UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

18-05-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-05-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. "Tag bus" ud i naturen
3. Sammensætning af Handicapråd
4. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2017
5. ansøgning om dispensation fra krav om niveaufri afgang til tagterrasser
6. ansøgning om dispensation fra krav om niveafri adgang ved nye adgangsdøre - sag nr. 17/1019
7. Orientering
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
1. Godkendelse af dagsorden
 
2. Godkendelse af referat
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2017:
 
Torsdag den 17. august
Torsdag den 14. september
Mandag den 6. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 18-05-2017
Godkendt.
Rådet ser på en alternativ dato for mødet (efter den 22.oktober.)
2. "Tag bus" ud i naturen

"Tag bus" ud i naturen

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
  1. orienteringen tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Tag bus i naturen, er en indsats med det formål at få flere til at tage den kollektive trafik ud for at opleve naturen. Indsatsen er primært målrettet ældre og institutionsbørn samt borgere med forskellige handicaps.
 
Der udarbejdes kommunikationsmateriale med inspiration til ture med henblik på, at opleve naturen med den kollektive trafik.
Der samles inspiration fra borgerne, så materialet løbende kan blive opdateret med flere forslag.
 
Kommunikationskanalerne vil primært være hjemmeside, Facebook samt evt. annoncer og andre former for print materiale.
 
Evaluering
Indsatsen vil foregå i løbet af sommeren 2017, og den evalueres på baggrund af antal ture på den enkelte buslinje i forhold til året før.
 
Sundhedskonsulent Braulio Rocha, vil på mødet give en kort information om projektet og dets muligheder.
 
Bilag med oversigt over forslag til naturområder, der kunne være et besøg værd, er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Beslutning i Handicaprådet den 18-05-2017
Drøftet.

Rådet ser positivt på projektets gode intentioner. Handicaprådet påpeger, at det er nødvendigt at tage tilgængeligheden i betragtning, det er fx ikke muligt for kørestolsbrugere at anvende offentlig transport. Det bør tydeliggøres, hvis fx ikke kørestolsbrugere kan deltage og markeres hvor handicappede kan deltage, og hvor de ikke kan deltage. Projektet bør evalueres.


caseno17-4526_#4198814_v1_grønneområdermedbus_interaktiv.pdf.pdf

Bilag

GrønneOmråderMedBus_Interaktiv.pdf


3. Sammensætning af Handicapråd

Sammensætning af Handicapråd

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. Handicaprådet indstiller til byrådet, at rådets vedtægter ændres sådan, at rådet vil bestå af i alt 10 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af handicaporganisationerne. 5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, hvoraf 3 medlemmer er politikere og 2 er udpeget fra administrationen.

Alternativ indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller alternativt, at
 
  1. Handicaprådet indstiller til byrådet, at rådets vedtægter ændres sådan, at rådet vil bestå af i alt 10 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af handicaporganisationerne. 5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, hvoraf 4 medlemmer er politikere og 1 udpeges fra administrationen.

Beskrivelse af sagen
Pr. 1.januar 2018, skal der sammensættes et nyt Handicapråd. Der er i den forbindelse ønske om, at reducere antallet af medlemmer i rådet.
I Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er det i § 37a beskrevet, at et Handicapråd kan bestå af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne samt 3-7 medlemmer udpeget af byrådet. Der skal være en ligelig fordeling mellem medlemmer af handicaporganisationerne og medlemmer af byrådet, dog kan byrådet vælge at udpege administrative medlemmer i steder for politiske medlemmer.
 
I dag fremgår det af Handicaprådets vedtægter, at rådet består af 14 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra handicaporganisationerne i Holbæk Kommune. Syv af disse medlemmer udpeges efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer. Rådet består endvidere af syv repræsentanter fra byrådet - en repræsentant fra hvert underudvalg og en repræsentant fra økonomiudvalget. Handicaprådet skal endvidere sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen herunder både børn og voksne med handicap.
 
Antallet af medlemmer foreslås reduceret til 5 medlemmer fra handicaporganisationerne samt 5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Vurderinger er, at der kan skabes bedre rammer for dialogen mellem repræsentanter fra handicaporganisationerne og politikerne, hvis antallet af medlemmer nedsættes, og der etables to årlige dialogmøder med de relevante fagudvalg. Desuden foreslås det, at to af det politisk udpegede medlemmer erstattes af administrativt personale.

Beskrivelse af alternativ indstilling
I den alternative indstilling er ændringen i forhold til indstillingen, at det foreslås, at 1 af de 5 politisk udpegede medlemmer erstattes af administrativt personale.

Lovgrundlag – link
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184120
http://holbaek.dk/politik/raad-og-naevn/handicapraadet/

Beslutning i Handicaprådet den 18-05-2017
Rådet indstiller, at sammensætningen af rådet ikke ændres. Der kan foretages redaktionelle ændringer i vedtægterne, inden vedtægter fremlægges for byrådet.
 
Rådet sender en henvendelse til byrådet, der beskriver hvordan rådet vil anbefale at den konkrete sammensætning af rådet bliver.
4. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2017

Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2017

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
  1. det besluttes hvorledes midlerne skal fordeles

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.
 
Midler til fordeling i 2017 er kr. 30.000
 
Ansøgerne skal leve op til en række kriterier for at komme i betragtning til midlerne. Kriterierne er:
 
 
Kriterierne har stået uændret siden 2008
 
I 2014 blev det besluttet, på baggrund af forslag fra DH medlemmerne, at formuegrænsen blev hævet fra kr. 50.000 til kr. 100.000, men med evt. tildeling til ansøger med laveste formue.
 
Der er søgt om i alt kr. 15.000, fordelt på 1 ansøgning.
 
Der er modtaget ansøgninger fra:
 
 
Ansøgninger vedlagt som bilag.

Beslutning i Handicaprådet den 18-05-2017
Hjernesagen bevilges kr. 7.500.
 
Ansøgningsmaterialet har ikke været kommunikeret i tilstrækkelig grad til organisationerne. Ansøgningsfristen forlænges derfor to uger, hvorefter rådet træffer endelig beslutning om puljens fordeling. DH sikrer kommunikation til organisationerne. 


caseno17-4526_#4199948_v1_ansøgning hjernesagen 2017.docx.docx

Bilag

Ansøgning Hjernesagen 2017.docx


5. ansøgning om dispensation fra krav om niveaufri afgang til tagterrasser

ansøgning om dispensation fra krav om niveaufri afgang til tagterrasser

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Drøftelsessag

Indstilling
Leder af Borger og Erhverv Søren Korsholm indstiller, at Handicaprådet:
  1. afgiver høringssvar til ansøgning om dispensation fra krav om niveaufri adgang til tagterrasser

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune meddelte den 1. marts 2017 byggetilladelse til påbygning af en ny tagetage på Nordvestsjællands HF & VUC, Slotshaven 5, 4300 Holbæk.
I byggetilladelsen er der stillet betingelse om, at der udføres niveaufri adgang til tagterrasserne.
 
Ansøger har efterfølgende ansøgt om dispensation fra kravet om niveaufri adgang til 2 af etagens 3 tagterrasser. Ansøgningen er begrundet med, at de eksisterende forhold i bygningen ikke muliggør etablering af niveaufri adgang dels på grund af bebyggelsesregulerende bestemmelser om bygningshøjden dels på grund af konstruktive og brandmæssige krav til adskillelse til den underliggende etage samt isoleringskrav og muligheden for afvanding af terrasserne.
 
Under hensyn til, at der bliver niveaufri adgang til 1 terrasse på etagen og at etablering af niveaufri adgang til de 2 tagterrasser vil kræve indgribende ændringer i den eksisterende bebyggelse, vurderer Byg, at hensynet til tilgængelighed til uderum på etagen er acceptabelt på det foreliggende grundlag. 

Beslutning i Handicaprådet den 18-05-2017
Rådet fraråder, at der gives dispensation, da netop det sociale samvær er en væsentlig årsag til etablering af terrasser, mener rådet, at der bør etables niveaufri adgang til alle terrasser uagtet de ekstra omkostninger det vil medføre.


caseno16-62856_#4153202_v1_niveaufri adgang til tagterrasser -.pdf
caseno16-62856_#4153205_v1_- plan og tværsnit i området med tagterrasser ifm. dispensationsansøgning.pdf.pdf
caseno16-62856_#4130258_v2_byggetilladelse.pdf

Bilag

Niveaufri adgang til tagterrasser -
- Plan og tværsnit i området med tagterrasser ifm. dispensationsansøgning.pdf
Byggetilladelse


6. ansøgning om dispensation fra krav om niveafri adgang ved nye adgangsdøre - sag nr. 17/1019

ansøgning om dispensation fra krav om niveafri adgang ved nye adgangsdøre - sag nr. 17/1019

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Leder af Borger og erhverv Søren Korsholm indstiller, at Handicaprådet:
 
  1. afgiver høringssvar til krav om dispensation fra krav om niveaufri adgang ved nye yderdøre fra vuggestue til parkeringsområde

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune meddelte den 21. marts 2017 byggetilladelse til indretning af vuggestueafsnit i eksisterende børnehave på Blomsterhaven 7, 4300 Holbæk.
 
I byggetilladelsen er der stillet betingelse om, at der udføres niveaufri adgang ved alle nye yderdøre.
 
Ansøger har efterfølgende søgt om dispensation fra kravet om niveaufri adgang for de 3 nye yderdøre, der åbner ud til parkeringsområdet.
 
Under hensyn til at disse døre ikke er adgangsdøre til opholdsareal og alene er nødvendige som flugtvejsdøre i tilfælde af brand, vurderer Byg, at hensynet til tilgængelighed til vuggestuens adgangs- og opholdsarealer er opfyldt med de øvrige yderdøre i bygningsafsnittet.

Beslutning i Handicaprådet den 18-05-2017
Rådet fraråder at der gives dispensation. Det er uklart hvilke ekstraomkostninger den niveaufrie adgang medfører, og om flugtveje er tilstrækkelig for handicappede i tilfælde af brand.


caseno17-1019_#4198226_v1_situationsplan.pdf.pdf
caseno17-1019_#4151834_v1_byggetilladelse.docx
caseno17-1019_#4157789_v1_- ta140.pdf.pdf

Bilag

situationsplan.pdf
Byggetilladelse
- TA140.pdf


7. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
1. Orientering fra formanden
 
 
2. Orientering fra administrationen
 
 
3. Orientering fra medlemmerne

Beslutning i Handicaprådet den 18-05-2017
Der blev givet en orientering om udbudsmateriale vedr. levering af mad til hjemmeboende. Handicaprådet udarbejder et høringssvar.
 
Der er uklarhed omkring administration af kørepenge. Connie Pedersen og Thomas de Richelieu sikrer opfølgning på dette.
 
Drøftet, at arbejdet med en ny strategi for Handicap bør opprioriteres.
8. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 18-05-2017
Ingen bemærkninger