UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Plejehotellet Stenhusbakken, Stenhusvej 21, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

24-05-2016 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-05-2016 19:00:00


PUNKTER

1. Orientering og rundvisning Plejehotellet
2. Godkendelse af dagsorden og referat
3. Høring om ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel
4. Høring om nytænkning af den sociale indsats
5. Temadrøftelse
6. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2016
7. Status på ansøgninger om Førtidspension 2015
8. Orientering
9. Eventuelt1. Orientering og rundvisning Plejehotellet

Orientering og rundvisning Plejehotellet

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller, at Handicaprådet
 
 • tager rundvisning og orientering til efterretning

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet har udtrykt interesse for at se forskellige institutioner i forbindelse med Handicaprådsmøderne.
 
Det er derfor vedtaget, at Handicaprådsmøderne i 2016, så vidt muligt, afholdes forskellige steder i Holbæk Kommune, for derved at få et indtryk af de forskellige plejecentre/institutioner, ikke mindst de nybyggede, men også hvor forholdene er ændrede i forhold til tidligere anvendelse.
 
Mødet den 24. maj 2016 afholdes derfor på Plejehotellet Stenhusbakken, Stenhusvej 21, 4300 Holbæk, hvor Centerleder Mette Engberg Munch vil vise rundt og orientere om stedet.

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2016
 
Centerleder Mette Engberg Munch viste Handicaprådet rundt på Plejehotellet Stenhusbakken, hvorefter Mette kort orienterede om stedet, som for nuværende har 25 faste pladser samt 24 midlertidige pladser.
 
De 25 faste pladser er boliger til plejecenter beboere, der ikke har ønsket at flytte efter nedlæggelse af Stenhusbakken som Plejecenter. Herudover er der 24 midlertidige pladser.
 
Mette omdelte folder, der beskriver forholdene omkring Plejehotellet.
2. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
 1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. april 2016
 
 
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2016:
Tirsdag, den 16. august
Tirsdag, den 13. september
Tirsdag, den 1. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2016
 
 1. Dagsorden godkendt
 
 1. Referat godkendt
3. Høring om ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Høring om ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller at Handicaprådet:
 
 1. afgiver høringssvar på oplægget til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Koncernledelsen har sat en proces i gang, som skal munde ud i, at der politisk tages stilling til en fremtidig organisering af det specialiserede børneområde.
 
Initiativet til en ny organisering udspringer af flere grunde:
 
Formålet er, at sikre at de specialiserede indsatser på børneområdet bedst muligt understøtter kerneopgaven Læring og Trivsel for alle børn.
 
Med andre ord: Hvordan organiserer vi bedst samarbejdet om barnets læring og trivsel mellem skoler, dagtilbud og det specialiserede børneområde?
 
Proces
Udvalg ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ havde i februar 2016 første drøftelse af eventuel ny organisering af de specialiserede indsatser i Læring og Trivsel.
 
Siden da har administrationen arbejdet videre med oplæg til ny organisering. Der har blandt andet været afholdt MED-dialogmøder.
 
Der foreligger nu et oplæg til ny organisering. Dette oplæg har Udvalg ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ sendt i høring i de relevante MED-udvalg og forældrebestyrelser og i Handicaprådet.
 
Udvalg ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ vil på baggrund af de indkomne høringssvar tage stilling til oplægget på deres møde d. 31. maj. Byrådet vil træffe endelig beslutning om ny organisering af Læring og Trivsel på deres møde d. 15. juni.
 
Julie Becher, chef for Uddannelse til Alle Unge og konstitueret chef for Læring og Trivsel: Dagtilbud, folkeskole og Børnespecialcenter 2, vil deltage på Handicaprådets møde og fortælle om sagen.

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2016
 
Jens Erhard Zachariasen, Chef for Læring og Trivsel præsenterede sig selv som ny chef for området.
 
Fagchef Christian de la Porte Simonsen præsenterede sig selv, og orienterede herefter om oplægget, der er udarbejdet og som skal være medvirkende til at styrke Læring og Trivsel.
 
Kan Læring og Trivsel organiseres bedre, og kan arbejdsformen ændres til gavn for alle.
 
Ved den foreslåede organisatoriske ændring er tanken, at der placeres et større ansvar hos de respektive ledere på skoler og i dagtilbud. Organiseringen skal sikre en høj grad af koordinering af indsatserne.
 
Læring og Trivsel har gode erfaringer med, at knytte den socialfaglige kompetence tættere på områderne for derved, at kunne støtte op omkring de svageste elever og deres forældre.
 
Handicaprådet udtaler følgende:
 
Handicaprådet finder forslaget interessant.
 
Rådet har følgende bekymringskommentarer:
 • Hvordan sikres, at den ansvarlige medarbejder ikke bliver tabt i det store billede af andre sager?
 • Hvordan sikres, at der ikke bliver smurt et "tyndt lag leverpostej" ud over det hele, versus at investere der hvor behovet er størst?
Hvem laver den prioritering?
 • Hvordan måles kvaliteten af indsatsen? - Det må ikke kun blive en økonomisk måling.
 • Hvordan sikres trivslen og hvordan måles den?
Hvordan udvikles den?
 • Hvordan sikres en ordentlig overgang fra forsøgsordning i Engskov, til implementering i alle distrikterne og til daglig drift?
Er der midler til den investering, der skal anvendes i implementeringsfasen?
 
Rådet finder det naturligt, at følgegruppen vedr. de udlagte specialundervisningsmidler også orienteres om implementeringen af de nye tiltag.
 


caseno16-7550_#3759786_v1_forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.pdf.pdf

Bilag

Forslag til ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.pdf


4. Høring om nytænkning af den sociale indsats

Høring om nytænkning af den sociale indsats

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller at Handicaprådet:
 
 1. drøfter oplægget til nytænkning af den sociale indsats på voksenområdet

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Med organisationsændringen En stæk medspiller blev socialområdet delt mellem de tre kerneområder Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.
For dele af socialområdet har delingen vist sig ikke at være optimal for en understøttelse af kerneopgaven. Derfor blev der i startet af 2016 igangsat et projekt, der skulle nytænke den sociale indsats.
 
Arbejdet bygger på et ønske om at tilrettelægge den sociale indsats efter kerneopgaverne og dermed skabe de bedste muligheder for, at den sociale indsats kan samtænkes med andre indsatser, som knytter sig til den enkelte borger.
 
Nytænkningen tager afsæt i følgende:
 
Processen
I januar 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de relevante MED-udvalg og ledelsesrepræsentanter fra de tre kerneområder. Arbejdsgruppen havde til opgave at komme med bud på den fremtidige organisering af den sociale indsats.
 
Arbejdsgruppen sendte i slutningen af marts sine drøftelser og opmærksomhedspunkter til projektets styregruppe. På baggrund af disse drøftelser, har styregruppen formuleret sine anbefalinger om den fremtidige organisering. Anbefalingerne fremgår af anbefalingsnotatet (se bilag).
 
Anbefalingsnotatet er nu sendt til de relevante MED-udvalg og skal desuden drøftes på MED-dialogmøde den 2. maj.
 
Den 15. juni forventes byrådet at træffe beslutning om den fremtidige organisering af den sociale indsats.
 
 
På Handicaprådets møde deltager Gorm Hjelm Andersen, chef for Alle Kan Bidrage, ved drøftelsen af dette punkt.

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2016
 
Gorm Hjelm Andersen, Chef for Alle Kan Bidrage orienterede om styregruppens og arbejdsgruppens arbejde omkring anbefalinger om den fremtidige organisering af den sociale indsats, for derved at skabe nye og bedre forudsætninger for indsatsen.
 
Spørgsmålene har været, om rammerne for den enkelte borger kunne styrkes sådan at borgeren får en helhedsorienteret indsats, om vi kunne nærme os ambitionen om èn plan for den enkelte borger.
 
Gorm orienterede ligeledes, om de områder arbejdsgruppen har arbejdet med og om, hvad det forventes, at der lægges op til politisk beslutning.
 
Handicaprådet ønskede at vide, om driftsmedarbejdere har deltaget i arbejdsgruppens arbejde, hvilket der blev svaret ja til.
 
Handicaprådet udtaler:
 
 • Handicaprådet udtrykker generel tilfredshed med forslaget
 • Rådet ser med tilfredshed på, at borgeren sættes i centrum og tager udgangspunkt i den situation den pågældende borger befinder sig i.
 • Rådet anbefaler, at der ses nærmere på organiseringen i forhold til STU elever, da disse tilhører såvel gruppe 1 som gruppe 2.
 • Rådet ser med tilfredshed på, at MED-udvalget er inddraget.
5. Temadrøftelse

Temadrøftelse

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 
 • Handicaprådet drøfter oplæg vedr. fysisk og psykisk handicappedes muligheder for fysisk aktivitet.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har en væsentlig dårlige sundhedstilstand og en væsentlig kortere levetid end befolkningen generelt. Det medfører ringere livskvalitet og et større behov for støtte og pleje.
 
Sundhedspolitik i Holbæk Kommune 2013-17
”Sundhedstilstanden skal løftes hos socialt udsatte og psykisk handicappede.  For borgerne betyder det at borgere med lav social, fysisk eller personlig formåen har god og nem adgang til sundhedstilbud …”
 
Muligheder for fysisk bevægelse – eksempler
Tåstrup Stræde
-           Motion som fast del af hverdag: ”Tåstrupstrædeholdet” deltager i arrangementer fx TV-Øst løbet, idrætsstævnet Slagelse Open.
Dagtilbud Solgården
-           Gåture som en fast del af aktiviteterne især til funktionssvage men mobile borgere, der kan lide at røre sig og som profiterer af at være ude.
-           Motionsmaskiner indendørs.
Opgangsfællesskabet Lundestræde
-           Motionscykler som anvendes efter lyst, men også til fælles motionsforløb, f.eks. lægges km-rute til Paris og når man ved fælles hjælp har cyklet distancen til Paris.
Botilbuddet Abildgården
-           Ture på side-by-sidecykel og gåture.
-           Til borgere, der er fysisk funktionssvage tilbydes ture i Rickshaw cyklen.
Idrætsforeningen Ryttergården for psykisk sårbare
-           Dagsaktiviteter/aftenaktiviteter i Holbæk Boldklubs lokaler og i Bjergmarkshallen
-           Styrketræning, gymnastik, spinning, mountainbike, stavgang, badminiton, volleyball mm.
Multihuset Isefjord
-           Zumba
 
Tilskud og støtte til foreninger med handicapfokus (2015)
-           Holbæk Handicap Idrætsforening: 25.080 kr.
-           Idrætsforeningen Kildehaven: 11.220
-           IF. Ryttergården: Lån af lokaler
-           Racerunning Klub Holbæk: 3.740 kr.
 
Til drøftelse i Handicaprådet
1.         Hvordan kan fysisk aktivitet tænkes ind i hverdagen for fysisk og psykisk handicappede
2.         Er der behov for mere viden om hvilke muligheder der er for fysisk og psykisk handicappede
3.         Skal Holbæk Kommune give mulighed for flere tilbud fx gennem en fælles strategi
4.         Skal foreningstilbud være i ”lukkede foreninger” eller skal vi have mere aktivitet i det ”almindelige” foreningsliv?
5.         Evt. afholdelse af årlig handicapidrætsdag?
 
Leder af Folkesundhed Morten Bundgaard deltager i punktet.

Beslutning i Handicaprådet den 12-04-2016
Pkt. udsat til næste møde i Handicaprådet den 24. maj 2016.

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2016
 
Morten Bundgaard, Leder af Folkesundhed præsenterede sig selv. Morten præsenterede sagsoplægget som indgangsvinkel til drøftelse med Handicaprådet.
 
Handicaprådet ville gerne høre, hvor mange aktive medlemmer der er i de foreninger, Holbæk Kommune yder økonomisk støtte til, hvilket der ikke er et overblik over for nuværende.
 
Handicappede er også medlemmer i almindelige sportsklubber.
 
Der fremkom flere forslag, som kort blev drøftet.
 • Kunne der afholdes en temaaften for handicappede (Handicapidræt)
 • Kunne man drage nytte af hinanden på tværs af foreningerne
 • Skal der afholdes en handicapidrætsdag
 
Der var ønske om, at der kom mere information ud, hvilket godt kunne ske via en temaaften eller lignende.
 
Der har tidligere været afholdt fælleskommunale handicapidrætsdage, som blev afholdt på skift i kommunerne i det tidligere Vestsjællands Amt. Dette gik i sig selv, men kunne måske tages op igen.
 
Det blev foreslået, at der blev udarbejdet en folder om, hvor man kan dyrke handicapidræt i Holbæk Kommune, både i almindelige klubber, men også klubber hvor der kun er handicapidræt.
 
Det blev ligeledes foreslået, at der bliver foretaget en kortlægning af, hvor der er handicappede, der dyrker idræt.
 
Handicaprådet udtrykker:
 
Rådet synes, at kortlægning af området vil være relevant, hvorefter rådet kan briefes igen. Dette kan efterfølgende afstedkomme en temaaften.
 
Idrætsklubberne kunne spørges, om de har eller vil have hold, der er for handicappede.


caseno16-5300_#3722880_v1_tilskud handicapidræt i holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Tilskud Handicapidræt i Holbæk Kommune.pdf


6. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2016

Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2016

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller, at Handicaprådet
 
 • Træffer beslutning om tildeling af midler på baggrund af de indkomne ansøgninger, der opfylder de fastsatte kriterier.

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.
 
Midler til fordeling i 2016 er kr. 30.000
 
Ansøgerne skal leve op til en række kriterier for at komme i betragtning til midlerne. Kriterierne er:
 
 
Kriterierne har stået uændret siden 2008
 
I 2014 blev det besluttet, på baggrund af forslag fra DH medlemmerne, at formuegrænsen blev hævet fra kr. 50.000 til kr. 100.000, men med evt. tildeling til ansøger med laveste formue.
 
Der er søgt om i alt kr. 60.100, fordelt på 5 ansøgninger.
 
Der er modtaget ansøgninger fra:
 

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2016
 
Handicaprådet har modtaget ansøgninger på i alt kr.60.100 fordelt på 5 ansøgninger, og der er i alt kr. 30.000 til fordeling.
 
Rådet drøftede kort forslagene, og der var enighed om følgende tildeling:
 
Forening
Aktivitet
Beløb
Osteoporoseforeningen
Deltagelse i Sundhedsdag
Kr. 1.600
Osteoporoseforeningen
Invitation i aviser til vandring af Fjordstien i anledning af International Osteoporosedag
 
Kr. 2.500
Spastikkerforeningen
Kredsens 50 års jubilæum
Kr. 10.000
Race Running Klub Holbæk
Aktiviteter (minus tilskud cykel)
Kr. 7.000
Hjernesagen Holbæk
Oplysning og oplevelser
Kr. 8.900
 


caseno16-19278_#3759578_v1_osteoporoseforeningen, lokalafdeling vestsjælland.pdf
caseno16-19278_#3747096_v1_oversigt over ansøgninger til handicaptilskud 2016.xlsx.xlsx
caseno16-19278_#3770763_v1_osteoporoseforeningen, lokalafdeling vestsjælland.pdf
caseno16-19278_#3776175_v1_spastikerforeningen nordvestsjælland.pdf
caseno16-19278_#3776377_v1_race running klub holbæk.pdf
caseno16-19278_#3776467_v1_hjernesagen holbæk.pdf

Bilag

Osteoporoseforeningen, Lokalafdeling Vestsjælland
Oversigt over ansøgninger til handicaptilskud 2016.xlsx
Osteoporoseforeningen, Lokalafdeling Vestsjælland
Spastikerforeningen Nordvestsjælland
Race Running Klub Holbæk
Hjernesagen Holbæk


7. Status på ansøgninger om Førtidspension 2015

Status på ansøgninger om Førtidspension 2015

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv Hele Livet Karen Schur indstiller, at Handicaprådet
 
 • tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet er tidligere blevet orienteret om status på ansøgninger om førtidspension, på baggrund af pensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013.
 
Reformen betød, at de mest udsatte borgere skulle have en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Omdrejningspunktet er Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger.
 
I 2015 er der samlet tale om 147 borgere, der har ansøgt om førtidspension. Der er blevet bevilget 125 pensioner, mens 14 har fået afslag, 7 ansøgninger er blevet henlagt.
 
Ser man på de 14 afslag, da fordeler forsørgelsesgrundlaget for disse borgere sig med 8 på kontanthjælp, 2 på mellemste førtidspension, 4 er på ressourceforløbsydelse.
 
Hjemmel
I alt
Bevilling
Afslag
Henlæggelser
Gl. lov (forhøjelser) §12 og 24
11
8
3
0
Ny lov § 17, stk, 1 (=§ 18)
105
104
1
0
Ny lov § 17, stk, 2
19
3
10
6
Ny lov § 17, stk, 3 (senior)
8
7
0
1
Ny lov § 44 (hvilende)
1
0
0
0
Ny lov § 20, stk, 1 (kontrol)
3
3
0
0
I alt
147
125
14
7
 
Der vil på mødet blive orienteret om udviklingen i tildeling af førtidspension fra 2013 og frem.

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2016
 
Palle Kristensen omdelte bilag med grafisk visning af udviklingen i bevilling af førtidspension i årene 2013-2015 og fortalte kort om udviklingen.
 
Der har været en mindre fald i ansøgninger om førtidspension i 2015 i forhold til 2014, og fordeling af bevillinger, afslag og henlæggelser har været markant anderledes.
 
Der er en højere andel af bevillinger, et markant fald i afslag og henlæggelser.
 
På næste møde i Handicaprådet inviteres Chef for Alle Kan Bidrage Gorm Hjelm Andersen til at orientere om beskæftigelsesindsatsen, men hvor rådet også ønsker en demografisk opdeling af førtidspensionsbevillingerne.
8. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
 1. Orientering fra formanden
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmer

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2016
 
 1. Ingen information fra formand Morten Løvschall
 
 1. Palle Kristensen orienterede om tilbagebetaling af ledsageudgifter ved ferieafholdelse, arrangementer m.v.
 
Efter at Social og Indenrigsministeriet i efteråret 2015 gav Statsforvaltningen medhold i en afgørelse omkring tilbagebetaling af opkrævede ledsageudgifter, har Holbæk Kommune af egen fri vilje den 14. januar 2016 sendt brev til alle berørte borgere på kommunens bosteder, og har tilbagebetalt eventuelt opkrævede beløb. Holbæk Kommune traf efter afgørelsen beslutning om ikke længere at opkræve for ledsagelse.
Efterfølgende er det sådan, at støtten tilbydes både til borgere som selv kan ønske det og borgere som pga. deres handicap ikke er i stand til at bede om det.
Støtten gives ud fra borgernes individuelle udviklingsplaner og de mål der er sat sammen med borgeren og vedkommendes sagsbehandler.
 
Palle Kristensen orienterede om tilgængelighedsmidler.
I budget 2012 blev der for første gang bevilget 1. mio. kr. til at forbedre tilgængelighed ved bustoppesteder og lignende.
Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 medlemmer fra Handicaprådet, 2 fra Ældrerådet og 2 medarbejdere fra det daværende Trafik og Infrastruktur.
Der blev udarbejdet en prioriteret liste med forslag indenfor den bevilgede mio.
Alle disse forslag blev herefter iværksat, dog undtaget 3 der lå udenfor rammen.
(Liste velægges referat som orientering)
 
Bevillingen, der ligger hos Vækst og Bæredygtighed, blev i december 2015 frigivet af byrådet til etablering af elevator ved Erik Menvedsvej.
I 2016 er bevillingen ca. 1,1 mio. og heraf har byrådet bevilget kr. 370.000 til forbedring af P-forhold ved Stenhusbakken.
 
”God Adgang” har fremsendt 17 rapporter efter gennemgang af kommunale bygninger, og disse rapporter gennemlæses. Opmærksomhedspunkter vil blive fremhævet samt påført et økonomisk overslag. Herefter vil denne liste blive forelagt Handicaprådet til prioritering indenfor den ramme, der er til rådighed, hvorefter Vækst og Bæredygtighed kan anmode byrådet om at frigive midlerne.
 
 1. Karen Andersen orienterede om, at Gigtforeningen har afholdt generalforsamling og at bestyrelsen nu er fuldtallig.
Karen Andersen fortalte herefter, at hun ønsker at trække sig ud af Handicaprådet med øjeblikkelig virkning.
 
Mogens Hansen orienterede om 3 arrangementer i LEV regi,
Det ene var et arrangement formidlet af Spir Tårnet med et tema omhandlende, hvordan der kan sættes ord på ”De forbudte følelser”. Arrangementet afholdes for forældre til børn i Spiretårnet (Specialbørnehaven ved SSC”)
Herudover afholdelse af en temadag samt en dialog om, hvordan kan der søges om pension, hvor der vil være deltagelse af en repræsentant fra Holbæk Kommune samt en fra LEV.
 
Pernille Kruse orienterede om kommende drøftelser om nødvendige budgetreduktioner, og at det kunne være nødvendigt med en mailhøring, med svarfrist senest den 10. juni.
 
Jytte Brouer kunne fortælle, at PTU nu er opdelt i to – Polio og trafik samt i Ulykke.
 
Ilse Rosenkilde Johansson opfordrede til, at man besøgte sidste års modtager af Handicapprisen - Holbæk Fjordcamping, da de virkeligt gør noget for, at handicappede kan få en god oplevelse under gode forhold, hvis de ferierer der.
 
Ilse fortalte om Sundhedsdagen den 11. juni, hvor bl.a. en overlæge fra Holbæk sygehus kommer og fortæller om osteoporose.
 
Ilse fortalte ligeledes om udsendelsen ”Dem vi var”, hvor den ene part i forholdet rammes af kritisk sygdom, og hvad dette kan medføre af udfordringer i parforholdet.
 
Karen Thestrup Clausen udtrykte bekymring over, at så mange ankesager blev tabt, tallet var på landsplan 34 %. Karen håbede ikke, det var så slemt fat i Holbæk Kommune.
 
Karen har deltaget i en konference om psykisk sårbare, hvilket havde været en god oplevelse,
9. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 24-05-2016
 
Ingen punkter til eventuelt.