UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

11-08-2015 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-08-2015 19:01:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering om velfærdsteknologi
3. Orientering
4. Høring af forslag om ikke at gennemføre byggeri ved Abildgården
5. Høring Visiteret befordring
6. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2. runde 2015
7. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
  1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
 
  1. Godkendelse af referatet fra mødet den 19. maj 2015
 
 
 
 
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2015:
 
Tirsdag, den 8. september
Tirsdag, den 3. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 11-08-2015
  1. Dagsorden godkendt, dog blev pkt. 3 behandlet efter pkt. 6.
 
 
 
  1. Referat godkendt.

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering om velfærdsteknologi

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Handicaprådet får besøg af Brian Jacobsen, det vil fortælle om velfærdsteknologi.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 11-08-2015
 
Brian Jacobsen orienterede om velfærdsteknologi og gav både eksempler på teknologiske løsninger, der er i brug og hvad der kunne blive fremtiden. Velfærdsteknologi skal forbedre arbejdsmiljøet, være en kvalitet for borgeren og økonomien spiller også ind.
 
Der blev spurgt interesseret ind til forskellige løsninger, og bl.a. blev det nævnt, at der kunne være en hårfin grænse for, hvornår det var velfærdsteknologi og hvornår det var et personligt hjælpemiddel. Karen Schur oplyste, at vi er godt med i Holbæk med hensyn til velfærdsteknologi.

Referat
Sagsfremstilling3. Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Orientering

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
  1. Orientering fra formanden
 
 
 
  1. Orientering fra administrationen
 
 
 
  1. Orientering fra medlemmerne

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 11-08-2015
 
  1. Orientering fra formanden
 
Morten Løvschall var forhindret i at deltage i mødet.
 
 
 
  1. Orientering fra administrationen
 
Karen Schur oplyste, at der er en kontraktlig aftale med ”God adgang” omkring mærkning af kommunale bygninger.
”God adgang” mangler oplysninger for at igangsætte mærkningen. Palle Kristensen har tilbudt at arrangere et møde med firmaet, for at få en fornemmelse af, hvad der skal ske, og for at få sikkerhed for, hvad der mangler af oplysninger.
Det blev besluttet at sige ja tak til Palle Kristensens tilbud.
 
Tilgængelighedsgruppens arbejde: Palle Kristensen foreslår, at være bindeled til ”Vækst og bæredygtighed” for fremdrift og dialog. Det blev besluttet at sige ja tak til Palle Kristensens tilbud.
 
Tilbagemelding vedr. tilgængelighed og valgboksenes anvendelighed til folketingsvalget. Der var kun tilbagemeldinger fra to valgsteder – (St. Merløse og Bjergmarkshallen); Vedr. Bjergmarkshallen har Grete Sonberg givet følgende tilbagemelding:
Skrivepladsens højde på 90 cm. er for høj, den skal være 75 eller 80 cm., men ellers fungerede det fint. Der var ikke mærkning på den brede boks, men den kan jo ses.
 
I St. Merløse fungerede alt fint, og der var ikke umiddelbart problemer.
 
Vedr. sag om Tornhøj i pressen; Karen Schur oplyste, at der ikke var nyt at tilføje. Byrådet bliver orienteret på deres kommende budgetcamp.
Enkelte af Handicaprådets medlemmer oplyste, at de var blevet kontaktet af Jyllands-Posten med spørgsmål, inden artiklen blev udgivet. Det blev også bemærket, at det er godt at sige tingene, som de er.
Karen Schur oplyste, at det kunne være svært på forhånd at sætte beløb på en sag, der kan udvikle sig. Der er hårdt for både borgere og ansatte med negativt fokus og der skal ofte reageres meget hurtigt. Opsummerende har LEV-formanden udtrykte tillid til samarbejdet i dag, og spørgsmålet er nu, hvad vi kan lære af fortiden? Opfordringen er, at der rettes henvendelse til Karen Schur, hvis der er noget i omløb, så det kan blive drøftet.
 
 
 
  1. Orientering fra medlemmer
 
Grete Sonberg udtrykte skuffelse over, at Handicaprådet er nævnt lidt negativt i forbindelse med tilgængelighed på Tølløse Station. Det er der ingen grund til. Tølløse Station opfylder ikke Holbæk Kommunes tilgængelighedskrav, der er oplyst i 2012. F.eks. kan trampestien (der går under banen) ikke bruges af rollator, kørestol osv.
 
Ilse Rosenkilde Johansson omtalte den nye lov om genoptræning d. 1. januar 2015, der er 3 slags genoptræning. Hvordan administrerer Holbæk Kommune denne lov? Borgeren ved måske ikke altid, hvilken type genoptræning, de får. Kan de få det oplyst?
Karen Schur svarede, at Palle Kristensen har besvaret spørgsmålene skriftligt, og at Holbæk Kommune lever op til den nye lov.

Referat
Sagsfremstilling4. Høring af forslag om ikke at gennemføre byggeri ved Abildgården

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Voksne besluttede på udvalgsmødet den 22.juni 2015, at sende forslag om ikke at gennemføre byggeriet ved Abildgården i høring i Handicaprådet.
 
Der er udarbejdet en kapacitetsanalyse, der skal give et bud på det fremtidige behov for boliger med henblik på at vurdere behovet for de allerede planlagte og projekterede om- og nybygninger.
 
Helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne indebærer, at der bliver opført 40 nye boliger i Jyderup og 13 nye boliger i Holbæk. Boligerne opføres efter Lov om Almene boliger. Alle boliger er erstatningsboliger for nogle utidssvarende boliger.
 
Det er nu kendt, at Friplejehjemmet Fjordstjernen forventer at etablere 24 boliger målrettet voksenspecialområdet i det nye byggeri på havnefronten.
 
Kapacitetsanalysen viser, at:
 På baggrund af kapacitetsanalysen anbefales det, at byggeriet ved Abildgården ikke gennemføres.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der har været et samlet forbrug på kr. 1 mio. kr. til byggeriet ved Abildgården til blandt andet lokalplan, diverse undersøgelser, byggeprogram mv.

Øvrige konsekvenser
Abildgården bliver udfaset i takt med at beboerne fraflytter. Der vil hen over sommeren og i efteråret være en dialog med Socialtilsyn Hovedstaden, sektion Voksen Handicap, om ændringen - og med beboere og pårørende på Abildgården om deres ønske om eventuelt at flytte til Fjordstjernen eller Jyderup.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 11-08-2015
 
Karen Schur orienterede kort om kapacitetsanalysen.
 
Indholdet i analysen blev drøftet. Det blev bl.a. nævnt, at en kapacitetsanalyse foretaget noget tidligere måske kunne have fået indflydelse på byggeriet på Tornhøj og at det var ærgerligt, at et privat byggeri kunne få indflydelse på kommunens byggeri. Karen Schur oplyste, at kommunen ikke har indflydelse på opførelse af et friplejehjem.
 
Nye og tidsvarende boliger vil blive dyrere, men der er samtidigt et loft over, hvad der kan opkræves, hvilket også gælder private tilbud. Omvendt ville det med stor sandsynlighed være muligt at modtage mere boligstøtte. Det blev bemærket, at en borger burde kunne bo for sin pension.
 
Høringssvar:
Man skal ikke bygge, hvis der ikke er behov. En anden gang kunne en kapacitetsanalyse på et tidligere tidspunkt være hensigtsmæssig.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-29689_#3381593_v1_microsoft word - caseno15-29689_#3326338_v1_kapacitetsanalyse voksenspecialområdet, 2015(2).pdf.pdf

Bilag

Microsoft Word - CaseNo15-29689_#3326338_v1_Kapacitetsanalyse voksenspecialområdet, 2015(2).pdf


5. Høring Visiteret befordring

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Materialet omhandler udbud af visiteret kørsel på udvalgte områder.
 
Befordringsopgaven ønskes løst i et tættere partnerskab med kommunen. Kontraktperioden bliver 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 gange 12 måneder. Der er i udkastet lagt op til 16 delaftaler, hvor det er muligt at byde på en eller flere delaftaler. Det er desuden muligt at afgive kombinationstilbud, hvor en leverandør kan afgive et mere fordelagtigt tilbud forudsat at denne leverandør bliver tildelt flere delaftaler.
 
For at kunne udarbejde det bedst mulige materiale, er bemærkninger derfor vigtige.
 
Opgaven er derfor for nuværende, at komme med eventuelle tilføjelser, der menes at kunne  opkvalificere materialet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 11-08-2015
Karen Schur orienterede kort om sagen.
 
Der var flere spørgsmål og kommentarer;
- helt specifikke udfordringer med flextrafik, kravene bliver ikke fulgt
- hvorfor bruge flextrafik, når der er andre muligheder?
- nogle steder op til 1 times ventetid i forbindelse med skolebuskørsel –
  hvem holder øje med børnene?
- skal det være fast chauffør til turene med skolebørn i de tilfælde, hvor de
  ture skal sidestilles med kørsel til specialcentre?
 
Bemærkninger til flextrafik undersøges nærmere, de to øvrige bemærkninger er tilføjet udbudsmaterialet og indgår i de samlede bemærkninger, ligesom disse undersøges i forhold til nuværende aftale.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-15129_#3391123_v1_godkendt serviceniveau for visiteret befordring - voksne- og ældreområde....pdf.pdf
caseno15-15129_#3391120_v1_godkendt serviceniveau for visiteret befordring - børne- og ungeområdet.pdf.pdf
caseno15-15129_#3391132_v1_microsoft word - udbudsbetingelser_høringmateriale.pdf.pdf
caseno15-15129_#3391128_v1_microsoft word - kravspecifikation.pdf.pdf

Bilag

GODKENDT Serviceniveau for visiteret befordring - Voksne- og ældreområde....pdf
GODKENDT Serviceniveau for visiteret befordring - Børne- og ungeområdet.pdf
Microsoft Word - Udbudsbetingelser_høringmateriale.pdf
Microsoft Word - Kravspecifikation.pdf


6. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2. runde 2015

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.
 
Midler til fordeling i 2015 er kr. 30.000.
 
Ansøgerne skal leve op til en række kriterier for at komme i betragtning til midlerne. Kriterierne er:
foreningen/klubben fremsender aktivitetsplan for indeværende år samt vedtægter og sidste års regnskab
 
Handicaprådet besluttede på handicaprådsmødet den 14. april 2015, at tildelingen forsætter som beskrevet – og at formuegrænsen fortsat sættes til 100.000 kr.
I første runde blev der bevilget kr. 6.475, og det blev besluttet at give mulighed for at søge på ny, hvor der er kr. 23.525 tilbage i puljen.
Der er i 2. runde søgt om i alt kr. 30.200, fordelt på fem ansøgninger.
Der er modtaget ansøgninger fra:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 11-08-2015
 
Det blev besluttet at give afslag på ansøgning fra Spastikerforeningen Nordvestsjælland da materiale er indleveret for sent. De opfordres til at søge igen til næste år.
 
Det blev besluttet at imødekomme ansøgningerne med de ansøgte beløb fra:
· Race Running Holbæk.
· Hjernesagen Holbæk/Odsherred.
· Osteoporoseforeningen Vestsjælland.
· Dansk Handicapforbund Holbæk afdeling

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-18626_#3298055_v1_race running holbæk.pdf
caseno15-18626_#3388056_v1_liste over ansøgninger vedr. handicaptilskud 2015 - 2 . runde.xlsx
caseno15-18626_#3298140_v1_spastikerforeningen nordvestsjælland.pdf
caseno15-18626_#3387627_v1_hjernesagen holbæk.pdf
caseno15-18626_#3319825_v1_osteoporoseforeningen lokalafdeling vestsjælland.pdf
caseno15-18626_#3358325_v1_dansk handicap forbund, holbæk.pdf

Bilag

Race Running Holbæk
Liste over ansøgninger vedr. handicaptilskud 2015 - 2 . runde
Spastikerforeningen Nordvestsjælland
Hjernesagen Holbæk
Osteoporoseforeningen lokalafdeling Vestsjælland
Dansk Handicap Forbund, Holbæk


7. Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Eventuelt

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 11-08-2015
 
Handicaprådet opfordres til at henvende sig til administrationen og formanden, hvis der er ønsker til dagorden. Det blev drøftet, hvor næste møde evt. kunne finde sted? Elmelunden blev udvalgt.
 
Der blev spurgt til tidsplan vedr. Stenhusbakken, der afventes færdiggørelse af Fjordstjernen.
 
Der blev spurgt om, der var en procedure for evt. brug af hjertestarter på de plejehjem, der havde en?
Karen Schur svarede, at det skal undersøges bl.a., hvor de er. Nogle er opsat af forskellige fonde.

Referat
Sagsfremstilling