UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13 Kanalstræde 2, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

5/23/2019 5:00:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/23/2019 7:30:00 PM


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Afbud / fraværende til Handicaprådsmøder.
3. Tilgængelighedsrapport - status
4. Orientering om status på praksiseftersyn af Børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud
5. Kommunikationsmodel
6. Handicapaktiviteter - Beslutning om tildeling
7. Ældre med Handicap
8. Holdninger til Handicap
9. Input fra brugersiden
10. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet, Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender dagsorden til dette møde og referat for mødet d. 4. april 2019

Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Godkendt.

Stina Lund fraværende uden afbud.

 

2. Afbud / fraværende til Handicaprådsmøder.

Afbud / fraværende til Handicaprådsmøder.

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Formand for Handicaprådet har besluttet at ændre registrering af fraværende til Handicaprådsmøderne, så det fremadrettet registreres, hvem der har meldt afbud, og hvem der er fraværende uden forudgående at have meldt afbud. Registrering af fraværende uden afbud er ikke muligt i systemskabelonen, men vil i stedet blive registreret i forbindelse med godkendelse af dagsorden for mødet.


Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Taget til efterretning.

3. Tilgængelighedsrapport - status

Tilgængelighedsrapport - status

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelsessag


Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet drøfter status i forhold til tilgængelighedsrapporten, som blev udarbejdet i 2016 i samarbejde med Go Adgang.

Beskrivelse af sagen

Der er tilbage i 2016 udarbejdet en tilgængelighedsrapport i et samarbejde med konsulentfirmaet Go Adgang. Handicaprådet har efterlyst status i forhold til implementering af de enkelte dele af rapporten. Administrationen har i den forbindelse været i dialog med Vækst og Bæredygtighed. Afdelingsleder i Vækst og Bæredygtighed Kasper Enevoldsen deltager i mødet, for at give en aktuel status omkring rapportens implementering.


Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Der er ikke sket ret meget. Kasper Enevoldsen foreslår at lægge 1 mio. kroner ind over de kommende år til implementering af nogle af tiltagene fra rapporten. Sytter gennemgår rapporten og tiltagene med Kasper snarest, og vurderer hvilke tiltag, der kan prioriteres. Kasper tager initiativ til dette møde. Kasper sender alle rapporter til Inge. Handicaprådet peger på aktuelle sager vedr. døre, der ikke kan åbnes på Kastaniely, og klap til at sidde på i elevatorerne, hvis de går i stå.
Andelslandsbyen – er den undersøgt af GO adgang? Kasper noterer disse.


Handicaprådet vil overveje at bruge midler fra Handicaprådets budget til nogle af de mindre sager.
 caseno18-51742_#4931517_v1_tilgængelighedsrapport.pdf

Bilag

Tilgængelighedsrapport


4. Orientering om status på praksiseftersyn af Børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud

Orientering om status på praksiseftersyn af Børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Læring og Trivsel Julie Becher indstiller, at:

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet orienteres her om status på det igangværende praksiseftersyn af Børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud.

Baggrund

I efteråret 2018 igangsatte Læring og Trivsel et praksiseftersyn af Børneindsatsen.

Et praksiseftersyn skal forstås som en undersøgelse af praksis – dvs. ’det vi gør’ – på udvalgte områder. Men dette praksiseftersyn er mere det. Gennem hele praksiseftersynet er der fokus på at ændre og tilpasse den nuværende praksis, når der viser sig behov. Udbyttet af det gennemførte praksiseftersyn skal dermed først og fremmest forstås som de tilpasninger af nuværende praksis, som gennemføres både undervejs og når praksiseftersynet er afsluttet.

Status på praksiseftersynet

I efteråret 2018 blev praksiseftersynet indledt med en række interviews med nøglepersoner fra Børneindsatsen, skolerne og dagtilbud. Her blev der peget på områder, som er centrale for at Læring og Trivsel lykkes med samarbejdet omkring udsatte børn.

På baggrund af interviewene er praksiseftersynet opdelt i to spor:

Spor 1: Udvikling og styrkelse af samarbejdet og opgaveløsningen internt i Børneindsatsen – med fokus på myndighed og PPR. Her arbejdes med følgende fokusområder:

 • Den fremtidige myndighedsfunktion
 • Den fremtidige PPR-funktion (Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning)
 • Det tværfaglige samarbejde internt i Børneindsatsen
 • Den interne organisering i Børneindsatsen i forhold til at understøtte samarbejdet med almenområdet

Denne del af praksiseftersynet forventes færdig omkring sommerferien 2019.

Spor 2: Styrkelse af samarbejdet mellem Børneindsatsen og skole- og dagtilbudsområdet for børn i udsatte positioner. Her arbejdes med følgende fokusområder:

 • Det fælles strategiske fokus og den fælles ramme for samarbejdet
 • Det daglige samarbejde for og med barnet og familie
 • Fælles kompetenceudvikling og viden mellem skoler, dagtilbud og Børneindsatsen

 

Status på arbejdet med spor 1

I spor 1 er formålet at skabe de bedste forudsætninger for samarbejde og sammenhæng i arbejdet for og med familien internt i Børneindsatsen. Den interne organisering i Børneindsatsen skal desuden understøtte samarbejdet med almenområdet bedst muligt.

Børneindsatsen arbejder derfor i øjeblikket på, hvordan den fremtidige myndighedsfunktion og den fremtidige PPR-funktion skal være samt hvordan det tværfaglige samarbejde sikres i endnu højere grad end i dag.

 

Status på arbejdet med spor 2

I spor 2 er formålet at revidere den nuværende samarbejdsmodel omkring børn i udsatte positioner.

I øjeblikket arbejder områdelederne af skole og dagtilbud sammen med lederen af Børneindsatsen og lederen af Børnespecialcentret på at få beskrevet en fælles og tydelig ramme for samarbejdet. Her er fokus på fælles forståelse af principper for samarbejdet samt roller og ansvar.

Når rammerne for samarbejdet er beskrevet, skal rammerne for det daglige samarbejde beskrives. Her vil fokus være på mødestruktur (hvordan og hvorfor vi mødes omkring barnet og familien) samt hvordan vi sikrer et endnu tættere samarbejde mellem skoler, dagtilbud og Børneindsats. Derudover skal vi arbejde med en mere systematisk brug af data på området samt en fælles kompetenceudvikling.

Den reviderede samarbejdsmodel forventes at være klar til at blive forelagt Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole lige efter sommerferien.


Økonomiske konsekvenser

Praksiseftersynet gennemføres med interne projektledelsesressourcer og indenfor det eksisterende budget


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 28. august 2018: Punkt 59: Orientering om praksiseftersyn i Børneindsatsen og Udvalget for Børn og Skole den 29. august 2018: Punkt 96: Orientering om praksiseftersyn i Børneindsatsen.


Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådet gør opmærksom på, at man som forældre til et barn med handicap ofte kommer til at opleve sig som en udsat familie i kontakten med det offentlige, selv om dette sjældent er tilfældet, blot fordi man har fået et barn med handicap.
Når evalueringen er færdig, bliver Birgitte inviteret igen og videregiver resultatet.

Kunne der tænkes en anden mere tværgående organisering for at videreudvikle arbejdet?

Drøfte nærmere ved næste dialog.

Handicaprådet vil gerne have en kopi af de spørgeskemaer, der benyttes til opfølgning, når de har være afprøvet.

5. Kommunikationsmodel

Kommunikationsmodel

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet drøfter og beslutter, hvilken model for kommunikation rådet vil foretrække i samarbejdet med Socialudvalget.

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har bedt om tilbagemelding fra rådene herunder Handicaprådet omkring, hvilken form for kommunikationsmodel rådene mener bedst understøtter samarbejdet med Socialudvalget.

Handicaprådet skal drøfte og beslutte tilbagemelding til Socialudvalget bl.a. ud fra forslag til model fra formanden.

Forslag medsendes som bilag. 


Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Handicaprådet vil gerne være med tidligt i forløbet, så det ikke alene bliver via høringssvar. Ved et høringssvar er processen passé. Dette gælder ikke kun socialudvalget, også gerne på andre områder.

2 årlige dialogmøder vil Handicaprådet også gerne deltage i. Det må fordeles på forskellige personer, da der kan ligge en del arbejde i dette. God investering at bruge tid her.caseno19-5537_#4930269_v1_kommunikationsmodel.docx

Bilag

Kommunikationsmodel


6. Handicapaktiviteter - Beslutning om tildeling

Handicapaktiviteter - Beslutning om tildeling

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter tildeling af midler til handicapaktiviteter på baggrund af indsendte ansøgninger.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning. Midler til fordeling i 2019 er kr. 30.000,-. Ved ansøgningsfristens udløb d. 12. maj var der indkommet 3 ansøgning om midler. Ansøgningerne vedlægges i bilag.

Handicaprådet skal på mødet træffe beslutning om tildeling af midler.


Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Info vedr. puljen m.m. er ikke tilgået organisationerne.
Tidsfristen er derfor rykket til den 28. maj ved midnat. Formanden kontakter de øvrige efterfølgende og indstiller til bevilling. Der er p.t. modtaget en ansøgning i den forlængede ansøgningsfrist.
 caseno19-10878_#4924868_v1_osteoporoseforeningen, lokalafdeling vestsjælland.pdf
caseno19-10878_#4924784_v1_oversigt over ansøgninger om tilskud til handicapaktiviteter 2019.xlsx
caseno19-10878_#4924877_v1_osteoporoseforeningen, lokalafdeling vestsjælland.pdf
caseno19-10878_#4929029_v1_hjernesagen holbæk-odsherred.pdf

Bilag

Osteoporoseforeningen, lokalafdeling Vestsjælland
Oversigt over ansøgninger om tilskud til handicapaktiviteter 2019
Osteoporoseforeningen, lokalafdeling Vestsjælland
Hjernesagen Holbæk-Odsherred


7. Ældre med Handicap

Ældre med Handicap

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutning


Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet nedsætter en arbejdsgruppe til det videre arbejde med temaet: ”Ældre med Handicap”

Beskrivelse af sagen

På Handicaprådsmødet d. 4. april blev det besluttet, at alle brugerorganisationer afklarer i eget regi, hvilke udfordringer der er i forhold til ”Ældre med Handicap”, samt hvilke tiltag, der er igangsat.

På baggrund af tilbagemeldinger til Formand Sytter Kristensen, skal der på Handicaprådsmødet d. 23.maj afklares dato og program for temaarbejdet.  Der skal endvidere nedsættes en arbejdsgruppe, der vil forestå det videre planlægningsarbejde.


Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Handicaprådet arbejder videre med emnet. Ilse og Sytter vil gerne deltage i arbejdsgruppe. Måske have et særligt fokus på handicapområdet, hvor der er mennesker, der har levet under særlige forhold hele livet.

8. Holdninger til Handicap

Holdninger til Handicap

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet tager beslutning om det videre arbejde med temaet.” Holdninger til Handicap”

Beskrivelse af sagen

Arbejdsgruppen under temaet: ”Holdninger til Handicap” kommer med oplæg til drøftelse og beslutning i forhold til det fortsatte arbejde med temaet.


Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Arbejdsgruppen er ikke klar med et oplæg. Er ved at undersøge nærmere på hvilke områder, der skal være fokus på. Enighed om at produktet skal være brugbart i praksis. Oplæg vil ligge klart til vedtagelse på augustmødet.
 

9. Input fra brugersiden

Input fra brugersiden

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orientering


Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet tager information fra brugersiden til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Ilse Johansson informerer om, at hun får en del henvendelser fra borgere, der har været til samtale på CSU. De får en fin orientering, men der er lange ventelister. Det er problematisk, at der ikke er tilstrækkeligt med tilbud til borgere med hjerneskader. Konsekvensen bliver, at den nødvendige træning ikke gennemføres og støttebehovet generelt bliver større, når der ikke arbejdes med borgeren. De gør et kæmpe arbejde på CSU, men der mangler tilbud. Det handler om manglende kapacitet. Der bør være fokus på besparelserne på CSU.

10. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orientering


Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at

Handicaprådet tager punkter under eventuelt til efterretning.


Beslutning i Handicaprådet den 23-05-2019

Carsten Andersen siger 1000 tak for golfbilen til Andelslandsbyen. En rigtig god løsning. En kæmpe succes. Der bliver udpeget chauffører til bilerne. Rammer et stort behov.
Andelslandsbyen vil gerne invitere til et besøg i Andelslandsbyen til at prøve bilerne og se de øvrige muligheder i Andelslandsbyen. Se på tilgængeligheden ved samme lejlighed.

Næste møde den 15.08.2019 holdes i Andelslandsbyen.


Vedr. Kikhøj.
Administrationen orienterer om den iværksatte redningsplan for Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj. Det aftales, at formanden holdes orienteret om det videre forløb.

Forslag: En ide at invitere de to pårørendevejledere til et kommende møde. Opbakning til dette i Handicaprådet.