UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13, Kanalstræde 2, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

04-04-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-04-2019 19:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Opfølgning på drøftelse vedr. Sportsbyen
3. Temadrøftelse vedr. hjerneskadeindsatsen
4. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. temaet: Ældre Handicappede
5. Holdninger til Handicap
6. Handicapaktiviteter
7. Ankestatistik
8. Handleplan for det Specialiserede område
9. Sagsbehandlingsfrister 2019
10. Eventuelle input fra brugersiden til orientering
11. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Dagsorden godkendes
 2. Referat af Handicaprådsmøde d. 21.02.2019 godkendes

Beskrivelse af sagen

Godkendes af dagsorden og referat fra Handicaprådsmødet d. 21.02.2019


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Godkendt.

Stina Lund er fraværende uden afbud.

2. Opfølgning på drøftelse vedr. Sportsbyen

Opfølgning på drøftelse vedr. Sportsbyen

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelsessag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet har en opfølgende drøftelse vedr. tilgængelighed i Sportsbyen.

Beskrivelse af sagen

Formand Sytter Kristensen har efter sidste møde haft henvendelser vedr. elevator og lift til varmtvandsbassin. Sytter Kristensen vil orientere om dette på mødet. Desuden har Lone Blok Rasmussen – projektleder for Sportsbyen – lovet svar vedr. elevator og lift inden Handicaprådsmødet d. 4. april 2019. Der er aftalt møde med projektudvikler Niels Thun-Rasmussen omkring muligheder for at synliggøre adgangsforhold til sportsbyen. Dette møde er aftalt til d. 3. april 2019, og resultatet fra dette møde vil sammen med de øvrige tilbagemeldinger, bidrage til den opfølgende drøftelse vedr. Sportsbyen.


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Drøftet. Handicap- og Ældreråd har haft møde med kommunens projektleder for Sportsbyen. Der er særlige problemstillinger omkring elevator og adgang til varmtvandsbassin, nogle døre, samt omklædnings- og toiletfaciliteter ved atletikstadion for handicappede.

Efter opfordring sender Handicaprådet og Ældrerådet notat til Projektleder Niels Thun Rasmussen. Dette notat medsendes dette referat som bilag til Handicaprådet.

3. Temadrøftelse vedr. hjerneskadeindsatsen

Temadrøftelse vedr. hjerneskadeindsatsen

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orientering


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen vedr. hjerneskadeindsatsen i Holbæk Kommune til efterretning

Beskrivelse af sagen

Chefkonsulent Anne Juul Rasmussen vil på mødet give en aktuel status i forhold til indsatser på hjerneskadeområdet i Holbæk Kommune.


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Orientering taget til efterretning. Rådet ønsker en status på, hvad vi har reduceret på det neuropædagogiske område samt oplysninger om venteliste på CSU.

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. temaet: Ældre Handicappede

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. temaet: Ældre Handicappede

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe, der står for den videre planlægning af temadrøftelsen i Handicaprådet vedr. ”Ældre Handicappede”

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har besluttet at arbejde med Temadrøftelser hen over året. Et af disse temaer er ”Ældre Handicappede”. Der er behov for en planlægning af dato, indhold og form for denne temadrøftelse, og derfor foreslår formand Sytter Kristensen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan stå for planlægningen af temadrøftelsen.


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Drøftet.

Alle brugerorganisationer afklarer i eget regi, hvilke udfordringer der er i forhold til ”Ældre med Handicap”, samt hvilke tiltag der er igangsat. Tilbagemelding gives til formanden senest udgangen af april. Herefter planlægges aktivitet i samarbejde med DH og LEV. Forslag til dato og program forelægges på Handicaprådsmødet d. 23. maj 2019. Samtidig nedsættes en arbejdsgruppe til det videre arbejde med temaet.

5. Holdninger til Handicap

Holdninger til Handicap

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Temadrøftelse


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet drøfter temaet: Holdninger til Handicap.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har besluttet at tage emnet: Holdninger til Handicap op til temadrøftelse. Formand Sytter Kristensen vurderer, at det er en drøftelse, som vil bestå af flere på hinanden følgende drøftelser. På dette møde skal der særligt være fokus på, hvordan det samlede forløb skal være, herunder hvilken form, hvilket indhold skal prioriteres og hvilke aktiviteter skal indgå.

På Det Centrale Handicapråds årsmøde blev der fremlagt forskelligt relevant materiale, som kan være til inspiration for drøftelsen i Handicaprådet i Holbæk Kommune. Sammenskriv af indholdet fra årsmødet vedhæftes som bilag, og desuden kan man orientere sig yderligere på dette link: Det Centrale Handicapråd, Årsmøde 2019


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Drøftet.

Rådet bakker op om, at der iværksættes en indsats, der styrker drøftelserne af handicap mere generelt. Morten, Ilse, Røllike, Bente og Sytter udarbejder et oplæg til næste møde. Rasmus Brandstrup henviser desuden til strategi om holdninger og handicap, se: https://www.hjernesagen.dk/media/664523/strategi-om-holdninger-og-handicap_0.pdfcaseno19-5537_#4881703_v1_form fremtiden - sammenskriv webudgave handicaptilgængelig.pdf.pdf

Bilag

Form fremtiden - sammenskriv webudgave handicaptilgængelig.pdf


6. Handicapaktiviteter

Handicapaktiviteter

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter kriterier for tildeling af midler til handicapaktiviteter 2019
 2. Handicaprådet beslutter ansøgningsfrist og dato for beslutning af, hvilke ansøgninger der imødekommes.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.

Midler til fordeling i 2019 er kr. 30.000.

Handicaprådet har vedtaget nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at komme i betragtning til midlerne.

Kriterierne er:

 • Foreningen / klubben er organiseret under Danske Handicaporganisationer (DH)
 • Foreningen / klubben har medlemmer bosiddende i Holbæk Kommune
 • Tilskud tildeles i forhold til antal medlemmer i Holbæk Kommune
 • Foreningen / klubben fremsender aktivitetsplan for indeværende år, samt vedtægter
 • og sidste års regnskab.

I 2014 blev det besluttet, på baggrund af forslag fra DH-medlemmerne, at formuegrænsen blev hævet fra kr. 50.000 til kr. 100.000, men ved evt. tildeling til ansøger med laveste formue.

Handicaprådet bedes, via deres respektive organisationer, orientere om ansøgningsmuligheden og om ansøgningsfristen.

Ansøgningsfristen er senest søndag d. 12. maj 2019

Beslutning om tildeling træffes på Handicaprådsmødet d. 23. maj 2019


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Godkendt.caseno19-5537_#4881695_v1_ansøgningsskema 2019 til handicapaktiviteter.docx.docx

Bilag

Ansøgningsskema 2019 til handicapaktiviteter.docx


7. Ankestatistik

Ankestatistik

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 312 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 33 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 279 sager.

Stadfæstelse er sket i 193 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 69 % af sagerne.

Hjemvisning er sket i 53 tilfælde, svarende til 19 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at få nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.

Ændring er sket i 33 sager, svarende til 12 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventede sidste år, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldtes, at kommunen implementerede nye serviceniveauer, som udfordrede borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. Mange kommuner oplevede, at Ankestyrelsen ændrede praksis og anlagde en strammere tolkning af lovgivning end tidligere. Det var derfor et mål at arbejde på at reducere andelen af ændrede klagesager. 

I forhold til 2017 viser der sig nu i 2018 en nedgang – både i antallet af klagesager generelt – men også i forhold til den procentvise fordeling af stadfæstelser, ændringer og hjemvisninger. Holbæk Kommune ligger nu på niveau med landsgennemsnittet. Der er således tale om en forbedring på alle 3 områder i forhold til Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 for Holbæk Kommune.

Der blev i 2017 nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager. Målet var, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune skulle ligge på niveau med landsgennemsnittet.

De klagesagsansvarlige arbejder fortsat med at analysere de omgjorte og hjemviste sager i selve kerneområderne og på tværs. Der holdes interne oplæg og kurser for sagsbehandlere, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen ift. de hjemviste sager.

Det tyder på, at den omtalte indsats har haft en positiv effekt.

Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit

 

 

 Holbæk Kommune

Landsgennemsnit

 

Antal

Procent

Procent

Stadfæstelse

193

69

69

Hjemvist

53

19

17

Ændret

33

12

14

I alt (eksklusiv afviste sager)

279

100

100

 

Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2018”


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at følge udviklingen nøje. Særligt fokus på procedure i forhold til sagsgang og tidsperspektiv, når sager hjemvises.caseno19-5537_#4881746_v1_ankestatistik - holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Ankestatistik - Holbæk Kommune.pdf


8. Handleplan for det Specialiserede område

Handleplan for det Specialiserede område

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu orienterer om aktuel status for handleplan på det specialiserede område.


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Taget til efterretning. Slides fra mødet sendes ud sammen med referatet.caseno18-51742_#4910546_v1_handleplan for det specialiserede voksenområde.pdf

Bilag

Handleplan for det specialiserede voksenområde


9. Sagsbehandlingsfrister 2019

Sagsbehandlingsfrister 2019

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Høringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet giver høringssvar i forhold til sagsbehandlingsfrister 2019.

Beskrivelse af sagen

Sagsbehandlingsfrister for 2019 skal i høring, før de lægges op til politisk godkendelse og beslutning i april.

Fristerne udsendes inden mødet, da de endnu ikke er endeligt på plads.


Høring

Handicaprådet kan give høringssvar i forhold til sagsbehandlingsfrister 2019. Høringssvaret skal være Jurist Christen Albert Lauritsen, chrla@holb.dk,  i hænde seneste mandag d. 23. april 2019.


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Drøftet. Enighed om at frister skal overholdes, men hvis de ikke kan overholdes, skal borgeren have en individuel forklaring på manglende overholdes af sagsbehandlingsfristen. Vigtigt at dette budskab sendes med politisk aftryk.

10. Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen

Input fra Brugersiden til orientering


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Formanden gør opmærksom på de mange input, der har været på de forskellige dagsordenspunkter.

11. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orientering


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Punkter til eventuelt.


Beslutning i Handicaprådet den 04-04-2019

Rådet bevilger 30.000 kr. + moms til indkøb af golfbil til Andelslandsbyen, så handicappede borgere har bedre mulighed for at transportere sig rundt i Andelslandsbyen. Beløbet finansieres fra overførte midler fra rådets puljer. Formanden udarbejder endeligt notat. Medsendes som bilag til Handicaprådet. 

Rådet bemærker, at toiletforhold for personer med handicap i mødecenteret i Kanalstræde kan forbedres prisbilligt, og ønsker at sende en ansøgning til Økonomiudvalget for at forbedre forholdene.  

Brugersiden har efterlyst den udarbejdede tilgængelighedsrapport samt status på diverse indsatser. Administrationen har fundet rapporten og er p.t. ved at opdatere status på diverse indsatser i rapporten. Punktet sættes på dagsorden til Handicaprådsmødet d. 23. maj 2019.

Brugerrepræsentant har forespurgt administrationen omkring pårørendevejledere. Der er udarbejdet svar til brugerrepræsentanten. Det aftales, at dette svar sendes til hele Handicaprådet.

Sytter Kristensen har som formand fået en invitation til et statusmøde vedr. Projekt Mere Liv i Ahlgade. Invitationen er sendt til Handicaprådet, Ældrerådet, Cyklistforbundet og dialog Holbæk. Invitationen går på at give en status på projektet Mere Liv i Ahlgade.

Vi har tidligere været til dialogmøde om samme projekt, hvor Røllike og Sytter deltog.