UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 28, Seminariet, Seminarieparken 2, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

19-04-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-04-2018 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2018
3. Høring om sagsbehandlingsfrister på det sociale område
4. Høring om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 1. Godkendelse af referatBeslutning i Handicaprådet den 19-04-2018
 1. Da Handicaprådet ikke var beslutningsdygtigt under den ordinære del af mødet, kunne der ikke træffes beslutninger, hvorfor punkterne udelukkende kunne drøftes.
Når Handicaprådet blev beslutningsdygtig, ville punkterne blive taget op igen og besluttet, hvilket skete efter temamødets afslutning, hvor punkterne herefter blev besluttet.
Herefter blev dagsorden godkendt
 
 1. Referat godkendt
2. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2018

Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2018

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. kriterier for tildeling af midler til handicapaktiviteter 2018 besluttes.

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.
 
Midler til fordeling i 2018 er kr. 30.000.
 
Handicaprådet har vedtaget nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at komme i betragtning til midlerne.
 
Kriterierne er:
 
I 2014 blev det besluttet, på baggrund af forslag fra DH medlemmerne, at formuegrænsen blev hævet fra kr. 50.000 til kr. 100.000, men ved evt. tildeling til ansøger med laveste formue.
 
Handicaprådet bedes, via deres respektive organisationer, orientere om ansøgningsmuligheden og om ansøgningsfristen.
 
Der vil blive annonceret på Holbæk Kommunes hjemmeside samt kommunens Facebookside.
 
Ansøgningsfrist vil være senest søndag den 13. maj 2018.


Beslutning i Handicaprådet den 19-04-2018
Kriterier for tildeling af midler til handicapaktiviteter blev besluttet.


caseno18-10628_#4480877_v2_skema - tilskud til handicapaktiviteter - ansøgningsskema 2018 til handicapaktiviteter.docx.pdf

Bilag

Skema - Tilskud til handicapaktiviteter - Ansøgningsskema 2018 til handicapaktiviteter.docx


3. Høring om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Høring om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. der afgives høringssvar vedr. beslutning om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne parter.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.


Høring
Socialudvalget besluttede den 20. marts 2018 at sende sagen i høring i Handicaprådet.

Beslutning i Handicaprådet den 19-04-2018
Handicaprådet udtaler, at
 
Tidsfrister er en god ting, idet man som borger har en tidsramme at forholde sig til. Men samtidig er vi også opmærksomme på, at tidsfrister over tid bliver normen, således, at ingen sager bliver behandlet på kortere tid.
 
Med det fremlagte materiale må vi konstatere, at det er meget vanskeligt, om ikke umuligt, at overskue betingelserne for de valgte tidsfrister. F.eks. bruger Holbæk kommune 4 uger for at vurdere udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger. – Gentofte kommune bruger 1 uge.
 
Vi kan derfor alene fokusere på borgernes stilling i forbindelse med ventetid på en afgørelse. Og kan alene nævne, at der f.eks. vedr. ansøgning til bil er angivet en tidsfrist på 52 uger. Det er ikke en rimelig sagsbehandlingstid for de berørte borgere. Sammenlignes der med andre kommuner ligger sagsbehandlingstiden i Holbæk højt. Det må være muligt, at lære af de kommuner, som kan gennemføre arbejdet på kortere tid, så borgere i Holbæk kommune ikke skal underlægges unødvendig ventetid på grund af uhensigtsmæssige sagsbehandlingsmetoder.
 
Det er heller ikke muligt, at se om der er forskel på tiden ved første gangs bevilling og efterfølgende ansøgninger om ny bil. Vi skal være opmærksomme på, at for mange handicappede borgeres vedkommende handler det om det eneste transportmiddel til og fra arbejde eller til og fra sociale sammenhænge. Det kan for flere borgere betyde, at man må frasige sig muligheden for et arbejde. En ulykkelig situation, men også en ren økonomisk dårlig situation for Holbæk kommune. Men vigtigst en ganske urimelig situation for den enkelte. At økonomien for den enkelte borger er tydelig forringet ved den lange sagsbehandlingstid er tydelig.  Men at den lange sagsbehandlingstid samtidig forøger udgiften til f.eks. Flexkørsel bør også indgå i de samlede udgifter i forbindelse med den meget lange sagsbehandling.
 
I forbindelse med andre sager er der ligeledes meget lange tidsfrister, som igen sætter borgeren i en venteposition, som kan virke urimelige.
 
Generelt anbefaler Handicaprådet, at der for de meget lange tidsfrister revurderes om muligheden for at nedbringe disse frister. Eks. ved at lære af kommuner, som kan gøre det på kortere tid.


caseno18-1041_#4488293_v1_sagsbehandlingsfrister 2018.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2018


4. Høring om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Høring om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Sagsgang og sagstype
Høring
 
Handicaprådet


Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 1. der gives høringssvar i forhold til tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.

Beskrivelse af sagen
Med lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier er indført en mulighed for, at visse kommunale og regionale døgntilbud for voksne kan tilbyde beboere at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier, så beboerne kan få det personale, de kender, med på ferie.
Baggrunden er, at der tidligere har været en praksis i nogle kommuner, som gjorde det muligt for beboere i døgntilbud at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie af en kommunal eller regional leverandør. Beboere i kommunale tilbud kunne således købe det kendte personale fra deres døgntilbud med som ledsager på ferie. Denne praksis var imidlertid ulovlig, da der ikke var hjemmel hertil. Det er således ikke muligt at komme på ferie med kendt personale udover det, som stilles til rådighed på baggrund af, hvad beboeren er visiteret til i døgntilbuddet.
Hvis en beboer i et døgntilbud i dag efterspørger socialpædagogisk ledsagelse til ferier udover, hvad beboeren er visiteret til, kan beboeren vælge at indgå aftale med private leverandører om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse på ferier.
Med lovændringen indføres mulighed for, at kommunale og regionale døgntilbud for voksne kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier til beboere over 18 år. Det er dog frivilligt for det enkelte døgntilbud, om det ønsker at tilbyde beboerne socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Ligeledes vil det fra gang til gang skulle vurderes, om der kan leveres tilkøb til ferier under hensyntagen til samtlige af døgntilbuddets beboere og personale.
En ferie skal indeholde mindst én overnatning, og den kan finde sted her i landet eller i udlandet. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse kan blive leveret individuelt til den enkelte beboer og i grupper.
Målgruppen for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse er voksne (fra 18 år og opefter) beboere i døgntilbud med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Dette vil ofte være en kognitiv funktionsnedsættelse som f.eks. udviklingshæmning eller en hjerneskade.
Beboere, som f.eks. både har en psykisk- og en fysisk funktionsnedsættelse eller en psykisk funktionsnedsættelse og særlige sociale problemer, er også i målgruppen for tilkøb, mens beboere, der f.eks. alene har en fysisk funktionsnedsættelse, efter loven ikke er i målgruppen for at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie.
For at være i målgruppen skal beboeren ud over at have en betydelig nedsat psykisk funktionsevne være visiteret til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, der leveres af døgntilbuddet.
Indførelsen af tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie må ikke i sig selv medføre forringelser, reduktioner eller manglende visitation af den socialpædagogiske bistand efter servicelovens § 85, herunder ledsagelse, som kommunerne er forpligtet til at levere
til målgruppen på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie skal ligge ud over den indsats efter servicelovens § 85, som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet.
Indtægter og udgifter i forbindelse med tilkøb skal holdes adskilt fra døgntilbuddets øvrige indtægter og udgifter og der må ikke genereres overskud som følge af tilkøb. Ligeledes må tilkøb ikke føre til konkurrenceforvridning. Prisen for tilkøb må ikke sættes lavere end de faktiske omkostninger.
Magtanvendelsesreglerne gælder i forbindelse med tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.
Loven indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke skal visitere borgerne eller træffe afgørelse om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, ligesom der ikke vil være klageadgang for beboerne over tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Der vil dog være adgang til at indbringe klager over anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Lovændringen har været drøftet med Administrationen. Vi er indstillet på, at de kommunale botilbud vil tilbyde borgerne, som er omfattet af den omhandlende målgruppe, mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferieture.
 
Administrationen peger på følgende muligheder for udmøntning af den nye lovgivning om køb af ledsagelse:
 
Forslag 1: Ikke at indføre tilkøbsordning af kommunalt ansatte medarbejdere
Ordningen er en kan-bestemmelse, og derfor kan det undlades at indføre mulighed for tilkøb af ledsagelse ved ferier. I stedet er borgerne henvist til at anvende de nuværende rejsemuligheder samt muligheden for at købe ledsagelse hos private vikarbureauer med pædagogisk personale.
 
Forslag 2: Indføre tilkøbsordning for ferieledsagelse
Det er muligt at indføre tilkøbsordningen i kommunale botilbud, som er omfattet af loven om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse uden at ændre i det eksisterende serviceniveau for ledsagelse ved ferier.
 
Tilkøbsordningen kan således anvendes af borgere, der gerne vil på flere eller andre ferier end dem, der allerede bliver afholdt for botilbuddenes beboere.
 
Administrationen vurderer, at forslag 2 om at indføre tilkøbsordningen vil give borgerne på de kommunale botilbud bedre muligheder for at tilrettelægge deres egne ferier, end de har i dag, uden merudgifter for kommunen.


Økonomiske konsekvenser
Tilbuddet skal hvile i sig selv. De opkrævede beløb skal svare til de faktiske udgifter og holdes adskilt fra botilbuddets øvrige indtægter og omkostninger.


Øvrige konsekvenser
Personalet, der tilbyder socialpædagogisk ledsagelse som tilkøb, skal være ansat i det botilbud, der tilbyder ydelsen. Personalet skal være dækket af en arbejdsgiverforsikring og være omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, der følger af deres ansættelsesforhold.


Lovgrundlag – link
Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.


Beslutning i Handicaprådet den 19-04-2018
Handicaprådet udtaler, at
 
Handicaprådet beder om udsættelse af høringssvar på baggrund af følgende uopklarede spørgsmål.
 
Handicaprådet mangler baggrund for at kunne komme med et kvalificeret høringssvar på følgende punkter:
 
 • Hvilke tilbud i Holbæk kommune omhandler lovgivningen og hvor mange beboere har de enkelte tilbud?
 • Hvordan er kommunes tilbud jf. Holbæk kommunes serviceniveauer om 7 visiterede feriedage 2017/2018. etableret?
 • Handicaprådet er opmærksomme på, at mange ferier foretages som gruppe ferier.  Hvor mange er gennemført med i alt 7 dage, og hvorfor er ferien evt. afkortet.
 • Hvilke individuelle ønsker har været til overvejelse? Og hvor mange er gennemført?
 • Har beboerne i tilbuddene fået opfyldt deres ønske om ferie? Hvis ikke, hvad er årsagen?


caseno18-14676_#4485385_v1_bilag tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.docx

Bilag

Bilag Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse