UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

12-12-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-12-2019 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering v. Konstitueret chef Charlotte Larsen
3. Manglende tilgængelighed ved toiletter ved den nye friluftsplads i Skellingsted
4. Forslag til handicaprådsmøder i 2020 samt drøftelse af ændring af ugedag for afvikling af handicaprådsmøder.
5. Orientering fra arbejdsgruppen Holdninger til Handicap
6. Rammer og vilkår for sagsbehandling omkring handicapbiler
7. Orientering vedr. tildeling af Handicapprisen 2019
8. Input fra brugersiden
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at

Dagsorden til mødet og referat fra mødet d. 10.10.2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Dagsorden for mødet d. 12.12.2019 og referatet fra Handicaprådsmødet d. 10.10.2019 godkendes.

Referat er medsendt som bilag.

Beslutning i Handicaprådet den 12-12-2019

Indstilling godkendt. Der er kommentarer i forhold til eftersendt bilag om BPA-ordninger. Dette ønskes på dagsordenen førstkommende møde.caseno18-51742_#5113198_v1_2019.10.10 referat.pdf.pdf

Bilag

2019.10.10 referat.pdf


2. Orientering v. Konstitueret chef Charlotte Larsen

Orientering v. Konstitueret chef Charlotte Larsen
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Beskrivelse af sagen

Orientering v. konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen, herunder vedr. endelig lukning af Bo- og aflastningstilbud Kikhøj og ny direktør i Holbæk Kommune.

Beslutning i Handicaprådet den 12-12-2019

Orientering taget til efterretning.

De sidste borgere og medarbejdere forlod Kikhøj den 22. november. Alle beboere er flyttet til deres nye bosteder og der er lavet grundige overleveringer og de sidste aflastningsophold er afviklet.

Fremadrettet ønsker Handicaprådet i lighed med Socialudvalget at få tilsendt tilsynsrapporter.

Lene Magnussen ny direktør for området er tiltrådt 1. december 2019. Lene Magnussen vil få mulighed for at præsentere sig ved et af de kommende handicaprådsmøder i 2020.

 

3. Manglende tilgængelighed ved toiletter ved den nye friluftsplads i Skellingsted

Manglende tilgængelighed ved toiletter ved den nye friluftsplads i Skellingsted
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelsessag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at

  1. Handicaprådet drøfter henvendelse fra Ivar Thyssen vedr. manglende tilgængelighed ved toiletter ved den nye friluftsplads i Skellingsted
Beskrivelse af sagen

Rasmus Brandstrup har videreformidlet en henvendelse fra Ivar Thyssen til Handicaprådet. Henvendelsen drejer sig om manglende tilgængelighed ved toiletter ved den nye friluftsplads i Skellingsted.

Ivar Thyssen skriver i sin henvendelse:

På den nye Friluftsplads beliggende på den gamle losseplads i Skellingsted vil Miljøafdelingen som en del af udviklingen af området etablere både vandforsyning og muldtoilet.

Friluftsområdet er i dag en del af Naturpark Åmosen, og tanken hos folkene bag udviklingen af området er, at dette løbende skal udvikles i takt med at folk lærer området at kende. For at gøre området mere attraktivt vil man som sagt etablere både vandforsyning og muldtoilet. God idé!

Som en af de første grupper er spejderne med i udviklingen af et shelterområde. Her er det pt. tanken, at området skal være så stort, at det kan benyttes af større grupper af voksne, hvilket vil gøre området langt mere interessant for langt flere mennesker. God idé!

Da jeg primo september hørte, at kommunen ville etablere et muldtoilet, spurgte jeg straks, om man ville gøre dette tilgængeligt for personer i kørestol (her tænker jeg i første omgang på manuelle kørestole) Jeg fik svaret, at det var ikke nødvendigt, for kørestolsbrugere kunne ikke bruge området.

Som erfaren handicaphjælper vil jeg mene, at området allerede nu i et vist omfang er tilgængeligt, og med den fortsatte udvikling vil det blive langt mere tilgængeligt for alle borgere. I det lys finder jeg svaret fra embedsmændene beskæmmende. Dels kræver Bygningsreglementet (så vidt jeg er orienteret), at toiletter etableres tilgængeligt, dels er det en mærkelig holdning at dømme en befolkningsgruppe ude på et meget spinkelt og yderst subjektivt grundlag.

Jeg håber, at byrådet vil tilkendegive over for medarbejderne i Holbæk Kommune, at både bygningsreglementet skal overholdes, og at kommunen skal indtænke tilgængelighed i deres projekter uden personlige holdninger.

Formanden for Handicaprådet ønsker at drøfte denne henvendelse, og de konsekvenser der er for handicappede i sagen.

Beslutning i Handicaprådet den 12-12-2019

Handicaprådet ønsker, at det undersøges nærmere, hvilke ansøgninger og godkendelser der er givet fra Holbæk Kommunes side i denne sag. Handicaprådet vil henvende sig til Vækst og bæredygtighed i Holbæk Kommune omkring dette. Det er et ønske, at der i politiske sagsfremstillinger også står konsekvenser for handicappede på lige fod med økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

 

 

4. Forslag til handicaprådsmøder i 2020 samt drøftelse af ændring af ugedag for afvikling af handicaprådsmøder.

Forslag til handicaprådsmøder i 2020 samt drøftelse af ændring af ugedag for afvikling af handicaprådsmøder.
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at

  1. Handicaprådet beslutter datoer for Handicaprådsmøder i 2020 og tager stilling til ændring af ugedag for handicaprådsmøder efter 2020.
Beskrivelse af sagen

Formand for Handicaprådet Sytter Kristensen foreslår følgende datoer til Handicaprådsmøder i 2020:

27.02.2020 – Torsdag

24.06.2020 – obs.: Onsdag

15.09.2020 – obs.: Tirsdag

08.12.2020 – obs.: Tirsdag

Som det fremgår, har det af hensyn til den politiske mødekalender været nødvendigt at fravige den nuværende praksis om, at møder lægges på torsdage.

Med udgangspunkt i mødekalenderen for 2020 ønsker formanden, at Handicaprådet drøfter og tager beslutning om muligheden af at flytte handicaprådsmøder til tirsdage fremadrettet, da det er meget vanskeligt at finde plads til handicaprådsmøder på torsdage.

Beslutning i Handicaprådet den 12-12-2019

Møderækken er godkendt. Der ønskes 6 planlagte møder om året. Der vil tilføjes 2 mødedatoer yderligere.

 

5. Orientering fra arbejdsgruppen Holdninger til Handicap

Orientering fra arbejdsgruppen Holdninger til Handicap
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Beskrivelse af alternativ indstilling

Formand for Handicaprådet Sytter Kristensen orienterer om arbejdsgruppens arbejdet med temaet ”Holdninger til Handicap”.

Beslutning i Handicaprådet den 12-12-2019

Orientering taget til efterretning.

Der arbejdes på forskellige indslag som avisartikler, og særligt fokus på dialog om emner og problemstillinger, events, konkurrencer og lignende under eks. Hjerneugen, Sundhedsdagen, SKVULP festival.

Den 3. december 2020 er international handicapdag og her skal være en særlig event. CSU medvirker til at udarbejde forskellige materialer.

 

6. Rammer og vilkår for sagsbehandling omkring handicapbiler

Rammer og vilkår for sagsbehandling omkring handicapbiler
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Beskrivelse af sagen

Administrationen ønsker at udskyde drøftelse af rammer og vilkår for sagsbehandling omkring handicapbiler til Handicaprådsmødet i februar 2020.

Beslutning i Handicaprådet den 12-12-2019

Orienteringen tages til efterretning med brugersidens undren over, at man ikke efter godt 2 mdr. kan komme med en redegørelse, som begrunder 1 års ventetid på en glatsag.

 

7. Orientering vedr. tildeling af Handicapprisen 2019

Orientering vedr. tildeling af Handicapprisen 2019
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Beskrivelse af sagen

Formand for Handicaprådet Sytter Kristensen orienterer om tildeling af Handicapprisen 2019 og om det øvrige ansøgerfelt.

Beslutning i Handicaprådet den 12-12-2019

Orientering er taget til efterretning og rådet er enige i indstillingen. Prisen er ændret fra et maleri til en vikingeskål, som skal symbolisere fællesskab.

 

8. Input fra brugersiden

Input fra brugersiden
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Beskrivelse af sagen

Orientering fra brugersiden i Handicaprådet

Beslutning i Handicaprådet den 12-12-2019

Orientering fra brugersiden – der ønskes en dialog med politikere og borgmester omkring holdninger til handicap. Borgmesteren har takket ja til at deltage. Brugersiden vil inden mødet komme med et skriftligt oplæg til mulige emner til drøftelse på dialogmødet. Det er forventningen, at dette dialogmøde gennemføres på Handicaprådets møde den 27. februar 2020.

Ved høringer ønsker rådet, at det bliver tydeligt, hvilke ændringer der er sket. Det ønskes, at ændringerne er markeret med rødt eller på anden måde. Og gerne at der er lidt længere tidsfrister.

 

9. Eventuelt

Eventuelt
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Beskrivelse af sagen

Punkter til orientering.

Beslutning i Handicaprådet den 12-12-2019

Ingen emner under evt.