UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

13-09-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-09-2016 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering om tildeling af førtidspension til unge samt bevilling af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til unge
3. Kvalitetsstandard - Høring Handicaprådet
4. Høring - ansøgning om dispensation fra krav om niveaufri adgang
5. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2016
6. God Adgang og mærkning af kommunale bygninger
7. Budget 2017
8. Orientering
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 1. Godkendelse af referat
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2016:
Tirsdag den 1. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2016
 1. Dagsorden godkendt
 
 1. Referat godkendt
2. Orientering om tildeling af førtidspension til unge samt bevilling af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til unge

Orientering om tildeling af førtidspension til unge samt bevilling af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til unge

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Uddannelse til alle unge Julie Becher indstiller, at Handicaprådet:
 
 1. tager orientering om tildeling af førtidspension til unge samt bevilling af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til unge til efterretning

Beskrivelse af sagen
På anmodning fra Handicaprådet orienterede chefen for Alle kan Bidrage Gorm Hjelm Andersen på rådets møde d. 16. august 2016 om den demografiske udvikling af tildeling af førtidspensioner.

Dette medførte en række konkrete spørgsmål om tildeling af førtidspension til unge samt bevilling af Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til unge.

Chefkonsulent Sanne Tolstrup fra Uddannelse til alle unge vil på mødet orientere om data og udviklingen på områderne: tilkendelse af førtidspension til unge herunder rehabiliteringsindsatsen på unge-området samt bevilling af STU. Handicaprådet vil samtidigt blive orienteret om hvilke grupper af og hvor mange unge disse områder omhandler samt får en kort orientering om arbejdsgange og lovgrundlag.
 
Chefkonsulent Sanne Tolstrup og Julie Becher, chef for Uddannelse til alle unge, deltager begge under punktet.
 
Bilag:

Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2016
Chefkonsulent og leder af unge rehabilitering Sanne Tolstrup præsenterede sig selv.
 
Afdelingen behandler områderne
· tilkendelse af førtidspension til unge
· rehabiliteringsindsatsen
· bevilling af STU
 
 Sanne Tolstrup uddybede de bilag, der var vedlagt sagen.
 • Oversigt over diagnoser fordelt på ”glatsager” tildelt førtidspension
 • Ankestyrelsens principafgørelser i to sager
 • Oversigt over indstillinger fra unge rehabilitering
 • Oversigt over STU-forløb og unge på Studiegården
 
Handicaprådet stillede uddybende spørgsmål, for derved at få en bedre forståelse af, hvilke kriterier der ligger til grund for indstilling til førtidspension og om hvilke overvejelser, der ligger til grund for ikke at indstille til førtidspension.
 
Sanne Tolstrup forklarede processen omkring ressourceforløb, hvilke ydelser de unge kan få i forskellige situationer som uddannelse, ressourceforløb, STU m.v., det være sig uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse, kontanthjælp eller førtidspension.
 
Handicaprådet udtrykte tilfredshed med orienteringen.


caseno16-42358_#3914773_v1_oversigt over unge holbæk borgere på stu.pdf
caseno16-42358_#3914771_v1_målgruppe for stu.pdf
caseno16-42358_#3914770_v1_ankesager - 68-14.pdf
caseno16-42358_#3914769_v1_ankesager - 33-15.pdf
caseno16-42358_#3914768_v1_oversigt over indstillinger fra unge-rehabiliteringsteam.pdf
caseno16-42358_#3914767_v1_førtidspension 'glatsager' oversigt.pdf

Bilag

Oversigt over unge Holbæk borgere på STU
Målgruppe for STU
ankesager - 68-14
ankesager - 33-15
Oversigt over indstillinger fra unge-rehabiliteringsteam
Førtidspension 'glatsager' oversigt


3. Kvalitetsstandard - Høring Handicaprådet

Kvalitetsstandard - Høring Handicaprådet

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Høringssvar

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at:
 
1. Handicaprådet giver høringssvar til revideret kvalitetsstandard

Beskrivelse af sagen
Hvorfor kvalitetsstandard
 
Udvalget for Voksne skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.
 
En kvalitetsstandard skal indeholde beskrivelsen af det serviceniveau, som byrådet har fastsat for indsatsen.
 
Beskrivelserne af indhold, omfang og udførelse af hjælpen skal være præcise og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressource, afgørelserne og leveringen af hjælpen.
 
Revision og udarbejdelse
 
På ældre- og handicapområdet har vi tidligere haft 20 kvalitetsstandarder. Det er aftalt, at disse skulle forenkles i sproglige formuleringer, opsætning og antal.
 
I kvalitetsstandarden er indholdet af samtlige 20 kvalitetsstandarder sammenskrevet til én kvalitetsstandard. Indholdet er revideret redaktionelt og med færre detaljerede beskrivelser for at understøtte tankegangen i Aktivt samspil, hvor dialogen mellem borger og medarbejder om behovet for hjælp bliver prioriteret.
 
Medfører vedtagelsen af budget 2017 ændringer i serviceniveauet, vil kvalitetsstandarderne blive tilrettet efterfølgende og forelagt Handicaprådet til fornyet høring.

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke økonomiske konsekvenser, da der ikke er ændringer serviceniveauet.

Høring
Kvalitetsstandarden skal til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene vil sammen med administrationens kommentarer blive vedlagt som bilag til Udvalget for Voksne.

Lovgrundlag – link
Lov om social service § 138 & § 139

Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2016
Handicaprådet udtaler, at de ikke har kommentarer til de redaktionelle rettelser, så længe det ikke berører økonomi og ikke ændrer på serviceniveauet.


caseno16-5300_#3920383_v1_kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp af 2.9.2016.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp af 2.9.2016


4. Høring - ansøgning om dispensation fra krav om niveaufri adgang

Høring - ansøgning om dispensation fra krav om niveaufri adgang

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Drøftelsessag


Indstilling
Chef for Vækst og Bæredygtighed Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at Handicaprådet:
 1. afgiver høringssvar til ansøgning om dispensation fra krav om niveaufri adgang

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune meddelte den 14. juli 2016 byggetilladelse til opstilling af en midlertidig kontorpavillon på Holbæk Sygehus i en periode på 5 år. Byggetilladelsen er givet på betingelse af, at der etableres niveaufri adgang ved kontorpavillonens to yderdøre.
 
Region Sjælland har efterfølgende ansøgt om dispensation til kun at etablere niveaufri adgang ved den ene yderdør. Dispensationsansøgningen er begrundet med, at der ved den ene ende af pavillonbygningen er et niveauspring på 1,4 meter.
 
Henset til at kontorpavillonen bliver opstillet midlertidigt, at den har en begrænset størrelse samt at den er indrettet med faste arbejdspladser, vurderer Byg, Vej og Trafik, at bygningen med den ansøgte dispensation kan opfylde det hensyn, som ligger bag bygningsreglementets bestemmelse om niveaufri adgang.

Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2016
Handicaprådet udtaler, at rådet ikke har indvendinger mod dispensationsansøgningen.


caseno16-32969_#3858890_v1_vs ansøgning om midlertidig opsætning af pavilloner på holbæk sygehus smedelundsgade 60, 4300 holbæ.pdf
caseno16-32969_#3861393_v1_byggetilladelse.docx
caseno16-32969_#3858880_v1_vs ansøgning om midlertidig opsætning af pavilloner på holbæk sygehus smedelundsgade 60, 4300 holbæ.pdf
caseno16-32969_#3890523_v1_ansøgning om dispensation for krav om niveaufri adgang til midlertidige pavillon - img_0110.jpg.jpg

Bilag

Situationsplan
Byggetilladelse
Plantegning
Foto - niveauforskel


5. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2016

Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2016

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beslutningssag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller, at Handicaprådet

 1. godkender proceduren for tildeling af Handicapprisen 2016

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år en Handicappris på kr. 10.000.
 
Dato for uddeling af prisen foreslås at være mandag den 5. december 2016.
 
Modtagere af prisen kan være privatpersoner, foreninger, organisationer eller erhvervsvirksomheder, som med initiativ og kreativitet i særlig grad har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker med handicap.
 
Kriterierne for uddeling af prisen er vedlagt som kopi.
Det foreslås at der i kriterierne tilføjes:
· Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles til prisen.
 
Prisen følges af et kunstværk, primært fra en lokal kunstner.
 
Processen for tildeling af Handicapprisen for 2016, sættes i gang med opslag på hjemmesiden, og med frist for indstillinger den 9. oktober 2016, så Handicaprådet kan tage stilling til indstillingerne på mødet den 1. november 2016.

Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2016
Handicaprådet godkendte kriterierne for uddeling af Årets Handicappris, der vil foregå mandag den 5. december 2016.
 
Sidste frist for indstillinger er søndag den 9. oktober 2016
 
Indstiller skal opgive navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse.


caseno16-5300_#3915544_v1_kriterier for uddeling af handicappris 2016.pdf

Bilag

Kriterier for uddeling af Handicappris 2016


6. God Adgang og mærkning af kommunale bygninger

God Adgang og mærkning af kommunale bygninger

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller, at Handicaprådet
 1. tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet besluttede i 2014 at der skulle indgås en aftale med ”God Adgang”, omkring mærkning af udvalgte kommunale bygninger vedr. tilgængelighed.
 
De udvalgte bygninger er i løbet af 2015 og 2016 gennemgået, og der er udarbejdet rapporter for hver enkelt bygning. Eksempel vedlagt i kopi.
 
De opmærksomhedspunkter som der er fremkommet i forbindelse med gennemgangen, er alle blevet oplistet og anlægsafdelingen i Vækst og Bæredygtighed har for hver bygning udarbejdet prisoverslag over, hvad det vil koste at foretage de foreslåede ændringer.
 
Oversigt med prisoverslag er vedlagt i kopi.
 
Vækst og Bæredygtighed har samtidigt søgt Trafik og Byggestyrelsen om 2,4 mio. fra deres tilgængelighedspulje.
 
På ”God Adgangs” hjemmeside er det muligt at se rapporter for alle de gennemgåede bygninger.
 
http://godadgang.dk/kommuner/kommune.asp

Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2016
Chefkonsulent Palle Kristensen orienterede om ”God Adgang” og den gennemgang af de bygninger, Handicaprådet havde valgt.
 
”God Adgang” har udarbejdet rapporter, og ud fra disse rapporter er alle opmærksomhedspunkter oplistet. Vækst og Bæredygtighed har estimeret omkostningerne til 3,4 mio. ved at foretage de bygningsmæssige ændringer, der er påpeget i rapporterne.
 
Vækst og Bæredygtighed har søgt Trafik og Byggestyrelsen om 2,4 mio. fra deres tilgængelighedspulje og sammen med 1 mio. fra Holbæk Kommunes tilgængelighedspulje, vil alle de nævnte forhold kunne udbedres.
 
Hvis ikke Trafik og Byggestyrelsen bevilger de ansøgte midler, skal Handicaprådet prioritere, hvilke ændringer der ønske foretaget indenfor egen ramme på 1 mio.
 
Ilse Rosenkilde Johansson fortalte, at det er planlagt at Algade skal renoveres, hvilket kommer til at foregå på samme tid som Sundhedsdagen 2017, dette er meget uheldigt, da gaden så vil være svært fremkommelig.
 
Handicaprådet foreslår, at der på kommunens hjemmeside er links til de bygninger, der er blevet gennemgået af ”God Adgang”.
 
Handicaprådet vil overveje, om der kan komme flere bygninger med i gennemgangen, hvilket afhænger af økonomien.


caseno16-5300_#3911068_v1_godadgang.dk samletoversigt 24.06.2016.pdf.pdf
caseno16-5300_#3909605_v1_jyderup bibliotek - tilgængelighedsrapport (2).pdf.pdf

Bilag

Godadgang.dk samletoversigt 24.06.2016.pdf
Jyderup Bibliotek - Tilgængelighedsrapport (2).pdf


7. Budget 2017

Budget 2017

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller, at Handicaprådet
 1. drøfter den videre proces, omkring afgivelse af høringssvar vedr. budget 2017-2020

Beskrivelse af sagen
Den 31.august 2016 1. behandlede Økonomiudvalget budgettet for 2017-2020.
 
Materialet som indgik ved 1. behandlingen blev herefter sendt i høring. Høringsperioden løber fra den 1. september til den 16. september.
 
Handicaprådet bedes drøfte den videre proces omkring afgivelse af høringssvar.
 
Budgetmaterialet forefindes på Holbæk Kommunes hjemmeside og kan findes via følgende link.
 
http://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2017/

Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2016
Jacob Christiansen udtrykte bekymring for, om de høringssvar Handicaprådet tidligere har afgivet i andre sager bliver brugt, og om det har en effekt.
 
Rasmus Brandstrup Larsen fortalte, at alle høringsvar der modtages bliver vist, og at de bliver læst.
Det der ønskes høringssvar på, er også det, der forventes besluttet.
 
Morten Løvschall samler Handicaprådets høringssvar vedr. budgettet.
Høringssvar skal være afleveret senest den 16. september kl. 16.
 
Det blev aftalt, at når Handicaprådet afgiver høringssvar, vil der bliver orienteret om udvalgets og/eller byrådets beslutning på næstkommende Handicaprådsmøde.
8. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering fra formanden
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 1. Orientering fra medlemmerne

Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2016
 1. Morten Løvschall har modtaget en henvendelse fra et medlem af brugerpårørenderådet på Fjordstjernen vedr. Holbæk Kommunes beslutning om, at hjemtage sygeplejeydelserne.
 
Handicaprådet fremsender brev til Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg” og udtrykker stærk utilfredshed med sagsforløbet samt manglende høring før endelig beslutning blev truffet. Handicaprådet mener, at sagen skal op til fornyet behandling, da beslutningsgrundlaget er mangelfuldt.
 
 1. Palle Kristensen orienterede om, hvilken information der vil komme ud omkring nye buslinjer/ruter, som kommer den 11. december 2016.
 
Der vil blive informeret i ”Nyt fra Holbæk Kommune”, indstik i ugeavisen By og Land. Avisen udkommer 25. oktober 2016.
 
Opsat hængeskilte i busserne, hvor der henvises til ruter og tider i den nye køreplan, der henvises til kommunens hjemmeside. Forventes opsat i uge 46/47.
 
Information på udvalgte stoppesteder om nedlæggelse af ruter/ændring af ruter. Forventes at ske i uge 47/48.
 
Information på kommunens hjemmeside og på Movia’s hjemmeside i uge 47/48.
 
Handicaprådet foreslog streamere på busserne og måske kunne det undersøges, om det var muligt at få lov til at informere på de infoskærme, der findes forskellige steder (forretningscentre) eller andre steder, hvor de evt. findes.
 
 1. Rasmus Brandstrup Larsen orienterede om, at Danske Handicaporganisationer har fået penge fra Socialministeriet til, at udforme en strategi om Holdninger til Handicappede. Strategien er udarbejdet i samarbejde med jobcentre og andre af arbejdsmarkedets parter.
Rasmus sidder i styregruppen og beslutningen er, at strategien sendes til alle Handicapråd.
Handicaprådet i Holbæk skulle også have modtaget mailen, hvilket ikke umiddelbart er sket.
Rasmus undersøger, hvortil mailen evt. kunne være sendt.
 
Mogens Hansen fortalte, at der den 1. september 2016 var valg til LEV’s hovedbestyrelse, og at der var kampvalg.
 
Torsdag den 15. september 2016 afholdes der møde om at søge pension.
Mødet afholdes på CSU med deltagelse af Specialkonsulent Susan Brinck fra Holbæk Kommune og en socialrådgiver fra LEV.
 
Der er repræsentantskabsmøde den 6. – 7. november 2016, hvor der er kampvalg omkring næstformandsposten og FU.
 
Direktør for Hjernesagen Lise Beha Erichsen stopper som direktør i starten af 2017 og stiller op til bestyrelsen.
9. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 13-09-2016
Ingen bemærkninger.