UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13 Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

06-02-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-02-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om Handicaprådets funktion og grundlag
3. Konstituering af handicaprådet 2018-2021
4. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2017
5. Orientering om regnskab 2017
6. Godkendelse af Handicaprådets budget 2018
7. Tematiseret mødestruktur
8. Beslutning af mødeplan for 2018
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
  1. Godkendelse af dagsorden
 
Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2018
Godkendt
2. Orientering om Handicaprådets funktion og grundlag

Orientering om Handicaprådets funktion og grundlag

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet indstiller, at
 
  1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Jf. retssikkerhedslovens bestemmelser §37A er alle kommuner forpligtet til at etablere et Handicapråd.
 
Handicaprådet vil modtage orientering om funktion og formålsbestemte grundlag, herunder lovgrundlag og arbejdsmæssige betingelser.
 
 
Danske Handicaporganisationer og KL har i samarbejde udarbejdet en pjece, der kan give inspiration og vejledning til de nye Handicapråd. Pjecen kan ses i vedhæftede bilag eller via link.


Lovgrundlag – link
www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=184585
 
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/Handicaprad/ 
 
https://holbaek.dk/politik/raad-og-naevn/handicapraadet/vedtaegter/

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2018
Godkendt


caseno18-1041_#4411669_v1_forretningsorden - handicaprådet (003).pdf.pdf
caseno18-1041_#4411593_v1_pjecen_-_den_gode_praksis_2018 fra kl.pdf.pdf
caseno18-1041_#4411676_v1_brev vedr. pjece til kommunale handicapråd.pdf.pdf
caseno18-1041_#4426436_v1_vedtægter.tif

Bilag

Forretningsorden - Handicaprådet (003).pdf
Pjecen_-_Den_gode_praksis_2018 fra KL.pdf
Brev vedr. pjece til kommunale handicapråd.pdf
vedtægter


3. Konstituering af handicaprådet 2018-2021

Konstituering af handicaprådet 2018-2021

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. Handicaprådet konstituerer sig ved valg af formand og næstformand

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan ikke drøfte personsager eller klagesager.
 
Sammensætning:
Handicaprådet består af syv medlemmer fra lokale handicaporganisationer udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH-Holbæk), og et tilsvarende antal som repræsenterer kommunalbestyrelsen.
 
Handicaprådet vælger, ifølge vedtægtens §3, sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet.
 
I perioden 2014-2017 blev formanden valgt fra brugersiden og næstformanden blandt de medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen.
 
Funktionsperiode:
Kommunalbestyrelsesperioden 2018-2021

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2018
Sytter Kristensen valgt som formand. Bente Juul Röttig valgt som næstformand
4. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2017

Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2017

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. Handicaprådets årsberetning for 2017 godkendes

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet afgiver årligt en orientering om rådets virke.
 
Beretningen indeholder, udover regnskab for året der er gået, også en kort beskrivelse af sager rådet har drøftet, og sager hvor Handicaprådet har afgivet høringssvar.

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2018
Godkendt


caseno18-1041_#4403542_v1_handicaprådetsårsberetning2017.pdf.pdf

Bilag

HandicaprådetsÅrsberetning2017.pdf


5. Orientering om regnskab 2017

Orientering om regnskab 2017

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. orientering om regnskab 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Regnskab 2017 er vedlagt som bilag.
 
Det samlede regnskab viser et pænt mindreforbrug, både på kto. 5 og på kto. 6.
 
På mødet vil regnskabet kort blive gennemgået.
 
Det samlede mindreforbrug søges overført til 2018.


Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2018
Orientering taget til efterretning


caseno18-1041_#4426413_v1_handicaprådets regnskab 2017.pdf.pdf

Bilag

Handicaprådets regnskab 2017.pdf


6. Godkendelse af Handicaprådets budget 2018

Godkendelse af Handicaprådets budget 2018

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. rådet godkender budget 2018

Beskrivelse af sagen
Handicaprådets budget er vist i det vedhæftede bilag.
 
Overførsel af mindreforbrug fra 2017 er ikke vist på nuværende tidspunkt, da dette forudsætter politisk godkendelse af regnskab 2017 for Holbæk Kommune, samt beslutning om overførsel mellem årene.
 
Budgetskemaet indeholder ikke den af kommunalbestyrelsen besluttede budgetreduktion på kr. 25.000, som både Integrations, Ældre- og Handicapråd skal foretage, for at kunne finansiere et nyt Udsatteråd i kommunen.
 
Denne reduktion forventes at kunne rummes indenfor de overførte midler.


Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2018
Godkendt


caseno18-1041_#4412533_v1_handicaprådsbudget 2018.docx

Bilag

Handicaprådsbudget 2018


7. Tematiseret mødestruktur

Tematiseret mødestruktur

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. forslag om tematiseret mødestruktur drøftes

Beskrivelse af sagen
Fremfor den hidtidige punktopdelte mødestruktur, foreslås det at møder fremadrettet i et øget omfang bliver tematiserede.
 
Eksempler på temaer kunne være.
 
· Beskyttet beskæftigelse
· Frivillighed
· Ældre handicappede
 
Der vil under temaerne være mulighed for at inddrage forskellige fagpersoner, der kunne holde et oplæg, indgå i drøftelser og kunne svare på spørgsmål.


Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2018
Godkendt. Formand og næstformand udarbejder forslag til temaer.
8. Beslutning af mødeplan for 2018

Beslutning af mødeplan for 2018

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. mødeplan for 2108 besluttes

Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet forslag til 5 møder i 2018, som alle er lagt med forhold for godkendelse af                                                        den politiske mødekalender, hvilket sker i uge 6.
Møderne er søgt placeret, så Handicaprådets beslutninger, høringssvar og bemærkninger kan indgå i administrativ sagsbehandling i forbindelse med de politiske udvalgsmøder.
 
Årets sidste møde foreslås placeret på samme dag, som uddelingen af handicapprisen.
 
Forslag til mødedatoer:
19. april
24. maj (møde i Klima og Miljø)
23. august.
20. september
3. december


Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2018
Godkendt
9. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
EventueltBeslutning i Handicaprådet den 06-02-2018
Drøftet