UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13 Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

20-04-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-04-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Høring - Beslutning om konkurrenceudsættelse af kommunale botilbud til voksne
3. Orienteringssag - Økonomiske forhold for borgere på bosteder §§85, 107 og 108
4. Høring i Handicaprådet - serviceniveau § 103 beskyttet beskæftigelses og § 104 aktivitets- og samværstilbud
5. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2017
6. Orientering om udarbejdelse af ny vejledning for råden over vejarealer
7. Orientering om afgørelser i ankestyrelsen
8. Orientering
9. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
1. Godkendelse af dagsorden
 
2. Godkendelse af referat
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2017:
 
Torsdag den 18. maj
Torsdag den 17. august
Torsdag den 14. september
Mandag den 6. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 20-04-2017
Godkendt




2. Høring - Beslutning om konkurrenceudsættelse af kommunale botilbud til voksne

Høring - Beslutning om konkurrenceudsættelse af kommunale botilbud til voksne

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Høring

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet, Thomas de Richelieu, indstiller, at:
  1. Handicaprådet afgiver høringssvar i forbindelse med beslutning om konkurrenceudsættelse af kommunale botilbud til voksne

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I henhold til Holbæk Kommunes Udbudspolitik besluttede et flertal i byrådet den 15. juni 2016, at der skulle udarbejdes en analyse af potentialet ved at konkurrenceudsætte kommunale bosteder.
 
Koncernservice har nu i samarbejde med Aktiv Hele Livet, samt Økonomi & Effekt, udarbejdet en potentialeafklaring vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunens botilbud på voksenområdet, dvs. døgntilbud på handicap og socialpsykiatriområdet.
 
Potentialeafklaringen er vedlagt som bilag til sagen. Endvidere deltager områdeleder Jan Quist og chefkonsulent Siv Kjær Wagner ved behandling af punktet på Handicaprådets møde.
 
Analysens konklusioner
Det vurderes, at der er et årligt økonomisk potentiale ved at udbyde opgaven. Størrelsen på det økonomiske potentiale varierer afhængig af hvilket/hvilke botilbud der vælges, herunder fordelingen mellem egne og borgere fra andre kommuner. Sammenholdes alle parametre, vurderes det konservativt, at det årlige potentiale er på mellem 1,8 og 3,8 mio. kr. ved konkurrenceudsættelse af ét eller to sammenhængende botilbud. Holbæk Kommunes andel vil udgøre mellem 1 og 1,5 mio. kr. årligt – den resterende del tilkommer andre kommuner, som har borgere på det konkrete botilbud.
 
Det kan ikke anbefales at alle kommunens botilbud konkurrenceudsættes på nuværende tidspunkt. Den tungtvejende årsag hertil er, at det er et helt nyt og stort set uprøvet område, og der er derfor behov for – både fra kommunal side og fra tilbudsgivers side – at lære af de erfaringer, som opnås.
 
På den baggrund indstilles det, at Holbæk Kommune konkurrenceudsætter ét eller to naturligt sammenhængende botilbud:
            1) Søbæk Have, inkl. Søbæksvej 30
            2) Tåstrup Stræde og Tåstrup Have
            3) Ungekollegiet og Hybenvang
 
Hvis det besluttes at konkurrenceudsætte et eller to kommunale botilbud, vil administrationen arbejde videre med et forslag til hvilket botilbud, som vil være bedst egnet.
 
Holbæk Kommune har allerede i dag et samarbejde med en række private botilbud og markedet er præget af mange udbydere, som har stor ekspertise indenfor området. Markedet er dog – ligesom kommunen – ikke vant til at agere i en egentlig konkurrencesituation med afgivelse af tilbud, hvorfor en konkurrenceudsættelse skal basere sig på en tæt dialog med markedet, som sikrer en sikker forventningsafstemning mellem parterne. Det forventes, at der vil være både nationale og lokale leverandører, der vil byde ind. Samtidig anbefales det, at kommunen afgiver kontrolbud på opgaven.
 
Udbuddet skal tilrettelægges, så der tages hånd om sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed. Det er afgørende, at en fremtidig leverandør har erfaring, er stabil og kan løfte opgaven på betryggende vis, så opgaven lever op til den forventede kvalitet. Derfor anbefales det også, at opgaven udbydes som et begrænset udbud, hvor den kvalitative del vægtes højere end pris.

Økonomiske konsekvenser
Det vurderes, at der årligt for Holbæk Kommune vil være en besparelse på mellem 1 og 1,5 mio. kr.

Øvrige konsekvenser
Konkurrenceudsættelse af et kommunalt botilbud, kan medføre virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere, såfremt en privat aktør vinder opgaven.
 
Medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår fastholdes i den forbindelse, da de vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Høring
Handicaprådet bedes afgive høringssvar senest mandag den 24.april kl. 8.00
 
Høringssvar sendes direkte til Siv Kjær Wagner  sivkk@holb.dk samt Thomas de Richelieu tdpr@holb.dk

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 15. juni 2016: Punkt 161: Beslutning om gennemførelse af potentialeafklaringer

Beslutning i Handicaprådet den 20-04-2017
På baggrund af drøftelsen på mødet udarbejder Handicaprådet høringssvar


caseno17-15594_#4174031_v1_potentialeafklaring - botilbud til voksne.pdf.pdf
caseno17-15594_#4185681_v1_høringssvar handicaprådet..pdf

Bilag

Potentialeafklaring - botilbud til voksne.pdf
Høringssvar handicaprådet.


3. Orienteringssag - Økonomiske forhold for borgere på bosteder §§85, 107 og 108

Orienteringssag - Økonomiske forhold for borgere på bosteder §§85, 107 og 108

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
  1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
På baggrund af ændringen i serviceniveauet for borgere på bosteder efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108, og med baggrund i høringssvar afgivet den 8. marts 2017, ønsker Handicaprådet en orientering om de økonomiske forhold for de omfattede borgere.
 
Leder af Bevilling og hjælpemidler Jette Nørrekær Lund vil deltage på mødet, og vil sammen med Thomas de Richelieu orientere om forholdene samt besvare evt. spørgsmål.

Beslutning i Handicaprådet den 20-04-2017
Orientering taget til efterretning




4. Høring i Handicaprådet - serviceniveau § 103 beskyttet beskæftigelses og § 104 aktivitets- og samværstilbud

Høring i Handicaprådet - serviceniveau § 103 beskyttet beskæftigelses og § 104 aktivitets- og samværstilbud

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ’Uddannelse og Job’
 
Høring


Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richelieu indstiller til Handicaprådet at:
 
  1. afgive høringssvar på beskrivelse af serviceniveau for ’Beskyttet beskæftigelse’ og ’Aktivitets- og samværstilbud’

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune er ved at udarbejde beskrivelser af serviceniveauer for de sociale indsatser til både børn, unge og voksne. De klart definerede serviceniveauer er vigtige af hensyn til borgerne, da de skal vide, hvad de kan forvente af indsatsen. De er også et redskab til, at sagsbehandlerne kan lykkes med den sociale indsats inden for den økonomi, der er til rådighed.
 
I 2016 blev serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Serviceloven sat ned fra 5 til 4 dage pr. uge (Sag nr. 16/25187). Kommunen har nu udarbejdet en ny og uddybende beskrivelse af serviceniveau, både for beskyttet beskæftigelse (§ 103 i Serviceloven) og for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Serviceloven), som hermed sættes i høring i Handicaprådet.
 
Kort om indholdet i de nye serviceniveau-beskrivelser
 
Hvordan vil borgerne opleve processen
Sagsbehandlerne (myndighed) vil foretage en individuel revurdering alle borgere, der har fået bevilget beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværstilbud. I den forbindelse vil der være en dialog med borgeren, og nogle borgere vil opleve ændringer i indsatsniveau eller omfang, eller eventuelt skift til andre tilbud. Der er dog ingen borgere, der vil få tildelt færre end 4 dage i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, med mindre der foreligger en konkret individuel vurdering af, at færre dage er tilstrækkeligt.


Økonomiske konsekvenser
De nye serviceniveauer er en udmøntning af budget 2017-2020. De beskrevne servicereduktioner indgår dermed som en forudsætning for, at Holbæk Kommune kan overholde budget 2017.


Høring
Handicaprådet bedes afgive sit høringssvar senest mandag den 24. april kl. 12.
 
Høringssvar sendes til Chefkonsulent Rie Nielsen på mail rinie@holb.dk


Beslutning i Handicaprådet den 20-04-2017
På baggrund af drøftelsen på mødet udarbejder Handicaprådet høringssvar.


caseno17-15747_#4170754_v1_høring i handicaprådet - nye serviceniveauer § 103 og § 104.docx

Bilag

Høring i Handicaprådet - nye serviceniveauer § 103 og § 104


5. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2017

Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2017

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beslutningssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. kriterier for tildeling af midler til handicapaktiviteter 2017 besluttes

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.
 
Midler til fordeling i 2017 er kr. 30.000.
 
Handicaprådet har vedtaget nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til, for at komme i betragtning til midlerne.
 
Kriterierne er:
 
Kriterierne har stået uændret siden 2008.

I 2014 blev det besluttet, på baggrund af forslag fra DH medlemmerne, at formuegrænsen blev hævet fra kr. 50.000 til kr. 100.000, men ved evt. tildeling til ansøger med laveste formue.
 
Der vil blive annonceret på Holbæk Kommunes hjemmeside samt på kommunens Facebookside.
 
Ansøgningsfrist vil være søndag den 7. maj 2017.
 
Handicaprådet bedes, via deres respektive organisationer, orientere om ansøgningsmuligheden, og om den relativt korte ansøgningsfrist.

Høring
Midler til fordeling kr. 30.000.

Beslutning i Handicaprådet den 20-04-2017
Godkendt




6. Orientering om udarbejdelse af ny vejledning for råden over vejarealer

Orientering om udarbejdelse af ny vejledning for råden over vejarealer

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Vækst og Bæredygtighed Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at:
 
  1. Orienteringen om udarbejdelse af en ny vejledning for råden over vejarealer tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
På Klima- og Miljøudvalgets møde den 21. marts 2017 orienterede administrationen om, at det nugældende ”Regulativ for benyttelse af Park- og Vejarealer” trængte til en opdatering. Samtidig præsenteredes en køreplan for en ny vejledning. Punktet er på til orientering i handicaprådet, da det har sammenhæng med kommunens tilgængelighedsplan.
 
Desværre er det administrationens erfaring, at det er uklart for både borgere og erhvervsdrivende, hvad der er gældende og hvordan regulativet administreres. Det betyder, at vigtige ganglinjer på fx Ahlgade ofte er blokeret af skilte, vareudstilling mv.
 
Der er således behov for ændring af det gældende regulativ (vedlagt i bilag). Administrationen går derfor nu i gang med at udarbejde en ny og tidssvarende vejledning med retningslinjer og ansøgningsmuligheder på kommunens hjemmeside.
 
Formålet med vejledningen er, at modernisere retningslinjer og takster således at de lever op til nutidige forhold. Det skal være nemt for borgere og de erhvervsdrivende at få de nødvendige tilladelser på veje, fortove og pladser og der skal være god tilgængelighed for alle. Det er desuden vigtigt, at der er opbakning til retningslinjerne og der er fælles spilleregler, så borgere og erhverv får en ensartet behandling.
 
Vejledningen skal indeholde retningslinjer for gadesalg, udendørsservering, vareudstilling, skilte/reklamer, større arrangementer og takster mv.
 
Forventet proces
 

Høring
Når udkast til ny vejledning er udarbejdet bliver materialet sendt til høring via Holbæk Byforum og kommunens hjemmeside. Administrationen opfordrer Handicaprådet til at afgive høringssvar via kommunens hjemmeside.

Beslutning i Handicaprådet den 20-04-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno17-10936_#4143203_v1_regulativ.pdf.pdf

Bilag

regulativ.pdf


7. Orientering om afgørelser i ankestyrelsen

Orientering om afgørelser i ankestyrelsen

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
  1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I 2016 har ankestyrelsen haft 322 sager til behandling fra Holbæk Kommune.

Sager er fordelt på områderne.

Fordelingen af afgørelser er vist i bilag.

Bilaget viser desuden landstotalen til sammenligning.

Beslutning i Handicaprådet den 20-04-2017
Orientering taget til efterretning.


caseno17-4526_#4166140_v1_ankestatistik - holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Ankestatistik - Holbæk Kommune.pdf


8. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
1. Orientering fra formanden
 
 
2. Orientering fra administrationen
 
 
3. Orientering fra medlemmerne

Beslutning i Handicaprådet den 20-04-2017
Orienteringer taget til efterretning.




9. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 20-04-2017
Taget til efterretning.