UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

09-02-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-02-2016 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering
3. Drøftelse af lukning af Abildgården
4. Revideret kvalitetsstandard for 'BPA-ordningen' og 'dækning af nødvendige merudgifter'
5. Drøftelse af det videre arbejde med resultaterne fra omstillingerne
6. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2015
7. Godkendelse af Handicaprådets budget 2016
8. Orientering om regnskab 2015
9. Beslutning om hvor Handicaprådsmøder 2016 afholdes
10. Besøg på Café Ingeborg i Ringsted Kommune
11. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
 
 1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. november 2015
 
 
 
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2016:
Tirsdag, den 12. april
Tirsdag, den 24. maj
Tirsdag, den 16. august
Tirsdag, den 13. september
Tirsdag, den 1. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Jacob Christiansen ankom kl. 17.05 – deltog ikke i godkendelse af dagsorden.
Ole Brockdorff ikke til stede under punkt 1 og 2.
 
 1. Pkt. 4. – Revideret kvalitetsstandard for ’BPA-ordningen’ og ’dækning af nødvendige merudgifter’ udgår.
Herefter blev dagsorden godkendt.
 
 
 1. Der mangler at blive nævnt under pkt. 4, at Grete Sonberg var fraværende, og under pkt.5, at Pernille Kruse var fraværende.
Mogens Hansen ikke deltog i punkt 9.
 
Herefter blev referatet godkendt.
2. Orientering

Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
 
 1. Orientering fra formanden
 
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmerne

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Ole Brockdorff deltog ikke under Orientering fra formanden.
 
 1. Ingen informationer fra formanden Morten Løvschall.
 
 1. Palle Kristensen orienterede om ”God Adgang”, og fortalte at alle de valgte bygninger nu er gennemgået, og der vil fremkomme rapporter omhandlende de gennemgåede steder. Som tillæg er det valgt, at Svinninge bibliotek også kom på listen og blev gennemgået.
Samarbejdet med Vækst og bæredygtighed har fungeret rigtigt godt.
Når rapporterne er modtaget, vil der kunne udarbejdes en samlet liste over de eventuelle problemområder, der er, og Vækst og bæredygtighed vil kunne tage disse med i de fremtidige prioriteringer.
 
3. Mogens Hansen orienterede om, Social- og Indenrigsministeriets afgørelse i forhold til muligheden for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, at få socialpædagogisk ledsagelse med på ferieophold udenfor bostedet, og at det ikke var legalt at opkræve betaling herfor.
 
Grete Sonberg mener ikke, at det går så godt med tilgængelighed i forhold til supermarkeder, som ikke umiddelbart sikrer, at der er handicaptoiletter.
Handicaprådet udtaler, at der ved nybygninger skal være opmærksomhed på dette, hvilket er en opgave, der skal sikres i Vækst og bæredygtighed ved godkendelse af bygninger.
 
Pernille Kruse fortalte om Team Twilling, og opfordrer til at så mange som muligt kommer til mødet den 1. marts. Der udsendes invitation.
 
Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra Andelslandsbyen, der gerne ville gøre endnu mere i forhold til tilgængelighed.
 
Karen Thestrup Clausen udtrykte ønske om, at handicapidræt også blev drøftet, kunne området fremmes.
 
Hvad er der af Handicapidræt i dag i Holbæk Kommune, og hvilke tilskud gives der. – liste udarbejdes.
Handicaprådet overvejer, at finde tid til et temamøde omkring Handicapidræt.
 
Jacob Christiansen ønskede at høre, hvad der var af budget til Team Twilling og hvor budgettet kom fra.
Budgettet kommer fra forskellige områder, ligesom der søges forskellige fonde.
 
Jytte Brouer spurgte ind til, hvordan det gik med ”cykling uden alder”.
I vintermånederne lige nu sker der ikke så meget, men der har været en fin aktivitet og stor glæde ved ordningen, så nu ventes der på lidt bedre vejr igen.
 
Ole Brockdorff og Palle Kristensen orienterede om deltagelsen i Det Centrale Handicapråds årsmøde i Nyborg.
Årsmødet var meget spændende og afvekslende med indlæg, paneldebatter og involvering af deltagere.
Der var indlæg omkring dansk handicappolitik i dag.
Rettigheder og dialog i sagsbehandlingen herunder orientering om GAP-analysen.
Hvad gør vi herfra – ved social og indenrigsminister Karen Ellemann.
Hvordan når man de handicappolitiske mål.
 
Jacob Christiansen orienterede om generalforsamling i spastikkerforeningen, hvor der blev spurgt om, hvad Handicaprådet arbejder med.
Der bør følges op på sager og høringssvar.
 
Referater vil blive kigget efter for at se, om der mangler tilbagemeldinger.
 
De respektive udvalg bør svare tilbage på Handicaprådets høringssvar, så Handicaprådet har mulighed for at se, hvad der bliver indarbejdet eller ikke.
3. Drøftelse af lukning af Abildgården

Drøftelse af lukning af Abildgården

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Beskrivelse af sagen
 
I september måned 2015 besluttede byrådet, at et planlagt byggeri ved bostedet Abildgården i Holbæk ikke skulle gennemføres. Det blev samtidigt besluttet at udfase Abildgården i takt med, at beboerne fraflyttede.
 
Forventningen var, at udfasningen ville ske over en lang periode. Der var på det tidspunkt ikke tale om en lukning af botilbuddet.
 
Det har vist sig, at 8 af 12 beboere har valgt at flytte til andet botilbud pr. 1. februar 2016, og det vil derfor være vanskeligt, at opretholde et døgntilbud på Abildgården med kun 4 beboere.
 
Udvalget for Voksne behandlede sagen på deres møde den 25. januar 2016 og besluttede følgende:
 
”Forinden endelig beslutning om nedlukning af Abildgården, skal der sikres en drøftelse i MED-organisationen med henblik på at sikre en god proces.
 
Det er hensigten at sikre en god proces for både beboere og personale. Udvalget ønsker, at det sikres, at de nuværende beboere på Abildgården får samme betingelser i forhold til flytning som Tornhøjs beboere.
 
Administrationen anmodes om, at udarbejde en procedure og procesplan for lukningen, som efter drøftelse i MED-organisationen, Handicapråd m.v. sendes til politisk behandling.”
 
Handicaprådet vil på mødet blive opdateret på den seneste status for beboerne, flytning og aftaler indgået i den forbindelse. Der vil på mødet blive præsenteret en procedure og procesplan for lukningen af Abildgården. Handicaprådet opfordres til at afgive kommentarer til procedure og procesplanen.

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Karen Schur orienterede om den forestående lukning af Abildgården.
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” ASU har besluttet, at der skulle udarbejdes en proces- og procedureplan før endelig beslutning blev truffet.
 
Karen Schur delte proces- og procedureplanen rundt på mødet.
8 beboere har selv ønsket at flytte, og der er samtaler i gang med de resterende 4 beboere og deres betalingskommuner, for at få en så lempelig proces som muligt.
 
Der lægges op til at lukning foretages den 31. maj 2016.
 
Styregruppen under RS17 er adviseret, ligesom Socialtilsynet er enige i, at et tilbud med 4 beboere ikke kan opretholdes.
 
Medarbejderne har fået mulighed for fortsat at arbejde i Aktiv hele livet efter gensidige aftaler.
 
Karen Thestrup Clausen spurgte, om de resterende 4 borgere var fra Holbæk eller fra andre kommuner, hvortil der blev svaret, at de er fra andre kommuner.
4. Revideret kvalitetsstandard for 'BPA-ordningen' og 'dækning af nødvendige merudgifter'

Revideret kvalitetsstandard for 'BPA-ordningen' og 'dækning af nødvendige merudgifter'

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 
 1. Handicaprådet drøfter den reviderede kvalitetsstandard og håndbog for dækning af merudgifter
 2. Handicaprådet drøfter den reviderede kvalitetsstandard og håndbog for BPA-ordningen

Beskrivelse af sagen
Med afsæt i Resultater gennem forenkling og tillid aftalte byrådet på deres temamøde d. 22. oktober 2014 at alle fagudvalg skal gennemgå de kvalitetsstandarder, som i dag gælder på de enkelte områder.
 
Forenklingen skal sikre, at kvalitetsstandarderne kort og klart beskriver kommunens serviceniveau, så det umiddelbart kan forstås af borgerne.
 
Det betyder, at der i den forgangne periode har været arbejdet med at forenkle de nuværende kvalitetsstandarder på socialområdet.
 
I 2015 blev Handicaprådet præsenteret for de første forenklede kvalitetsstandarder. Nu følger de to sidste kvalitetsstandarder for socialområdet. Til hver af disse kvalitetsstandarder er der desuden udarbejdet en håndbog, som også forelægges udvalget:
 
 
Særligt vedrørende dækning af diæter til BPA-hjælpere
 
I BPA-ordningen står der, at:
Holbæk Kommune dækker heller ikke diæter eller andre vederlag til dine hjælpere under evt. ferie, hvis de tager med på din ferie som hjælpere. Du har selv ansvar for at dække de relevante diæter og andre vederlag til dine hjælpere, hvis du tager dem med på din ferie.
 
 
Alternativt kan besluttes, at ’borger har mulighed for at søge om diæter eller andre vederlag til sine hjælpere under ferie. Borger kan som udgangspunkt få dækket diæter eller andre vederlag op til 14 dage’.

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Punktet udgår.


caseno15-1198_#3584233_v1_håndbog for merudgifter.docx
caseno15-1198_#3582687_v1_kvalitetsstandard for bpa-ordning.docx
caseno15-1198_#3584253_v1_kvalitetsstandard for merudgifter.docx
caseno15-1198_#3584211_v1_håndbog for bpa-ordningen.docx

Bilag

Håndbog for merudgifter
Kvalitetsstandard for BPA-ordning
Kvalitetsstandard for merudgifter
Håndbog for BPA-ordningen


5. Drøftelse af det videre arbejde med resultaterne fra omstillingerne

Drøftelse af det videre arbejde med resultaterne fra omstillingerne

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Karen Schur chef for Aktiv hele livet indstiller, at
 
· Handicaprådet drøfter forslag til indsatser fra de to omstillinger ’Fælles indsats på plejecentret, bosteder og i eget hjem’ samt ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’
· Handicaprådet giver deres kommentarer til omstillingsprojekterne

Beskrivelse af sagen
I løbet af efteråret 2015 igangsatte Holbæk Kommune to omstillinger, hvor Handicaprådet sammen med en række andre interessenter og fagfolk var inviteret til at deltage.
 
I omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem’ deltog Handicaprådet i arbejdsgrupperne ’Hjemmeplejens serviceniveau’ og ’Sygepleje på sygeplejeklinikker’. 
 
I omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’ deltog Handicaprådet i arbejdsgrupperne ’Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge’ og ’Alternative boformer’.
 
Byrådet behandlede på sit møde d. 9. december 2015 resultatet af de to omstillinger. Her besluttede byrådet, at der var behov for en yderligere bearbejdning af forslagene i forhold til, hvordan de kan realiseres og hvordan de budgetmæssige konsekvenser kan udmøntes, inden forslagene kan behandles i det respektive udvalg med budgetansvar. Denne kvalificering er nu klar til politisk drøftelse.
 
Forslagene indeholder som bekendt initiativer, som vil styrke udviklingen på områderne, men også tiltag som vil medføre konkrete ændringer i indsatsniveauerne. Handicaprådets opmærksomhed bør særligt rettes mod disse områder og fremhæves her. For de øvrige henvises til bilag A og B.
 
Særligt vedr. omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem’
 
Kriterier for betalt indkøbsordning ændres: Borgere, der ikke længere selv kan klare deres dagligvareindkøb, kan i dag få hjælp til indkøbet. I dag modtager 404 borgere betalt indkøbsordning og kommunen har årligt udgifter for 2,1 mio. kr. på ordningen.
 
Ændringen af kriterierne vil betyde, at borgere der har brug for praktisk hjælp til indkøb ikke længere får betalt udgiften til udbringning. Ændringen vil betyde, at de berørte borgere kan få en årlig merudgift på op til 5.200 kr., hvis de fortsat får bragt deres dagligvarer ud. 
 
Kriterier for betalt transport til dagcentre og træning ændres: I dag får borgere, der ikke selv er i stand til at transportere sig, gratis transport til dagcentre og træning. Der er ca. 310 borgere årligt, der får gratis transport til dagcentre, og ca. 174 borgere årligt der får gratis transport til træning.
 
Betalt transport er en kan-opgave, som kommunen ikke er forpligtet til at give. Ændringen vil betyde, at der fremover indføres en brugerbetaling på transporten på 50 kr. til hhv. dagcentre og til træning. Dermed sidestilles de berørte borgeres kørsel med andre borgeres kørsel til forskellige aktiviteter.
 
Den samlede årlige økonomiske besparelse for Holbæk Kommune vil være ca. 1,3 mio. når ekstra administrative udgifter på ca. 400.000 kr. til administration af opkrævninger er medregnet.
 
Ændringen vil betyde øgede personlige udgifter for borgere, der ikke selv er i stand til at transportere sig. For borgere med behov for transport til dagcentre vil der være en ekstra udgift på op til 4.000 kr. årligt. For borgere med behov for transport til træning vil et 12 ugers forløb koste borgeren ca. 600 kr. 
 
Etablering af 5 sygepleje klinikker: Byrådet besluttede i foråret 2015, at der skulle etableres en sygeplejeklinik på Elisabeth centret i Holbæk. Derudover er to klinikker under opførelse med opstart i 2016, på hhv. Stenhusbakken og Rosenvænget i Mørkøv. Med etableringen af yderligere 5 klinikker vil der være 8 klinikker i kommunen samlet set.
 
Etableres der 5 klinikker, ud over de tre eksisterende, skal det sikres, at der er nok borgere, der benytter sig af ordningen. Det vil betyde, at borgere som er tilstrækkeligt mobile, skal visiteres til sygepleje i klinik i stedet for eget hjem. Modellen vil således ikke indeholde ”frit valg” af stedet for sygeplejen. Med et antal på klinikker vil borgerne til gengæld have relativt kort afstand til deres klinik, ligesom der vil være et fagligt kvalitetsløft i sygeplejen. 
 
Med etablering af yderligere 5 klinkker følger et investeringskrav på 1. mio. i 2016.
 
Særligt vedr. omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’
 
Alternative boformer: I byrådets behandling af omstillingens emne omkring alternative boform blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et oplæg til etablering af midlertidige boliger til boligløse. Bilag B, emne 2 udgør første oplæg. Aktiv hele livet udarbejder i samarbejde med Vækst og Bæredygtighed et uddybende oplæg, som fremlægges for både Udvalget for Voksne og Udvalget for Klima og Miljø senere i år.
 
Forslagene fra de to omstillinger sættes i gang i løbet af 2016 og 2017 som vist i den vedhæftede tidsplan (bilag 3).

Økonomiske konsekvenser
 
Nedenstående skema viser den samlede økonomiske besparelse i 2016 og 2017 når forslagene fra omstillingen Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem realiseres.
 
 
Nedenstående skema viser den samlede økonomiske besparelse i 2016 og 2017 når forslagene fra omstillingen Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne realiseres.

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Karen Schur orienterede om omstillingsgruppernes arbejde.
 
I bilagene er det beskrevet, hvad der mere konkret skal foregå – hvornår, hvilken effekt det skal have og økonomi.
Dette kan ændre sig, når der arbejdes med forslagene.
 
Forslaget om at lægge egenbetaling på indkøb tages helt ud af det samlede oplæg – og dermed også den økonomi, som ordningen ville reducere budgettet med.
 
Grunden er, at der har været en sag i Statsforvaltningen, hvor en kommune ville ændre kvalitetsstandarden for indkøbsordning sådan, at borgeren selv skulle betale for levering af varer. Statsforvaltningen slog fast, at kommunen ikke var berettiget til det.
 
Der er mange gode idéer i omstillingsforslagene, men det bliver vanskeligt at gennemføre alle i 2016, hvorfor det kan blive nødvendigt at skyde nogle af forslagene til 2017.
 
Karen Andersen var usikker på, hvad det var for en transport, der var tale om, hvortil svaret er, at det er transport til dagcentre og træning der tænkes på.
Forslaget er, at borgerne ikke fremover får betalt kørsel til deres visiterede aktiviteter, og at der indføres en brugerbetaling pr. dag.
 
Handicaprådet udtalte, at Ny tildelingsmodel til det specialiserede område skal tilbage til Handicaprådet til høring efter behandling i udvalg.
 
Pernille Kruse udtrykte ønske om, at fremtidige omstillingsprojekter kom tidligere i gang, og at man kan se på, hvad der kunne komme på tale fremadrettet.


caseno15-43286_#3632543_v1_bilag a.docx
caseno15-43286_#3632544_v1_bilag b.docx
caseno15-43286_#3635302_v1_bilag c tidsplan for hvornår projekterne sættes i gang.docx

Bilag

Bilag A
Bilag B
Tidsplan for hvornår projekterne sættes i gang


6. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2015

Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2015

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet afgiver en årlig orientering om rådets arbejde og virke til byrådet.
 
Orienteringen indeholder regnskab for 2015, samt en kort beskrivelse af sager rådet har drøftet og sager hvor Handicaprådet har afgivet høringssvar.

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Karen Andersen vil gerne til bullet 3 under høringer, have påført, hvor der blev søgt om dispensation.
 
Dette rettes til.
 
Jacob Christiansen efterspurgte et diagram vedr. Handicaprådsmedlemmernes deltagelse i møderne, for at synliggøre rådets arbejde.
 
Dette søges indarbejdet.
 
Herefter blev beretningen godkendt.


caseno16-5300_#3621309_v1_handicaprådets årsberetning for 2015.docx

Bilag

Handicaprådets årsberetning for 2015


7. Godkendelse af Handicaprådets budget 2016

Godkendelse af Handicaprådets budget 2016

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Beskrivelse af sagen
Det udmeldte budget for 2016 vedrørende Handicaprådet, er vist i det vedhæftede bilag.
 
Overførslen fra mindreforbruget i 2015 er ikke sat ind på nuværende tidspunkt, da dette forudsætter politisk godkendelse af regnskab og budget.

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Omflytning af budgetpost til kørsel vil blive foretaget.
 
Budget 2016 blev godkendt.


caseno16-5300_#3621332_v1_handicaprådet budget 2016.docx

Bilag

Handicaprådet budget 2016


8. Orientering om regnskab 2015

Orientering om regnskab 2015

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Beskrivelse af sagen
Regnskab 2015 er vedlagt som bilag.
 
Regnskabet viser et beskedent merforbrug på kto. 6 og et mindreforbrug på kto.5.
 
Dette mindreforbrug søges overført til budget 2016.

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Regnskab 2015 godkendt.


caseno16-5300_#3621311_v1_regnskab handicaprådet 2015.docx

Bilag

Regnskab Handicaprådet 2015


9. Beslutning om hvor Handicaprådsmøder 2016 afholdes

Beslutning om hvor Handicaprådsmøder 2016 afholdes

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet har udtrykt interesse for at se forskellige institutioner i forbindelse med Handicaprådsmøderne. Det foreslås derfor, at Handicaprådsmøderne i 2016 så vidt muligt afholdes forskellige steder i Holbæk Kommune, for derved at få et indtryk af de forskellige af plejecentre/institutioner, ikke mindst de nybyggede, men også hvor forholdene er ændrede i forhold til tidligere anvendelse.
 
I vedlagte bilag er mulighederne beskrevet.

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Forslag til steder hvor kommende Handicaprådsmøder afholdes blev godkendt.
 
Udover disse møder blev det foreslået at afholde temamøde omkring Handicapidræt. Forslag til tidspunkt og råskitse til indhold udarbejdes til næste møde.


caseno16-5300_#3621353_v1_mødesteder handicaprådsmøder 2016.docx

Bilag

Mødesteder Handicaprådsmøder 2016


10. Besøg på Café Ingeborg i Ringsted Kommune

Besøg på Café Ingeborg i Ringsted Kommune

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Beskrivelse af sagen
I et samarbejde mellem Ældrerådet og Handicaprådet i Holbæk Kommune, har der været inviteret til at deltage i et besøg på Café Ingeborg i Ringsted Kommune.
 
Invitationen omfattede medlemmer af Udvalget for Voksne, Ældrerådets medlemmer, Handicaprådets medlemmer samt formændene for bruger og bruger-pårørenderådene i Holbæk Kommune.
 
Arrangementet fandt sted den 8. februar 2016.
 
På dagen blev der holdt oplæg om:
Projekt Café Ingeborg – fortællingen om en særlig arbejdsplads i Ringsted Kommune, der er til gavn og glæde for ældre i Ringsted Kommune gennem glad mad og et gladere ældreliv.
 
Oplæg ved.:
Formand for Socialudvalget i Ringsted Kommune Benny Christensen og
Leder a projekt Café Ingeborg Anne Woergaard Mikkelsen
Medarbejdere og deltagere i projekt Café Ingeborg

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Byrådspolitikere, Ældreråd, Handicapråd samt brugerråd var mandag den 8. februar på besøg hos Café Ingeborg i Ringsted kommune, og Handicaprådet udtrykte glæde over at se denne form for arbejdsplads, der fungerede så godt.
 
De af Handicaprådets medlemmer der deltog, var alle meget positive, og synes at det var en fantastisk oplevelse at se, hvad der var gjort for at mange særlige medarbejdere kunne få en meningsfuld dagligdag.
 
Det var en stor og meget forskelligt sammensat gruppe af medarbejdere i flexjob, skånejob, seniorjob m.v. med stort engagement.
Café Ingeborg deltager i Holbæk Kommunes sundhedskonference den 24. februar 2016.
11. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Beskrivelse af sagen
Eventuelt

Beslutning i Handicaprådet den 09-02-2016
Karen Andersen og Morten Løvschall har været til møde i Frysehuset hos Niels Bo i forbindelse med ombygning til kulturhus/musikhus. Ønsket var, at være på forkant i forhold til etablering af handicaptoiletter, elevator, handicapparkering m.v.
 
Turistkontoret er allerede flyttet til Frysehuset – adgangsforholdene er dårlige.
 
Jytte Brouer orienterede om dårlige toiletforhold i Regstrup fysioterapi og lægehus. Døren til det ene toilet er taget af, hvilket er grænseoverskridende, især hvis begge toiletter benyttes samtidigt.
 
Jacob Christiansen ønsker, at der skal gøres mere ud af uddeling af Handicapprisen for at tiltrække flere deltagere til højtideligheden.