UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13 på Kanalstræde 2, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

10-10-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-10-2019 20:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Høring vedr. ændringer i den kommunale madservice
3. Drøftelse af etablering af ramper ved gangtunnelen under Tølløse station.
4. Tilbagemelding til Handicaprådet vedr. høringssvar om revidering af BPA Håndbog.
5. Handicappris 2019 - godkendelse af procedure og kriterier for tildeling.
6. Budget 2020-2023 - Høringssvar
7. Orientering vedr. Kikhøj
8. Input fra brugersiden
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutning

Indstilling

Konstitueret Chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender referat fra Handicaprådsmødet d. 15.08.2019 og dagsorden for dette møde.
Beskrivelse af sagen

Referat fra mødet d. 15. august 2019 og dagsorden for dette møde godkendes

Beslutning i Handicaprådet den 10-10-2019

Fravær uden afbud: Stina Lund

Referat: Godkendt

Dagsorden: Godkendt
 caseno18-51742_#5051329_v1_2019.08.15 referat fra handicaprådet.pdf

Bilag

2019.08.15 Referat fra Handicaprådet


2. Høring vedr. ændringer i den kommunale madservice

Høring vedr. ændringer i den kommunale madservice
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelsessag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at

 1. Handicaprådet høres vedr. ændringer i den kommunale madservice til plejecentre m.m.
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed har for nyligt truffet afgørelse om, at Holbæk Fælleskøkken kan ændre på det nuværende tilbud af madservice. Disse ændringer vil også være gældende for de sociale botilbud, der er tilknyttet ordningen.

Leder af fælleskøkkenet Signe Stavnsbjerg Hallager vil på Handicaprådsmødet fortælle om udvalgets beslutning, hvilke konsekvenser, den vil have samt en foreløbig tidsplan for, hvornår den vil træde i kraft.

Beslutning i Handicaprådet den 10-10-2019

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet synes de nye tiltag lyder spændende. Held og lykke med det.

Et forslag fra Handicaprådet: Kunne dette tilbud om madservice også gælde for børnefamilier, med børn med handicap? Det kunne måske være en god løsning i en tidspresset hverdag.


 

3. Drøftelse af etablering af ramper ved gangtunnelen under Tølløse station.

Drøftelse af etablering af ramper ved gangtunnelen under Tølløse station.
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 

 1. Handicaprådet efter ønske fra kommunalbestyrelsen drøfter muligheden for etablering af ramper ved tunnelen under Tølløse station.

 

Beskrivelse af sagen

Efter Banedanmark har gennemført udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet, har der fra en gruppe af borgere - Tølløse Lokalforum, Fællesskab Tølløse og Ældresagen Tølløse - været utilfredshed med handicappedes og andre dårligt gåendes adgangsmuligheder fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. Borgergruppen ønsker, at der ud over de nuværende løsninger etableres ramper ved gangtunnelen. Borgergruppen finder, at vejen igennem vejunderføringen er meget lang, og gruppen mener ikke, at løsningen med at anvende elevatorerne ved stationen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej er optimal. Af bilag 1 fremgår borgergruppens ansøgning.

Administrationen har været ude at se på forholdene og foretaget opmålinger. Trapperne på begge sider af gangtunnelen er meget smalle (ca. 2 meter).

Hvis der skal etableres ramper på trapperne kræver bygningsreglementet en minimumsbredde på rampen på 1,3 meter. Hvis der derfor etableres ramper på trapperne ved gangtunnelen, vil der blot være 70 centimeters bredde tilbage til at færdes på trappen, hvis ikke man benytter rampen, hvilket ifølge regler og vejledninger fra vejdirektoratet ikke er tilstrækkeligt.

I forbindelse med Banedanmarks stationsprojekt blev der udarbejdet en tilgængelighedsrevision. Tilgængelighedsrevisionen (bilag 2) pegede på at gangbesværede kan benytte de eksisterende elevatorer på stationen, eller vejunderføringen nord for stationen.

Det er administrationens vurdering, at der vil være for lidt plads til gående på trapperne som ikke benytter ramperne, og derfor er der ikke plads til opsætning af ramper ved tunnelen under Tølløse station.

Administrationen ønsker at høre Handicaprådet, om jeres vurdering i forhold til problemstillingen. Er elevatorerne ved stationen og vejunderføringen tilstrækkelige, eller mener Handicaprådet, at der er så stort et behov for ramper ved gangtunnellen at der skal arbejdes videre med denne løsning.

Administrationen vurderer at etablering af ramper i 1,3 meter ikke kan tilrådes, da man derved ikke overholder reglerne for bredden på trampen. Her skal der minimum være 80 cm bredde, samt min. 1 meter frit over trampen. Det er heller ikke muligt at reducere bredden på rampen fra de 1,3 meter grundet reglerne på området.

At etablere ramper på hele trampens bredde er heller ikke anbefalelsesværdigt, det vil indbyde brugere af cykler, løbehjul osv. til at færdes på ramperne med høj hastighed med utryghed for rampens andre brugere.

En rampe på hele trampens bredde vil desuden også virke yderligere hæmmende for gangbesværede, der vil have svært ved at finde balance på et skrånende underlag. Trampen er netop udført med lav trinhøjde for at tilgodese gangbesværede.

Administrationen anbefaler derfor, at man ikke afsætter midler for at afdække problemstillingen yderligere.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, såfremt anbefalingen følges.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen.

Øvrige konsekvenser

Ingen.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 05.09.18 186. Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse.

Kommunalbestyrelsen d. 30.04.2019. KMU besluttede at der skal undersøges mulighed for rampe og hvorledes Handicaprådet vil stille sig til dette.

 

Beslutning i Handicaprådet den 10-10-2019

Handicaprådet har følgende kommentarer til sagen:

Handicaprådet foretrækker fortsat, at der etableres rampe og gerne i kombination med en trappe. Elevatoren er ikke stabil og der er lang vej udenom for at benytte den, og er derfor ikke et tilfredsstillende alternativ til en rampe. Handicaprådet bakker op om, at der søges dispensation i forhold til bredde på såvel trappe som rampe, hvis det er nødvendigt af hensyn til den samlede løsning.  Høring af Handicaprådet fremgår af dette referat og vil ikke blive fremsendt særskilt.

 caseno18-51742_#5052655_v1_bilag 1 2018 09 til holbæk kommunalbestyrelse vedr. punkt. 182 øu 05.09.18.pdf.pdf
caseno18-51742_#5052660_v1_bilag 2 tilgængelighedsrevision banedanmark.pdf

Bilag

Bilag 1 2018 09 Til Holbæk Kommunalbestyrelse vedr. punkt. 182 ØU 05.09.18.pdf
Bilag 2 Tilgængelighedsrevision Banedanmark


4. Tilbagemelding til Handicaprådet vedr. høringssvar om revidering af BPA Håndbog.

Tilbagemelding til Handicaprådet vedr. høringssvar om revidering af BPA Håndbog.
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På Handicaprådsmødet d. 15. august traf Handicaprådet beslutning om høringssvar vedr. revidering af BPA-håndbog. Handicaprådet bad desuden om en tilbagemelding fra administrationen vedr. deres høringssvar.

Administrationen vil på mødet give en kort tilbagemelding til Handicaprådet.

Beslutning i Handicaprådet den 10-10-2019

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Det aftales, at Handicaprådet får tilbagemeldingen skriftligt. Den eftersendes i uge 43.

 

5. Handicappris 2019 - godkendelse af procedure og kriterier for tildeling.

Handicappris 2019 - godkendelse af procedure og kriterier for tildeling.
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender procedure og kriterier for tildeling af Handicapprisen 2019
Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal godkende procedure og kriterier for tildeling af Handicapprisen 2019.

 

Procedure:

Holbæk Kommunes Handicapråd indstiftede i 2011 en handicappris på kr. 10.000. Prisen uddeles hvert år i december måned.

Dato for uddelingen af prisen i 2019 er torsdag d. 12. december.

Modtagere af prisen kan være privatpersoner, foreninger, organisationer eller erhvervsvirksomheder, som med initiativ og kreativitet i særlig grad har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvalitet for mennesker med handicap.

Prisen følges af et diplom og et kunstværk, primært fra en lokal kunstner.

Processen for tildeling af handicapprisen for 2019 sættes i gang med opslag i lokalaviserne, på Facebook og på kommunens hjemmeside, og med frist for indstillinger d. 17. november, så Handicaprådet kan tage stilling til indstillingerne inden uddelingen d. 12. december 2019.

Handicaprådet opfordres til på mødet d. 10. oktober at beramme møde for vurdering af de indkomne indstillinger.

Indstiller skal opgive navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

 

Kriterier:

Hvem kan indstilles som kandidat til året handicappris?

 • Borgere som har ydet en særlig indsats i Holbæk Kommune, til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
 • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre
 • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos handicappede
 • En kommunal eller privat institution der i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
 • En forretning eller virksomhed i Holbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
 • En person i kommunen, som gør en indsats ud over det almindelige
 • Det er ikke muligt at indstille sig selv

 

Hvad kan være baggrund for indstillingen?

 • En særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie
 • En særlig indsats fra en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
 • En særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede
 • En særlig indsat ydet af en virksomhed i forbindelse med handicappede i erhverv
 • En særlig indsats ydet af en forretning eller virksomhed med henblik på handicaptilgængelighed

 

Hvem kan indstille?

Borgere, organisationer eller foreninger med bopæl i Holbæk Kommune på baggrund af opslag i lokalaviserne, på Facebook og på kommunens hjemmeside eller en af Handicaprådet anbefalet person eller organisation.

Handicaprådet kan anbefale at udskyde årets pris.

Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles til prisen.

Indstillingen skal være skriftlig begrundet og sendes til Handicaprådet, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk eller pr. mail til Susan Larsen, larse@holb.dk senest den 17. november 2019.

 

Beslutning i Handicaprådet den 10-10-2019

Handicaprådet godkender procedure og kriterier med de ændringer, der i teksten er fremhævet med fed skrift.

Handicapprisen uddeles d. 12. december i den lille byrådssal.

 

6. Budget 2020-2023 - Høringssvar

Budget 2020-2023 - Høringssvar
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter høringssvar vedr. Budget 2020-2023.
Beskrivelse af sagen

Budget 2020-2023 er sendt i høring d. 3. oktober.

Høringsmaterialet er som tidligere år lagt på Holbæk Kommunes hjemmeside, og høringssvaret skal afleveres via hjemmesiden. Høringen ligger i år en måned senere end normalt. På grund af Folketingsvalget i juni 2019 er økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen blevet udskudt fra primo juni til primo september. Af samme grund har regeringen valgt at udskyde den endelige vedtagelse af budget 2020-2023 i landets kommuner til senest d. 5. november 2019. Den 14. august 2019 vedtog kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune derfor en ny budgetproces, hvor budgettet bliver vedtaget d. 5. november 2019. Budgetprocessen fastlagde desuden høringsperioden fra d. 3. oktober til 17. oktober kl. 12.00.

Handicaprådet skal beslutte høringssvar vedr. Budget 2020-2023.

Beslutning i Handicaprådet den 10-10-2019

Handicaprådet beslutter høringssvar til budget 2020-2023. Formanden lægger Handicaprådets høringssvar ind på Holbæk Kommunes hjemmesiden.
 

 

7. Orientering vedr. Kikhøj

Orientering vedr. Kikhøj
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Administrationen orienterer om status for Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj. Kikhøj lukker senest med udgangen af november, efter at Socialtilsyn Hovedstaden har trukket godkendelsen til tilbuddet, og kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har besluttet ikke at anke afgørelsen.

Beslutning i Handicaprådet den 10-10-2019

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Rasmus Brandstrup Larsen spørger administrationen, hvorfor er det ikke interessant for Holbæk Kommune at indgå et samarbejde med en privat aktør på området, som kunne tilbyde en løsning, der havde givet børnene mulighed for at bevare deres skoletilbud og tætte løbende kontakt med forældre.

Charlotte Larsen bringer budskabet videre til Børneindsatsen.

 

8. Input fra brugersiden

Input fra brugersiden
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orientering fra brugersiden til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Diverse input fra brugersiden til orientering.

Beslutning i Handicaprådet den 10-10-2019

Handicaprådet tager orienteringerne til efterretning.

 

Vedr. invitation til temadage:

LEV Holbæk har inviteret 6 ledere på botilbud i Holbæk Kommune til konferencen: Ryk med relationerne – hvordan fremmer bosteder et sundt og aktivt liv. Invitationen indeholder et konferencegebyr på 1.250, - kr. pr. person. Transporten skal man selv stå for. Konferencen blev afholdt d. 08.10.2019 i Valby. Desværre meldte alle afbud, idet der var et internt møde, hvor man oplyste, at der var mødepligt.

CP, Vestsjælland indbyder 7 medarbejdere, som er tilknyttet borgere med CP til temadag. Det er et fagligt møde, hvor man får indblik i de problemsæt, der er i forbindelse med arbejdet med denne målgruppe. Alle 7 melder sig til, men dagen inden kommer der afbud fra samtlige 7 medarbejdere. Hvorfor vides ikke i CP – Holbæk.

Som organisationer i Holbæk Kommune finder vi det trist, at det ikke skønnes vigtigt nok at deltage i sådanne arrangementer, hvor omkostningerne er minimale. Og det fremmer ikke fortsat sådanne invitationer.

 

Handicapbil:

En borger har brug for udskiftning af handicapbil. Bilen er 12 år gammel. Borgeren har ingen ændringer i handicap, og er også status quo i forhold til studie/job situationen. Vedkommende beskriver dette i sin ansøgning og gør opmærksom på, at sagen derfor er en glat sag. Et begreb borgeren er blevet vidende om bruges i andre kommuner. Der oplyses navn på sagsbehandler, hvor man kan få oplysningerne bekræftet. Svaret er uden kommentar, blot med en melding på, at der er et års ventetid på afgørelse. Vi finder det kritisabelt, at der ikke er forskel på behandlingstiden i nye sager og i sager som denne.

 

Hjerneuge 2020

Connie Pedersen informerer om, at der planlægges en Hjerneuge i 2020. Hjerneugen vil ligge i uge 11 – d. 10.03 eller 11.03. Stedet vil være Fjordstjernen. Håber på at se nogle politikere til dette arrangement.

 

Hjernemad

På vegne af Ilse Johansen minder Connie Pedersen om invitation arrangementet vedr. Hjernemad d. 31.10.2019.

 

Prioritering af politikeres deltagelse i råd og udvalg.

Rasmus Brandstrup Larsen orienterer om udfordringer i kommunikationen i Udsatterådet. Rasmus tager i den forbindelse kontakt til borgmesteren for at få belyst prioriteringer i forhold til deltagelse i diverse møder i råd og udvalg, herunder i Udsatterådet.

 

9. Eventuelt

Eventuelt
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Punkter til orientering under eventuelt.

Beslutning i Handicaprådet den 10-10-2019

Ingen orientering under eventuelt.