter i forbindelse med afdragsordninger vedrørende grundejeres udgifter efter privatvejsloven.

 2. Udvalget beslutter at fastsætte en beløbsgrænse - beløb herover giver mulighed for en betalingsordning, beløb herunder giver ikke mulighed for betalingsordning.

 3. Udvalget beslutter at fastsætte renten til den på tidspunktet for beslutning om afdragsordning af Nationalbanken fastsatte gældende udlånsrente med tillæg af 2 %.

 4. Udvalget fastsætter den årlige beløbsgrænse, som skal være gældende for fastsættelse af en passende afdragsperiode (størrelse på afdrag pr. år).

 

Formål

At få drøftet og afklaret principper for, hvornår en sag, der er behandlet efter by reglerne i privatvejsloven, kan give anledning til at bruge privatvejslovens muligheder for afdragsvis betaling.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved færdiggørelse/istandsættelse eller vedligeholdelse af en privat fællesvej har Trafik og Infrastrukturafdelingen som vejmyndighed opgaven at tilse, at grundejere ved private fællesveje opretholder vejen i tråd med bestemmelserne for vejens udformning og at vejen er i en ordentlig stand. Hvor grundejerne ikke kan komme til en fælles aftale om at indfri deres forpligtigelser i henhold til privatvejsloven, må kommunen som vejmyndighed ved et vejsyn lade udarbejde en udgiftsfordeling efter privatvejslovens bestemmelser, samt lade arbejdet udføre efter denne. Kommunen udfører arbejdet som et samlet arbejde og afholder i første omgang udgifterne hertil. Efter afslutningen af arbejdet, skal grundejerne nu betale deres andel af udgifterne i henhold til den af kommunen fastsatte udgiftsfordeling. Sådanne regningsstørrelser kan være så store, at borgerne ønsker at anmode kommunen om en betalingsordning, fordi de ikke er i stand til at betale et skyldigt beløb.

 

Der er ikke i privatvejsloven krav om, at der skal tilbydes betalingsordninger. Der er forskellig praksis i de enkelte vejbestyrelser/kommuner - nogle kommuner (fx Sorø) tilbyder ikke betalingsordninger eller giver lån til betalingen (kilde: Sorø kommunes hjemmeside). I andre kommuner besluttes det politisk i hver enkelt sag, om der skal tilbydes en ordning.

 

Der har hidtil ikke ad administrativ vej været praksis for at tilbyde betalingsordninger gennem sagsbehandling på det konkrete område, men en række igangværende sager giver anledning til, at de politiske retningslinjer for administration trækkes op. Det forhold skal også ses i lyset af, at Lov om private fællesveje er ændret ved årsskiftet.

 

Privatvejsloven indeholder en bestemmelse, der giver mulighed for at aftale en afdragsvis betaling et tidsrum på op til 15 år. Perioden kan fastsættes efter afdragsbeløbets størrelse. Det beløb der skyldes, forrentes af grundejerne med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente på beslutningstidspunktet + 2 pct. I perioder kan et renteforhold være attraktivt for borgeren, men samtidig vise sig at resultere i et underskud for kommunen – eller omvendt. Særligt bestemmelsen om rentestørrelsen er en ændring fra den tidligere lovgivning.

 

Det anbefales, at der ikke tilbydes betalingsordninger med udgangspunkt i Lov om private fællesveje, da det, ud over at påvirke kommunens kassebeholdning, øger administration, herunder brug af ressourcer på at hjemtage kommunens udestående - med risiko for tab.

 

Der er ikke et nøgletal, der f.eks. afspejler et fast antal sager pr. år eller en økonomikalkule, der giver et forventet årligt beløb eller lign. Det beror på antallet af vejsynssager, som begæres gennemført af grundejere eller kommunen. I 2012 er der en håndfuld aktive sager.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Privatvejsloven indeholder en bestemmelse, der giver mulighed for at kommunalbestyrelsen kan tillade grundejere at betale de udgifter som vejarbejderne har medført via en afdragsvis betaling. En sådan betalingsaftale kan løbe i op til 15 år.

 

Det kan alternativt foreslås, at det bliver muligt at give grundejere på private fællesveje mulighed for at få større skyldige beløb afdraget over en længere årrække. I vurderingen af, om en betalingsordning skal tilbydes, bør det indgå i overvejelserne om beløbet er af en sådan størrelse, at det vil være vanskeligt for grundejerne at udrede beløbet på en gang, herunder mulighed for selv at tilvejebringe finansiering.

 

Det foreslås alternativt, at udvalget fastsætter en fast beløbsgrænse på f.eks. 100.000 kr. Alle partsregninger, der forventes at overstige dette beløb, skal så ledsages af en mulighed for afdragsvis betaling/en betalingsordning. Ordningen skal ud over at tage stilling til beløbsgrænsen også tage hensyn til en sådan ordnings løbetid.

 

Det beløb, der til enhver tid skyldes kommunen, vil skulle forrentes af grundejerne med en årlig rente, der svarer til den på tidspunktet for beslutningen om afdragsordningen af Danmarks Nationalbank fastsatte, gældende udlånsrente med tillæg af 2 %. En betalingsordning bør ikke kunne ændres, idet noget sådant kan påvirke kommunens fortrinsret til et skyldigt beløb.

 

Beløb, der overstiger den af udvalget fastsatte beløbsgrænse, opkræves som hidtil uden tilbud om betalingsordning i henhold til Privatvejsloven. I stedet kan en berørt grundejer lade sit forhold om betalingsordning vurdere i forhold til kommunens øvrige muligheder for betalingsordninger.

 

Lovgrundlag

Privatvejsloven (§ 54 og 100)

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

En afdragsordning vil påvirke kommunens kassebeholdning afhængig af afdragsperioden og den rente som kommunen fastsætter.

 

Det bemærkes, at der med den nye privatvejslov er indført en regel om rentens størrelse, og at denne rente formentlig er lavere end markedsrenten. En kommunal afdragsordning vil derfor være attraktiv for de fleste grundejere, men kan samtidig vise sig at resultere i et underskud for kommunen.

 

Kommunen har pant og fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter for beløb, som myndighederne efter privatvejslovens bestemmelser har betalt forskudsvis.

Betalingsordninger skal fremgå af de kommunale ejendomsskatteopgørelser.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

Udvalgets beslutning vil blive anvendt af Teknik og Miljø i alle fremtidige sager om istandsættelse og vedligeholdelse på private fællesveje.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Hovedindstilling tiltrådt.
 
97. Vinterregulativ 2012/2013

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø samt byrådet

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold 2012/2013 godkendes med de i sagsfremstillingen anførte principper/ændringer i forhold til tidligere regulativ 2011/2012.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold 2012/2013 besluttes udarbejdet på baggrund af de, i den alternative sagsfremstilling, anførte principper med tilhørende opgradering af skolebusruter.

 

Formål

At der træffes beslutning om grundlag for regulativet for vinteren 2012/2013 til at administrere efter.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forlængelse af beslutningen i Klima og Miljøudvalget den 24. maj 2011 er oplægget at principperne i regulativ 2011/2012 fastholdes i det nye regulativ 2012/2013:

 

Veje:

Stier:

 

Kriterierne for busplanens indarbejdelse i vinterplanen sker på følgende principper:

 

På denne baggrund sker der justeringer på vejklasserne grundet ændringer i busplan august 2012, samt busplan december 2012. Disse indarbejdes i planen inkl. justeringer som følge af Vejdirektoratets, Banedanmarks anlægsarbejder eller andre forhold.

 

Opklassificering veje:

 

Nedklassificering veje:

 
 

Ovennævnte ændringer giver følgende samlede km på de enkelte vinterklasser:

 

Stier:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Det alternative forslag er hovedindstillingens sagsbeskrivelse med tillæg på opgradering af skolebusruter placeret i klasse C-veje ændret til klasse B-veje.

 

Set i lyset af de forgående strenge vintre, har der været en del borgerhenvendelser om problemer med skolebusruterne (drift, man-fre). Som udgangspunkt ligger skolebusruterne på klasse C-veje med mindre det er en del af de øvrige højere vinterklasser.

 

Disse ruter blev periodevis omlagt grundet ufremkommelighed og det var til stor gene for en del skoleelever.

 

Klasse C ryddes først efter farbarhed på klasse A og B, hvilket i strenge snevejrsforhold medfører forsinkelser i op til flere dage. I vinteren 2011/2012 blev en del ruter opgraderet på denne baggrund.

 

Aktuelt er ca. 5 km skolebusruter endnu placeret i klasse C-veje. En opgradering betragtes som en mindre justering i forhold til de samlede vinterklasser.

 

Med fokus på trafiksikkerhed anbefales skolebusruter (man-fre) opklassificeret fra Klasse C-veje til Klasse B-veje, på lige fod med ordinære busruter.

 

Opklassificering skolebusruter fra klasse C-veje til B-veje:

Amtsvejen, Jyderup

Enghavevej, Tuse Næs

Kildebjerg Skole, Mørkøv

Nybyvej, Gl. Tølløse

Sandbakkevej, Vipperød

Stokkebjerg, Jyderup

Stationsvej, Knabstrup

Svinninge Hallen, Svinninge

 

De enkelte strækninger ligger som bilag til dagsorden.

 

Ovennævnte alternative ændringer giver følgende samlede km på de enkelte vinterklasser:

Klasse A – ca. 142 km

Klasse B – ca. 231 km

Klasse C – ca. 190 km

Klasse D – ca. 126 km

Klasse E – ca. 74 km

 

Lovgrundlag

LBK nr. 1103 af 16. september 2010 ”lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

Konto 214003 Vintertjeneste

Pr. ultimo juli er forbrugsprocent på ca. 36,32 % af nuværende vinterbudget med ca. 6,6 mio. kr. i restkorrigeret årsbudget 2012.

 

Vintersæsonen ligger ca. 66 % i forhold til perioden. Under forudsætning af normale vinterforhold den sidste del af perioden, ses budgettet derfor at kunne overholde begge indstillinger.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen tilrette regulativet til vedtagelse i byrådet i september.

 

Administrationen vil på samme baggrund indlede dialog med Politiet.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
På baggrund af den nye skolestruktur indstilles den alternative indstilling med anbefaling.
 


2776936e5.pdf
2715402e4.doc
2776880e6.pdf
2776883e7.pdf
2776921e8.pdf
2776914e9.pdf
2776910e10.pdf
2776908e11.pdf
2776905e12.pdf
2776902e13.pdf
2776900e14.pdf
2776894e15.pdf
2776892e16.pdf
2776890e17.pdf
2776885e18.pdf
2776877e19.pdf
2776874e20.pdf
2772637e21.pdf
2772636e22.pdf
2772628e23.pdf
2772627e24.pdf
2772626e25.pdf
2772623e26.pdf
2772618e27.pdf

Bilag

Vinterklasser veje 2012_2013.pdf
Regulativ
Jyderup - stier.pdf
Kirke Eskilstrup - stier.pdf
Vipperød og Ågerup - stier.pdf
Undløse - stier.pdf
Ugerløse - stier.pdf
Udby - stier.pdf
Tølløse - stier.pdf
Tuse - stier.pdf
Svinninge - stier.pdf
Stor Merløse - stier.pdf
Sdr. Jernløse - stier.pdf
Regstrup - stier.pdf
Mørkøv - stier.pdf
Holbæk - stier.pdf
Gislinge og Kundby - stier.pdf
Nybyvej, Gl. Tølløse
Kildebjerg skole, Mørkøv
Enghavevej, Tuse Næs
Svinninge Hallen, Svinninge
Stationsvej, Knabstrup
Amtsvejen og Stokkebjergvej, Jyderup
Sandbakkevej, Vipperød


98. Førstebehandling af Varmeplan 2013 Holbæk Kommune

Sagsprocedure

Vedtages i Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 
 1. udvalget drøfter udkastet til Varmeplan 2013


Alternativ indstilling


Formål

Varmeplanens formål er at opdatere i forhold til de gamle kommunes varmeplaner fra 1980’erne, fastlægge nye varmedistrikter og danne baggrund for Kommuneplanen samt grundlag for Strategisk Energiplan 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Arbejdet med varmeplanen blev indledt i 2010, hvor der blev foretaget en kortlægning, afdækket hvilke potentialer der er i kommunen og forelagt en række scenarier for den videre varmeplanlægning for Holbæk Kommune.

 

Efter regeringens Energiaftale den 22. marts 2012 er de energipolitiske forudsætninger ændret og udkastet til Varmeplan 2013 er tilrettet i forhold til disse. Med aftalen bekræftes, at et bredt flertal i Folketinget er enigt om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler senest i 2035 indenfor el- og varmeforsyningen og senest inden 2050 for alle sektorer. Der er ligeledes bred enighed om, at dette mål skal nås på den mest samfundsøkonomisk fordelagtige måde og, at fjernvarmen derfor vil få en betydelig rolle. Se bilag for kort uddybning af Energiaftalens konsekvenser.

 

Der er en vis usikkerhed om, hvor hurtigt rammebetingelserne ændres, som følge af den nye energipolitiske prioritering. Derfor er tidsplanen for omlægningen fra fossile brændsler til vedvarende energi i Holbæk Kommune også usikker.

 

Målet er således ikke, at enkelte bebyggelser eller bydele i Holbæk Kommune bliver CO2 neutrale hurtigst muligt, men at den samlede omlægning i Danmark sker på den mest samfundsøkonomiske måde.

 

Hovedkonklusionerne i Holbæk Kommunes Varmeplan 2013 er:

 

Holbæk by: Etablering af fjernvarme ved at konvertere større bebyggelse fra naturgas til fjernvarme. Enten baseret på en ledning fra VEKS eller lokal varmeproduktion med biomasse, solvarme og større varmepumper.

 

Mindre bebyggelser i Holbæk By, der er naturgasforsynet fortsætter med dette, og ejendomme med oliefyr og elvarme bør skifte til naturgas.

 

Fjernvarmebyerne: I Jyderup og Mørkøv bør fjernvarmen udbygges maksimalt og baseres på en kombination af naturgasfyret kraftvarme, storskala solvarme, varmeakkumulering, elkedler, biomasse samt på længere sigt en varmepumpe.

 

I St. Merløse bør fjernvarmen udbygges maksimalt, og forsyningen bør baseres på en kombination af halm, storskala solvarme, varmeakkumulering og elkedler.

 

Mindre byer med naturgas: I de mindre bysamfund med naturgasforsyning bør tilslutningen til naturgasnettet øges, og der bør på et senere tidspunkt tages stilling til, om naturgaskedlerne skal afløses af fjernvarme eller varmepumper eller, om man skal fortsætte med naturgas baseret på en stigende andel biogas.

 

I større byer som Tølløse, bør etableres nabovarme eller fællesanlæg med varmepumper, solvarme, varmeakkumulering og biomasse, så snart det er fordelagtigt. Sådanne anlæg kan udgøre starten på en fjernvarmeforsyning af de små bysamfund.

 

Mindre byer uden fjernvarme og naturgas: I de få mindre bysamfund, som ikke har kollektiv forsyning, bør snarest arbejdes med muligheden for at etablere nabovarme og fællesanlæg med varmepumper, solvarme, varmeakkumulering og biomasse.

 

Det åbne land uden kollektiv forsyning: Bebyggelser i det åbne land og i udkanten af byerne, hvor fjernvarme og nabovarme ikke er økonomisk fordelagtig, bør omlægges til individuelle varmepumper, eksempelvis i takt med, at oliefyr skal udskiftes, samtidigt skal der ske den fornødne energirenovering.

 
 

Tidsplan

Varmeplanen sendes, efter udvalgets behandling, i høring i otte uger og eventuelle indlæg og kommentarer vurderes, hvorefter planen igen forelægges udvalget og byrådet for endelig godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

 

Høring

Planen sendes i høring i otte uger for at give virksomheder og interesserede borger mulighed for at komme med tilbagemeldinger i forhold til planens udspil. Der er ikke krav om høring.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Sagen forelægges igen på næste møde til videre drøftelse.


2784061e28.docx
2784005e29.docx

Bilag

Bilag Varmenotat
Varmeplan revideret


99. Orientering om Kisserup Sdr. Løb

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. Udgifterne til omlægning af Kisserup Sdr. Løb afholdes af de lodsejere som skønnes at have nytte af omlægningen. Denne beslutning er i overensstemmelse med beslutningen truffet af det forrige udvalg, i november 2009.

 

Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

 1. Holbæk Kommunen bidrager til financieringen af reguleringsprojektet Kisserup Søndre løb med et beløb, der skal fastlægges nærmere.

 

Formål

At orientere om, at Teknik og Miljø er ved at igangsætte en udskiftning af hele den rørlagte strækning af vandløbet: ”Kisserup Søndre Løb”. Der skal tages stilling til om udgifterne hertil alene skal afholdes af grundejerne, eller om kommunen skal bidrage hertil.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Kisserup Sdr. Løb er et ca. 2,5 km langt vandløb, der løber gennem sommerhusområdet ved Kisserup Strand. Vandløbet er rørlagt, med undtagelse af en kort åben strækning lige før udløbet i Lammefjorden. Det er et offentligt vandløb, som Teknik og Miljø står for vedligeholdelsen af. Teknik og Miljø har vedligeholdt vandløbet i mange år – der er spulet, skiftet mindre strækninger af rørene, nedsat nye brønde, m.v., men en TV-inspektion har vist, at rørene på en strækning på ca. 500 m, der løber gennem sommerhusområdet, er så gennemtærede, at det ikke længere er muligt at foretage en almindelig vedligeholdelse. Rørene er nogle steder helt itu og der er hul op til jordoverfladen. Der falder sten og jord ned i røret, hvorved vandløbet stopper. Der har flere gange været oversvømmelser af grunde og huse, fordi vandet ikke kan komme væk, og vandet står op af hullerne. Det er derfor nødvendigt at skifte alle rørene på strækningen gennem sommerhusområdet.

 

En hel eller delvis udskiftning af rørene i vandløbet hører ikke under den almindelige vedligeholdelse, som kommunens skal foretage, men skal varetages af bestemmelserne i lovens kapitel 6, der omhandler regulering m.v. af vandløb. Efter bestemmelserne i dette kapitel, kan udvalget beslutte at Holbæk Kommune ikke skal afholde udgifterne hertil, men at udgifterne til projektet i stedet skal afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne.

 

Det rådgivende ingeniørfirma Nielsen & Risager har udarbejdet et forslag til et reguleringsprojekt og givet et overslag over prisen. Når projektet er godkendt vil projektet blive sendt i udbud. Projektet er anslået til at koste 1.250.000 kr. Teknik og Miljø sendte på baggrund heraf et forslag til reguleringsprojekt af Kisserup Sdr. Løb i høring i april 2012. I det udsendte projektforslag blev grundejerne præsenteret for et forslag til fordeling af de økonomiske udgifter efter, hvor stor en del af deres matrikel der ligger indenfor henholdsvis 0 – 0,5 meter over vandløbet og 0,5 – 1,0 meter over vandløbet. Et hyppigt anvendt alternativ er, at det kun er bredejerne, der betaler. Denne fordeling ville betyde, at udgiften til projektet blev fordelt på 14 grundejere i stedet for 74. I det udsendte forslag skal 3/4 af grundejerne betale ca. 26.000 kr., mens de resterende andele beløber sig til mellem ca. 3400 og 20.000 kr.

 

I høringsperioden modtog vi svar fra 20 grundejere. Stort set alle høringssvar refererede til ét bestemt høringssvar, hvor det påstås, at kommunen ikke kan henføre udskiftningen af rørene til vandløbslovens bestemmelser om regulering, men at der i stedet er tale om en almindelig vedligeholdelse, som kommunen skal udføre. Teknik og Miljø henviser til vandløbslovens § 32: ”Vedligeholdelse af rørlagte offentlige vandløb omfatter ikke en hel eller delvis omlægning af rørledninger. Sager herom afgøres efter reglerne i kap. 6”. Kap. 6 handler om regulering, der fastslår, at udgifterne til reguleringsprojekter skal afholdes af dem, der har nytte af foranstaltningen. Grundejerne opfatter ordet ”omlægning” meget bogstaveligt, og mener ikke man kan tale om en ”omlægning” af rørene, da rørene lægges nøjagtigt samme sted, med samme fald, i samme dybde, med samme dimension rør m.v.

 

For at være helt sikker på at Teknik og Miljø har ret i tolkningen af lovens bestemmelser, har vi konsulteret en advokat med speciale i vandløbssager. Advokaten har bekræftet vores tolkninger.

 

Der er ingen begrundelse for, at rørene skal være anderledes i dimension, beliggenhed m.v. Dimensionen er tilstrækkelig ifølge vores rådgivende ingeniørfirma og de kan ikke lægges dybere, da der næsten intet fald er på strækningen. Vandløbet ligger i forvejen meget tæt på havets overflade.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Vandlovsloven

Bek. Nr. 1436 af 11/12 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

 

Høring

Selve forslaget til reguleringsprojektet blev sendt i høring den 26. april 2012. Teknik og Miljø har den 17. juli 2012 sendt et brev til grundejerne hvori de anmodes om at tage stilling til det konkrete forslag om projektets udgiftsfordeling, idet grundejerne ikke havde forholdt sig til det i høringsperioden.

 

Vurdering i forhold til økonomi

I henhold til loven skal grundejerne afholde udgifterne til reguleringen. Dog åbner loven mulighed for, at vandløbsmyndigheden for offentlige vandløb helt eller delvis kan afholde udgifterne, jf. vandløbslovens § 24, stk.2.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

Udgiftsfordelingen skal ligge fast inden kommunen kan træffe beslutning om reguleringsprojektets gennemførelse. Som det ser ud nu, er der ikke enighed om udgiftsfordelingen. Teknik og Miljø skal arbejde for at opnå enighed, og vi har derfor i et efterfølgende brev bedt grundejerne om at forholde sig til selve udgiftsfordelingen i projektet. I samme brev er grundejerne oplyst om, at Teknik og Miljø agter at indbringe sagen for taksationsmyndigheden såfremt der ikke opnås enighed om fordelingen af udgifterne.

 

Vi ved endnu ikke om grundejerne kan godkende udgiftsfordelingen, men vi anser det for mest sandsynligt, at der ikke kan opnås enighed. Flere af grundejerne er pensionister, nogle enlige, og da kloakering af sommerhusområdet er påbegyndt, er der også udgifter hertil. Udvalget anmodes om at tage stilling til om udgifterne skal afholdes af de grundejere, der har nytte af vandløbet, eller alternativt, om kommunen vil bidrage med en andel af projektets omkostninger.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Til efterretning.
 
100. CO2 regnskab 2011 - Holbæk Kommune som virksomhed

Sagsprocedure

Godkendes i Udvalget for Klima og Miljø.

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. udvalget tager status og orientering af Kommunens CO2 regnskab 2011 som virksomhed til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

Formålet er årligt at orientere om udviklingen af CO2 reduktionen i forhold til den årlige 3 % reduktion, som aftalt med Danmarks Naturfredningsforening (DN).

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har overfor Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig gennem en klimakommuneaftale. Dette indebærer bl.a. en forpligtelse til at nedbringe CO2-udledningen med 2 % årligt.

 

Holbæk Byråd har besluttet at reducere CO2-udledningen med 3 % per år.

 

CO2-regnskabet dækker udelukkende kommunen som virksomhed og ikke kommunen som geografisk område (helhed med borgere, private virksomheder osv.).

 

I forhold til det resultat, der fremgik af sidste års CO2-regnskab, er der en korrektion;

udledningen af el for 2010 var beregnet med emissionsfaktoren for 2009, og den samlede udledning for 2010 er således ikke 14.949, men 14.853 tons CO2.

 

Dette giver et fald fra i CO2-udledningen fra 2009 til 2010 på 6,55 %, mod tidligere 5,95 %.

 

For at have et reelt sammenligningsgrundlag, er der for 2011 lavet udregning med samme emissionsfaktor som i 2010.

 

Når man sammenholder CO2-regnskabet for 2010 med regnskabet for 2011 får man følgende resultat:

 

Samlet CO2-udledning i tons - 2010      14.853

Samlet CO2-udledning i tons - 2011      14.215

 

Et fald i CO2-udledningen på 4,3 %

 
 

Dette opfylder kravet om at reducere udledningen af CO2 med 3 % pr. år.

 

Sammenholdt med baselineåret (2009 – CO2-udledning i tons: 15.876) har Holbæk Kommune som virksomhed opnået en samlet nedbringelse af CO2 på 10,46 %

 
 

Energirenovering

I 2011 er der energirenoveret for ca. 54 millioner kroner, og i 2012 forventes en investering på ca. 80 millioner kroner.

Energirenoveringer dækker over mange forskellige tiltag. Solcelleanlæg, jordvarme, kedler, varmeanlæg, ventilation, el f.eks. pir følere, isolering af tage og udskiftning af vinduer.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Til efterretning.
 


2783222e30.pdf

Bilag

CO2-regnskab 2011


101. Dispensation fra lokalplan 1.18 § 6.4 til indretning af udeservering på Ahlgade 60.

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. meddeler ansøger tilladelse til etablering af udeservering på et areal på 2,5 m x 10 m, beliggende langs ansøgers fremtidige cafe.

 

Alternativ indstilling


Formål

At fastlægge om en del af, og i givet fald hvor stor en del af, det fælles friareal der kan tillades anvendt til erhvervsmæssig brug for en erhvervsenhed.

 

At fastlægge hvilke betingelser/tiltag der skal være for at tilgodese naboernes interesser.  

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Plan og Byg har modtaget ansøgning om indretning af cafe på Ahlgade 60 1. sal.

 

I den forbindelse ønskes en del af det fælles friareal anvendt (gårdareal mod syd) til udeservering 5m x 19m for ca. 36 personer. Se bilag 4+5.

 

Da arealet i lokalplanen er udlagt til fælles fri- og opholdsareal vil en sådan fast anvendelse til cafe areal være i strid med § 6.4 i lokalplan 1.18 og derfor kræve at Holbæk Kommune meddeler dispensation fra denne bestemmelse.

 

Plan og Byg har derfor haft sagen i nabohøring, og der er indkommet tre indsigelser / bemærkninger. Se bilag 1+2+3.

 

Indsigelserne går på tre forhold

 

1) Indblik gener

2) Støj gener

3) Lugtgener

 

Forvaltningen foreslå et kompromis, hvor der kun gives tilladelse til halvdelen af det ansøgte areal, samt opsætning af en materet glas afskærmning ind mod nr. 58 (lig den der er opsat mod nr. 62). Generne ved udeserveringen vil herefter blive minimale for naboerne. Vedr. støjgener forudsættes miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdt. Lugtgener reguleres ikke af planloven, men af miljølovgivningen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Planloven § 19.

Hvorefter kommunalbestyrelsen kan dispensere fra en bestemmelse i lokalplanen hvis ikke det stride mod principperne i lokalplanen.

 

Høring

Sagen har været sendt i nabohøring og der er indkommet tre bemærkninger fra begge nabobygninger. Se bilag 1, 2 og 3.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

Naboernes bemærkninger udtrykker alle bekymring omkring følgende tre forhold:

1) Indbliksgener

2) Støjgener

3) lugtgener

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Der gives afslag til det ansøgte.
 


2759715e33.pdf
2759636e31.tif
2763202e32.tif
2777258e34.msg
2777259e35.pdf

Bilag

Indsigelse fra nabo
Henvendelse
Indsigelse fra nabo
FW: ny tegning - Ahlgade 60.pdf


102. Godkendelse af lokalplanforslag 3.40 Boliger på Østerled, Holbæk Øst

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og afgøres i byrådet.

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 
 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 39 godkendes og udsendes i høring.

 2. forslag til lokalplan 3.40 Boliger ved Østerled, Holbæk Øst godkendes og udsendes i høring.

 3. der på baggrund af den foretagne screening af planens miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en miljørapport.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

Formålet med lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at omdanne en del af erhvervsområdet ved Østerled til et nyt boligområde.

 

Planlægningen muliggør blandet boligbebyggelse i op til tre etager og skal samtidig sikre:

 

at, ny bebyggelse tilpasses boligbebyggelserne i de tilstødende områder,

at, der etableres gode vej- og stiforbindelser, som knytter det nye boligområde sammen med de eksisterende,

at, der opføres fælles friarealer,

at, ny bebyggelse har et minimalt ressourceforbrug gennem hele bebyggelsens levetid.

at, regnvand håndteres inden for lokalplanområdet efter principperne om lokal afledning af regnvand.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende planforslag, er et konkret ønske om at opføre en ny boligbebyggelse på et område af det tidligere erhvervsområde ved Østerled i Holbæk Øst.

 

Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 4 ha. Virksomhederne beliggende i den nordlige del af lokalplanområdet er nedlagt, mens der i den sydlige del findes en vognmandsforretning og en tømrervirksomhed.

 

Klima og Miljøudvalget har den 20.12.2011 drøftet skitsen til Boliger på Østerled og godkendte de overordnede principper med henblik på det videre arbejde, dog skulle der arbejdes videre på snitfladerne mellem eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse. Derudover skulle der lægges vægt på nedsivning og LAR i området og større grønne områder skulle derfor indgå i overvejelserne.

 

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelser i rammelokalplanen 3.33 for delområde C. I rammelokalplanen fremgår det, at området skal anvendes til boligformål og disponeres til etagebyggeri og tæt-lavt byggeri. Desuden er det i lokalplan 3.33 fastsat at:

1. ca. 45 % af grundarealet disponeres til tæt/lav bebyggelse i 1, 1½ og 2 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40,

2. ca. 45 % af grundarealet disponeres til etagehusbebyggelse i op til 3 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 70 og

3. ca. 10 % af grundarealet disponeres til fælles friarealer.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med de i rammelokalplan 3.33 fastsatte bestemmelser, idet der sikres at:

1. 45 % af grundarealet disponeres til bebyggelse i maksimalt 2 etager + tagterrasse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40,

2. 40 % af grundarealet disponeres til bebyggelse i maksimalt 3 etager + tagterrasse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 70 og

3. 15 % af grundarealet disponeres til fælles friarealer.

 

Boligbebyggelsen er dels disponeret som en parkbebyggelse bestående af etagebyggeri i maksimalt to og tre etager (delområde I og II) og dels som tæt-lav udstykninger i maksimalt to etager (delområde III).

 

Ny bebyggelses skal placeres inden for byggefelter som dels sikrer afstand til vej og skel og dels sikrer hensigtsmæssig afstand til eksisterende boliger inden for området.

 

Adgang til lokalplanområdet sker fra Østerled og der udformes stamveje med vejtræer og græsarmerede parkeringsarealer. Fra stamvejene vil der være fordelingsveje til boligerne, som ligeledes indeholder græsarmerede parkeringsarealer.

 

Forslag til kommuneplantillæg 39 er udarbejdet for at specificere anvendelsen af lokalplanområdet samt give mulighed for tagterrasser, da de i byggeteknisk forstand tæller som en etage.

 

Se forslag til lokalplan 3.40 og kommuneplantillæg 39 her

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Planloven

 

Høring

Der har den 17. november 2011 været afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek. Til mødet var der foruden bygherrerådgiver og planlægger fra Holbæk Kommune ca. 20 borgere, primært fra naboområdet. Efter mødet kunne indsendes skriftlige høringssvar til behandling i den videre planlægning af området.

 

Der indkom to høringssvar, som begge udtrykte en bekymring over de indbliksgener, det kommende byggeri eventuelt ville tilføre deres ejendomme.

 

I lokalplanforslaget er der taget højde for dette ved at fastlægge byggefelter for nyt byggeri. Omkring de to eksisterende boligejendomme Østerled 16 og 18 overholder byggefelterne en afstand på minimum 10 m til naboskel så indbliksgener minimeres. Desuden kan der maksimalt bygges i to etager i dette delområde.

 

Derudover er der mod naboejendommene mod syd udlagt et fælles friareal, som sikrer en grøn zone mellem det eksisterende boligbyggeri og nyt.

 

Planforslagene fremlægges til offentlig høring fra den 31. august 2012 til den 26. oktober 2012. Der vil blive afholdt offentligt møde om planforslagene primo oktober 2012. Mødet annonceres på planer.holbaek.dk.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

 

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Det er på baggrund af miljøscreeningen konstateret, at planforslagene ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Den nærmere begrundelse for screeningsbeslutningen fremgår af planforslagene. 

 

Screeningsbeslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

 
 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Indstilles med anbefaling.
 
103. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget og vedtages herefter i byrådet.

 

Hovedindstilling

Direktør Andes Asmind indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 for ændring af rammer vedr. erhvervsområde og lokalcenter i Spånnebæk sendes i høring i otte uger.

 2. Forslag til lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk sendes i høring i otte uger.

 3. Der på baggrund af screening af planens miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport

 

Alternativ indstilling


Formål

Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse til erhvervsformål: Industri og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed samt offentlige formål, der naturligt kan indpasses i et erhvervsområde. Formålet er desuden at regulere fremtidig bebyggelses- og vejforhold i overensstemmelse hermed.

 

Lokalplanen skal også give mulighed for, at der etableres en dagligvareforretning samt muliggøre etablering af et mindre madudsalg med salg af f.eks. sandwich, pizza og lignende på området i delområde 1 i forbindelse med dagligvarebutikken.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde en lokalplan for området, er et konkret ønske, om at etablere en dagligvarebutik i området. I forlængelse af dette ønske er det vurderet, at hele den gældende lokalplan, lokalplan nr. 14 skal revideres og erstattes i sin helhed, for at opnå en planmæssig helhed for området.

 

Lokalplanområdet er beliggende i Spånnebæk og området udlægges til erhvervsområde og lokalcenter. Lokalplanområdet inddeles i tre delområder med følgende anvendelse:

Delområde 1: Mulighed for etablering af en dagligvarebutik på 1000 m2 med en maks. Højde på 8,5 m.

Delområde 2 gives mulighed for erhverv i miljøklasse 2-3.

Delområde 3 gives mulighed for erhverv i miljøklasse 2-4.

 

Lokalplanen viderefører bl.a. lokalplan nr. 14 retningslinjer for etablering af beplantningsbælter langs Valdemar Sejrsvej og den sydligste del af Gl. Ringstedvej, lokalplanen stiller desuden krav til, at der etableres beplantningsbælter mod områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse.

 

Se forslag til lokalplanforslag og kommuneplantillæg her:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Høring

Der blev afholdt et informationsmøde om lokalplanen og planprocessen. Mødet blev afholdt d. 18.04.2012 på Holbæk bibliotek. De væsentligste punkter der blev diskuteret var:

At der skal skabes sikre adgangsforhold/færdsel for gående over Gl. Ringstedvej ved Tåstrup Møllevej.

At der skal ske sikring mod lysgener i forhold til de tilstødende boligområder i form af hegn eller beplantning i forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik.

Desuden fremkom enkelte generelle kommentarer til området bl.a. uhensigtsmæssig placering af busstoppested på Gl. Ringstedvej syd for Tåstrup Møllevej.

 

Vurdering i forhold til økonomi

Bygherres forpligtigelser i forbindelse med trafikforanstaltninger, sikres gennem en udbygningsaftale. Aftalen omhandler etablering af sikker overgang på Gl. Ringstedvej i form af en krydsningshelle samt etablering af forbindelser til eksisterende fortov og sti på begge sider af Gl. Ringstedvej. I aftalen angives desuden vilkår for udførelsen af disse trafikanlæg.

 

Den endelige aftale forventes indgået i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø

Der er udarbejdet en kapacitetsberegning på krydset Gl. ringstedvej/Tåstrup Møllevej i forhold til den nye trafikbelastning, der vil komme på krydset med etablering af en dagligvarebutik.

 

På baggrund af kapacitetsberegningen er der foretaget en trafiksikkerhedsvurdering, som omhandler løsninger til sikring af de bløde trafikanter -cyklister og gående. Der skal etableres en krydsningshelle på Gl. Ringstedvej i forbindelse med indgangen til dagligvarebutikken. Samt forbindelser til eksisterende fortov og sti på begge sider af Gl. Ringstedvej.

 

Ved udkørslen fra matr. 1cm til Tåstrup Møllevej skal de 3 eksisterende parkeringspladser mellem udkørslen og Gl. Ringstedvej nedlægges. Se bilag 4.

 

Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Indstilles med anbefaling.
 


2777811e37.pdf
2777814e36.docx
2777808e38.pdf
2777836e39.pdf

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr 40.pdf
Referat fra idemøde.docx
Miljøvurdering_Spånnebæk.pdf
Trafik.pdf


104. Motorvej etape 3 Høringssvar på VVM undersøgelse

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

 
 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller at:

 
 1. Høringssvar vedrørende VVM undersøgelse vedrørende Rute 23 Skovvejen Regstrup – Kalundborg fermsendes til Vejdirektoratet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

At kommentere den af Vejdirektoratet udarbejdede VVM undersøgelse

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har samarbejdet med Vejdirektoratet omkring planlægningen af den kommende motorvejsstrækning mellem Regstrup og Kalundborg. Der findes en del problemstillinger i VVM undersøgelsen, som bør kommenteres og imødekommes for at sikre den bedst mulige trafikafvikling. Der er desuden enkelte problemstillinger, som ikke synes at være tilstrækkelig behandlet i VVM undersøgelsen.

 

Vedlagte høringssvar fremsendes til Vejdirektoratet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

VVM undersøgelsen er i høring frem til den 31. august 2012.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Høringssvaret tilrettes på baggrund af de faldne kommentarer samt på baggrund af hovedlinjen i høringssvarerne fra Knabstrup, Mørkøv og Jyderup. Høringssvaret tilsendes Klima- og miljøudvalget til endelig godkendelse inden afsendelse til Trafikministeriet.
 


2790860e40.doc

Bilag

Høringssvar. VVM undersøgelse Rute 23 skovvejen Regstrup - Kalundborg


105. Økonomi- og aktivitetsopfølgning, juli 2012. Udvalget for Klima og Miljø

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 
 1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Klima og Miljøs område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er 1,5 mio. kr. højere end ved sidste månedsopfølgning. Der er således en forventning om et merforbrug på myndighedsområdet på 3,2 mio. kr. og et uændret merforbrug på det decentrale område på 3,8 mio. kr.

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes der balance mellem forventet regnskab og det korrigerede budget.

 

Der er dog et par udfordringer, som forsøges løst senest ved udgangen af august. Det handler dels om, at politikområde 11 Ejendomme er præget af, at der pågår et større udredningsarbejde afledt af projekterne vedrørende rengøringsudbud, tekniske servicemedarbejdere samt flytning til Center for Ejendomme af bygningsdriftsudgifter på kommunens ejendomme. Dels om bygningsdriften af Seminariet samt de øvrige ejendomme og arealer, som Center for Ejendomme har driftsansvaret for.

Derudover kan ikke udelukkes, at forureningen i Knabstrup kan komme til at påvirke området.

 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab, pr. juli

Forventet afvigelse pr. juli

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed

 

 

 

 

Politikområde 10 - Miljø og planer

8,6

8,9

8,9

0,0

Politikområde 11 - Ejendomme

13,3

13,7

13,7

0,0

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

115,6

116,0

116,0

0,0

Udvalget for Klima og miljø

137,4

138,6

138,6

0,0

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012
Til efterretning.
 


2780778e41.doc

Bilag

Udvalget for klima og Miljø. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. juli 2012