UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

14-04-2015 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-04-2015 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering om dispensationsansøgning - niveaufri adgang
3. Udbud af botilbud til borgere med autisme, domanbragte udviklingshæmmede m.fl.
4. Orientering om status på handleplan for bostedet Tornhøj
5. Orientering
6. Mailhøringer
7. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2015
8. Fysisk indretning af valgsted - tilgængelighed samt bokse til kørestolsbrugere
9. Årshjul 2015
10. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
 
 

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 
 
 
 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. januar 2015
 
 
 
 
 
Resterende møder i Handicaprådet i 2015:
 
Tirsdag, den 19. maj
Tirsdag, den 11. august
Tirsdag, den 8. september
Tirsdag, den 3. november
 
Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.
Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
Fraværende: Rasmus Brandstrup Larsen
 
Jacob Christiansen har fremsendt spørgsmål vedr. BPA ordning.
Det blev aftalt, at svar sendes ud til alle.

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering om dispensationsansøgning - niveaufri adgang

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Orientering
 

Indstilling
Sundheds- og Ældrechef Karen Schur indstiller, at
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i en dispensationsansøgning, i forbindelse med opførelse af boligbebyggelse, har Holbæk Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere niveaufri adgang til fælles tagterrasse med løfteplatforme.
 
Da denne ansøgning bevirkede, at Holbæk Kommune skulle dispensere fra bygningsreglementet, blev handicaprådet forinden anmodet om, at afgive høringssvar.
 
Handicaprådet udtrykker, at det havde været bedre at få sagen gennemgået på et møde inden høringssvar blev afgivet, da dette giver grundlag for en bedre dialog.
 
Byggesagsbehandler, arkitekt Kirsten Sornum fra Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune vil på mødet gennemgå forholdene, for derved at medvirke til en bedre forståelse for hvad dispensationsansøgningen indeholder og hvilke forhold der gør sig gældende.
 
Der kan efter gennemgangen gives mulighed for at afgive fornyet høringssvar.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og besluttede efter Kirsten Sornums uddybning og præsentation af sagen, at beslutningen fastholdes.
 
Der blev i beslutningen lagt vægt på, at det ikke burde være nødvendigt i nybyggeri at få dispensation, og som ikke er nødvendig for projektet.
 
Det blev samtidig påpeget, at det ville kunne give ekstra muligheder for beboerne. 

Referat
Sagsfremstilling3. Udbud af botilbud til borgere med autisme, domanbragte udviklingshæmmede m.fl.

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Orientering
 

Indstilling
Sundheds- og Ældrechef Karen Schur indstiller, at
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
K17 har besluttet, at sende botilbud til borgere med autisme, domsanbragte udviklingshæmmede, alkoholdemente samt børn og unge i udbud.
 
Udbuddet blev siden hen delt op i tre separate udbud.
 
Udbud af botilbud til borgere med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede er nu afsluttet.
 
Udbudsmaterialet vedrørende udbud af botilbud til børn og unge er under udarbejdelse, og det forventes at udbud bliver foretaget efter sommerferien.
 
Udbudsjurist Annette D.N. Rasmussen vil give en kort orientering på mødet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling4. Orientering om status på handleplan for bostedet Tornhøj

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Orienteringssag
 

Indstilling
Sundheds- og Ældrechef Karen Schur indstiller, at handicaprådet
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Socialtilsynet Hovedstaden har den 16. januar 2015 forlænget det skærpede tilsyn på bostedet Tornhøj i yderligere tre måneder
 
Socialtilsynet anerkender at der er igangsat et stort udviklingsarbejde på Tornhøj, men vurderer, at der fortsat er behov for at følge udviklingen på Tornhøj tæt, og har givet Tornhøj seks påbud.
 
Med afsæt i de seks påbud, har Tornhøj udarbejdet en projektplan, der nu arbejdes målrettet på at få gennemført. Planen har fokus på at sikre at udviklingen bliver implementeret i medarbejdergruppen og skaber forbedring hos borgerne.
 
Projektplanen består af fire hovedindsatser:
 1. Fælles grundlag for Tornhøj
 2. Kompetence og motivation hos ledelse og medarbejdere
 3. Klare opgaver og indsatser
 4. Rammer for Tornhøj
Baggrund
 
Bo- og aktivitetstilbuddet Tornhøj oplevede hen over sommeren 2014 kritik fra både tidligere ansatte og pårørende. Det var en kritik som også flere gange kom i medierne. På den baggrund blev der udarbejdet en handleplan, som Udvalget for Voksne godkendte på deres møde den 28. august 2014.
 
Socialtilsynet Hovedstaden satte den 24. oktober 2014 Tornhøj under skærpet tilsyn i tre måneder.
Det skærpede tilsyn bestod af seks påbud, hvor Tornhøj i løbet af tre måneder skulle udvise væsentlige forbedringer.
 
Den 16. januar 2015 modtog Tornhøj en ny tilsynsrapport fra Socialtilsynet, hvor det skærpede tilsyn blev forlænget med tre måneder frem til den 16. maj 2015. Det skærpede tilsyn består af seks påbud. Fem påbud er videreført fra første periode, ét påbud fra første periode er løst, mens et nyt påbud er kommet til.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
Handicaprådet tog orientering om status på handleplan for Tornhøj til efterretning.
 
Der blev spurgt til procentandelen af uddannede medarbejdere. Oplysningerne vil blive eftersendt.

Referat
Sagsfremstilling5. Orientering

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Orientering
 
 
 
 

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Orientering fra formanden
 
 
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen
 
 
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmerne
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
 
1. Orientering fra formanden
     Formanden orienterede om, at der bliver etableret pavilloner på CSU.
     Til mødet om inklusion, som er en årlig evaluering, deltager Jacob
     Christiansen og formanden.
 
 
2. Orientering fra administrationen
Karen Schur orienterede om, at byrådet i øjeblikket vurderer efterårets omstillingsprojekter. Et af forslagene omhandler udviklingen af det specialiserede socialområde for unge og voksne.
 
 
3. Orientering fra medlemmerne
Karen Andersen spørger til sin Arbejdsskadesag.
Grete Sonberg fortæller fra Årsmødet i Nyborg. Mødet var godt og der var spændende temaer. I mange oplæg var fokus på, at handicapområdet har været friholdt for besparelser – og at der nu er en tendens til, at komme fokus på børnehandicapområdet.
Jytte Brouer fortæller, at der planlægges stormøde i PTU husholdningsskolen, hvor bl.a. Karen Thisted holder indlæg.
Ilse Johansson orienterede om, at puljepengene til patientuddannelse i 3 kommuner har været en stor succes. Og at forløbene fortsætter. I uddannelserne informerer bl.a. patientforeningerne.
Mogens Hansen orienterede om, at der har været afholdt valg i DH. Kampagnen i LEV gav nye medlemmer – bl.a. 90 nye i Holbæk. Der er nu 260 medlemmer og er derved den største afdeling efter København.
Pernille Kruse fortæller, at foreningen Pårørende i Danmark ved formanden Marie Lenstrup har henvendt sig, for at høre, om vi vil gå i dialog med dem om, hvordan kommunerne kan medvirke til at pårørende kan undgå at blive syge. Fx via uddannelse.
Karen Thestrup har sendt link til Årsberetning 2013-2014 fra Det Centrale Handicapråd.

Referat
Sagsfremstilling6. Mailhøringer

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Beslutningssag
 

Indstilling
Sundheds- og Ældrechef Karen Schur indstiller, at
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Da der mellem de ordinære møder kan gå op til ca. 2 måneder, vil der kunne opstå behov for, at der skal udarbejdes høringssvar der ikke kan afvente et ordinært møde.
 
I sager med høj kompleksitet med høringsfrist mellem de ordinære møder foreslås det, at der nedsættes et udvalg, der fremsender deres vurdering af sagen til de øvrige medlemmer af handicaprådet, som på baggrund af dette udarbejder høringssvar pr. mail.
 
I større komplekse sager med stor bilagsmængde og hvor der er behov for personlig gennemgang kan det besluttes at indkalde til ekstraordinært handicaprådsmøde med høring på dagsordenen.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
Formanden orienterede om baggrunden for punktet og fortæller, at alle høringssager vil blive sendt ud til alle.
 
Handicaprådet besluttede, at godkende forslaget.
 
Ligeledes blev det besluttet, at formanden bemyndiges til at beslutte, hvem der indgår i en evt. ad-hoc gruppe.

Referat
Sagsfremstilling7. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2015

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
Drøftelse
 

Indstilling
Sundheds- og Ældrechef Karen Schur indstiller, at
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.
 
Midler til fordeling i 2015 er kr. 30.000.
 
Handicaprådet har vedtaget nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at komme i betragtning til midlerne.
 
Kriterierne er:
 • Foreningen/klubben er organiseret under Dansk Handicaporganisation (DH)
 • foreningen/klubben har medlemmer bosiddende i Holbæk Kommune
 • tilskud tildeles i forhold til antallet af medlemmer fra Holbæk Kommune
 • foreningen/klubben fremsender aktivitetsplan for indeværende år samt vedtægter og sidste års regnskab
Kriterierne har stået uændret siden 2008.
 
I forbindelse med tildelingerne i 2011-2014 har Handicaprådet herudover inddraget størrelsen af ansøgernes eventuelle formue, så en formue på 50.000 og derover har ført til afslag.
 
Det blev i august måned 2014 besluttet, på baggrund forslag fra DH-medlemmerne, at denne formuegrænse fremover blev sat til 100.000, men med evt. tildeling til ansøger med laveste formue.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
Handicaprådet besluttede, at tildelingen forsætter som beskrevet – og at formuegrænsen fortsat sættes til 100.000 kr.

Referat
Sagsfremstilling8. Fysisk indretning af valgsted - tilgængelighed samt bokse til kørestolsbrugere

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Orientering
 

Indstilling
Sundheds- og Ældrechef Karen Schur indstiller, at
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Valgsekretariatet er, i forbindelse med evalueringer af valgsteders indretning, blevet gjort opmærksom på, at der på visse valgsteder har været udfordringer med tilgængelighed for handicappede samt udfordringer i forhold til valgbokse for kørestolsbrugere.
 
Valgsekretariatet er opmærksom på de udfordringer der tidligere har været, ligesom de er opmærksomme på Ombudsmandens rapport om emnet.
 
Der foregår en tæt dialog med de, der sætter materiellet op, og i forbindelse med det seneste valg blev der udarbejdet oversigtstegninger over, hvordan opstillingen skal være – inkl. handicapvenlige valgbokse.
 
Hvis der er utryghed ved at benytte det valgsted man tilhører, så er det muligt at ændre afstemningssted.
Uddrag fra ”Vejledning om afholdelse af folketingsvalg” vedr. ”Mulighed for ændret afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed”, er med som bilag.
Denne mulighed vil man også kunne læse om på Holbaek.dk – når valget udskrives.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Efter sidste valg er der gennemført en evaluering, hvor formændene for valgstederne har taget mange udfordringer op. Evalueringen vil i forbindelse med planlægningen af nyt valg blive gennemgået.

Sagsfremstilling
Referat

3949407e1.docx
3949436e2.pdf

Bilag

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg
Ombudsmanden - tilgængelighed valgsteder.pdf


9. Årshjul 2015

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
Beslutning
 

Indstilling
Sundheds- og Ældrechef Karen Schur indstiller, at
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Handicaprådet har et ønske om, at der bliver udarbejdet et årshjul for indeværende års arbejde.
 
Der har tidligere været udarbejdet årshjul for handicaprådets arbejde, og dette
årshjul kan være medvirkende til at sikre kontinuitet i handicaprådets arbejde, samt være en ”huskeliste” for de faste punkter som handicaprådet skal arbejde med i løbet af et år.
 
Sammen med årshjulet er der foreslået temaer og temadrøftelser, som i uprioriteret rækkefølge kan bruges som udgangspunkt for det videre arbejde.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
Handicaprådet godkendte form og indhold på Årshjulet.
 
Det foreslås, at der tilføjes en lille boks til ønsker til studiebesøg. Som første emne kan påføres et besøg i Jyderup – det nye Tornhøj, når det er færdigt – næste år.
 
Forslag til i år: De nye botilbud på CSU.
 
Der opfordres til at komme med forslag til studiebesøg og temaer løbende. Skriv dem gerne til Palle eller Karen.

Sagsfremstilling
Referat

3949150e3.pdf
3949153e4.pdf

Bilag

Årshjul handicapråd 2015.pdf
Temaforslag handicapråd 2015.pdf


10. Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Handicaprådet
 
 
 

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Eventuelt
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Handicaprådet den 14-04-2015
Ilse Johansson: Nordvestnyt har skrevet om nye midlertidige pladser – Karen Schur fortalte, at der arbejdes på om plejecenter Stenhusbakken kan omdannes til et nyt og større plejehotel.
 
Jytte Brouer spurgte til, om det fortsat er muligt at få hjælp til høreapparater i kommunen, selvom området er overgået til regionen. Jytte vil få svar direkte.

Referat
Sagsfremstilling