UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Fjordstjernen, Isefjords Alle 27, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

12-04-2016 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

12-04-2016 19:00:00


PUNKTER

1. Orientering og rundvisning Fjordstjernen
2. Godkendelse af dagsorden og referat
3. Temadrøftelse
4. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2016
5. Samarbejde mellem råd, nævn og kommune
6. Orientering
7. Eventuelt1. Orientering og rundvisning Fjordstjernen

Orientering og rundvisning Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 
 • Handicaprådet tager orientering og rundvisning til efterretning

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet har udtrykt interesse for at se forskellige institutioner i forbindelse med Handicaprådsmøderne.
 
Det er derfor vedtaget, at Handicaprådsmøderne i 2016, så vidt muligt, afholdes forskellige steder i Holbæk Kommune, for derved at få et indtryk af de forskellige plejecentre/institutioner, ikke mindst de nybyggede, men også hvor forholdene er ændrede i forhold til tidligere anvendelse.
 
Mødet den 12. april 2016 afholdes derfor på det nybyggede friplejehjem Fjordstjernen i Holbæk.

Beslutning i Handicaprådet den 12-04-2016
Ole Brockdorff deltog fra kl 17.10.
 
Afdelingsleder Marie Glenstrup viste Handicaprådet rundt på Fjordstjernen, og orienterede herefter kort om stedet.
 
Fjordstjernen består af to afdelinger, hvor den ene er boliger til ældre, der er visiteret efter servicelovens § 83, og den anden afdeling er boliger til voksne med funktionsnedsættelse.
 
De borgere med funktionsnedsættelse, der er på Fjordstjernen lige nu kommer primært fra andre kommuner, hvorimod de ældre borgere lige nu primært kommer fra Holbæk Kommune.
2. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
 1. Godkendelse a referat fra mødet den 9. februar 2016
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2016:
Tirsdag, den 24. maj
Tirsdag, den 16. august
Tirsdag, den 13. september
Tirsdag, den 1. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 12-04-2016
 1. Pkt. 3 Temadrøftelse udsat til næste møde
Herefter blev dagsorden godkendt.
 
 1. Under pkt. 11 Evt. er det i referatet nævnt, at Turistkontoret er flyttet til Frysehuset.
Dette rettes til:
Turistkontoret er flyttet til Nordvestnyt.
 
Herefter blev referat godkendt.
3. Temadrøftelse

Temadrøftelse

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 
 • Handicaprådet drøfter oplæg vedr. fysisk og psykisk handicappedes muligheder for fysisk aktivitet.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har en væsentlig dårlige sundhedstilstand og en væsentlig kortere levetid end befolkningen generelt. Det medfører ringere livskvalitet og et større behov for støtte og pleje.
 
Sundhedspolitik i Holbæk Kommune 2013-17
”Sundhedstilstanden skal løftes hos socialt udsatte og psykisk handicappede.  For borgerne betyder det at borgere med lav social, fysisk eller personlig formåen har god og nem adgang til sundhedstilbud …”
 
Muligheder for fysisk bevægelse – eksempler
Tåstrup Stræde
-           Motion som fast del af hverdag: ”Tåstrupstrædeholdet” deltager i arrangementer fx TV-Øst løbet, idrætsstævnet Slagelse Open.
Dagtilbud Solgården
-           Gåture som en fast del af aktiviteterne især til funktionssvage men mobile borgere, der kan lide at røre sig og som profiterer af at være ude.
-           Motionsmaskiner indendørs.
Opgangsfællesskabet Lundestræde
-           Motionscykler som anvendes efter lyst, men også til fælles motionsforløb, f.eks. lægges km-rute til Paris og når man ved fælles hjælp har cyklet distancen til Paris.
Botilbuddet Abildgården
-           Ture på side-by-sidecykel og gåture.
-           Til borgere, der er fysisk funktionssvage tilbydes ture i Rickshaw cyklen.
Idrætsforeningen Ryttergården for psykisk sårbare
-           Dagsaktiviteter/aftenaktiviteter i Holbæk Boldklubs lokaler og i Bjergmarkshallen
-           Styrketræning, gymnastik, spinning, mountainbike, stavgang, badminiton, volleyball mm.
Multihuset Isefjord
-           Zumba
 
Tilskud og støtte til foreninger med handicapfokus (2015)
-           Holbæk Handicap Idrætsforening: 25.080 kr.
-           Idrætsforeningen Kildehaven: 11.220
-           IF. Ryttergården: Lån af lokaler
-           Racerunning Klub Holbæk: 3.740 kr.
 
Til drøftelse i Handicaprådet
1.         Hvordan kan fysisk aktivitet tænkes ind i hverdagen for fysisk og psykisk handicappede
2.         Er der behov for mere viden om hvilke muligheder der er for fysisk og psykisk handicappede
3.         Skal Holbæk Kommune give mulighed for flere tilbud fx gennem en fælles strategi
4.         Skal foreningstilbud være i ”lukkede foreninger” eller skal vi have mere aktivitet i det ”almindelige” foreningsliv?
5.         Evt. afholdelse af årlig handicapidrætsdag?
 
Leder af Folkesundhed Morten Bundgaard deltager i punktet.

Beslutning i Handicaprådet den 12-04-2016
Pkt. udsat til næste møde i Handicaprådet den 24. maj 2016.


caseno16-5300_#3722880_v1_tilskud handicapidræt i holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Tilskud Handicapidræt i Holbæk Kommune.pdf


4. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2016

Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2016

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelse

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 
 • Handicaprådet drøfter kriterier for tildeling af midler til handicapaktiviteter 2016

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.
 
Midler til fordeling i 2016 er kr. 30.000.
 
Handicaprådet har vedtaget nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at komme i betragtning til midlerne.
 
Kriterierne er:
 
 
Kriterierne har stået uændret siden 2008.
 
I 2014 blev det besluttet, på baggrund af forslag fra DH medlemmerne, at formuegrænsen blev hævet fra kr. 50.000 til kr. 100.000, men med evt. tildeling til ansøger med laveste formue.

Beslutning i Handicaprådet den 12-04-2016
Handicaprådet har opfordret Danske Handicaporganisationer til at styrke indsatsen omkring formidling af budskabet til medlemsorganisationerne i Holbæk Kommune, om muligheder for at søge om midler til handicapaktiviteter.
 
Der vil blive annonceret på Holbæk Kommunes hjemmeside samt Facebookside.
 
Det blev besluttet at fastholde nuværende kriterier for tildeling af midler.
 
I tvivlstilfælde er det aftalt, at chefkonsulent Palle Kristensen kan kontaktes.
 
Kontaktoplysninger er palkr@holb.dk eller tlf. 72 36 45 88.
5. Samarbejde mellem råd, nævn og kommune

Samarbejde mellem råd, nævn og kommune

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 
 • Handicaprådet drøfter oplægget og finder interesserede medlemmer, der har lyst til og mulighed for, at deltage i planlægning af seminar og workshops.

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet modtog den 3. november 2015 orientering om Holbæk Kommunes ønske om at styrke samarbejdet mellem råd, nævn og kommune.
 
Formålet er, at den viden og kompetence og de netværk der findes i kommunens råd og nævn, i højere grad end i dag, bliver udnyttet til at skabe løsninger, tilbud og samarbejde med kommunens borgere og brugere.
 
Efterfølgende er der nu udarbejdet procesplan i forbindelse med planlægning af seminar og workshops, og der lægges op til at repræsentanter fra de forskellige råd og nævn kan deltage i planlægningen
 
Palle Kristensen vil kort informere om processen.

Beslutning i Handicaprådet den 12-04-2016
Ilse Rosenkilde Johansson deltog fra kl. 17.45.
 
Palle Kristensen orienterede kort om det videre arbejde med projektet, ”Hvordan skaber vi sammen det mest udbytterige samarbejde mellem råd, nævn og kommune?”
 
Strategi og Udvikling har efterspurgt frivillige repræsentanter fra hvert råd, til at deltage som følgegruppe i forhold til udvikling og afholdelse af seminar den 26. maj 2016 i kantinen på Seminarieparkens Kursuscenter.
 
Morten Løvschall, Jytte Brouer samt Ilse Rosenkilde Johansson deltager i arbejdet.


caseno16-5300_#3721045_v1_hvordan skaber vi sammen det mest udbytterige samarbejde mellem råd , nævn og kommune - proces.pptx

Bilag

Hvordan skaber vi sammen det mest udbytterige samarbejde mellem råd , nævn og kommune - proces


6. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
 1. Orientering fra formanden
 
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmer

Beslutning i Handicaprådet den 12-04-2016
1. Ingen informationer fra formand Morten Løvschall.
 
2. Karen Schur orienterede om det videre forløb i forhold til Ankestyrelsens afgørelse vedr. krav om tilbagebetaling af opkrævede beløb i forbindelse med Socialpædagogisk ledsagelse. En gennemgang er iværksat.
 
Palle Kristensen orienterede om ”God Adgang” og den nu afsluttede gennemgang af de udvalgte bygninger samt den efterfølgende rapportering.
 
Rapporter vil blive gennemgået og de punkter der fremstår som problemområder, vil blive oplistet.
Anlægsafdelingen hos Vækst og Bæredygtighed vil blive bedt om at komme med overslag over økonomi på de udfordringspunkter, der er nævnt i rapporterne.
 
Handicaprådet efterspurgte på sidste møde om en liste over opmærksomhedspunkter fra tidligere, som ikke var blevet udført.
 
 
 
 
 
Udeståender:
 
Møder 2016:
Område:
Hvad sker:
Opgave:
Svar:
God Adgang
Når Rapporter fremkommer:
Udarbejdelse af liste med obs.punkter:
Er på vej
 
BPA Håndbog
Punkt udsat
Revidering skal pågå
Er iværksat Planlagt til (mødet i maj)
 
Møder 2015:
Plejecentre
Procedure for brug af hjertestartere
Undersøges hvor- eller om der er nogen.
(Kan være opsat af fonde)
Der er ikke hjertestartere på centre
Handicaprådet
Nedlæggelse af buslinjer
Hvor mange handicappede benytter buslinjerne
 
 
Er buslinjer i landområderne tilgængelige for Handicappede.
Movia har ikke dette overblik.
 
Movia oplyser, at alle buslinjer kan benyttes af kørestols- brugere
(Dette ønskes verificeret)
 1. Morten Løvschall orienterede om, at Scleroseforeningen har udtrykt ønske om, at der tænkes på tilgængelighed, når der afholdes offentlige møder. Kulturkassernen er meget svært tilgængelig, og der opfordres derfor til at møder lægges, hvor de er tilgængelige for alle.
 
Ilse Rosenkilde Johansson orienterede om Sundhedsdagen, der afholdes den 11. juni 2016 i Algade. Hovedtemaet er Holbæk Sygehus, hvor et tema er ”Samme dag – Samme tag”, hvilket omhandler det nye ambulatorie på Holbæk Sygehus, der indeholder alle specialerne, så borgeren kun skal komme ét sted.
Holbæk Kommune har doneret kr. 60.000 til Sundhedsdagen.
 
Grete Sonberg efterspurgte muligheden for at kunne benytte Team Twilling løbevognene i Holbæk by.
Karen Schur svarede, at dette ikke er muligt for nuværende, da det kræver en særlig oplæring og tilknytning til en forening, men der arbejdes på en mulig udvidelse af ordningen, da det er en stor succes.
 
Ole Brockdorff spurgte, om Abildgården er helt afviklet.
Svaret er, at der stadig er 4 beboere, der alle er under flytning, hvorefter det er en politisk beslutning, hvad Abildgården efterfølgende skal benyttes til.
7. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 12-04-2016
Ingen punkter.