UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13, Kanalstræde 2, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

21-02-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-02-2019 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Sportsbyens generelle indretning til borgere med nedsat funktionsevne / handicap.
3. Pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb
4. Tølløse station, etablering af ramper
5. APV og Trivselsmåling på Det Specialiserede Voksenområde
6. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning
7. Handicaprådets regnskab for 2018
8. Godkendelse af Handicaprådets budget 2019
9. Budget 2019 og budgetproces for 2020
10. Eventuelle input fra brugersiden til orientering
11. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. Handicaprådet godkender dagsordenen
  2. Handicaprådet godkender referatet

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Godkendt.

Planlagt temadrøftelse jf. Handicaprådets årsplan vedr. Hjerneskadeindsatsen er udsat.

 

2. Sportsbyens generelle indretning til borgere med nedsat funktionsevne / handicap.

Sportsbyens generelle indretning til borgere med nedsat funktionsevne / handicap.

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Formand Sytter Kristensen orienterer om besøget i Sportsbyen d. 30. januar, herunder også om Sportsbyens tilgængelighed for borgere med nedsat funktionsevne og / eller handicaps. Sytter Kristensen pointerer, at det var meget vanskeligt at få et overblik over byggeriet, der var mange håndværkere og mange manglende afslutninger, som gjorde dette vanskeligt. Dog kunne det konstateres, at der ikke var loftlift i forbindelse med varmvandsbassinet. Der var ikke adgang til elevator, hvorfor det ikke er muligt at udtale sig om denne.


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Orientering taget til efterretning. Handicaprådet følger tilgængeligheden i Sportsbyen og har taget initiativ til yderligere møder omkring tilgængelighed for handicappede borgere.

Handicaprådet er blevet lovet tegning over Sportsbyen.

3. Pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb

Pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Formand for Socialudvalget Bente Røttig orienterer om pilotprojekt vedr. sammenhængende borgerforløb.

Socialudvalget har besluttet at igangsætte et pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling. Målgruppen er borgere / familier med psykiske lidelser, hvor der også er en børnesag. Baggrunden er et ønske om, at udsatte borgere skal opleve mere sammenhæng og helhedsorientering i deres møde med kommunen. I pilotprojektet indgår udvikling af en samarbejdsmodel, som på tværs af kerneområderne skal skabe sammenhængende borgerforløb for målgruppen.


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Taget til efterretning. Handicaprådet ønsker at få status på pilotprojektet.
 

4. Tølløse station, etablering af ramper

Tølløse station, etablering af ramper

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelsessag

 


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

 

  1. Handicaprådet drøfter muligheden for etablering af ramper ved tunnelen under Tølløse station.

 


Beskrivelse af sagen

Efter Banedanmark har gennemført udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet, har der fra en gruppe af borgere - Tølløse Lokalforum, Fællesskab Tølløse og Ældresagen Tølløse - været utilfredshed med handicappedes og andre dårligt gåendes adgangsmuligheder fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. Borgergruppen ønsker, at der ud over de nuværende løsninger etableres ramper ved gangtunnelen. Borgergruppen finder, at vejen igennem vejunderføringen er meget lang, og gruppen mener ikke, at løsningen med at anvende elevatorerne ved stationen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej er optimal. Af bilag 1 fremgår borgergruppens ansøgning.

Administrationen har været ude at se på forholdene og foretaget opmålinger. Trapperne på begge sider af gangtunnelen er meget smalle (ca. 2 meter).

Hvis der skal etableres ramper på trapperne kræver bygningsreglementet en minimumsbredde på rampen på 1,3 meter. Hvis der derfor etableres ramper på trapperne ved gangtunnelen vil der blot være 70 centimeters bredde tilbage til at færdes på trappen, hvis ikke man benytter rampen.

I forbindelse med Banedanmarks stationsprojekt blev der udarbejdet en tilgængelighedsrevision. Tilgængelighedsrevisionen (Bilag 2) pegede på at gangbesværede kan benytte de eksisterende elevatorer på stationen, eller vejunderføringen nord for stationen.

Det er administrationens vurdering, at der vil være for lidt plads til gående på trapperne som ikke benytter ramperne, og derfor er der ikke plads til opsætning af ramper ved tunnelen under Tølløse station. Af bilag 3 fremgår en skitsering af ramperne.

Administrationen ønsker at høre Handicaprådet, om jeres vurdering i forhold til problemstillingen. Er elevatorerne ved stationen og vejunderføringen tilstrækkelige, eller mener Handicaprådet at der er så stort et behov for ramper ved gangtunnellen, at der skal arbejdes videre med denne løsning.

 


Økonomiske konsekvenser

Afhænger af hvilke løsningsmuligheder der arbejdes videre med.

 


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) BEK nr 1615 af 13/12/2017 

 


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 05.09.18 186. Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse

 


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Handicaprådet ønsker, at der skal arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres ramper. Med eller uden trappe.caseno18-39880_#4767613_v1_bilag 1 2018 09 til holbæk kommunalbestyrelse vedr. punkt. 182 øu 05.09.18.pdf.pdf
caseno18-39880_#4767615_v1_bilag 2 tilgængelighedsrevision banedanmark.pdf.pdf
caseno18-39880_#4767617_v1_bilag 3 rampe_billeder.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 2018 09 Til Holbæk Kommunalbestyrelse vedr. punkt. 182 ØU 05.09.18.pdf
Bilag 2 Tilgængelighedsrevision Banedanmark.pdf
Bilag 3 Rampe_Billeder.pdf


5. APV og Trivselsmåling på Det Specialiserede Voksenområde

APV og Trivselsmåling på Det Specialiserede Voksenområde

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På handicaprådsmødet d. 3. december 2018 udtrykte Handicaprådet ønske om at få en gennemgang af APV / Trivselsmåling på Det Specialiserede Voksenområde. Chef Thomas de Richelieu orienterer om de overordnede linjer i rapporten.


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Taget til efterretning.

6. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning

Godkendelse af Handicaprådets årsberetning

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

Handicaprådet godkender Formandens årsberetning


Beskrivelse af sagen

Formand Sytter Kristensen fremlægger årsberetning for 2018 for Handicaprådet.

Årsberetningen eftersendes som bilag.


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Godkendt med bemærkning om, at der mangler et par høringssvar, som vedhæftes efterfølgende.caseno18-51742_#4846405_v1_årsberetning - 2018.pdf

Bilag

Årsberetning - 2018


7. Handicaprådets regnskab for 2018

Handicaprådets regnskab for 2018

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orientering og drøftelse


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. Handicaprådet tager orientering vedr. regnskab for 2018 til efterretning
  2. Handicaprådet drøfter, hvorvidt Handicapråd ønsker at ansøge om overførsel af mindre forbrug til budget 2019, samt hvad overførslen skal anvendes til.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal på baggrund af orientering om Handicaprådets regnskab for 2018 drøfte, hvorvidt Handicaprådet ønsker at ansøge om overførsel af mindre forbruget eller dele heraf fra 2018 til budget 2019. Handicaprådet skal ligeledes afklare, hvad en overførsel skal anvendes til i 2019.

Bilag eftersendes.


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Ad. pkt. 1. Taget til efterretning.

Ad. pkt. 2. Handicaprådet ønsker, at ikke forbrugte midler søges overført til afholdelse af aktiviteter og temamøder/konference omkring handicappede forhold.caseno18-51742_#4846408_v1_regnskab 2018 og budget 2019.pdf

Bilag

Regnskab 2018 og Budget 2019


8. Godkendelse af Handicaprådets budget 2019

Godkendelse af Handicaprådets budget 2019

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. Handicaprådet godkender handicaprådets budget for 2019

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet budget 2019 eftersendes som bilag.

Den evt. kommende overførsel er ikke taget med i bilaget. En ansøgning vedr. en kommende overførsel behandles i marts måned.


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Godkendt.
 caseno18-51742_#4846408_v1_regnskab 2018 og budget 2019.pdf

Bilag

Regnskab 2018 og Budget 2019


9. Budget 2019 og budgetproces for 2020

Budget 2019 og budgetproces for 2020

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orientering


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu orienterer om budget 2019 og budgetprocedure for budget 2020.


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Taget til efterretning.
 

10. Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet


Beskrivelse af sagen

Eventuelle input fra brugersiden til orientering


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Brugersiden efterlyser den udarbejdede tilgængelighedsrapport. Den skal findes og tages op på det kommende Handicaprådsmøde.

Brugersiden gør opmærksom på, at der er vigtigt, at det bliver meldt ud, hvis temadrøftelser udgår, samt hvornår de så tages op i stedet.
 

11. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet


Beskrivelse af sagen

Eventuelt.

Brugersiden efterlyser dato for, hvornår Hjerneskadeindsatsen kan blive drøftet i Handicaprådet.


Beslutning i Handicaprådet den 21-02-2019

Formanden tager dette spørgsmål med til næste formøde.