UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13 Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

06-02-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-02-2017 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering om Taskforce for de sociale indsatser
3. Orientering om tilgængelighedsløsning mellem Valdemar Sejrsvej og Erik Mendveds Vej
4. Orientering om regnskab 2016
5. Godkendelse af Handicaprådets budget 2017
6. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2016
7. Orientering
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
1. Godkendelse af dagsorden
 
 
2. Godkendelse af referat
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2017:
 
Torsdag, den 20. april
Torsdag, den 18. maj
Torsdag, den 17. august
Torsdag, den 14. september
Mandag, den 6. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2017
  1. Dagsorden godkendt
 
  1. Vedr. pkt. 2 Orientering om samarbejde vedr. sygeplejeydelser på Fjordstjernen, er der følgene korrektion:
 
I referatet står der:
Charlotte Larsen fortalte, at Fjordstjernes beboere vil modtage samme hjælp som beboere på andre plejecentre, der vil ikke være forskel, eksempelvis vil medicinering om natten kunne uddelegeres, hvilket også sker for nuværende på Fjordstjernen.
Dette rettes til:
At på spørgsmålet om hvorvidt ydelserne om natten, hvis vi havde opgaven ville blive leveret af en sygeplejerske, var svaret, at vi ligesom vi gør på vores andre plejehjem og øvrige hjemmepleje ville uddelegere denne opgave til øvrigt personale – altså øvrigt personale ansat i hjemmeplejen.
Der er ikke tale om uddelegering til Fjordstjernes personale.
Herefter blev referatet godkendt.
2. Orientering om Taskforce for de sociale indsatser

Orientering om Taskforce for de sociale indsatser

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Uddannelse til alle unge Julie Becher indstiller, at

  1. orientering om etablering af Taskforce for de sociale indsatser.

Beskrivelse af sagen
Direktionen har nedsat en ny Taskforce for de sociale indsatser. Taskforcen skal i første halvår af 2017 arbejde på tværs af kerneopgaverne i kommunen, så vi overholder budget og serviceniveauer og sikrer attraktive arbejdspladser.
 
Der er brug for, at vi styrker sammenhængen og kontinuitet i de sociale indsatser for borgerne. Det er ikke en ukendt opgave, men vi bliver nødt til at løse den på en anden måde, end vi indtil nu har gjort, for færre penge. Vi arbejder på forskellige kerneopgaveområder i dag med sociale indsatser for og med borgere. Taskforcen skal være med til at gøre det mere enkelt og let at arbejde på tværs af kerneopgaver, og samtidig sikre at vi kan holde budgetterne. Det er nødvendigt for at sikre sammenhæng for borgeren – men også for at sikre gennemsigtighed i serviceniveau - og en størst muligt effekt for borgeren på kort og lang sigt.
 
Vi skal sammen finde og afprøve nye løsninger, så vi i 2017 løser opgaven sammen med borgerne inden for den budgetramme byrådet har besluttet. Og en forudsætning for at lykkes er også, at vi sikrer, at vores myndighedsområder er attraktive arbejdspladser, hvor vi kan fastholde og tiltrække dygtige ledere og medarbejdere.
 
Formål:
 
Deltagere
Taskforcen består af strategiske ledere og tillidsrepræsentanter fra de fire kerneområder: ’Aktiv hele livet’, ’Læring og Trivsel’, ’Alle kan bidrage’ og ’Uddannelse til alle unge’. Julie Becher, chef for Uddannelse til alle unge er ansvarlig for Taskforcen. Erik Kjærgaard Andersen, koncerndirektør deltager i det omfang, det bliver nødvendigt. Herudover kan andre deltagere indgå efter behov i kortere eller længere tid.
 
Taskforcen arbejde foregår fra januar – juni 2017
 
Hvilke opgaver arbejder Taskforcen med?
I overskriftsform arbejder Taskforcen med følgende fem opgaver:
 
1) Kortlægning/grundlag
Fx løbende opfølgning på budget og forbrug på de sociale indsatser
 
2) Tværgående serviceniveauer og arbejdsgange
Fx beskrivelse af serviceniveauer for sociale indsatser til børn, unge og voksne, og
effektiv udnyttelse af boligmasse (akutbolig, opskrivning, samarbejdet med de almene boligselskaber mv)

3) Metoder
Fx visitationspraksis, god praksis for styring af aktivitet og økonomi tæt på driften, model for hvordan rådgiveren får øget kompetence- og budgetansvar, god praksis for forhandling af pris og kvalitet, kontraktskabeloner, afklaring af eventuel konkurrenceudsættelse.
 
4) Attraktiv arbejdsplads
Fx fælles forståelse og platform for udvikling af myndighedsfunktionerne som attraktive arbejdspladser både for medarbejdere og ledere.
 
5) Principper/strategi for de sociale indsatser
Fx fælles principper for den sociale indsats og investeringsscenarier.
 
 
Thomas de Richelieu, konstitueret chef for Aktiv Hele Livet, giver en orientering på mødet.

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2017
Morten Løvschall deltog fra kl. 17.10.
 
Pernille Kruse deltog fra kl. 17.35.
 
Konstitueret chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu præsenterede sig selv.
 
Thomas gennemgik de bilag, der er vedlagt referatet.
Thomas orienterede om formålet med den nedsatte Taskforce for den sociale indsats.
 
Denne Taskforce have bl.a. til formål at arbejde på tværs af alle kerneområder i kommunen.
 
Det er et krav at budget 2017 overholdes, og at serviceniveauet overholdes.
 
Der blev præsenteret en sammenligning med kommunerne i K4 og i forhold til landsgennemsnittet.
Konklusionen er, at Holbæk Kommunes udgiftsbehov er betydeligt højere end de sammenlignelige kommuner.
 
Taskforcen har bl.a. arbejdet på beskrivelse af serviceniveau, boligmasse, økonomi mv.
 
Der har i processen været høj grad af medarbejderinddragelse, da myndighedsafdelingen skal fremstå som en attraktiv arbejdsplads.


caseno17-735_#4130543_v1_taskforce - bilag til handicapråd 06.02.2017.pptx

Bilag

Taskforce - bilag til Handicapråd 06.02.2017


3. Orientering om tilgængelighedsløsning mellem Valdemar Sejrsvej og Erik Mendveds Vej

Orientering om tilgængelighedsløsning mellem Valdemar Sejrsvej og Erik Mendveds Vej

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
OrienteringssagIndstilling
             
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet besluttede d. 28.01.2016 at øge tilgængeligheden og etablere en elevator ved trappen mellem Valdemar Sejrsvej og Erik Menveds Vej.
 
Der er valgt en platformselevator, der opfylder gældende anvisninger på området. Pointer fra Handicaprådets høringssvar er indarbejdet og forsøgt realiseret på følgende måde:
 
Der er niveaufri adgang uden kanter, hvor kørestol/el-scooter ikke kan vælte udover.
Der er etableret trykknap inden man kommer helt hen til elevatoren
Den nødvendige plads og venderadius foran elevator (iht. fx Vejdirektoratets forskrifter samt SBI-anvisning 216 og 230) er Ø1,5m. Dette mål er opfyldt.
Den nødvendige minimumstørrelse for minielevatorer (jf. SBI-anv. 230) på mindst 1250 mm i dybden og 1000 mm i bredden. Dette mål er øget fra mindste krav til en dybde på 1480mm og en bredde på 1100mm.
 
Formålet med platformselevatoren er lettere tilgængelighed for de borgere, der har vanskeligt ved at færdes den lange (om)vej op langs Valdemar Sejrsvej og via Lundemarksvej og Riffelhavevej. Fx kørestolsbrugere og gangbesværede.
 
Endvidere kan cyklister på traditionel 2-hjulet cykel anvende løsningen, hvis cykelstyret drejes under ”overfarten”. 
 
Løsningen er valgt i en afvejning af totaløkonomi, input fra Handicaprådet samt gældende nationale anvisninger og på trods af den sparsomme plads på lokaliteten.
 
Det vil sige mest mulig værdi med afsæt i de konkrete nødvendigheder og muligheder - og til glæde for flest mulige.
 
Begrænsninger
Den valgte løsning giver ikke mulighed for, at fx avisbud med cykeltrailer, Christiania-cykler samt nogle typer 3-hjulede eller 4-hjulede cykler eller andre lange/brede køretøjer kan få glæde af elevatoren.
 
Status
Elevatoren var driftsklar pr. 1. december 2016 og bliver anvendt hyppigt hver dag. Der er opsat midlertidigt lys, da vores entreprenør desværre har haft leverandørsvigt og er dermed blevet forsinket med opsætningen af den permanente lyskilde.

Elevatoren er lavet og taget i brug
Thomas orienterrede om sagen og at der henholdes til den beslutning der er taget
Pernille orienterede om en klage og at der blev undersøgt om den overholder de regler der er på området.
Handicaprådet udtaler at forholdene er som de skal være.

Økonomiske konsekvenser
Oversigt over budget og forbrug pr. 1/1-2017:
 
Budget            1,50 mio         
Forbrug           1,35 mio.
Hensat             0,10 mio.         Dvs. afsluttende faktura og restarbejder.
Forventet rest  0,05 mio.         Dvs. forventet 50 tkr. ikke realiseret budget.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmødet den 28. januar punkt nr. 8

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2017
Handicaprådet drøftede en henvendelsen fra en borger vedr. størrelsen på elevatoren, og manglende mulighed for at tage større hjælpemidler med i elevatoren.
 
Handicaprådet har i forbindelse med projektering af elevatoren afgivet høringssvar, og alle var enige i, at elevatoren opfylder alle krav og bestemmelser for størrelse og anvendelse. Elevatoren er større en kravet er.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om regnskab 2016

Orientering om regnskab 2016

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Konstitueret chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. orientering om regnskab 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Regnskab 2016 er vedlagt som bilag.
 
Regnskabet viser et beskedent merforbrug på kto. 6 samt et mindreforbrug på kto. 5.
 
Det samlede mindreforbrug søges overført til budget 2017.

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2017
Chefkonsulent Palle Kristensen orienterede om regnskabet og det blev aftalt, at budgetomplaceringer søges foretaget, så regnskab og budget bliver sammenligneligt.
 
Handicaprådet tog herefter orienteringen til efterretning.


caseno17-4526_#4103317_v1_regnskab 2016.docx

Bilag

Regnskab 2016


5. Godkendelse af Handicaprådets budget 2017

Godkendelse af Handicaprådets budget 2017

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Konstitueret chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. budget 2017 godkendes

Beskrivelse af sagen
Det udmeldte budget for 2017 vedrørende Handicaprådet, er vist i det vedhæftede bilag.
 
Overførsel af mindreforbrug i 2016 er ikke sat ind på nuværende tidspunkt, da dette forudsætter politisk godkendelse af regnskab og budget.

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2017
Handicaprådet godkendte budgetforslaget.


caseno17-4526_#4103315_v1_budget 2017.docx

Bilag

Budget 2017


6. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2016

Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2016

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Konstitueret chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu indstiller, at
 
  1. Handicaprådets årsberetning for 2016 godkendes,

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet afgiver årligt en orientering om rådets arbejde og virke,
 
Beretningen indeholder regnskab for 2016, samt en kort beskrivelse af sager rådet har drøftet og sager hvor Handicaprådet har afgivet høringssvar.

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2017
Rettelse til årsberetningen: Connie Pedersen er ikke fra Gigtforeningen men fra Epilepsiforeningen.
 
Herefter blev årsberetningen godkendt.


caseno17-4526_#4106619_v1_handicaprådets årsberetning 2017.docx

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2017


7. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
1. Orientering fra formanden
 
 
 
2. Orientering fra administrationen
 
 
 
3. Orientering fra medlemmerne

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2017
  1. Morten Løvschall orienterede om forslaget om, at gøre møderne mere tematiserede, og at der mellem møderne blev nedsat en gruppe, der skulle arbejde med det besluttede tema.
Holdninger og Handicap er det første tema, der skal arbejdes med.
Det overordnede tema er mangfoldighed.
 
  1. På baggrund af Rigsrevisionens beretning om:
”Indsatsen overfor patienter med hjerneskade”, så har Handicaprådet forespurgt om, hvor mange midler Holbæk Kommune har modtaget og hvad de er blevet omsat til.
 
Palle Kristensen orienterede om indsatsen.
 
Holbæk Kommune modtog 1,8 mio. kr. af puljen på 150 mio. kr. i støtte til et forløbsprogram for voksne med en erhvervet hjerneskade.
 
For midlerne blev der projektansat to medarbejdere i tre år, som bl.a. skulle være tovholdere og skulle kompetenceløfte medarbejderne på genoptræningsområdet, så de nu arbejder på ”avanceret rehabiliteringsniveau”.
 
Der er samtidigt sket en opnormering af terapeuter på det neurofaglige/sen- hjerneskade område – i alt er der opnormeret med 6 terapeuter fra 2013-2016.
 
Den ene er en fysioterapeut, som er ansat for penge fra hjerneskadepuljen, mens de øvrige er ansat via indstilling til det daværende Udvalg for Voksne, med henblik på behov for ressourcer til at varetage træningen af borgere med hjerneskade. Da der modtages flere genoptræningsplaner og borgerne udskrives tidligere, har de derfor behov for en mere intensiv ambulant indsats.
 
Borgere med hjerneskade er prioriteret højt indenfor de givne økonomiske rammer.
Genoptræningscentret har valgt at differentiere forhold til indkaldelse, og har indkaldt disse borgere indenfor 5 hverdage.
 
En stor del af terapeuterne på området har gennemgået kompetenceudvikling for penge fra puljen, således at indsatsen ligger på ”avanceret niveau”, som er det højeste niveau indenfor området.
 
Palle Kristensen orienterede om det videre forløb med rapporterne fra ”God Adgang”.
Handicaprådet er tidligere blevet præsenteret for en liste, hvor alle problemområderne ved de respektive bygninger var opført, og hvor Vækst og Bæredygtighed havde udarbejdet prisestimater for, hvad det ville beløbe sig til for at få udbedret alle påpegede områder.
Det beløb sig til ca. kr. 3,4 mio.. Vækst og Bæredygtighed havde søgt Trafik og Byggestyrelsen om kr. 2,4 mio., hvilket der nu er givet afslag på.
 
Handicaprådet skal nu prioritere mellem punkterne indenfor den million, der er afsat til tilgængelighed.
Handicaprådet nedsætter en gruppe og fremkommer med en prioriteret liste inden udgangen af februar 2017.
 
 
  1. Conni Pedersen fortalte, at der den 25. marts 2017 er høring om handicap på både børne og voksen området. Dette foregår i Kuben.
 
Ilse Rosenkilde Johnsson fortalte, at Hjernesagen har udarbejdet et udkast til en national handlingsplan, der ser meget på forebyggelse og genoptræning.
 
Tirsdag den 14. marts 2017 mellem kl. 10 og kl. 15 har Epilepsiforeningen, Hjerneskadeforeningen samt Hjernesagen lånt lokaler på Fjordstjernen til en temadag.
 
Der er oprettet en pårørendeforening i Danmark for ca. 1 år siden. Stor konference i København afholdt med ca. 200 deltagere.
 
Mogens Hansen orienterede om møde afholdt på Bjergmarkskolen sammen med bl.a. Chef for læring og Trivsel Jens Zachariasen og Morten Løvschall.
Rygte er opstået om, at der er ændret holdning i forhold til udflytning af 9. klasse til CSU.
Mogens fortalte, at bestyrelsen i CSU IKKE har ændret holdning.
 
Rasmus Brandstrup Larsen fortalte om forløbet og beslutningen. Lejemål af pavilloner er udløbet.
Det koster kr. 1 mio. at forlænge lejemålet, men hvor skal denne million findes.
 
Grete Sonberg vil gerne deltage i prioriteringen i forhold til ”God adgang”.
 
Rasmus Brandstrup Larsen orienterede om handicap og spejdere i Holbæk Kommune. Dette havde været et spændende projekt.
Samarbejde med de blå spejdere, hvor institutioner kunne komme og besøge spejderne.
Dette havde været en fantastisk oplevelse for en dreng i kørestol.
8. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2017
Ingen bemærkninger