UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Elmelunden, Lunderosevej 5, 4450 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

03-11-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

03-11-2015 19:00:00


PUNKTER

1. Orientering og rundvisning Elmelunden
2. Godkendelse af dagsorden og referat
3. Budgetreduktion kollektiv trafik
4. Styrket samarbejde med råd og nævn
5. Orientering om bevilling af handicapbiler
6. Orientering om Specialrådgivningen
7. Orientering
8. Beslutning om mødeplan for 2016
9. Tildeling af Handicapprisen 2015 - Lukket punkt
10. Eventuelt1. Orientering og rundvisning Elmelunden

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orientering

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Handicaprådet har tidligere besluttet, at rådet, så vidt det er muligt, afholder et eller to af møderne på én af de institutioner, der kunne være interessante at besøge.
 
Det er derfor besluttet, at mødet den 3. november 2015 afholdes på Elmelunden, hvor der vil være rundvisning, og der vil blive orienteret om stedet.
 
Der er afsat ½ time ekstra til mødet.
 
Centerleder Kirsten Becker og Plejecenterleder Dorte Jensen vil stå for rundvisning og orientering.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
Centerleder Kirsten Becker viste Handicaprådet rundt på Elmelunden, og orienterede efterfølgende om samarbejdet med de frivillige, der kommer i aktiv centret.
 
Alle gode ideer udmøntes, i tæt samarbejde med de frivillige, personale og beboere.
Der er mange aktiviteter ugen igennem, såsom gymnastik, kortspil, linedance o.m.a. ligesom musik og sang er en vigtig del af aktiviteterne.
 
Der arbejdes med ”Det gode måltid” hvor hygge, fællesspisning m.v. udgør en stor del af arbejdet med at få borgerne til at få en god oplevelse.

Referat
Sagsfremstilling2. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
  1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
 
  1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. september 2015
 
 
 
 
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
  1. Dagsorden godkendt
 
  1. Referat godkendt.

Referat
Sagsfremstilling3. Budgetreduktion kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Vækst og Bæredygtighed har fået til opgave, at reducere budgettet på den kollektive trafik, hvilket har den konsekvens, at der skal ændres på buslinjer både i by og på land.
 
Movia vil være klar med skitser til nye ruter og frekvenser for busserne i uge 45.
 
Annette Wall Matthissen, Vækst og Bæredygtighed vil på mødet orientere om ændringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
Annette Wall Matthissen, Vækst og Bæredygtighed, orienterede om den forestående budgetreduktion på bustransport i Holbæk Kommune.
 
Beslutningen er, at der skal spares 2 mio. kr. med virkning fra 2017.
Oplægget fremkommer med baggrund i to muligheder, et spare-scenarie hvor der reduceres på linjer/afgange hvor færrest bliver berørt, og et omstillings-scenarie hvor der tages udgangspunkt i omstillingsgruppens arbejde med fokus på et enklere net med flest mulige indtægter.
 
Annette Wall Matthissen gennemgik forslagene til ændringer af buslinjer og tider, som betyder omlægning af ruterne samt færre afgange på visse af ruterne.
 
En mere enkel betjening og mere enkle køreplaner skulle gøre det lettere for borgerne. Dog er der steder, hvor der ikke længere vil være busbetjening.
 
Karen Thestrup Clausen bemærkede, at det især for gangbesværede og ældre kan være problematisk i landområderne, hvor linjeføring forringes eller bortfalder, hvilket der var stor enighed om.
 
Forhåbningen er, at flere tager busserne efter forenklingen.
 
Materialet vil blive suppleret med et scenarie vedr. Tuse Næs, og materialet vil blive lagt på hjemmesiden.
 
Uge 47 starter høringsprocessen, hvor der vil vær 14 dage til at kommentere forslagene. Herefter vil udvalgsbehandling finde sted.
 
Handicaprådet ønsker viden om, hvor mange handicappede der benytter buslinjerne.
 
Er buslinjer i landområderne tilgængelige for handicappede?

Referat
Sagsfremstilling4. Styrket samarbejde med råd og nævn

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelse

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Samarbejdet med råd og nævn i kommunen i dag, giver ikke optimal udnyttelse af den viden, ekspertise og netværk, som rådene repræsenterer. Demokratieksperimentariet skal derfor finde måder at forbedre samarbejdet på. Formålet er, at den viden, kompetence og de netværk der findes i kommunens råd og nævn, i højere grad end i dag, bliver udnyttet til at skabe løsninger, tilbud og samarbejde med kommunens borgere og brugere.
 
Camilla Wikke, Alle kan bidrage, vil orientere om formål og ønsker til den videre proces.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
Camilla Wikke, Strategi og Udvikling, orienterede om Demokratieksperimentariets arbejde i forhold til ønsket om et styrket samarbejde med de forskellige Råd og Nævn der er i Holbæk Kommune, og den politiske beslutning omkring projektet.
 
Handicaprådet drøftede oplægget og drøftede muligheden for, at bl.a. Handicaprådet kunne blive involveret inden egentlig høring iværksættes, for derved at skabe bedre beslutningsgrundlag.
 
Der var enighed om, at det giver god mening med en bedre koordination mellem de forskellige råd og nævn, og en tidligere inddragelse af råd og nævn.
 
En tidligere inddragelse ville kunne forbedre processen i forhold til afgivelse af høringsvar.
 
Handicaprådet ser allerede nu muligheder i et forbedret samarbejde/koordination i forhold til et øget tværgående samarbejde.
 
Jacob Christiansen udtrykte ønske om, at få etableret et forbedret samarbejde og efterlyste en holdning til dette.
 
Drøftelsen omkring et styrket samarbejde tages op som punkt på næste møde.
 
Karen Thestrup Clausen gav udtryk for, at det manglende samarbejde omkring tilgængelighed med tydelighed viste, at der var et behov for en øget indsats i forhold til tværgående samarbejde.

Referat
Sagsfremstilling5. Orientering om bevilling af handicapbiler

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune kan bevilge støtte til køb af handicapbil til borgere med en varig nedsat funktionsevne. Det kan ske, hvis borgeren har behov for bil for at kunne opnå eller fastholde arbejde eller uddannelse. Det er et krav, at den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad vanskeliggør borgerens mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.
 
Der kan også gives støtte til køb af bil, hvis borgeren pga. en meget væsentlig nedsat funktionsevne har behov for at kunne benytte egen bil til indkøb, fritidsaktiviteter, besøg hos venner og familie mm.
 
I lovgivningen på området lægges der vægt på, at størstedelen af kørselsbehovet ikke kan afhjælpes på anden måde fx ved el-kørestol, el-crosser, rollator, bus, tog, flextrafik og handicapkørsel. Samtidig er det den enkelte borgers kørselsbehov, der vurderes og ikke den samlede husstands behov.
 
I juni 2013 vedtog Udvalget for Voksne en stramning af serviceniveauet for at undgå stigende udgifter. I juni 2015 blev kvalitetsstandarden for handicapbiler med uændret serviceniveau vedtaget. Kvalitetsstandarden er vedhæftet i bilag.
 
Alle klager, der modtages, hvor Holbæk Kommune fastholder en beslutning, bliver sendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan ændre Holbæk Kommunes beslutning og give borgeren medhold, bede om at der undersøges mere eller give kommunen medhold.
 
 
Kommunen fik medhold
Kommunen skal undersøge mere
Ankestyrelsen giver borger medhold
2014
6
4
5
2015
8
5
0
 
I 2014 blev 15 klagesager afgjort i Ankestyrelsen og i 5 af sagerne besluttede Ankestyrelsen at ændre Holbæk Kommunes beslutning og give borgeren medhold. I de 4 sager hvor Kommunen skulle undersøge mere endte sagen med at en fik afslag, en fik bevilget handicapbil, en hvor borgeren valgte at trække sin ansøgning tilbage og den sidste sag er der endnu ikke truffet beslutning. 
 
I 2015 er der på nuværende tidspunkt afgjort 13 klagesager i Ankestyrelsen, og der er ikke nogen af sagerne hvor ankestyrelsen har ændret Holbæk Kommunes beslutning. Derfor vurderer myndighedsafdelingen, at Holbæk Kommune har tilpasset serviceniveauet så det passer med ankestyrelsen.
 
Leder af Bevilling og hjælpemidler Karsten Nørgaard Friis deltager på mødet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Voksne punkt 74 den 26. juni 2013 Administrationsgrundlag for støtte til handicapbiler.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Orientering taget til efterretning

Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
Karsten Nørgaard Friis, leder Bevilling og hjælpemidler orienterede om bevilling af handicapbiler og hvilke konsekvenser en skærpelse af administrationsgrundlaget i 2013 har haft.
 
Administrationsgrundlaget blev skærpet i 2013.
Der gik ca. 1 år før der kom svar fra Ankestyrelsen vedr. klager.
15 sager kom retur fra Ankestyrelsen i 2014, hvoraf 5 sager gik imod kommunens afgørelse.
I 2015 er der indtil videre kommet 13 sager retur, ingen er gået imod, få skulle undersøges yderligere.
 
Det vurderes, at administrationsgrundlaget nu er tilrettet, og at det retter sig efter afgørelserne.
 
Der er truffet 179 afgørelser i de sidste 1½ år, men det er varierende sager lige fra særlig indretning af biler til bevilling af biler.
 
Jacob Christiansen mener, at administrationsgrundlaget er anderledes end det som Udvalget for Voksne har godkendt, hvor det tolkes, at det er muligt at tilkende handicapbil, uden at man kan tage bussen, som er et af kriterierne for at kunne få en bevilling.
I denne forbindelse kan det være borgere, der søger og hvor der ikke er buslinjer.
 
Karsten Nørgaard Friis kommenterede dette og fortalte, at administrationsgrundlagt følges og væsentlighedsbetragtningen efterkommes.
 
Handicaprådet fremhævede beslutning i Udvalget for Voksne fra den 26. juni 2013 hvor beslutningen lød:
Det præciseres, at der foretages en helhedsvurdering, som ud over gangtest også indeholder vurdering af muligheden og evnen til at benytte offentlige transportmidler.
 
Handicaprådet drøftede kriterierne for bevilling af handicapbiler.
 
Jacob Christiansen efterlyste afgørelse fra skat om, at unge der er i gang med en gymnasial uddannelse, ikke kan komme i betragtning til handicapbiler.
 
Karen Thestrup Clausen var af den opfattelse, at tekst omkring børn skal tages ud af administrationsgrundlaget, da det er misvisende.
 
Karen Schur orienterede om, at standarder revideres og godkendes politisk en gang årligt, og at det er muligt at afgive høringssvar. Forenkling er et ønske fra Byrådet, som gør det enklere for borgeren at forstå indholdet.
 
Handicaprådet tager punktet op, inden det skal vurderes i Udvalget for Voksne igen.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-49903_#3461251_v1_kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil


6. Orientering om Specialrådgivningen

Sagsgang og sagstype
 
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kommunaldirektørerne i de 17 kommuner i Region Sjælland har dannet et mødeforum der hedder K17. Under K17 er etableret tre netværk der har mandat til at handle på vegne af alle kommunaldirektører. Under netværksgruppen Kultur og socialområdet er der etableret en styregruppe for den sociale rammeaftale.
 
Specialrådgivningen blev overtaget i 2007 af Holbæk Kommune ved nedlæggelsen af amterne. Specialrådgivningen har siden 2007 fungeret som et regionalt og landsdækkende videns- og specialrådgivningstilbud på handicap- og hjælpemiddelområdet.
 
I slutningen af 2014 besluttede tre af de syv kommuner, der var med til at finansiere Specialrådgivningen, at melde sig ud af samarbejdet. Styregruppen for den sociale rammeaftale nedsatte derfor i foråret en task-force, der skulle undersøge behovet for en specialrådgivningsfunktion i regionen. På baggrund af denne analyse besluttede styregruppen, at lukke Specialrådgivningen som regionalt rådgivningstilbud med virkning fra udgangen af dette år.
 
Fra januar 2016 er fem af de otte medarbejdere fortsat ansat i Holbæk Kommune. Fire bliver i Bevilling og Hjælpemidler og en overgår til CSU Holbæk. Det betyder at vi stadig kan varetage opgaver med specialrådgivning for borgere i Holbæk Kommune.
 
Det vil også stadig være muligt at sælge rådgivning til de andre kommuner ligesom aftalen med Socialstyrelsen, som VISO leverandør på siddestillingsområdet netop er forlænget for 2016 og fremover.
 
Leder af Bevilling og hjælpemidler Karsten Nørgaard Friis deltager på mødet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
Karsten Nørgaard Friis orienterede om Specialrådgivningens udfordringer i forhold til andre kommuners fravalg og manglende ønske om at benytte Specialerådgivningen i Holbæk Kommune.
 
Det blev besluttet, at nedsætte en Task force i RS17 regi. Denne Task force skulle analysere problematikken, og tilbagemeldingen fra de adspurgte kommuner var, at der ikke var et behov.
 
Handicaprådet var bekymrede for, om Holbæk Kommune kunne fastholde specialkompetencen. Det har været muligt at fastholde 5 af 8 medarbejdere i området, men det har været nødvendigt at sige farvel til 3.
 
Der er indgået en aftale med Socialstyrelsen omkring VISO opgaver, som er medvirkende til, at kompetencen kan fastholdes i Holbæk Kommune.

Referat
Sagsfremstilling7. Orientering

Sagsgang og sagstype
 
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
  1. Orientering fra formanden
 
 
 
  1. Orientering fra administrationen
 
 
 
  1. Orientering fra medlemmerne

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
  1. Formand Morten Løvschall orienterede om et kort møde med formanden for Ældrerådet Steen-Kristian Eriksen, og at der er fastlagt et møde den 20. november 2015 med Karen Schur, Steen-Kristen Eriksen og Morten Løvschall, for bl.a. at drøfte samarbejdet mellem de to råd.
 
Morten Løvschall orienterede Handicaprådet om Grete Sonbergs nuværende situation efter den hjerneblødning, hun desværre pådrog sig natten efter Handicaprådsmødet i september.
 
Vækst og Bæredygtighed har et ønske om at forelægge Udvalget for Voksne en beslutningssag om etablering af en elevator ved Valdemar Sejersvej og Erik Menveds Vej, for derved at skabe bedre tilgængelighed. Etablering foreslås foretaget ved brug af den million, der var afsat som tilgængelighedsmidler.
Handicaprådet udtrykte utilfredshed med, at hele puljen skulle bruges til dette, da der tidligere har været udarbejdet en prioriteret liste med ønsker om forbedringer på tilgængelighedsområdet.
Handicaprådet ønsker denne liste opdateret og offentliggjort.
Palle Kristensen foreslog, at han blev koordinator og sikre at listen bliver tilgængelig og løbende opdateret i tæt samarbejde med Handicaprådet og tilgængelighedsgruppen i Handicaprådet. Palle Kristensen holder tæt kontakt til Karen Andersen.
Handicaprådet udarbejder høringssvar vedr. etableringen elevator mellem møderne.
Karen Andersen samt Morten Løvschall koordinerer opsamling af bemærkninger.
 
  1. Palle Kristensen orienterede om, at ”God Adgang” nu var gået i gang med mærkning af kommunens bygninger jf. tidligere prioriteret liste.
 
På baggrund af Jacob Christiansen spørgsmål omkring proces i forhold til rettelse af BPA håndbog og kontakt til borgere, der måske selv har betalt for merudgifter i forhold til ferieafholdelse, orienterede Palle Kristensen om, at Bevilling og hjælpemidler er i gang med at forenkle administrationsgrundlaget vedr. § 96 og § 100. Ankestyrelsens afgørelser indarbejdes.
De to forenklede administrationsgrundlag sendes den 18. december 2015 til Handicaprådet til kommentering, og samtidigt orienteres Handicaprådet om, hvordan Holbæk Kommune vil behandle de sager, hvor borgerne måske selv har betalt merudgifter fra lovændringen trådte i kraft og frem til i dag.
Den 4. januar 2016 vil der være deadline for kommentarer fra Handicaprådet og sagen forelægges Udvalget for Voksne den 16. januar 2016.
Jacob Christiansen ønskede en forklaring på processen fra 2013, hvor afgørelsen kom og til nu, og hvorfor der var gået så lang tid.
Palle Kristensen vil undersøge dette og fremsende skriftligt svar til Handicaprådet.
 
  1. Karen Andersen har modtaget henvendelser fra gigtpatienter vedr. aftale med regionen omkring brug af varmtvandsbassin på hospitalet, hvilket der tidligere har været givet dispensation til at kunne benytte.
Rasmus Brandstrup Larsen kunne berette, at der har været flere forhandlinger med regionen og at der ikke var mulighed for dette.
Ole Brockdorff håbede stadig at regionen ville dispensere, men var også af den opfattelse, at det nok ikke skete.
 
 
 
Karen Andersen har været ude på valgsteder sammen med Marianne Gottschalck fra valgsekretariatet, hvor det er aftalt, at der nu også vil være bokse, hvor det er muligt at kunne sætte evt. krykker fra sig i valgboksen.
Der var stor ros i forhold til den velvilje, der er for at tilgodese gangbesværede og handicappede på valgstederne.
 
Karen Thestrup Clausen orienterede om, at punktet ”Beslutning om ændring af administrationsgrundlag om aflastning”, blev udsat til næste møde i Udvalget for Børn, hvor det bl.a. drejede sig om afkortning af aflastningsophold for børn.
Karen Thestrup Clausen fortalte om en af omstillingsgruppernes arbejde, hvor der arbejdes med muligheder for uddannelse på handicapområdet, ikke mindst STU.
 
Jakob Christiansen er blevet kontaktet af et medlem af Spastikkerforeningen, der spurgte, om det kunne være rigtigt at medlemmet selv skulle betale for ledsagers medlemskab samt indgang til arrangementer.
Svaret er, at til alle offentlige arrangementer er det nok at vise sit ledsagerkort, hvorefter det er gratis for hjælperen, men til alle private arrangementer er det som udgangspunkt sådan, at der skal betales, hvis arrangør ikke siger, at det er gratis.
I dette tilfælde drejede det sig om musikforeningens arrangementer på Elværket, som er et privat arrangement i en offentlig bygning.
 
Handicaprådet vil rette henvendelse til musikforeningen omkring dette, ligesom Handicaprådet opfordrer til, at det bliver skrevet ind i fremtidige lejeaftaler, at det skal være gratis for ledsager, når der forevises et ledsagerkort. Dette når det er offentlige bygninger, der udlejes til private arrangementer.
 
Jørgen Jensen undrede sig over, at det i Svinninge kunne tillades, at der efter opførelse af ny dagligvarebutik ved biblioteket nu pludselig er tre trin op til biblioteket. Dette harmonerer ikke med tilgængelighed. Jørgen Jensen har rettet henvendelse til konst. administrerende direktør Erik Kjærgaard Andersen omkring problemet.

Referat
Sagsfremstilling8. Beslutning om mødeplan for 2016

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutning

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet forslag til seks møder i 2016. Møderne er søgt placeret, så Handicaprådets beslutninger, høringssvar og bemærkninger kan indgå i administrativ sagsbehandling forud for de politiske udvalgsmøder.
 
Forslag til mødedatoer:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
2. februar 2016 blev ændret til 9. februar 2016.
Øvrige datoer i mødeplan blev vedtaget.
 
Planen for 2016 ser herefter således ud:
 

Referat
Sagsfremstilling9. Tildeling af Handicapprisen 2015 - Lukket punkt

Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
Nomineringer blev drøftet, og der var enighed om, at nomineringen af Sofiehaven ikke overholdt kriterierne, da ansatte i Holbæk Kommune ikke kan nomineres.
 
Kriterier for tildeling skal opdateres. Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles.
 
Der var stor enighed om, at Holbæk Fjordcamping var meget spændende, og at der kunne ses et potentiale i udvikling af feriemuligheder for handicappede bl.a. i samarbejde med Holbæk Fjordcamping, der gennem en del år har gjort en stor indsats for at handicappede kunne få en god oplevelse.
 
Holbæk Fjordcamping blev derfor valgt grundet deres store velvilje til at sørge for at handicappede kan få en god ferie.
 
Overrækkelsen af prisen vil foregå den 1. december kl. 17 i kantinen på Kanalstræde.
 
De nominerede samt de der har fremsendt nomineringen indbydes til overrækkelsen.
 
For at være sikre på at Holbæk Fjordcamping deltager, vil der blive foretaget en henvendelse til de, der har indsendt nomineringen, så de kan sikre, at Holbæk Fjordcamping deltager.
Indstiller får besked om intet at røbe, da ingen må vide noget på forhånd.
10. Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Eventuelt

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 03-11-2015
Ingen kommentarer til punktet.

Referat
Sagsfremstilling