UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Andelslandsbyen, Nyvangs Allé 4, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

15-08-2019 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

15-08-2019 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Info v. Konstitueret Chef for AHLI Charlotte Larsen
3. Idrætsforeningen Ryttergården
4. Tilgængelighedsrapport - status
5. Arbejdsgruppe vedr. Holdninger til Handicap
6. Arbejdsgruppe vedr. Ældre borgere med udviklingshæmning og psykiske lidelser.
7. Høringssvar vedr. revidering af BPA Håndbog.
8. Høring om principper for ny styringsmodel for specialundervisning
9. Orientering vedr. Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj
10. Input fra brugersiden
11. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Beslutning

Indstilling

Konstitueret Chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen, indstiller, at:

 1. Dagsorden og referat godkendes.
Beskrivelse af sagen

Dagsorden for handicaprådsmødet d. 15. august og referatet af handicaprådsmødet d. 23. maj godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Fraværende uden afbud: Stina Lund.

 

Referat fra sidste møde. – notat fra Sytter vedr. aktivitetspuljen vedhæftes dette referat som bilag.

Referatet skal fremover vedhæftes dagsorden.

Pressemeddelelse fra SOU skal med på dagsordenen - under evt.

Velkommen til Solvej Pedersen, som erstatter Emrah under hans orlov.

 

 caseno18-51742_#5019456_v1_oversigt over tilskud til handicapaktiviteter 2019.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over tilskud til handicapaktiviteter 2019.pdf


2. Info v. Konstitueret Chef for AHLI Charlotte Larsen

Info v. Konstitueret Chef for AHLI Charlotte Larsen
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen indstiller, at:

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Konstitueret chef for AHLI, Charlotte Larsen giver en kort information.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

 

Charlotte præsenterer sig selv og informerer om processen for besættelse af chef- og direktørstillingerne. Processen er forlænget pga. direktør udskiftning.

Informerer kort om sit CV og funktion i Holbæk kommune.

 

3. Idrætsforeningen Ryttergården

Idrætsforeningen Ryttergården
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Beslutningssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at:

 1. Formand Sytter Kristensens udkast til udtalelse vedr. Idrætsforeningen Ryttergårdens reducering i træningsmuligheder godkendes.
Beskrivelse af sagen

Idrætsforeningen Ryttergården har fået begrænset muligheder for træning på Bjergmarksskolen, idet deres haltider er reduceret betragteligt. Sytter Kristensen ønsker, at Handicaprådet fremkommer med en udtalelse i denne forbindelse. Sytter Kristensen fremlægger udkast til udtalelse på Handicaprådsmødet.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Handicaprådet har drøftet sagen. Ryttergårdens medlemmer har svært ved at falde til i andre rammer. Medlemmerne er ofte sårbare mennesker med brug for struktur. Ryttergården bidrager til at give en gruppe mennesker ro og balance i en svær hverdag.

Handicaprådet er enige i henstillingen.caseno18-51742_#5002481_v1_henstilling til kommunalbestyrelsen i holbæk kommune.docx

Bilag

Henstilling til Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune


4. Tilgængelighedsrapport - status

Tilgængelighedsrapport - status
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at:

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Formand Sytter Kristensen orienterer om status vedr. arbejdet med tilgængelighedsrapporten. På Handicaprådsmødet d. 23. maj blev emnet drøftet med deltagelse af Kasper Enevoldsen fra Vækst og bæredygtighed. På mødet blev der indgået en række aftaler. Sytter Kristensen orienterer om status på disse aftaler.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Planen er lagt og Handicaprådet bakker op om de udpegede områder, som skal igangsættes.

På mødet gøres opmærksom på behov for yderligere handicapparkeringspladser ved Elisabethcentret, samt installering af sæde i den nye elevator på Elisabethcentret. Dette kan formentlig også rummes indenfor det beløb, der er afsat af Handicaprådets midler.

Handicaprådsformand opfordrer politikkerne til at medtage midler til tilgængelighed i de kommende budgetforhandlinger.

 caseno18-51742_#5002478_v1_status på drøftelse vedr. tilgængelighedsrapport fra 2016.docx

Bilag

Status på drøftelse vedr. Tilgængelighedsrapport fra 2016


5. Arbejdsgruppe vedr. Holdninger til Handicap

Arbejdsgruppe vedr. Holdninger til Handicap
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Beslutningssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at:

 1. Handicaprådet beslutter det videre arbejde med emnet ”Holdninger til Handicap” på baggrund af oplæg fra arbejdsgruppen.
Beskrivelse af sagen

Arbejdsgruppen vedr. ”Holdninger til Handicap” kommer med oplæg til emnet og det videre arbejde på handicaprådsmødet. Handicaprådet bedes drøfte oplægget og træffe beslutning i forhold til det fremadrettede arbejde og tiltag i forhold til emnet.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Handicaprådet bakker op om arbejdet fremlagt af arbejdsgruppen.

Brugersiden ønsker at afholde et dialogmøde omkring ”Holdninger til Handicap”. Rådet ønsker at invitere borgmesteren til dette dialogmøde. Dialogmødet afholdes i efteråret.

 caseno18-51742_#5002484_v1_holdninger til handicap.docx

Bilag

Holdninger til Handicap


6. Arbejdsgruppe vedr. Ældre borgere med udviklingshæmning og psykiske lidelser.

Arbejdsgruppe vedr. Ældre borgere med udviklingshæmning og psykiske lidelser.
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at:

 1. Handicaprådet træffer beslutning omkring det fortsatte arbejde med emnet.
Beskrivelse af sagen

Arbejdsgruppen vedr. ”Ældre borgere med udviklingshæmning og psykiske lidelser” informerer om status og ønsker input fra Handicaprådet i forhold til opmærksomhedspunkter ved dette emne. Opmærksomhedspunkter fra arbejdet med dette emne, kunne tænkes at indgå i udarbejdelsen af den kommende handicappolitik.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Arbejdet med temaet ”Ældre borgere med udviklingshæmning og sindslidelser” tages i de grupper for personer med handicappede og sindslidelser, hvor disse drøftelser naturligt hører hjemme. Særlig opmærksomhed på borgere, som gennem et langt liv, har haft ophold på botilbud. 

 

7. Høringssvar vedr. revidering af BPA Håndbog.

Høringssvar vedr. revidering af BPA Håndbog.
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Beslutningssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at:

 1. Handicaprådet giver høringssvar i forhold til revideringen af BPA Håndbogen.
Beskrivelse af sagen

Myndighed i Aktiv Hele Livet har revideret BPA Håndbogen. Ændringerne er markeret med rødt i det vedhæftede bilag. Myndighed opfordrer Handicaprådet til at give høringssvar i forhold til revideringen af Håndbogen. Frist for høringssvar er udgangen af august 2019.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Høringssvar skal gives på hele håndbogen, da der ikke er givet høringssvar på den version, der er besluttet i januar 2019. Den håndbog der er offentliggjort på hjemmesiden, er fra 2013.

Brugersiden ønsker ført til referat, at man rigtig gerne vil have en procedure, hvor vi får en tilbagemelding, når vi har givet høringssvar.

Høringssvaret er drøftet, godkendt og bliver videreformidlet. Handicaprådet glæder sig til at modtage svar fra Myndighed.

 caseno19-5537_#4996483_v1_håndbog i revideret udgave juli 2019.doc

Bilag

Håndbog i revideret udgave Juli 2019


8. Høring om principper for ny styringsmodel for specialundervisning

Høring om principper for ny styringsmodel for specialundervisning
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Beslutningssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at:

 1. Handicaprådet afgiver høringssvar vedr. principper for ny styringsmodel for specialundervisning.
Beskrivelse af sagen

Sagen blev behandlet d. 29. maj i Udvalget for Børn og Skole. Det blev besluttet at sende principperne i høring hos bl.a. Handicaprådet.

Referat vedr. punktet fra udvalgsmødet d. 29. maj er indsat herunder.

 

Beslutning om høring om principper for ny styringsmodel for specialundervisning


Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at følgende principper for en ny styringsmodel for folkeskolernes specialundervisning sendes i høring i skolebestyrelserne og i Handicaprådet:

 1. Ud af det samlede budget til de fire folkeskoler etableres med virkning fra skoleåret 2020-21 en pulje på 8 mio. kr. til medfinansiering af skolernes udgifter til specialundervisningstilbud. Puljen er målrettet de tilfælde, hvor specialundervisningstilbuddet (undervisning og fritid/SFO) koster mere end 400.000 kr. årligt. Puljen forankres i Børneindsatsen.
 2. Der udarbejdes og anvendes en fælles model for de fire folkeskolers visitation af elever til specialundervisning for at sikre ensartet kvalitet og gennemsigtighed.
 3. Under forudsætning af, at der er et økonomisk råderum til det, afsættes der ud af den samlede økonomiske ramme på skoleområdet midler til, at folkeskolerne kan trække på faglig viden fra specialskolerne under Børnespecialcentret.
 4. Der etableres en fælles ”kvalitetssikringsenhed”, der forankres i Børneindsatsen, som sammen med målrettet kompetenceudvikling af lærere og pædagoger skal styrke kvaliteten af folkeskolernes egne specialundervisningstilbud
 5. Den fælles ledelsesinformation om specialundervisningen udbygges med henblik på en tættere opfølgning samt erfaringsudveksling/læring.


Alternativ indstilling

 1. Den nuværende decentrale budgetmodel, hvor økonomi og ansvaret for specialundervisningen er delegeret til de fire skoler, videreføres uændret.
 2. Som i hovedindstillingens pkt. 2
 3. Som i hovedindstillingens pkt. 3
 4. Som i hovedindstillingens pkt. 4
 5. Som i hovedindstillingens pkt. 5


Beskrivelse af sagen

Hvad er en styringsmodel for specialundervisning? 

En styringsmodel for specialundervisning skal forstås, som summen af de regler og procedurer og andre styringsmæssige tiltag, der sætter den kommunale ramme for løsningen af specialundervisningsopgaven i skolerne.

Det vil sige en styringsmodel for specialundervisning er et mix af flere forskellige styringselementer, der ifølge VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) typisk handler om:

a)     Budgetmodel – hvordan fordeles midlerne? Og hvem har budgetansvar for økonomien til specialundervisning?

b)     Visitation - hvem træffer beslutning om hvad? Og hvordan sikres kvalitet i visiteringen?

c)      Den faglige strategi på området – hvilke mål er der for opgaveløsningen, hvordan sikres det at medarbejderne har de rette kompetencer og hvordan understøtter det flerfaglige samarbejde specialundervisningsopgaven?

d)     Styringsinformation – hvilken data om indsats og effekt styres der efter, lokalt, centralt og politisk?

 

Baggrund

I efteråret 2017 besluttede Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” at igangsætte en analyse af folkeskolernes udvikling og praksis i forhold til specialundervisning. Formålet med analysen var at opsamle af erfaringerne fra den nuværende decentrale budgetmodel, der blev indført i 2014 for at understøtte den enkelte skoles faglige arbejde med inklusion og sikre overensstemmelse mellem de politiske, faglige og økonomiske incitamenter.

Specialundervisningsopgaven indgår desuden som et af de fokuserede områder i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram med det udgangspunkt, at alle elever skal have det rette specialundervisningstilbud.

Med afsæt i arbejdsprogrammet og den gennemførte analyse af specialundervisningsopgaven, som konsulentfirmaet Implement stod for, har Udvalget for Børn og Skole hen over vinteren drøftet mulige forslag til en ny styringsmodel for specialundervisningen. I drøftelserne har udvalget særligt haft fokus på at få belyst fordele og ulemper ved den nuværende decentrale budgetmodel. 

Drøftelserne har ført til, at man er nået frem til to mulige forslag til styringsmodeller.

De to modeller adskiller sig fra hinanden ved, at der i den ene model etableres en central pulje til medfinansiering af skolernes udgifter til elever, hvor specialundervisningstilbuddet koster mere end 400.000 kr. årligt. Puljen finansieres af det samlede budget til folkeskolerne.

Fælles for de to forslag til nye styringsmodeller er, at der skal arbejdes med:

          Fælles visitationsmodel på de fire folkeskoler

          Fælles kvalitetssikringsenhed og styrket kompetenceudvikling

          Endnu bedre fælles styringsinformation

På et dialogmøde den 30. april drøftede udvalget de to modeller med repræsentanter for relevante foreninger, råd, bestyrelser, medarbejdere og ledere. Det næste skridt er, at udvalget med henblik på høring i skolebestyrelser og i Handicaprådet træffer beslutning om, hvilke principper en eventuel ny styringsmodel skal være baseret på.  

 

Hvad skal en styringsmodel kunne?

Formålet med specialundervisning er at give børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn og hjælpe dem til, at blive så dygtige som de kan.

I Holbæk Kommune er udgangspunktet jf. Børne- og Ungepolitikken, at alle børn og unge skal mærke at være del af et fællesskab og ingen børn eller unge med behov for støtte må opleve at blive overset, glemt eller opgivet. Så mange børn som muligt skal have mulighed for fysik tilstedeværelse i de almindelige dagtilbud og folkeskoler. Men ikke for enhver pris, hvis barnet ikke trives og udvikler sig.

Udvalget har derfor været optaget af, at den budgetmodel, der vælges, understøtter, at det ikke er økonomien alene, der er afgørende for, hvilken tilbud barnet får. 

Økonomien spiller dog også ind og ikke mindst set i lyset af, at andelen af børn der modtager specialundervisning (mere end 9 timer ugentlig) har været svagt stigende i perioden 2014-18.

 

Forslag til ny styringsmodel

De to forslag til en ny styringsmodel uddybes i vedhæftede notat (bilag). Som nævnt er det spørgsmålet om, hvorvidt der skal etableres en central pulje eller ej, der adskiller de to styringsmodeller fra hinanden – og forslaget om en central pulje (hovedindstillingen) præsenteres derfor kort her.

Forslaget er baseret på, at specialundervisningsudgifter til en elev, der overstiger 400.000 kr. pr. skoleår, skal afholdes af en central pulje. I dag betales den fulde udgift af skolerne og gennemføres forslaget vil det betyde, at skolen maximalt vil få en udgift på 400.000 kr. pr. elev.

Puljen forslås etableret med start fra skoleåret 2020/2021.     

Formålet med en central pulje er, at der etableres en solidarisk løsning, hvor det ikke er den enkelte skole men skolerne i fællesskab, der afholder en del af udgiften til de dyreste specialundervisningstilbud.

Den centrale pulje skal sikre, at skolerne på forhånd kender den maximale udgift, de kan få til et specialundervisningstilbud og pulje skal medvirke til, at den enkelte skoles økonomi ikke bliver afgørende for valg af tilbud. F.eks. i en situation hvor skolen har forholdsmæssigt mange elever, der har behov for et dyrere specialundervisningstilbud og hvor skolens økonomi derfor kommer ekstraordinært under pres. 

Ud fra det nuværende specialundervisningsbehov er der i dag 81 elever, hvor den årlige udgift til specialundervisning er i størrelsesorden mellem 400.000 kr. og op til 620.000 kr. Med udgangspunkt i de 81 elever er puljens størrelse beregnet til 8 mio. kr. årligt.

Opgørelsen er baseret på, at der i løbet af 2019 vil være i alt 664 elever, som i hele eller dele af året modtager specialundervisning ud over 9 timer om ugen. 

De 8 mio. kr. forudsættes finansieret af det samlede budget til de fire folkeskoler. Dvs. tildelingen til skolerne reduceres forholdsmæssigt med det tilsvarende beløb gældende fra skoleåret 2020/21.

Ansvaret for den centrale pulje er forudsættes forankret hos Børneindsatsen og visitationen af de elever, der vurderes at være omfattet af målgruppen for puljen, varetages af et dertil nedsat visitationsudvalg bestående af leder af Børneindsatsen, repr. fra skolerne og faglige medarbejdere fra Børneindsatsen (PPR).

Det må forventes, at der skal afsættes ekstra økonomi til administration af puljen.  

Arbejdet med de øvrige elementer i forslaget til ny styringsmodel påbegyndes i efteråret 2019 med en forventning om, at de kan igangsættes fra januar 2020.


Beskrivelse af alternativ indstilling

I den alternative indstilling forslås det, at der ikke etableres en central pulje. Det betyder, at den hidtidige budgetmodel, hvor hele økonomien til specialundervisning er udlagt til skolerne, videreføres uændret og indgår i kombination med de øvrige forslag til principper for en ny styringsmodel (forslag 2-5).

Den alternative indstilling er begrundet i tre forhold:

 • Etableringen af en central pulje vil betyde en mere omfattende og administrativ tung procedure i de sager, hvor tilbuddet forventes at koste mere end 400.000 kr. Herunder udgifter ekstraudgifter til administration, eventuelle yderligere psykologfaglige vurderinger mm. 
 • Beslutningskompetencen fjernes fra de personer, der er tæt på barnet og forældrene.
 • Der er ikke fundet entydigt fagligt belæg for, at en central pulje vil betyde, at kvaliteten i specialundervisningstilbuddet til målgruppen øges sammenlignet med de tilbud, denne målgruppe har i dag.


Økonomiske konsekvenser

Forslaget om etablering af en central pulje på 8 mio. kr. årligt fra 1. august 2020 betyder, at den samlede tildeling til skolerne reduceres tilsvarende med 3,3 mio. kr. i 2020 (5/12) og 8 mio. kr. i 2021, hvor den centrale pulje er fuldt indfaset.

Det forudsættes, at et eventuelt merforbrug på puljen finansieres af skolerne og at evt. mindre forbrug på puljen tilsvarende tilbageføres til skolerne.

Det forventes at der pga. ændrede arbejdsgange i forbindelse med administration og visitation til puljen skal afsættes økonomi til et ekstra årsværk.

I forslag 3 i indstillingen forslås det, at der afsættes økonomi til, at skolerne kan trække på faglig viden fra de kommunalt drevene specialskolerne. Forslaget er baseret på den forudsætning, at det kan skabes et økonomisk råderum indenfor den eksisterende økonomi eller der i forbindelse budgetlægningen tilføres ekstra midler.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Sendes i høring hos skolebestyrelserne for de fire folkeskoler og Hjortholm- og Ladegårdsskolen samt Handicaprådet med høringsfrist den 2. september 2019.


Lovgrundlag – link

Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om specialundervisning. BEK nr. 693 af 20/06/2014  

 

Høring

Handicaprådet giver høringssvar vedr. principper for ny styringsmodel for specialundervisning.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Handicaprådet har drøftet og godkendt høringssvaret.

 

9. Orientering vedr. Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj

Orientering vedr. Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at:

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Administrationen orienterer om seneste status vedr. Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen d. 14. august.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Brugersiden ønsker, at der sættes særligt fokus på at de børn, der benytter aflastningstilbud både i dag og fremadrettet skal tilbydes et aflastningstilbud, der gør det muligt for dem at opretholde skoletilbuddet under aflastningsophold. 

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

 

10. Input fra brugersiden

Input fra brugersiden
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret Chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at:

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Orientering fra brugersiden.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Ilse påpeger, at der ikke længere er opfølgning ved visitatorer ved besøg i hjemmet. Hun påpeger, at hendes egen mand ikke er blevet re-visiteret gennem flere år.

 

11. Eventuelt

Eventuelt
Sagsgang og sagstype

Handicaprådet
Orienteringssag

Indstilling

Konstitueret Chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen indstiller, at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Orientering under eventuelt.

Socialudvalgets pressemeddelelse.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019

Socialudvalgets pressemeddelelse vedhæftes som bilag.

 caseno18-51742_#5019460_v1_pressemeddelelse - socialudvalget sætter retning.pdf.pdf

Bilag

Pressemeddelelse - Socialudvalget sætter retning.pdf