UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

03-12-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-12-2018 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøfte styringsmodeller for specialundervisning
3. Drøftelse af beslutning om at alene bruge mindstekrav i lovgivning og konsekvenser af denne beslutning.
4. Godkendelse af mødekalender 2019
5. Beslutning vedr. medlems anmodning om orlov og medlems anmodning om udtræden
6. Orientering vedr. tilgængelighed i sportsbyen
7. Orientering om status på økonomi
8. Eventuelle input fra brugersiden til orientering
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag.


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. Dagsorden besluttes.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.


Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2018

Godkendt.

 

2. Drøfte styringsmodeller for specialundervisning

Drøfte styringsmodeller for specialundervisning

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 

  1. forslag til styringsmodeller for specialundervisning drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole har bedt administrationen om at udarbejde forslag til nye budgetmodeller for fordeling af ressourcer til specialundervisning. Modeller hvor en større andel af budgettet til specialundervisning placeres centralt samt at visitationskompetencen placeres centralt. Det sker med henblik på en politisk stillingtagen til, om den nuværende model skal ændres.

Specialundervisningsopgaven indgår ligeledes i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, hvor der blandt de prioriterede områder også er sat fokus på specialundervisning.
 

Hvad er specialundervisning?
Når en elev får støtte i mindst 9 timer ugentligt i undervisningen er der tale om specialundervisning. Undervisning i specialklasser, specialskoler og undervisning i en almindelig klasse, hvor eleven får støtte i mindst 9 ugentlige timer betegnes som specialundervisning. Specialundervisningen følger folkeskolelovens generelle bestemmelser i forhold til fagrække, Fælles Mål, timetal, elevplaner, nationale test og afgangsprøver.


Økonomi til specialundervisning er i dag fordelt mellem de fire folkeskoler, og det er skolelederen som har kompetencen til at visitere elever til specialundervisning. Dog er elevers kørsel til specialundervisning i dag placeret i en central pulje, og administreres i Fagcenter for Læring og Trivsel.
 

Drøftelse på mødet
På Handicaprådets møde præsenterer Ulrich Schmidt-Hansen, direktør i Holbæk Kommune, de modeller som udvalget har arbejdet med. Her vil blandt andet være en model, hvor en del af økonomien til specialundervisning administreres via en central pulje. Formålet med drøftelsen er, at Handicaprådet får mulighed for at pege på de fordele og ulemper, som rådet synes de forskellige modeller har. Hvis udvalget for Børn og Skole beslutter, at udarbejde en ny styringsmodel, vil der også blive en formel høringsproces, som blandt andet vil omfatte Handicaprådet forud for udvalgets endelige beslutning.
 

Baggrundsviden - styringsmodeller
En styringsmodel for specialundervisning skal forstås, som summen af de regler og procedurer og andre styringsmæssige tiltag, der sætter den kommunale ramme for løsningen af specialundervisningsopgaven.

Det vil sige en styringsmodel for specialundervisning er et mix af flere forskellige styringselementer, og er af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) beskrevet som bestående af fire parameter, der spiller sammen:

a)     Budgetmodel – hvordan fordeles midlerne? og hvem har budgetansvar for økonomien til specialundervisning?

b)     Visitation - hvem træffer beslutning om hvad? og hvordan sikres kvalitet i visiteringen?

c)      Den faglige strategi på området. De overordnede mål for specialundervisning, de konkrete mål for den enkelte skoles arbejde, og mål for den enkelte elevs progression. Det handler også om, hvordan det sikres, at medarbejderne har de rette kompetencer til at løfte opgaven, og hvordan det tværfaglige samarbejde er med til at understøtte skolernes specialundervisningsopgave – og hvordan kvaliteten i specialundervisningstilbud sikres.

d)     Styringsinformation – hvilken data om indsats og effekt styres efter, lokalt, centralt og politisk?

Forskellige styringsmodeller afhænger dermed både af vægtningen inden for de enkelte elementer (f.eks. valget mellem central og decentral økonomimodel), og om kompetence og visitationsprocedurer, samt hvordan kvaliteten af specialundervisningen sikres.


Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2018

Udsat, idet Udvalget for Børn og Skole har udsat beslutningen.

 

3. Drøftelse af beslutning om at alene bruge mindstekrav i lovgivning og konsekvenser af denne beslutning.

Drøftelse af beslutning om at alene bruge mindstekrav i lovgivning og konsekvenser af denne beslutning.

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelsessag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

  1. Handicaprådet tager disse spørgsmål op til drøftelse

Beskrivelse af sagen

På Handicaprådets sidste møde d. 20/9 blev det besluttet, at det på handicaprådsmødet d. 3/12 skal drøftes, om det fortsat er den politiske holdning, at kvalitetsstandarderne alene skal indeholde et lovmæssigt mindstekrav.  Handicaprådet skal desuden drøfte, hvilke konsekvenser af denne holdning, der vil være for borgere med handicap.

Formand Sytter Kristensen vil fremlægge konkrete cases i relation til disse spørgsmål.

 

 


Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2018

Drøftet. Socialudvalget følger op på drøftelsen.

Handicaprådet ønsker, at APV/Trivselsmåling på det specialiserede område gennemgås på et kommende Handicaprådsmøde.

 caseno18-1041_#4771065_v1_konsekvenser for holbæk borgere.docx

Bilag

Konsekvenser for Holbæk borgere


4. Godkendelse af mødekalender 2019

Godkendelse af mødekalender 2019

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. mødeplan for 2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan og temadrøftelser for 2019.


Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2018

Godkendt, med justeringer. Mødet i februar skal ændres, idet Kommunalbestyrelsen er på vinterseminar. Og der ønskes et temamøde med fokus på børn med handicap.

 caseno18-1041_#4765569_v1_politisk mødekalender 2019 med hr møder.pdf.pdf
caseno18-1041_#4765566_v1_handicaprådsmøder 2019.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender 2019 med HR møder.pdf
Handicaprådsmøder 2019.pdf


5. Beslutning vedr. medlems anmodning om orlov og medlems anmodning om udtræden

Beslutning vedr. medlems anmodning om orlov og medlems anmodning om udtræden

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

  1. Handicaprådet godkender anmodning om orlov
  2. Handicaprådet godkender udtræden af rådet

Beskrivelse af sagen

Handicaprådsmedlem Røllike Meinild har anmodet om orlov i perioden 1.11.2018 – 1.5.2019. Handicaprådet skal tage stilling til, om denne anmodning kan imødekommes. Handicaprådet skal desuden tage stilling til, om der skal indsættes en suppleant i Røllike Meinilds fravær.

 

Handicaprådsmedlem Rikke Dieu har anmodet om at udtræde af Handicaprådet. Handicaprådet skal tage stilling til, om denne anmodning kan imødekommes.

Formand Sytter Kristensen indstiller, at Morten Løvschall indtræder i Handicaprådet.


Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2018

Ad. 1. Røllike Meinild har trukket ansøgning om orlovsansøgning tilbage, og fortsætter i Handicaprådet.

Ad. 2 Rikke Dieus udtrædelse blev godkendt og Morten Løvschall indtræder i Handicaprådet.

 

6. Orientering vedr. tilgængelighed i sportsbyen

Orientering vedr. tilgængelighed i sportsbyen

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at

  1. Handicaprådet tager orientering til efterretning

Beskrivelse af sagen

Formand Sytter Kristensen orienterer vedr. tilgængelighed i Sportsbyen.


Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2018

Orientering taget til efterretning. Handicaprådet ønsker at være sikker på, at inddragelse sker rettidigt. Der er særlig bekymring omkring udendørs tilgængelighed og omklædningsfaciliteter for handicappede ift. ny placering af atletikstadion.

 

 

7. Orientering om status på økonomi

Orientering om status på økonomi

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling

Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:

  1. Handicaprådet tager orientering til efterretning

Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2018

Orientering taget til efterretning.

 

8. Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet


Beskrivelse af sagen

Eventuelle input fra brugersiden til orientering


Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2018

Drøftet under pkt. 3.

 

9. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet


Beskrivelse af sagen

Eventuelt


Beslutning i Handicaprådet den 03-12-2018

Intet.