UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Tornhøj - Søbæk Have, Søbæksvej 30, 4450 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

08-09-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-09-2015 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering og rundvisning Tornhøj/Søbæk Have
3. Orientering
4. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2015
5. Drøftelse af budget 2016
6. Kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug
7. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
 
 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. august 2015
 
 
 
 
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2015:
 
Tirsdag, den 3. november
 
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 08-09-2015
 1. Dagsorden godkendt.
 
 
 1. Referat godkendt.
 
 
Ole Brockdorff ankom kl. 17.20
 
Jacob Christiansen ankom kl 17.40

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering og rundvisning Tornhøj/Søbæk Have

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orientering

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet indstiller, at
 
 1. Handicaprådet tager orientering og rundvisning til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Handicaprådet har tidligere besluttet, at rådet så vidt det er muligt, afholder et eller to af møderne på én af de institutioner, der kunne være interessante at besøge.
 
Det er derfor besluttet, at mødet den 8. september 2015 afholdes på Tornhøj/Søbæk Have, hvor der vil være en rundvisning og der vil blive orienteret om stedet.
 
Der er afsat ½ time ekstra til mødet.
 
Områdeleder for Tornhøj og Skarridsøhjemmet Inge Kolls samt Udviklingskonsulent Henrik Mikkelsen vil stå for rundvisning samt orientering.
 
Der vil kort blive informeret om:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 08-09-2015
Områdeleder Inge Kolls samt udviklingskonsulent Henrik Mikkelsen viste rundt i det nye men endnu ikke færdige Søbæk Have.
Det var muligt at se størrelse og indretning af bolig, der alle får en lille terrasse foran lejligheden med direkte adgang.
Efter dette så Handicaprådet et tilhørende fællesrum, som skal tilhøre de 7 boliger, der vil være i denne gruppe. Fællesrummet består af en fjernsynsstue samt et køkken. Der vil fra fællesrummet være udgang til de grønne arealer omkring byggeriet.
 
Efter Rundvisningen orienterede Inge Kolls og Henrik Mikkelsen om selve byggeriet, og om den forventede indflytningsdag, som efter planen vil være den 18. januar 2016.
 
Der vil være 40 boliger i byggeriet samt 35 aktivitetspladser. Der er tanker om, at indrette café i salen, planer om øget samarbejde med frivillige, samt planer om at afholde forskellige arrangementer.
 
Henrik Mikkelsen viste korte eksempler på huslejer, som er beregnet ved hjælp fra Udbetaling Danmark.
 
Beboere, pårørende og værger har været med ved udvælgelse af den kommende bolig for den enkelte. I fordelingen af medarbejderne har der været fokus på kompetencer, ønsker og kendskab til beboerne.

Referat
Sagsfremstilling3. Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
 1. Orientering fra formanden
 
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmerne

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 08-09-2015
 1. Formand Morten Løvschall orienterede om, at Jacob Christiansen og han den 23. april 2015 havde været til 1. møde i følgegruppe vedr. decentralisering af specialundervisningsmidler, men aldrig havde modtaget referat, og orientering om det videre forløb.
 
Morten Løvschall har rettet henvendelse til Læring og Trivsel, og der er indbudt til møde den 24. september 2015.
 
 1. Karen Schur viste et nyligt udarbejdet nyhedsbrev, omhandlende de nye omstillingsprojekter der er iværksat i forhold til budget 2016-2019. Der vil blive nedsat forskellige emnegrupper, hvor medlemmer af Handicaprådet også vil blive indbudt til at deltage.
 
I maj måned spurgte Jacob Christiansen ind til, om det var rigtigt, hvad rygtet sagde, at Hjælpemiddelcentralen skulle lukke.
Karen Schur svarede dengang, at der var nedsat en task force, der skulle se på Specialrådgivningen, der sidder samme sted. Flere kommuner har opsagt aftalen på dette område, hvorfor der skal ses på andre muligheder.
 
Jacob Christiansen havde op til Handicaprådsmødet den 8. september 2015 udtrykt utilfredshed med, at Handicaprådet ikke var blevet informeret om, at Specialrådgivningen var blevet lukket uden forudgående information.
Karen Schur foreslår at punktet behandles på næste Handicaprådsmøde.
 
Palle Kristensen orienterede kort om aftale om møde med Ulla Kramer fra ”God Adgang” for at få fastlagt forløb for bygningsgennemgang.
 
Karen Andersen, Grete Sonberg og Palle Kristensen har afholdt møde med Ronnie Pedersen, Vækst og Bæredygtighed, for at drøfte brug af puljemidler i forhold til tilgængelighed. Aftalen er, at Karen Andersen, Grete Sonberg og Palle Kristensen samler kendte og nye forslag, som så skal prioriteres i forhold til midlerne.
 
Palle Kristensen har rette henvendelse til Vækst og Bæredygtigt i forhold til en fælles indsats mod Banedanmark omkring tilgængelighedsproblemer på Mørkøv og Tølløse station.
 
På næste møde er repræsentanter fra demokratieksperimentariet inviteret til at orientere om projektet ”Styrket samarbejde med råd og nævn”.
 
 1. Jytte Brouer fortalte, at tilgængeligheden var et problem mange steder især i forbindelse med aflåste elevatorer – også i Holbæk Kommune.
 
Ilse Rosenkilde Johansson fortalte om Hjernesagens studiebesøg til Hillerød hvor de fik forevist mange af de aktiviteter der var gang i på området. Dette besøg havde fungeret fantastisk godt med stor hjælp fra Hjemmeplejen i Hillerød.
 
Mogens Hansen fortalte, at kommunen havde købt 5 forestillinger i Klovneparken.

Referat
Sagsfremstilling4. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2015

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutning

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Handicaprådet indstiftede på mødet den 11. oktober 2011 en handicappris på 10.000 kroner, som uddeles hvert år den 3. december.
I 2015 er det nødvendigt at ændre denne dato, grundet udskrivelse af valg vedr. EU forbehold til afholdelse den 3. december 2015.
 
Ny foreslået dato i 2015 er tirsdag den 1. december.
 
Modtagere af prisen kan være privatpersoner, foreninger, organisationer eller erhvervsvirksomheder, som med initiativ og kreativitet i særlig grad har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker med handicap.
 
Kriterierne for uddeling af prisen er vedlagt som bilag.
 
Prisen følges af et kunstværk, primært fra en lokal kunstner.
 
Processen for tildeling af Handicapprisen for 2015 sættes i gang med opslag på hjemmesiden, og med frist for indstillinger fredag den 16. oktober 2015, så Handicaprådet kan tage stilling til indstillingerne på mødet den 3. november 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 08-09-2015
Morten Løvschall fortalte, at datoen for uddeling af Handicapprisen i 2015 er ændret til 1. december fremfor 3. december som vanligt. Årsagen hertil er udskrivningen af valg vedr. EU forbehold.
 
Det blev drøftet, om kriterierne for modtagelse af prisen skulle ændres fra nuværende kriterie i første bullet, hvor det beskrives, at det skal være, ”Borgere der er bosiddende i Holbæk Kommune……” der kan modtage prisen.
 
Det blev drøftet, om dette skulle ændres til Borgere og ansatte i Holbæk Kommune.
 
Efter afstemning med resultatet 7 mod 6 blev det vedtaget at ændre første bullet til:
 
Borgere som har ydet en særlig indsats i Holbæk Kommune, til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen.
 
Procedure iværksættes og Morten Løvschall sørger for annoncering i bl.a. Nordvestnyt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-15129_#3413466_v1_kriterier for tildeling af handicappris.doc

Bilag

Kriterier for tildeling af Handicappris


5. Drøftelse af budget 2016

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelse

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Et intensivt arbejde op til byrådets budgetcamp d. 13. - 14. august, har sikret at økonomien for 2016 ligger klar, mens der endnu er usikkerhed omkring overslagsårene (2017-19). Byrådet bliver først præsenteret for det økonomiske grundlag for overslagsårene på byrådets temamøde den 9. september. Det kan derfor være, at der bliver eftersendt materiale vedrørende overslagsårene. I perioden den 3. - 18. september har borgere mulighed for at indsende kommentarer til budgetforslaget for 2016-19.
 
I den forbindelse er der indbudt til borgermøde i kuben 14. september. Høringssvar skal være Morten Løvschall i hænde senest den 17. september kl. 8.
 
Budgetmaterialet findes på kommunens hjemmeside.
 
Budget 2016

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 08-09-2015
Karen Schur indledte punktet med at opfordre til at deltage i informationsmødet i Kuben den 14. september, for derved at få flere oplysninger og for at kunne få svar på evt. spørgsmål. Karen Schur kom med input til, hvad der kunne indgå i tankerne i forbindelse med afgivelse af høringssvar, og der var enighed om, at det var gode vinkler, som kunne indtænkes.
 
Der var enighed om, at det var svært at fremkomme med konkrete bud eller svar på især omstillingsprojekterne, hvor det er rammebeløb, der diskuteres ud fra, eksempelvis er der tale om 10,5 mio. på det specialiserede område.
 
Der rejste sig flere spørgsmål og bekymringer i den forbindelse, ikke mindst bekymringer om, at det var de mest sårbare mennesker, det gik ud over.
 
Der var enighed om, at ved inddragelse af borgere, politikere og ansatte, så ville der være store muligheder for, at der kunne komme forslag til flere nye og smartere måder at løse opgaverne på.

Referat
Sagsfremstilling6. Kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet – Udvalget for voksne
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 
 1. Handicaprådet drøfter den reviderede kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Med afsæt i Resultater gennem forenkling og tillid aftalte byrådet på deres temamøde d. 22. oktober 2014 at alle fagudvalg skal gennemgå de kvalitetsstandarder, som i dag gælder på de enkelte områder.
 
Forenklingen skal sikre, at kvalitetsstandarderne kort og klart beskriver kommunens serviceniveau, så det umiddelbart kan forstås af borgerne.
 
Det betyder, at der i øjeblikket arbejdes på at forenkle de nuværende kvalitetsstandarder på socialområdet. I forsommeren 2015 blev Handicaprådet præsenteret for de første forenklede kvalitetsstandarder. Nu følger den næste Kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 08-09-2015
Handicaprådet har følgende kommentarer til Kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug:
 
Det bør tydeliggøres, at det drejer sig om længerevarende behandling og ikke akut behandling.
 
Det var opfattelsen, at det også drejede sig om akut hjælp, og så var 14 dage for lang tid at vente, og at når der er behov for hjælp, så skal det være enkelt og hurtigt, ligesom kontakt telefonnumre bør stå i starten, så der ikke skal ledes efter disse.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-1198_#3328698_v1_kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug.docx

Bilag

Kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug


7. Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Eventuelt

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 08-09-2015
Jacob Christiansen ønskede en procesbeskrivelse omkring rettelser i BPA håndbogen, hvorfor er der ikke sket noget siden 2013, hvad vil der ske, og hvornår sker det.
 
Jacob Christiansen spurgte ind til, hvad der skete i forhold til de BPA brugere, der selv har betalt merudgifter i forbindelse med ferie.
 
Karen Schur svarede, at begge dele vil blive undersøgt.
 
Jacob Christiansen efterspurgte fakta på bevillingssager omkring handicapbiler. Handicaprådet gav i 2013 høringssvar på bevilling af handicapbiler, og det forlyder, at Holbæk Kommune har fået mange klagesager retur pga. manglende brug af rimelighedskriterier i bedømmelserne.
 
Dette vil ligeledes blive undersøgt.
 
Jacob Christiansen ønsker feedback på, hvad der sker med afgivne høringssvar.
 
Ole Brockdorff spurgte om det var korrekt, at der ikke sker forbedringer/istandsættelser på Abildgården, nu hvor der ikke skal bygges alligevel.
 
Karen Schur svarede, at kommunen er i tæt kontakt med borgere, værger m.fl. i forhold til evt. flytning til Søbæk Have eller Fjordstjernen, som alle vil få et tilbud om.
Abildgården nedlægges hen ad vejen.
 
Karen Thestrup Clausen mente, at der skal holdes øje med huslejen, da en højere husleje i Holbæk by kan tvinge beboere til eks. Jyderup, hvilket kan have konsekvenser i forhold til familie og omgangskreds.

Referat
Sagsfremstilling