UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Mellemvang 7, Holbæk. Kommunekram. Blå dør m/rampe

STARTTIDSPUNKT

20-09-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

20-09-2018 19:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering om Børneindsatsen
3. Temadrøftelse omkring beskyttet beskæftigelse
4. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris
5. Eventuelle input fra brugersiden til orientering
6. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 

Beskrivelse af sagen
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
   

Beslutning i Handicaprådet den 20-09-2018
Brugersiden ønsker under punktet høringer tilføjet følgende:
 
Thomas de Richelieu meddelte, at administrationen har fået besked på at kvalitetsstandarderne alene skal indeholde et lovmæssigt mindstekrav.
 
Brugersiden ønsker på næstkommende Handicaprådsmøde en drøftelse af, om det fortsat er den politiske holdning, og hvad konsekvenserne af denne holdning må være for borgere med handicap.
 
2. Orientering om Børneindsatsen

Orientering om Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Læring og Trivsel Julie Becher indstiller, at:
 
 1. orientering om Børneindsatsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Chef for Læring og Trivsel Julie Becher og Leder af Børneindsatsen Birgitte Randrup-Thomsen vil på mødet orientere om Børneindsatsens organisering og opgaver samt orientere om det praksiseftersyn af Børneindsatsen, som netop er sat i gang.

Beslutning i Handicaprådet den 20-09-2018
Handicaprådet tog Birgitte Randrup-Thomsens orientering til efterretning, og vil gerne have elementer fra Børneindsatsen på en senere temadrøftelse.
3. Temadrøftelse omkring beskyttet beskæftigelse

Temadrøftelse omkring beskyttet beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Orienteringssag
 

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller at
 1. orientering om beskyttet beskæftigelse tages til efterretning.
   

Beskrivelse af sagen
Formand for Handicaprådet, Sytter Kristensen indleder med orientering omkring § 103 tilbud.
 
Leder af det Specialiserede Voksenområde Jan Quist og leder af Jobbasen og Solgården, Jørgen Hull Freierslev orienterer om Holbæk Kommunes egne § 103 og § 104 beskæftigelsestilbud.
 
Leder af KLAP-job, Klaus Berggren, Holbæk, orienterer om KLAP-job.
 
Der berammes tid til rundvisning på Mellemvang 7-9.

 

Beslutning i Handicaprådet den 20-09-2018
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning, og ønsker PowerPoint oplægget om Jobbasen og PowerPoint fra Klap vedl. referatet. Rådet vil gerne, at Rådet og Kommunalbestyrelsen inviteres med en dag på Solgården og Jobbasen, hvor der er et åbent arrangement.
 
Rådet ønsker på et senere møde en orientering om indsatser og tilbud på hele Det Specialiserede Voksenområde.
 
4. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris

Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Beslutningssag
 

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet, Thomas de Richelieu, indstiller, at
 1. procedure for tildeling af Handicappris 2018 godkendes.
   

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år en Handicappris på kr. 10.000.
 
Dato for uddelingen af prisen foreslås at være mandag d. 3. december 2018.
 
Modtagere af prisen kan være privatpersoner, foreninger, organisationer eller erhvervsvirksomheder, som med initiativ og kreativitet i særlig grad har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvalitet for mennesker med handicap.
Kriterierne for uddeling af prisen er vedlagt som kopi.
 
Prisen følges af et kunstværk, primært fra en lokal kunstner.
Processen for tildeling af handicapprisen for 2018, sættes i gang med opslag i lokalaviserne, på Facebook og på kommunens hjemmeside, og med frist for indstillinger d. 8. oktober 2018, så Handicaprådet kan tage stilling til indstillingerne inden uddelingen i december 2018.
 
Handicaprådet opfordres til på mødet d. 20. september at beramme møde for vurdering af de indkomne indstillinger.
 
Indstiller skal opgive navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse.
 

Beslutning i Handicaprådet den 20-09-2018
Udsættelse af frist for aflevering af kandidater til prisen fastsættes til d. 15 10. Kort efter d. 23.10. afleverer brugersiden forslag til kandidater til de øvrige medlemmer.
 


caseno18-1041_#4694534_v1_bilag til handicappris 2018.pdf

Bilag

Bilag til Handicappris 2018


5. Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 

Beskrivelse af sagen
Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Beslutning i Handicaprådet den 20-09-2018
Intet.
6. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 

Beskrivelse af sagen
Eventuelt
 • Dato for besøg i Sportsbyen.

Beslutning i Handicaprådet den 20-09-2018
Thomas de Richelieu finder forslag til datoer og tidspunkter i november måned.