UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Gl. Rådhus, Byrådssalen, Rådhusvej 1, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

05-12-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2017 17:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Beslutning om at deltage i Folkeoplysningens arbejde omkring analyse af handicappedes muligheder for at deltage i idrætsforeninger
3. Beslutning om deltagelse i menupanel Det Danske Madhus
4. Orientering om målgruppen for STU
5. Beslutning om fastsættelse af dato for konstituerende møde
6. Orientering
7. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 1. Godkendelse af referatBeslutning i Handicaprådet den 05-12-2017
Dagsordenen mangler anførsel af medlemmer, der ikke deltog på mødet.
 
Godkendt
2. Beslutning om at deltage i Folkeoplysningens arbejde omkring analyse af handicappedes muligheder for at deltage i idrætsforeninger

Beslutning om at deltage i Folkeoplysningens arbejde omkring analyse af handicappedes muligheder for at deltage i idrætsforeninger

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. det besluttes at acceptere invitationen til at deltage i analysearbejdet.

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget har foretaget en undersøgelse om handicappedes muligheder for at deltage i idrætsforeningerne.
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker, at arbejde videre med analysen og inviterer Handicaprådet til at deltage i det videre arbejde.
 
Handicaprådet har et sæde i Folkeoplysningsudvalget, men dette er pt. ikke besat, og derfor denne mere officielle henvendelse. Handicaprådet skal beslutte at deltage i det videre arbejde.

Beslutning i Handicaprådet den 05-12-2017
Indstilling godkendt. Handicaprådet bemærker, at der ikke udelukkende er tale om idrætsforeninger, men om foreninger generelt, hvilket Handicaprådet bifalder.


caseno17-4526_#4370515_v1_notat om dataanlyse vedr. handicappedes deltagelse i foreningslivet.pdf.pdf
caseno17-4526_#4370511_v1_besvarelser fra foreninger - handicappedes deltagelse i idrætsforeningerne.pdf.pdf

Bilag

Notat om dataanlyse vedr. handicappedes deltagelse i foreningslivet.pdf
Besvarelser fra foreninger - Handicappedes deltagelse i idrætsforeningerne.pdf


3. Beslutning om deltagelse i menupanel Det Danske Madhus

Beslutning om deltagelse i menupanel Det Danske Madhus

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at:
 
 1. det besluttes at deltage i menupanel på lige fod som Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen
Baggrund:
 
Det Danske Madhus har fremsendt tilbud om at lade Handicaprådet få mulighed for, at smage den mad der leveres til borgere i Holbæk Kommune.
 
Det Danske Madhus er for nuværende leverandør til hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice i Holbæk Kommune.
 
Ældrerådet har et menupanel bestående af tre medlemmer, der 2 gange om året modtager en smagepakke. Herefter afholdes der møde med Det Danske Madhus hvor dagsordenen er, at kommentere maden og drøfte forholdene omkring levering og maden generelt.
 
Muligheden er også, at høre om virksomheden og se hvor og hvordan maden tilberedes.
 
Det vil være oplagt at nedsætte et panel bestående af to medlemmer fra Handicaprådet samt to fra Ældrerådet sammen med kontaktpersonen fra administrationen.Beslutning i Handicaprådet den 05-12-2017
Indstilling godkendt


caseno17-4526_#4370392_v1_kender i det danske madhus.pdf.pdf

Bilag

Kender I Det Danske Madhus.pdf


4. Orientering om målgruppen for STU

Orientering om målgruppen for STU

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag


Indstilling
Chef for Uddannelse til Alle Unge Julie Becher indstiller, at Handicaprådet:
 1. tager orientering om målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til efterretning


Beskrivelse af sagen
På Handicaprådets møde 13. september 2016 drøftede rådet bl.a. målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Nedenstående er en kort beskrivelse af STU-målgruppen baseret på, hvad vi ved, om de unges videre færd efter afslutning af STU. Hele tabellen kan ses i bilaget.

Af de 101 Holbækborgere, der har afsluttet en STU i perioden fra 2011 til 2016 er status i 2017:
 
Note: Ikke alle kategorier er medtaget i ovenstående oplistning. De resterende fremgår af bilaget.
 
Målgruppen for STU er reelt meget bred og den er defineret ud fra, at borgeren ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse uden socialpædagogisk støtte. Det efterlader nogle ’gråzoner’, hvor for eksempel et kortere STU-forløb for nogle kan være et springbræt til andre uddannelser eller måske et fleksjob.
 
STU målgruppen er et væsentligt fokusområde for Holbæk Kommune. Det skyldes bl.a., at uddannelsen er dyr, men også at den ikke giver formel kompetence til videre uddannelse eller job. Derfor har både kommunen og borgeren en interesse i at borgere, der kan gennemføre en kompetencegivende uddannelse – herunder KUU og EGU - gør dét.
 
Strategisk leder David Jensen deltager på mødet, hvor ovenstående vil blive illustreret og uddybet.

Beslutning i Handicaprådet den 05-12-2017
Orientering taget til efterretning


caseno16-42358_#4371491_v1_stu bilag.pdf

Bilag

STU bilag


5. Beslutning om fastsættelse af dato for konstituerende møde

Beslutning om fastsættelse af dato for konstituerende møde

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beslutningssag


Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. dato for konstituerende møde besluttes

Beskrivelse af sagen
Dato for konstituerende møde foreslås at være den 6. februar 2018.
 
På det konstituerende møde vil mødedatoer for de kommende møder bliver foreslået til godkendelse.

Beslutning i Handicaprådet den 05-12-2017
Indstilling godkendt. Handicaprådet indstiller, at mødet foregår fra kl. 17.
6. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
 1. Orientering fra formanden
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 1. Orientering fra medlemmerneBeslutning i Handicaprådet den 05-12-2017
Gensidige orienteringer givet. Det nye Handicapråd vil få orienteringer om:
 
 • hjerneskadeindsatsen på CSU, herunder ventetider
 • opfølgning på samarbejdet med KLAP omkring fleksjob
 • anbefalinger fra handicap-politisk netværk – strategi vedr. ”holdninger til Handicap” hvor Rasmus Brandstrup Larsen er/var styregruppemedlem i KL regí
7. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet


Beskrivelse af sagen
EventueltBeslutning i Handicaprådet den 05-12-2017
Ingen bemærkninger