UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

24-05-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-05-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Tildeling af midler til Handicapaktiviteter 2018
3. Rammer omkring høringer
4. Opsamling og prioritering af temaer m.v.
5. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
  1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
  1. Godkendelse af referat


Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2018
  1. Dagsorden godkendt
 
 
  1. Referat godkendt
2. Tildeling af midler til Handicapaktiviteter 2018

Tildeling af midler til Handicapaktiviteter 2018

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. det besluttes, hvorledes midlerne skal anvendes

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.
 
Midler til fordeling i 2018 er kr. 30.000
 
Ansøgerne skal leve op til en række kriterier for at komme i betragtning til midlerne. Kriterierne er:
 
 
I 2014 blev det besluttet, på baggrund af forslag fra DH medlemmerne, at formuegrænsen blev hævet fra kr. 50.000 til kr. 100.000, men med evt. tildeling til ansøgere med laveste formue.
 
De er søgt om kr. 55.675 fordelt på 6 ansøgninger.
 
Da der er kr. 30.000 til fordeling, skal der reduceres med kr. 25.675 i forhold til det ansøgte.
 
Der er modtaget ansøgninger fra:
 
Osteoporoseforeningen                                   kr. 2.225
 
Osteoporoseforeningen                                   kr. 1.950
 
Spastikkerforeningen                                      kr. 8.000
 
Race Running Klub Holbæk                           kr. 6.500
 
Hjernesagen Holbæk Odsherred                    kr. 15.000
 
Landsforeningen LEV Holbæk                      kr. 22.000
 
Ansøgninger samt samlet oversigt vedlagt som bilag.


Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2018
Handicaprådet har lagt vægt på, at alle der har ansøgt, skal have tilskud. Derudover prioriterer rådet i år ud over de angivne kriterier ansøgninger vedr. børn og unge, der har behov for særlig støtte.
 
På den baggrund er der besluttet følgende fordeling:
 
Osteoporoseforeningen             kr. 2.225
 
Osteoporoseforeningen             kr. 1.950
 
Spastikkerforeningen             kr. 5.000
 
Race Running Klub Holbæk             kr. 5.825
 
Hjernesagen Holbæk Odsherred             kr. 7.000
 
Landsforeningen LEV Holbæk              kr. 8.000


caseno18-10628_#4507078_v1_oversigt over ansøgninger til handicaptilskud 2018.xlsx
caseno18-10628_#4523401_v1_osteoporoseforeningen lokalafdeling vestsjælland.pdf
caseno18-10628_#4523405_v1_osteoporoseforeningen lokalafdeling vestsjælland.pdf
caseno18-10628_#4537014_v1_spastikerforeningen nordvestsjælland.pdf
caseno18-10628_#4537038_v1_race running klub holbæk.pdf
caseno18-10628_#4540775_v1_hjernesagen holbæk odsherred.pdf
caseno18-10628_#4539962_v1_landsforeningen lev - holbæk kreds.pdf

Bilag

Oversigt over ansøgninger til handicaptilskud 2018
Osteoporoseforeningen Lokalafdeling Vestsjælland
Osteoporoseforeningen Lokalafdeling Vestsjælland
Spastikerforeningen Nordvestsjælland
Race Running Klub Holbæk
Hjernesagen Holbæk / Odsherred
Landsforeningen LEV - Holbæk Kreds


3. Rammer omkring høringer

Rammer omkring høringer

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. rammer omkring høringer drøftes.

Beskrivelse af sagen
I bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 28 stk. 4 står det beskrevet, at kommunalbestyrelsen skal høre Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
 
Dette er videreført til Handicaprådets vedtægt.
 
Høringskompetencen er delegeret, hvorfor alle udvalg kan sende sager i høring.
 
Indtil nu er høringer foregået på to måder, enten direkte i forbindelse med et Handicaprådsmøde, eller som mailhøring mellem møderne.
 
Da der kan være sager fra alle kerneområder i Holbæk Kommune, har formand for Handicaprådet Sytter Kristensen foreslået, at hun kontakter de respektive områder for at skabe fælles forståelse for, hvilke sager der bør i høring og fremgangsmåde.
 
Det er vigtigt, at administrationen er opmærksom på at sende relevante sager, der har betydning for mennesker med handicap i høring.

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2018
Drøftet.
 
Formanden drøfter procedurer med de enkelte kerneområder, startende med Vækst og bæredygtighed.
4. Opsamling og prioritering af temaer m.v.

Opsamling og prioritering af temaer m.v.

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller at
 
  1. prioritering af temaer drøftes

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet afholdt den 19. april 2018 temamøde, hvor emnerne bl.a. var
 
· under hvilke formelle rammer rådet arbejder
· lovgivning og sagsbehandling
· forslag til rådets arbejde de kommende år samt konkrete relevante temaer
 
Dette med inspiration fra Lejre Kommunes Handicapråd.
 
Handicaprådet bedes drøfte prioriteringen af temaer fremkommet på mødet den 19. april 2018.
 
Bilag fra temamødet vedlagt i kopi.
 
Slide 19-22 omdeles på mødet som grundlag for den videre drøftelse af temaer.


Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2018
Drøftet


caseno18-1041_#4537092_v1_bilag til handicaprådet - udsendes med dagsorden - temadrøftelse i hanidcaprådet.pptx.pptx
caseno18-1041_#4537106_v1_bilag til handicaprådet - udsendes med dagsorden - handicap. lovgivning.sagsbehandling.2018.endeligt.pptx

Bilag

Bilag til handicaprådet - udsendes med dagsorden - Temadrøftelse i Hanidcaprådet.pptx
Bilag til handicaprådet - udsendes med dagsorden - Handicap. lovgivning.sagsbehandling.2018.Endeligt oplæg..pptx


5. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
Eventuelt


Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2018
Ingen bemærkninger