UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

01-11-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

01-11-2016 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering om samarbejde vedr. sygeplejeydelser på Fjordstjernen
3. Orientering om "holdninger og handicap"
4. Beslutning om mødeplan for 2017
5. Orientering om høringer siden sidste Handicaprådsmøde
6. Høring - ansøgning om dispensation for niveaufri adgang
7. Tildeling af Handicapprisen 2016 - Lukket punkt
8. Orientering
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
2. Godkendelse af referat
 
 
 
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 01-11-2016
  1. Dagsorden godkendt
 
  1. Ole Brockdorff deltog ikke i mødet den 13. september 2016.
 
Rettelse til pkt. 7 Budget 2017.
Det der ønskes høringssvar på, er også det, der forventes besluttet – rettes til:
Alle afgivne høringssvar indgår i politikkernes overvejelser i beslutningsprocessen.
 
Herefter blev referatet godkendt.
2. Orientering om samarbejde vedr. sygeplejeydelser på Fjordstjernen

Orientering om samarbejde vedr. sygeplejeydelser på Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at

  1. orienteringen om samarbejdet mellem Fjordstjernen og Holbæk Kommunes plejecenter på Samsøvej vedr. levering af sygeplejeydelser til Fjordstjernen.

Beskrivelse af sagen
På byrådets møde den 6. september 2016 blev det besluttet, at lade medarbejdere fra plejecentret på Samsøvej levere sygeplejeydelser på Fjordstjernen.
 
En repræsentant fra Fjordstjernen og leder af Område Midt Charlotte Larsen vil på mødet orientere om, hvordan samarbejdet fremover vil forløbe.

Beslutning i Handicaprådet den 01-11-2016
Morten Løvschall, Jacob Christiansen, Rasmus Brandstrup Larsen deltog i mødet fra kl. 17.16
 
Charlotte Larsen orienterede om, at ansættelse af sygeplejersker i forhold til varetagelsen af sygeplejeopgaver på Fjordstjernen, var igangsat.
 
Sygeplejerske Marie Glenstrup fra Fjordstjernen har deltaget i ansættelsessamtalerne.
 
Der vil helt naturligt være stor fokus på den enkelte beboer.
Sygeplejerskerne møder ind på Fjordstjernen, og deres primær område vil være der.
 
Der vil blive afholdt flere samarbejdsmøder med Fjordstjernen.
 
Handicaprådet udtrykte bekymring omkring hjælpen til beboerne og om økonomien kunne holde.
 
Marie Glenstrup mente, det kunne være problematisk i forhold til evt. akut medicinering om natten.
Marie mente, at samarbejdet med Holbæk Kommune gik godt, og at der skulle afholdes flere samarbejdsmøder.
 
Charlotte Larsen fortalte, at Fjordstjernes beboere vil modtage samme hjælp som beboere på andre plejecentre, der vil ikke være forskel, eksempelvis vil medicinering om natten kunne uddelegeres, hvilket også sker for nuværende på Fjordstjernen.
 
Der blev spurgt ind til, om der ville være flere sygeplejersker i nattevagt.
Nattevagten løses, som det også sker nu, i samarbejde med hjemmeplejen.
 
Det var vigtigt at få fastslået, at det var en politisk beslutning, og om beslutningsgrundlaget var godt nok til at træffe den beslutning, der var taget.
 
Politikkerne i Handicaprådet havde fuld tillid til, at de oplysninger de havde truffet afgørelsen på, var korrekte.
 
Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem Fjordstjernen og Holbæk Kommune.
 
Morten Løvschall pointerede, at Handicaprådet ikke er partipolitisk men handicappolitisk, og er rådgiver for byrådet. Beslutningen om sygeplejeydelserne er truffet af byrådet. Dette punkt på dagsordenen drejer sig udelukkende om hvordan beslutningen gennemføres – om samarbejdet mellem Fjordstjernen og Holbæk Kommune. Handicaprådet burde have været hørt, hvilket politikkerne også bemærkede, at de burde have været opmærksomme på.
 
Karen Thestrup Clausen mente, det kunne være interessant med en evaluering i februar/marts måned, hvilket der var opbakning til.
3. Orientering om "holdninger og handicap"

Orientering om "holdninger og handicap"

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at

  1. orientering om strategi vedr. ”holdninger og handicap” tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Rasmus Brandstrup Larsen vil på mødet orientere om styregruppens arbejde vedr. holdninger og handicap.
 
Det Centrale Handicapråd har lanceret en ny strategi om holdninger til handicap på opfordring fra regeringen og med støtte fra folketinget.
 
Strategien foreslår, at de kommunale handicapråd indgår i et samarbejde med kommunen og eventuelle andre om de forskellige opgaver.

Lovgrundlag – link
Link til startegien ”holdninger og handicap”
www.holdninger-og-handicap.dk

Beslutning i Handicaprådet den 01-11-2016
Rasmus Brandstrup Larsen orienterede om strategiplanen for ”Holdninger og Handicap”.
KL har nedsat en styregruppe, hvor Rasmus er medlem.
 
Det Centrale Handicapråd har udarbejdet en publikation omkring, hvordan handicappede kan betragtes som ligeværdige.
 
Hvordan kommer strategien ud og leve.
Der er sendt breve ud til alle Handicapråd, for derved at få rådene involveret i arbejdet med strategiens foreslåede aktiviteter.
 
Ønsket er, at strategien tages op til drøftelse på næstkommende Handicaprådsmøde. Nogle af de centrale punkter i strategien kunne evt. sendes til de respektive udvalg, som derved kunne blive involveret i arbejdet.
Spørgsmålet er, hvordan Handicaprådet kan arbejde videre med strategien, og om der kunne arbejdes kontinuerligt med denne.
 
Der kunne evt. nedsættes en gruppe i Handicaprådet, der kunne arbejde mellem møderne, så der var noget konkret at drøfte på møderne.


caseno16-5300_#3972561_v1_brev til kommuner om holdningsstrategi.pdf.pdf
caseno16-5300_#3972557_v1_brev til kommunale handicapråd.pdf.pdf

Bilag

brev til kommuner om holdningsstrategi.pdf
Brev til kommunale handicapråd.pdf


4. Beslutning om mødeplan for 2017

Beslutning om mødeplan for 2017

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beslutningssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 
  1. mødeplan for 2017 besluttes

Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet forslag til seks møder i 2017. Møderne er søgt placeret i forhold til den politiske mødekalender, og så Handicaprådets beslutninger, høringssvar og bemærkninger kan indgå i administrativ sagsbehandling forud for de politiske udvalgsmøder.
 
Forslag til mødedatoer:
 
7. februar
20. april
18. maj
17. august
14. september
6. november

Beslutning i Handicaprådet den 01-11-2016
Mødedatoer for 2017 godkendt.
5. Orientering om høringer siden sidste Handicaprådsmøde

Orientering om høringer siden sidste Handicaprådsmøde

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at

  1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet anmodede på mødet den 13. september 2016 om, at der blev orienteret om hvilke høringssvar, der havde været afgivet siden sidste møde.
 
Følgende områder er der udarbejdet bemærkninger, partshøring og høringssvar til.
 

Beslutning i Handicaprådet den 01-11-2016
Ilse Rosenkilde Johansson forlod mødet kl. 18:00.
 
Efter afgivelse af høringssvar vil link til dagorden for det/de udvalg, der behandler sagen blive indsat i Handicaprådets dagsorden.
6. Høring - ansøgning om dispensation for niveaufri adgang

Høring - ansøgning om dispensation for niveaufri adgang

Sagsgang og sagstype
Høring i Handicaprådet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncernchef for Vækst & Bæredygtighed, Kristian Nabe-Nielsen, indstiller, at:
 
  1. Handicaprådet afgiver høringssvar i forbindelse med ansøgning om dispensation for niveaufri adgang

Beskrivelse af sagen
Der er givet midlertidig byggetilladelse d. 6.7.2016 til opstilling af to pavilloner til undervisningsbrug på Nordvestsjællands HF og VUC.
Byggetilladelsen udløber pr. 1.8.2017, hvorefter pavillonerne udskiftes med en permanent løsning. Byggemyndigheden har dialog med skolen om udbygningsmuligheder.
 
I byggetilladelsen er der stillet vilkår om niveaufri adgang, men der er i forbindelse med færdigsyn konstateret, at dette ikke er udført. Der er meddelt midlertidig ibrugtagningstilladelse.
 
Nordvestsjællands HF og VUC har ansøgt om dispensation fra BR10 kap. 3.2 og kap 3.2.1 stk. 2, således at pavillonerne ikke etableres med niveaufri adgang.
Pavillonerne rummer i alt fire klasselokaler, og skolen redegør for at undervisningen er fordelt således, at elever med behov for særlig tilgængelighed, ikke vil modtage undervisning i pavillonerne.
 
Pavillonerne er placeret direkte til skolens parkeringsplads, men på væsentlig skrående terræn. Der er således etableret trapper til yderdørene.

Beslutning i Handicaprådet den 01-11-2016
Handicaprådet mener ikke, at materialet er fyldestgørende, eksempelvis mangler der tegninger.
 
Handicaprådet udtaler, at der skal være mulighed for at tilgå et undervisningslokale og at der burde have været taget højde for dette.
 
Handicaprådet udtrykker skarp kritik af beslutningen.
 
Handicaprådet accepterer beslutningen, men ikke ud over tilladelsesperioden som er den 1. august 2017.
7. Tildeling af Handicapprisen 2016 - Lukket punkt
8. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
1. Orientering fra formanden
 
 
 
2. Orientering fra administrationen
 
 
 
3. Orientering fra medlemmer

Beslutning i Handicaprådet den 01-11-2016
  1. Morten Løvschal orienterede om en mail, han har modtaget fra CSU omhandlende de kommende års besparelser. Der skal ske en besparelse på 5 % på det takstfinansierede område, og derudover er der en nedgang i mængden af ydelserne. Sammenlagt resulterer det i afskedigelse af knap 20 % af medarbejderne.
 
Handicaprådet vil blive yderligere orienteret efter torsdag den 3. november 2016.
 
  1. Ingen bemærkninger.
 
  1. Ole Brockdorff vil gerne tilmeldes VISO konferencen. Ole sender indbydelsen til Palle Kristensen, der vil distribuere til Handicaprådet.
 
Handicaprådet kan tilmelde sig pr. mail inden fristens udløb til Palle Kristensen – palkr@holb.dk eller til Susan Larsen – larse@holb.dk
 
Jacob Christiansen takkede Handicaprådet for, at have ydet et tilskud til spastikkerforeningens årsfest.
Jacob var blevet kontaktet af en borger vedr. indretningen af den nye sportsarena. Det siges, at arenaen ikke indrettes, så det er muligt for handicappede at dyrke idræt og at badefaciliteterne heller ikke bliver tilgængelige for handicappede.
 
Det undrer Handicaprådet, hvis ikke der skulle være taget højde for dette.
 
Morten Løvschall er i dialog med Lone Blok Rasmussen om dette og forventer hurtigt svar.
 
Jytte Brouer orienterede om, at der har været generalforsamling i PTU den 12. oktober 2016. PTU er opløst og erstattet af to nye foreninger - Polioforeningen og Ulykkesforeningen.
9. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 01-11-2016
Ingen bemærkninger.