UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13 Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

23-08-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-08-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Temadrøftelser
3. Orientering om voksenområdet
4. Orientering omhøringssvar vedr. kvalitetsstandarder §§ 95, 96, 100 og 102
5. Eventuelle input fra brugersiden til orientering
6. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
  1. Godkendelse af dagsorden
 
  1. Godkendelse af referatBeslutning i Handicaprådet den 23-08-2018
Godkendt.
 
2. Temadrøftelser

Temadrøftelser

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. beskyttet beskæftigelse bliver et tema den 20. september 2018
  2. igangsættelse af praksiseftersyn af børneindsatsen bliver et tema den 20. september 2018
  3. specialundervisning bliver et tema den 3. december 2018
  4. hjerneskadeindsatset bliver et tema på et af de førstkommende møder i 2019
  5. genoptræning bliver et tema i 2019

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet har ønsket, at mødeafholdelsen så vidt muligt foregår temabaseret.
 
På mødet den 20. september 2018 vil Leder af Jobbasen, Solgården og Kig ind Jørgen Hull Fregerslev og/eller leder af det Specialiserede Voksenområde Jan Quist deltage, og orientere om temaet ”beskyttet beskæftigelse” herunder, hvilke muligheder for beskyttet beskæftigelse der forefindes samt opfølgningen på klapjob.
 
Kerneområdet Læring og Trivsel vil på mødet den 20. september 2018 orientere om, og drøfte igangsættelse af praksiseftersyn af børneindsatsen.
 
På mødet den 3. december 2018 vil det være relevant at drøfte et udkast til ny budgetmodel på specialområdet, og her vil en repræsentant fra Læring og Trivsel deltage på mødet.
 
Først i det nye år vil temaer omkring hjerneskadeindsatsen samt genoptræning være aktuelle.

Beslutning i Handicaprådet den 23-08-2018
Godkendt idet Handicaprådet på sigt ønsker en drøftelse af ”Holdninger til Handicap”.
3. Orientering om voksenområdet

Orientering om voksenområdet

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. orientering om Voksenområdet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu vil på mødet give rådet en orientering om Aktiv hele livet og voksenområdet generelt.

Beslutning i Handicaprådet den 23-08-2018
Taget til efterretning.
4. Orientering omhøringssvar vedr. kvalitetsstandarder §§ 95, 96, 100 og 102

Orientering omhøringssvar vedr. kvalitetsstandarder §§ 95, 96, 100 og 102

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag


Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
Orientering om høringssvar vedr. kvalitetsstandarderne:
1. Borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. Servicelovens § 96
2. Tilbud af behandlingsmæssig karakter jf. Servicelovens § 102
3. Dækning af merudgifter jf. § Servicelovens § 100
4. Kontant tilskud jf. Servicelovens § 95
 
tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Kvalitetsstandarderne for §§ 96 og 100 er reviderede udgaver af tidligere vedtagne kvalitetsstandarder (vedtaget henholdsvis i 2011 og 2013). Der er både tale om revisioner, der påvirker eller ændrer de tidligere vedtagne serviceniveauer og indarbejdelse af ny lovgivning på de forskellige typer støtte.
Kvalitetsstandarden for §§ 95 og 102 er nye kvalitetsstandarder.
 
Kvalitetsstandarderne vil fremadrettet blive revideret og forelagt til politisk godkendelse én gang årligt.
 
Servicelovens § 95, Kontant tilskud:
Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.
 
Servicelovens § 96, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
BPA er et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af ikke kommunalt ansatte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. De borgere der modtager støtten, har massive og sammensatte hjælpebehov. For at kunne få en BPA skal borgeren kunne varetage rollen som arbejdsleder. Borgeren skal ligeledes kunne varetage opgaven som arbejdsgiver, med mindre vedkommende indgår en aftale med en nærtstående, en forening eller privat virksomhed om, at arbejdsgiverrollen varetages af dem.
Den nye kvalitetsstandard indeholder en mere tydelig beskrivelse af støtteniveauet.
 
Der er indarbejdet i kvalitetsstandarden en lovændring i Servicelovens § 96:
 
- Borgeren har mulighed for at vælge et privat firma, en forening eller nærtstående til at varetage arbejdsgiverrollen. Foreninger og private virksomheder skal senest den 1. juli 2019 være godkendt af Det Sociale Tilsyn.
- Holbæk Kommunes afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter § 96 skal meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelsen.
 
Der er desuden tilføjet en passus om, hvordan borgeren er stillet, hvis vedkommende rejer på ferie i udlandet.
- Hvis udlandsopholdet varer op til en måned, kan ordningen tages med til udlandet uden ansøgning
- Hvis udlandsopholdet varer mere end en måned, skal kommunen ansøges herom og kommunen træffer afgørelse ud fra opholdets formål og øvrige omstændigheder.
- Der kan i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.
- Der kan dog ikke ydes diæter til hjælperne. De henvises til gældende skattereglers fradragsmuligheder.
 
Servicelovens § 100, merudgifter
Borgere med funktionsnedsættelse kan få dækket deres merudgifter. Merudgifter er de nødvendige udgifter, som er en direkte konsekvens af borgerens funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være medicin, håndsrækninger, særlige kurser mv.
Kvalitetsstandarden er vedlagt et bilag 1 med eksempler på, hvad man kan få støtte til og hvad man ikke kan få støtte til.

Der er indarbejdet i kvalitetsstandarden en lovændring i Servicelovens §100:
- Udmålingssystemet for hjælp til dækning af nødvendige merudgifter forenkles og kommunen skal lave en ny beregning for alle borgere, som ydes støtte til nødvendige merudgifter inden den 1. januar 2019.
 
Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 534 kr. og 1.500 kr. pr. måned.
Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 1.501 kr. og 2.500 kr. pr. måned.
Hvis borgeren har merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, kan borgeren få tilskud svarende til merudgifterne. Der kræves her dokumentation for alle merudgifterne.
- Borgerens bevilling revurderes efter behov, dog mindst hvert andet år.
 
Servicelovens § 102, tilbud af behandlingsmæssig karakter
Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.
 

Lovgrundlag – link
Serviceloven - Bekendtgørelse af lov om social service - retsinformation.dk


Beslutning i Handicaprådet den 23-08-2018
Handicaprådet udarbejder høringssvar på baggrund af drøftelsen. Under mødet oplyste administrationen, at serviceniveauerne generelt afspejler en stram visitation.


caseno18-24507_#4636457_v1_kvalitetsstandard § 95 i lov om social service.docx
caseno18-24507_#4600794_v1_kvalitetsstandard § 102 i lov om social service.docx.docx
caseno18-24507_#4600774_v1_kvalitetsstandard § 100 i lov om social service.docx.docx
caseno18-24507_#4600766_v1_kvalitetsstandard § 96 i lov om social service (003).docx.docx
caseno18-24507_#4636451_v1_bilag 1 til kvalitetsstandard § 100.docx

Bilag

Kvalitetsstandard § 95 i Lov om social service
Kvalitetsstandard § 102 i Lov om social service.docx
Kvalitetsstandard § 100 i Lov om social service.docx
Kvalitetsstandard § 96 i Lov om social service (003).docx
Bilag 1 til kvalitetsstandard § 100


5. Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Eventuelle input fra brugersiden til orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
Eventuelle input fra brugersiden til orientering


Beslutning i Handicaprådet den 23-08-2018
Drøftet.
6. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
Eventuelt


Beslutning i Handicaprådet den 23-08-2018
Intet.