UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

19-05-2015 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-05-2015 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering af udbud på visiteret kørsel
3. Orientering
4. Drøftelse af etablering af frit valg på genoptræning efter sundhedslovens § 140
5. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2015
6. Status på ansøgninger om Førtidspension 2014
7. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
 
 1. Godkendelse af referatet fra mødet den 14. april 2015
 
 
 
 
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2015:
 
Tirsdag, den 11. august
Tirsdag, den 8. september
Tirsdag, den 3. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 19-05-2015
 1. Dagsorden godkendt
 
 
 1. Referat godkendt med den tilføjelse, at efternavne medtages i referat, da der er flere navnesammenfald.

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering af udbud på visiteret kørsel

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 
 1. Handicaprådet tager orienteringen vedrørende udbud af visiteret kørsel til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I projektbeskrivelsen for udbud af visiteret kørsel er der angivet, at Handicaprådet skal orienteres om processen vedrørende igangværende udbud.
 
På nuværende tidspunkt udbydes kørsel til følgende områder:
 
BSC1 – Undløse skolehjem
BSC2 - Ladegårdsskolen, Hjortholmskolen og Spiretårnet specialcenter
 
CSU
 
SAC 
Solgården.
 
Institution
Antal brugere
SAC
2
2 mere i nærmeste fremtid
Solgården
38
 
CSU
66
 
Ladegårdsskolen & spiretårnet
100
 
Hjortholmskolen
69
 
Undløse skolehjem
8
 
Totalt
283
 
 
Kørsler efter det nye udbud har opstart oktober 2015, og kører efter de servicemål udvalgene for voksne og børn vedtog i 2013.
 
Tidsplan.
 
Udbudsmateriale ud til høring i uge 18 og 19
Samtale med operatører i uge 20
Udbud sendes ud i uge 22
Tilbudsfase uge 22 - 32
Tilbud gennemgås med repræsentanter fra institutionerne i uge 32
Kontraktindgåelse 31.8.2015
Kontrakt opstart 1.10.2015
 
Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med de berørte institutioners personale.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Følger udbudsdirektivet

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 19-05-2015
Annette Wall Matthissen, Vækst og Bæredygtighed orienterede om, at det nu var besluttet, at det ikke kun var de i indstillingen nævnte områder, der skulle i udbud, men alle områder inkl. ældreområdet og det almene skoleområde.
 
Der er besluttet en ny tidsplan med start den 1. juni 2015 med en kontraktdato, der hedder den 1. april 2016, hvorfor de hidtidige aftaler forlænges indtil nyt udbud er på plads.
 
Holbæk Kommune gennemfører selv udbuddet med en 4. årig periode med mulighed for forlængelse, fremfor 1. årige aftaler.
 
Handicaprådet spurgte ind til, hvordan Holbæk Kommune vil sikre at operatørerne lever op til kravene, hvortil svaret er, at alle vognmænd skal prækvalificeres samt påvise, at de har haft lignende aftaler før.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling3. Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orientering

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Orientering fra formanden
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmerne

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 19-05-2015
 1. Orientering fra Formanden
 
Under formandens orientering, blev det nævnt, at Grete Sonberg og Karen Andersen havde fået forevist valgbokse til handicappede hos Vej og Park.
Er blevet lovet at boksene kommer til at stå for enden af rækkerne, så de er lette at komme til. Skrivepladen vil blive placeret i 90 cm. højde. Der vil være lup med lys samt tykke og tynde skriveredskaber.
 
Formanden orienterede om, at han og Jacob Christiansen havde deltaget i møde vedr. specialundervisningsmidler.
Møde omhandlede økonomi.
 
Referat er endnu ikke modtaget.
 
 1. Orientering fra administrationen
 
Karen Schur orienterede om, at tilsynsrapporten vedr. Tornhøj endnu ikke er officiel, og derfor ikke er lagt på hjemmesiden. Når rapporten er modtaget, er der 3 uger til at kommentere den.
Der sendes mail til Handicaprådet, når rapporten er tilgængelig.
 
Karen Schur orienterede om arbejdet med at sammenskrive kvalitetsstandarder til mere sammenhængende administrationsgrundlag, og de første tre er nu færdige og ønskes med på dagsordenen i Udvalget for Voksne ultimo juni.
 
Handicaprådet nedsætter udvalg, hvortil medlemmerne kan fremsende kommentarer. Dette udvalg vil samle kommentarer og sende til Karen Schur.
 
Palle Kristensen orienterede om udfordringen med handicapkørsel til sundhedsydelser som tandlæge og fysioterapi.
Holbæk Kommune har samme tilgang som Odense Kommune, der har fået afslag fra transportministeriet på at køre til disse ordninger, da det ikke hører under dette ministerie.
 
Transportministeren mener, at kommunerne forvalter regelsættet for stramt.
Der afventes nu en melding fra transportministeren.
 
 1. Orientering fra medlemmerne
 
Jacob Christiansen mente ikke, at besvarelsen på spørgsmål vedr. BPA ordningerne og ledsagelse var fyldestgørende og påpegede, at brugerhåndbogen ikke var ført ajour.
Problemstillingen er opstået i 2013 og umiddelbart er der ikke foretaget noget for at rette håndbøger og vejledninger, som det burde have været gjort.
Dette forhold undersøges, så det kan blive belyst, hvad der er sket i sagen.
 
Mogens Hansen udtrykte tilfredshed med orienteringen om personalesammensætningen på Tornhøj.

Referat
Sagsfremstilling4. Drøftelse af etablering af frit valg på genoptræning efter sundhedslovens § 140

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelse

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at Handicaprådet:
 
 1. drøfter Holbæk Kommunes forslag om at etablere frit valg for borgernes valg af leverandør på genoptræning efter sundhedslovens § 140 som beskrevet.
 2. kommenterer potentialeafklaringen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Koncernservice har i samarbejde med Aktiv hele livet foretaget en potentialeafklaring omkring etableringen af frit valg på genoptræning efter sundhedslovens § 140. Byrådet har i 2011 vedtaget, at frit valg skulle forsøges etableret på genoptræningsområdet.
 
På baggrund af møder med de lokale leverandører er der udarbejdet et Indsatskatalog over de genoptræningsforløb, der med fordel kan varetages af en privat leverandør.
 
Det vurderes, at borgerne har fordel i selv at kunne vælge leverandør. Dels kan den enkelte borger i anden sammenhæng benytte leverandøren i forvejen, dels kan borgeren af praktiske årsager vælge en leverandør tættere på sin bopæl. Gennem egenbetaling af tillægsydelser ved den private leverandør, såsom motionshold eller fitness, kan borgeren få et bedre og sundere liv.
 
De lokale leverandører vil opleve et større kundegrundlag som følge af borgernes frie valg. Som følge heraf vil leverandørerne potentielt udvikle deres tilbud til borgerne yderligere til fordel for borgerne.
 
Etableringen af frit valg på området vurderes bedst gennemført som en godkendelsesmodel, hvor kommunens servicemål og budget på området danner grundlag for de vilkår, som leverandører kan blive godkendt som leverandører på. Kommunen vil fortsat være leverandør og dermed en valgmulighed for borgerne.
 
Et udbud på området er ikke anbefalet, idet hensynet i dette tilfælde er borgerens frie valg. Målet er kommunens indgåelse af aftale med flere leverandører, frem for indgåelse af aftale med den leverandør, der tilbyder den bedste og/eller billigste løsning. Grundlæggende vil der ikke være incitament for en leverandør at komme med et godt tilbud, når leverandøren ikke er sikret en større omsætning. Borgerens frie valg kan teoretisk betyde, at ingen vælger den vindende leverandør. Der er derfor ikke økonomisk potentiale i at gennemføre et udbud på området.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 19-05-2015
Karen Schur orienterede om potentialeafklaringen og hvad formålet med denne er.
Der lægges op til en godkendelsesmodel fremfor en udbudsmodel.
 
Grete Sonberg synes, at det er en rigtig god ide og det giver større fleksibilitet.
 
Der blev udtrykt bekymring om ydelsen ville blive anderledes, hvortil svaret er, at det er efter nøjagtigt de samme standarder som for nuværende, og som der arbejdes efter på Rebslagervej.
Satsen for ydelsen vil for aftalepartnerne være den samme, som den kommunale leverandør yder det for.
 
Karen Thestrup Clausen bemærkede, at transportmuligheden også er den samme.
 
Handicaprådet udtrykte tilfredshed med forslaget om dette udbud, der ville give meget større fleksibilitet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-12418_#3287628_v1_potentialeafklaring vedr genoptræning efter sundhedsloven .pdf

Bilag

Potentialeafklaring vedr Genoptræning efter sundhedsloven


5. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2015

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Beslutning

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.
 
Midler til fordeling i 2015 er kr. 30.000.
 
Ansøgerne skal leve op til en række kriterier for at komme i betragtning til midlerne. Kriterierne er:
 • foreningen/klubben er organiseret under Dansk Handicaporganisation (DH)
 • foreningen/klubben har medlemmer bosiddende i Holbæk Kommune
 • tilskud tildeles i forhold til antallet af medlemmer fra Holbæk Kommune
 • foreningen/klubben fremsender aktivitetsplan for indeværende år samt vedtægter og sidste års regnskab
 
Handicaprådet besluttede på handicaprådsmødet den 14. april 2015, at tildelingen forsætter som beskrevet – og at formuegrænsen fortsat sættes til 100.000 kr.
Der er søgt om i alt kr. 16.475, fordelt på fire ansøgninger.
Der er modtaget ansøgninger fra:
 • PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik og ulykkesskadede
 • Scleroseforeningen, Nordvestsjælland.
 • Osteoporoseforeningen Vestsjælland.
 • Dansk Handicapforbund, Holbæk afdeling.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 19-05-2015
Beslutningen er, at forslag 2 og 3 godkendes, samt at forslag 1 og 4 ikke opfylder kriterierne.
Årsagen til de få ansøgninger kan være, at DH Holbæk ikke i tide har fået sendt meddelelse ud til alle medlemmerne.
 
Det er besluttet, at der skal gives mulighed for at søge på ny, og indkomne ansøgninger skal så vurderes på mødet i august 2015.
 
Pernille Kruse foreslog, at der også bliver annonceret på kommunens Facebook side samtidigt med hjemmesiden.
 
I tvivlstilfælde er det aftalt, at Palle Kristensen kan kontaktes.
Kontaktoplysninger er palkr@holb.dk eller tlf. 72 36 45 88.
 
Opslag med ansøgningsfrist den 24. juli 2015 vil ske hurtigst muligt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-18626_#3274727_v1_ptu.pdf
caseno15-18626_#3285517_v1_liste over ansøgninger vedr. handicaptilskud 2015.xlsx.xlsx
caseno15-18626_#3274979_v1_scleroseforeningen, lokalafdeling nordvestsjælland.pdf
caseno15-18626_#3275627_v1_osteoporoseforeningen lokalafdeling vestsjælland.pdf
caseno15-18626_#3285505_v1_dansk handicap forbund, holbæk afdeling.pdf

Bilag

PTU
Liste over ansøgninger vedr. handicaptilskud 2015.xlsx
Scleroseforeningen, lokalafdeling Nordvestsjælland
Osteoporoseforeningen Lokalafdeling Vestsjælland
Dansk Handicap Forbund, Holbæk Afdeling


6. Status på ansøgninger om Førtidspension 2014

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Orientering

Indstilling
Chef for Aktiv hele livet Karen Schur indstiller, at

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I maj måned 2013 blev handicaprådet orienteret om status på ansøgninger om førtidspension på baggrund af førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013.
 
Reformen betød, at de mest udsatte borgere skulle have en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Omdrejningspunkter er Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger.
 
I 2014 er der samlet tale om 165 borgere, der har søgt om førtidspension.
Der er bevilget 101 pensioner, mens 53 har fået afslag. 11 ansøgninger er blevet henlagt.
 
Ansøgninger om førtidspension i 2014
Afgørelse
Antal
Bevillinger
101
Afslag
53
Henlæggelser
11
I alt
165
 
Ser man på de 53 afslag, da fordeler forsørgelsesgrundlaget for disse borgere sig med 36 på kontanthjælp, 10 på sygedagpenge, 1 er på ressourceforløbsydelse. De sidste borgeres forsørgelsesgrundlag kategoriseres som ”andet” i det eksisterende datagrundlag.
 
Forsørgelsesgrundlag for afslåede ansøgninger om førtidspension i 2014
Forsørgelsestype
Antal
Kontanthjælp
36
Sygedagpenge
10
Ressourceforløbsydelse
1
Førtidspension gl. ordning (søgt om forhøjelse)
2
Andet
4
I alt
53
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 19-05-2015
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling7. Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Eventuelt

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 19-05-2015
Jacob Christiansen har erfaret, at fire socialrådgivere har opsagt deres stillinger. Jacob udtrykte bekymring for at mistet erfaring og at dette gav mindre kontinuitet.
 
Karen Schur svarede at det er korrekt at medarbejdere har sagt op, men at det ikke kun er erfarne men også yngre, og at kontinuiteten vil blive sikret.
 
Jakob Christiansen spurgte, om rygtet om at hjælpemiddelcentralen skulle lukke.
Svaret er, at dette ikke er korrekt, men at der er nedsat en task force, der skal se på Specialrådgivningen, der sidder samme sted. Flere kommuner har opsagt aftalen på dette område, hvorfor der skal ses på andre muligheder.

Referat
Sagsfremstilling