UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

14-09-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-09-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Handicapparkering
3. Orientering om indretning af valgsteder
4. Høring - Vejledning om råden over vejarealer
5. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2017
6. Høring - udbud af bleer
7. Høring Udbud af stomi produkter
8. Budgetmøde- og høring
9. Orientering om informationspjecer til borgerne om indsatser efter socialloven i Holbæk Kommune
10. Status på ansøgninger om Førtidspension 2016
11. Orientering
12. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 1. Godkendelse af referat
 
 
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Godkendt
2. Handicapparkering

Handicapparkering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. orienteringen tages til efteretning

Beskrivelse af sagen
På baggrund af en henvendelse fra en borger vedr. problemer med at borgere uden handicapskilt, parkerer på pladser forbeholdt handicappede, er der fremsat ønske om et styrket samarbejde med Parkeringsservice i Holbæk Kommune.
 
Parkeringskontrollør, faglig ansvarlig for Parkeringsservice Holbæk Tom Bach deltager under punktet og præsenterer Parkeringsservice, og orienterer om de gældende regler i Holbæk Kommune vedr. handicapparkering.
 
Det vil være muligt at indgå i en dialog om, hvordan der i fællesskab kan skabes et godt samarbejde.

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Orientering taget til efterretning


caseno17-4526_#4291242_v1_forklaring af reglerne ifm parkeringskort (handicappkort)_.docx.docx

Bilag

Forklaring af reglerne ifm parkeringskort (handicappkort)_.docx


3. Orientering om indretning af valgsteder

Orientering om indretning af valgsteder

Sagsgang og sagstype
Handicapråd
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
HRM- og valgkonsulent Marianne Gottschalck vil på mødet orientere om:
 
 
Dialog om, hvordan tingene gøres bedst muligt indenfor de rammer, der er at arbejde med.

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Orientering taget til efterretning
4. Høring - Vejledning om råden over vejarealer

Høring - Vejledning om råden over vejarealer

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Handicaprådet:
 
 1. afgiver høringssvar til ”Vejledning om råden over vejarealer”

Beskrivelse af sagen
 
Handicaprådet blev på mødet den 20. april 2017 orienteret om, at administrationen gik i gang med at udarbejde en ny vejledning om råden over vejarealer. Et udkast til vejledningen er nu klar, og da vejledningen kan have betydning for mennesker med handicap sendes den til høring i Handicaprådet, inden den fremlægges til endelig politisk godkendelse.
 
Baggrund
Kommunens retningslinjer og takster på området stammer fra et politisk besluttet regulativ fra 1997.
 
Desværre er det administrationens erfaring, at det er uklart for både borgere og erhvervsdrivende, hvad der er gældende og hvordan regulativet administreres. Det betyder fx, at vigtige ganglinjer på Ahlgade ofte er blokeret af skilte, vareudstilling mv. fordi butiksejerne er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig.
 
Der er således behov for ændring af det gældende regulativ. Administrationen har derfor udarbejdet en ny og tidssvarende vejledning, som sammen med retningslinjer og ansøgningsmuligheder vil blive lagt på kommunens hjemmeside.
 
Formålet med vejledningen er, at modernisere retningslinjer og takster således at de lever op til nutidige forhold. Det skal være nemt for borgere og de erhvervsdrivende af få de nødvendige tilladelser på veje, fortove og pladser, og der skal være god tilgængelighed for alle.
 
Den nye vejledning
Vejledningen indeholder retningslinjer for gadesalg, udendørsservering, vareudstilling, skilte/reklamer, større arrangementer og takster mv.
 
Det er nok især afsnittene om vareudstilling og udendørsservering der vedrører Handicaprådet, da det beskriver hvor meget plads, der skal være til gangarealer mv.

Sagshistorik, henvisninger
Handicaprådet er tidligere blevet orienteret om udarbejdelsen af den ny vejledning på mødet den 20. april 2017.

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Orientering taget til efterretning.
 
Handicaprådet afgiver ikke høringssvar.


caseno17-10936_#4167417_v1_vejledning.docx

Bilag

Vejledning


5. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2017

Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2017

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Chef for aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. procedure for tildeling af Handicappris 2017 godkendes

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år en Handicappris på kr. 10.000,-
 
Dato for uddeling af prisen foreslås at være mandag den 4. december 2017.
 
Modtager af prisen kan være privatpersoner, foreninger, organisationer eller erhvervsvirksomheder, som med initiativ og kreativitet i særlig grad har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvalitet for mennesker med handicap.
 
Kriterierne for uddeling af prisen er vedlagt som kopi.
 
Prisen følges af et kunstværk, primært fra en lokal kunstner.
 
Processen for tildeling af Handicaprisen for 2017, sættes i gang med opslag i lokalaviserne, på facebook og på kommunens hjemmesiden, og med frist for indstillinger den 8. oktober 2017, så Handicaprådet kan tage stilling til indstillingerne på mødet den 6. november 2017.
 
Indstiller skal opgive navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse.

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Handicaprådet besluttede under afsnittet ”hvem der kan indstilles” at tilføje:
 
· En kommunal eller privat institution der i særlig grad tilgodeser handicappedes behov.
 
Handicaprådet besluttede under afsnittet ”hvem der kan indstilles” at slette:
 
· Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles til prisen.
 
Handicaprådet besluttede under afsnittet ”hvem kan indstille” at tilføje:
 
· Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstille til prisen.


caseno17-4526_#4292134_v1_kriterier for uddeling af handicappris 2017.pdf.pdf

Bilag

Kriterier for uddeling af Handicappris 2017.pdf


6. Høring - udbud af bleer

Høring - udbud af bleer

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Høring

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. der afgives høringssvar vedr. udbud af bleer.

Beskrivelse af sagen
Udbud af bleer
Udbuddet af bleer, der omfatter indkøb af bleer med bevilling jf. Servicelovens § 112, gennemføres på vegne af et antal kommuner med henblik på at indgå en såkaldt ”forpligtende rammeaftale”, hvor alle kommuner i Danmark har mulighed for at tilslutte sig.
 
Ved tilslutning til aftalen forpligter kommunen sig til at anvende rammeaftalen. De enkelte kommuners tilslutning sker umiddelbart efter offentliggørelsen af det færdige udbudsmateriale, og SKI har derfor på nuværende tidspunkt ikke kendskab til hvor mange kommuner, der vælger at tilslutte sig. På www.ski.dk kan der læses mere om formålet med de kommunalt forpligtende aftaler.
 
Udbudsmaterialet på den kommende aftale om bleer er udarbejdet sammen med en kommunal projektgruppe bestående af både indkøbere og kontinenssygeplejersker. Deltagerne og projektgruppen er hovedsageligt udpeget af de kommunale indkøbsfællesskaber og repræsenterer derigennem 75 kommuner.
 
Aftalen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.
 
Udbuddet kan følges på udbudssiden på www.ski.dk , hvor der kan læses om den kommende aftale, som indeholder bleer på bevilling.

Høring
Høringssvar skal afgives skriftligt og sendes til chefkonsulent Siv Kjær Wagner på sivkk@holb.dk senest den 15. september 2017 kl. 12.00.

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Handicaprådet har ingen bemærkninger


caseno17-4526_#4294792_v1_bilag vii.a kravspecifikation.pdf.pdf
caseno17-4526_#4294789_v1_bilag vii periodekøbskontrakt.pdf.pdf
caseno17-4526_#4294786_v1_50.96 udbudsbetingelser.pdf.pdf
caseno17-4526_#4294781_v1_vejledning til ældreråd og handicapråd om høring af 50.96 bleer.pdf.pdf
caseno17-4526_#4294779_v1_bilag vii.b leverandørens tilbud (tilbudsliste).xlsx.xlsx

Bilag

Bilag VII.A Kravspecifikation.pdf
Bilag VII Periodekøbskontrakt.pdf
50.96 Udbudsbetingelser.pdf
Vejledning til ældreråd og handicapråd om høring af 50.96 Bleer.pdf
Bilag VII.B Leverandørens tilbud (tilbudsliste).xlsx


7. Høring Udbud af stomi produkter

Høring Udbud af stomi produkter

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Høring

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. der afgives høringssvar vedrørende udbud af stomiprodukter

Beskrivelse af sagen
Udbud af stomiprodukter
Udbuddet af stomiprodukter, der omfatter indkøb af stomiprodukter med bevilling, jf., servicelovens § 112, gennemføres på vegne af et antal kommuner med henblik på at indgå en rammeaftale for de tilsluttede kommuner.
 
Ved tilslutning til aftalen forpligter kommunen sig til at anvende rammeaftalen. Der er endnu ikke overblik over, hvor mange kommuner der tilslutter sig aftalen.
 
Udbudsmaterialet på den kommende aftale på stomiprodukter er udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe nedsat på tværs af kommunerne i regionen bestående af indkøbere, visitatorer og specialistsygeplejersker.
 
Holbæk Kommune har også deltaget i arbejdsgruppen med relevante fagpersoner.
 
Aftalen forventes at træde i kraft den 1. februar 2018. De enkelte kommuner kan selv beslutte, om de ønsker at implementere aftalen i februar eller marts måned.
 
Kommunerne har ved initiativer og spørgsmål, der vedrører borgerne, som er omfattet af Retssikkerhedslovens § 30 og Retssikkerhedslovens § 37, stk. 2 en forpligtelse til at foretage høring i de kommunalt nedsatte Handicap- og Ældreråd.

Høring
Høringssvar skal afgives skriftligt og sendes til chefkonsulent Siv Kjær Wagner på sivkk@holb.dk senest den 15.september 2017 kl. 12.00.

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Handicaprådet har ingen bemærkninger


caseno17-4526_#4294806_v1_kravspecifikation.pdf.pdf
caseno17-4526_#4294805_v1_høringssvar fra copa af den 15. juni 2017.pdf.pdf
caseno17-4526_#4294801_v1_tilbudsliste.pdf.pdf
caseno17-4526_#4294798_v1_rammeaftale.pdf.pdf
caseno17-4526_#4294991_v1_vejledning til ældreråd og handicapråd om høring - udbud af stomiprodukter (003).pdf.pdf

Bilag

Kravspecifikation.pdf
Høringssvar fra COPA af den 15. juni 2017.pdf
Tilbudsliste.pdf
Rammeaftale.pdf
Vejledning til ældreråd og handicapråd om høring - udbud af stomiprodukter (003).pdf


8. Budgetmøde- og høring

Budgetmøde- og høring

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. indbydelse til budgetmøde og efterfølgende høring samt Handicaprådets rolle drøftes

Beskrivelse af sagen
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu vil under punktet orientere om budgettet og om den kommende procedure.
 
Brev vedr. indbydelse til orienteringsmøde omkring det kommende budget, samt om høring er vedlagt som bilag.

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Handicaprådet drøftede punktet, og rådet udarbejder høringssvar


caseno17-4526_#4291279_v1_brev om høring.pdf.pdf

Bilag

Brev om høring.pdf


9. Orientering om informationspjecer til borgerne om indsatser efter socialloven i Holbæk Kommune

Orientering om informationspjecer til borgerne om indsatser efter socialloven i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. Orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I Handicaprådets høringssvar til de nye serviceniveauer for borgere der modtager indsatser efter Servicelovens §§ 103 og 104 samt §§ 85, 107 og 108 var der et konkret ønske om, at serviceniveauerne efter politisk godkendelse formidles på en let forståelig måde til borgere og pårørende.
 
Administrationen har på den baggrund udarbejdet to informationspjecer til borgerne med titlerne:
Informationspjecerne vil være tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside.
 
De to pjecer er vedlagt som bilag.
 
Informationspjecerne bliver også forelagt udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” til orientering.
 
Obs. Der kan forekomme ændringer i kontaktoplysninger i begge pjecer efter denne orientering i Handicaprådet. Hvis det er tilfældet eftersendes pjecerne til Handicaprådet.

Lovgrundlag – link
Lov om social service

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Handicaprådet udtrykte tilfredshed med informationspjecerne.
 
Herefter blev orienteringen taget til efterretning


caseno17-36079_#4293879_v1_information om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i holbæk kommune.pdf.pdf
caseno17-36079_#4293878_v1_information om socialpædagogisk støtte i eget hjem, opgangsbofællesskab og botilbud i holbæk kommune.pdf

Bilag

Information om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i Holbæk Kommune.pdf
Information om socialpædagogisk støtte i eget hjem, opgangsbofællesskab og botilbud i Holbæk Kommune.pdf


10. Status på ansøgninger om Førtidspension 2016

Status på ansøgninger om Førtidspension 2016

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet bliver én gang om året orienteret om status på ansøgninger om førtidspension, med udgangspunkt i pensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013.
 
Reformen betød, at de mest udsatte borgere skulle have en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Omdrejningspunktet er Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger.
 
I 2016 var der samlet tale om 133 borgere, der har ansøgt om førtidspension. Der er bevilget 115 pensioner, mens 12 har fået afslag og 5 er blevet henlagt.
 
Ser man på de 12 afslag, så fordeler forsørgelsesgrundlaget sig med 3 på kontanthjælp, 3 på ressourceforløb, 4 på sygedagpenge samt 2 ikke oplyste.
 
Vedrørende de 5 henlæggelser, så har 3 trukket deres ansøgning, 1 er fraflyttet kommunen samt 1 er afgået ved døden.
 
 

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Orientering taget til efterretning


caseno17-4526_#4294058_v1_diagram udvikling førtidspension.pdf.pdf
caseno17-4526_#4294049_v1_notat til handicaprådet 31-08-2017.pdf.pdf

Bilag

Diagram udvikling førtidspension.pdf
notat til handicaprådet 31-08-2017.pdf


11. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering fra formanden
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 1. Orientering fra medlemmer

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Thomas de Richelieu orienterede om ”Trafikbestilling maj 2018”
 
Hvis ikke der foretages ændringer frem mod ”Trafikbestilling maj 2018”, afgiver Handicaprådet ikke høringssvar.
 
Herefter blev orienteringerne taget til efterretning
12. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2017
Ingen bemærkninger